Vaš pravni kompas 

  • Kada se moze izreci uslovna osuda

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #265  by legalis
 
Kada se moze izreci uslovna osuda ?

Uslovna osuda se izriče prema krivično odgovornom učinitelju, kada se ocijeni da je u pitanju djelo manjeg značaja i da nije nužno izricanje kazne radi krivičnopravne zaštite, i kada se može očekivati da će samo upozorenje uz prijetnju kaznom dovoljno uticati na učinitelja da više ne čini krivična djela.

Kod izricanja uslovne osude, prvo se izriče uslovna osuda, a zatim se u njoj utvrđuje kazna i istovremeno određuje da se ta kazna neće izvršiti ako učinitelj u određenom vremenu ne učini novo krivično djelo. To vrijeme naziva se vrijeme kušnje ili provjeravanja, a traje od 1 do 5 godina. Uslovna osuda može se izreći ako je učinitelju utvrđena novčana kazna ili kazna zatvora do dvije godine. Za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora od 10 godina ili teža, uslovna osuda se može izreći ako je kazna od dvije godine ili novčana kazna utvrđena primjenom odredaba o ublažavanju.

Uz uslovnu osudu mogu se odrediti i drugi dodatni uslovi kao: da vrati postignutu imovinsku korist, da naknadi štetu nastalu krivičnim djelom, da ispuni druge zakonske obaveze i sl.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum