Vaš pravni kompas 

  • Kako poloziti Strucni ispit za namjestenike vise i srednje skolske spreme

  • Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
 #1146  by matrix
 
Kako položiti Stručni ispit za namještenike više i srednje školske spreme

Na osnovu odredbi člana 31. stava 1. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, obavezu polaganja stručnog ispita imaju namještenici više i srednje školske spreme koji se nalaze na radnim mjestima na kojima se obavljaju dopunski poslovi osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe Federacije, kantona, grada i općine, a koji su bliže utvrđeni u propisu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donesenog na osnovu odredbe člana 6. st. 3. i 5. Zakona o namještenicima.Stručni ispit polažu i namještenici iz stručnih i drugih službi organa vlasti koji su navedeni u članu 73. Zakona o namještenicima, kao i namještenici u preduzećima (društvima) i drugim pravnim licima kojima je federalnim i kantonalnim zakonom, odnosno odlukom gradskog i općinskog vijeća povjereno obavljanje javnih ovlasti.Stručni ispit polažu i pripravnici više i srednje školske spreme koji se nalaze na provođenju pripravničkog staža u organima državne službe i stručnim i drugim službama i pravnim osobama sa javnim ovlastima iz st.1. i 2. ovog člana.Stručni ispit mogu polagati i osobe koje se nalaze na radu u drugim pravnim osobama na području Federacije, na lični zahtjev.Osobe iz st.1. i 2. ovog člana, mogu polagati stručni ispit kada po završenoj višoj školi provedu na radu u tim organima i službama najmanje devet mjeseci, a po završenoj srednjoj stručnoj spremi najmanje šest mjeseci.Na osnovu odredbi člana 37. stava 3. Zakona o namještenicima, pripravnici stručni ispit polažu u sljedećim rokovima i to: 1. pripravnici sa višom školskom spremom stručni ispit polažu po isteku pripravničkog staža od devet mjeseci, a 2. pripravnici srednje školske spreme stručni ispit polažu po isteku pripravničkog staža od šest mjeseci.Na osnovu odredbi člana 32. stava 1. Zakona o namještenicima, namještenici koji se nalaze na radu u organu državne službe, a nemaju položen stručni ispit, dužni su taj ispit položiti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještenika u organima državne službe u Federaciji BiH.Stručni ispit obuhvaća sljedeće predmete:
1. Osnove ustavnog sistema,
2. Organizacija organa uprave u Federaciji,
3. Upravni postupak,
4. Radni odnosi u organima državne službe,
5. Uredsko i arhivsko poslovanje u organima državne službe.Sadržaj materije za svaki predmet iz stava 1. ovog članka, utvrđuje se u PROGRAMU koji se nalazi u prilogu PRAVILNIKA i čini njegov sastavni dio.

Polaganje stručnog ispita obavlja se na pismeni zahtjev kandidata.Kandidati iz člana 8. Pravilnika, zahtjev za polaganje stručnog ispita podnose Federalnom ministarstvu pravde. Uz zahtjev se prilaže:
1. uvjerenje o završenoj školskoj spremi (ovjerena fotokopija),
2. uvjerenje ili potvrda o pripravničkom stažu, odnosno o radnom stažu.Federalno ministarstvo pravde donosi rješenje kojim odobrava polaganje stručnog ispita za kandidate koji ispunjavaju propisane uslove, odnosno rješenje kojim se odbija zahtjev za polaganje stručnog ispita za kandidate koji ne ispunjavaju propisane uslove.Stručni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela.
Usmeni dio stručnog ispita je javan.

Visina naknade za troškove polaganja stručnog ispita pred Federalnom komisijom iznosi 400,00 KM za cijeli ispit. Popravni ispit se plaća 100,00 KM po predmetu.


Uplate se mogu izvršiti na žiro račun 102-050-00001066-98 otvoren kod UNION banke u korist Budžeta Federacije BiH, budžetska organizacija 1501001, vrsta prihoda 722591. Svrha uplate je polaganje stručnog upravnog ispita. Broj općine je 077.Uplata se vrši nakon što kandidat primi obavijest o terminu polaganja ispita, a dokaz o uplati se predaje sekretaru Komisije neposredno prije pristupanja pismenom dijelu ispita.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum