Vaš pravni kompas 

  • Kako mogu osigurati svoja potraživanja?

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #1226  by legalis
 
Kako mogu osigurati svoja potraživanja?

Ako postoji opasnost da bi tuženi mogao spriječiti ili znatno otežati ostvarenje Vaših potraživanja tako što će svoju imovinu otuđiti, prikriti, opteretiti ili na drugi način njom raspolagati odnosno promijeniti postojeće stanje stvari ili na neki drugi način štetno uticati na Vaša prava, možete sudu predložiti privremene mjere

Vaš prijedlog možete podnijeti u pisanom obliku prije pokretanja i tokom sudskog postupka, te nakon završetka postupka, sve dok izvršenje ne bude provedeno. Ako ste mjere osiguranja predložili prije podnošenja tužbe, sud će Vam odlukom o određivanju mjere osiguranja odrediti rok od 30 kalendarskih dana u kojem morate podnijeti tužbu. Ako je prijedlog vezan za parnični postupak koji je u toku, onda prijedlog možete iznijeti usmeno na ročištu. I u pisanom i u usmenom prijedlogu morate jasno istaći:

- zahtjev za koji tražite mjeru osiguranja,
- konkretnu mjeru koju tražite,
- sredstva i predmet mjere osiguranja, i
- činjenice na kojima je Vaš tužbeni zahtjev zasnovan. Također trebate priložiti dokaze kojima se ti navodi potkrepljuju.

Odluku o privremenoj mjeri osiguranja donosi sud koji postupa u prvom stepenu, a neposredno viši sud onda kada je prijedlog za njeno donošenje podnesen nakon što je predmet dostavljen tom sudu radi odlučivanja o pravnom lijeku. Nakon održanog ročišta, sud će posebnim rješenjem ukinuti rješenje o privremenoj mjeri ili zamijeniti to rješenje novom privremenom mjerom osiguranja. Sud će u rješenju odrediti vrstu mjere, sredstva kojima će se ona prinudno ostvariti, i predmet mjere osiguranja, uz odgovarajuću primjenu pravila sudskog izvršnog postupka. Sud će po službenoj dužnosti dostaviti rješenje o mjeri osiguranja nadležnom izvršnom sudu radi provođenja, i odgovarajućim javnim registrima radi upisa.

Kao predlagač osiguranja, Vi, po općim pravilima imovinskog prava, imate pravo na naknadu štete koja Vam je nanesena nepostupanjem osoba koje su bile dužne postupiti po rješenju o određivanju mjere osiguranja.6

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum