Vaš pravni kompas 

  • Izvrsna i vjerodostojna isprava

  • Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
 #1173  by legalis
 
IZVRŠNA I VJERODOSTOJNA ISPRAVA
Član 22
Osnove za određivanje izvršenja
Sud određuje izvršenje samo na osnovu izvršne ili vjerodostojne isprave, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Član 23
Izvršna isprava
(1) Izvršne isprave su:
1) izvršna odluka sudova i izvršno sudsko poravnanje;
2) izvršna odluka donesena u upravnom postupku i poravnanje u upravnom postupku ako glasi na ispunjenje novčane obaveze, ukoliko zakonom nije drukčije određeno,
3) izvršna notarska isprava;
4) druge isprave koje su zakonom određene kao izvršne isprave.
(2) Pod izvršnom ispravom iz stava 1. ovog člana smatra se svaka takva isprava donesena u Bosni i Hercegovini.
Član 24
Odluka i poravnanje
(1) Sudskom odlukom, prema ovom zakonu, smatra se presuda, rješenje, te druga odluka donesena u postupku pred sudom i arbitražom, a sudskim poravnanjem smatra se poravnanje zaključeno u postupku pred sudom i arbitražama.
(2) Odlukom u upravnom postupku, prema ovom zakonu, smatra se rješenje i zaključak koji su u upravnom postupku donijeli upravni organi i službe ili pravno lice s javnim ovlaštenjima, a upravnim poravnanjem smatra se poravnanje zaključeno u smislu Zakona o upravnom postupku.
Član 25
Izvršnost odluke
(1) Sudska odluka kojom je naloženo ispunjenje potraživanja na neko davanje ili činjenje izvršna je ako je postala pravosnažna i ako je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje. Rok za dobrovoljno ispunjenje teče od dana dostave odluke izvršeniku, a završava se istekom posljednjeg dana određenog sudskom odlukom, ako zakonom nije drukčije određeno.
(2) Sudska odluka kojom je naloženo ispunjenje potraživanja na neko trpljenje ili nečinjenje (propuštanje) izvršna je ako je postala pravosnažna, osim ako je u izvršnoj ispravi određen poseban rok za usklađivanje ponašanja izvršenika s njegovom obavezom.
(3) Odluka donesena u upravnom postupku izvršna je ako je postala izvršna prema pravilima koja uređuju taj postupak.
(4) Na osnovu odluke koja je postala izvršna u jednom dijelu izvršenje se može odrediti samo u odnosu na taj dio.
(5) Izvršenje će se odrediti na osnovu sudske odluke koja nije postala pravosnažna i odluke donesene u upravnom postupku koja nije postala konačna, ako je zakonom propisano da žalba ili koji drugi pravni lijek ne zadržava izvršenje odluke.
Član 26
Izvršnost poravnanja
(1) Sudsko odnosno upravno poravnanje izvršno je ako je potraživanje koje se prema njemu treba ispuniti dospjelo.
(2) Dospjelost potraživanja dokazuje se zapisnikom o poravnanju, javnom ispravom ili prema zakonu ovjerenom ispravom.
(3) Dospjelost koja se ne može dokazati na način iz stava 2. ovog člana dokazuje se pravosnažnom odlukom donesenom u parničnom postupku kojom se utvrđuje dospjelost.
(4) Na osnovu poravnanja koje je postalo izvršno u jednom dijelu izvršenje se može odrediti samo u odnosu na taj dio.
Član 27
Podobnost izvršne isprave za izvršenje
(1) Izvršna isprava podobna je za izvršenje ako su u njoj naznačeni tražilac izvršenja i izvršenik, te predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunjenja obaveze.
(2) Ako u izvršnoj ispravi nije određen rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze, taj rok određuje se rješenjem o izvršenju.
(3) U slučaju iz stava 2. ovog člana sud će predloženo izvršenje odrediti uz uvjet da izvršenik u roku koji mu je određen ne ispuni svoju obavezu.
(4) Odredbe st. 2. i 3. ovog člana ne primjenjuju se u postupku izvršenja na osnovu izvršne isprave notara.
Član 28
Naplata zateznih kamata
(1) Ako se nakon donošenja izvršne isprave ili zaključenja poravnanja izmijenila zatezna kamata sud će, na prijedlog stranke, rješenjem o izvršenju odrediti naplatu zatezne kamate po izmijenjenoj stopi za vrijeme na koje se ta izmjena odnosi.
(2) Ako plaćanje zatezne kamate na troškove postupka nije određeno već u samoj izvršnoj ispravi sud će, na prijedlog tražioca izvršenja, u rješenju o izvršenju odrediti naplatu tih kamata po propisanoj stopi od dana donošenja odluke odnosno zaključenja poravnanja do naplate.
Član 29
Vjerodostojna isprava
(1) Izvršenje radi ostvarivanja novčanog potraživanja određuje se i na osnovu vjerodostojne isprave.
(2) Vjerodostojna isprava je, prema ovom zakonu, mjenica i ček s protestom i povratnim računom ako su potrebni za zasnivanje potraživanja i računi ili izvodi iz poslovnih knjiga za cijenu komunalnih usluga isporuke vode, toplotne energije i odvoz smeća.
(3) Vjerodostojna isprava je podobna za izvršenje ako su u njoj naznačeni tražilac izvršenja i izvršenik, te predmet, vrsta, obim i vrijeme ispunjenja obaveze.
Član 30
Prijelaz potraživanja ili obaveze
(1) Izvršenje se određuje i na prijedlog i u korist lica koje u izvršnoj ispravi nije označeno kao tražilac izvršenja ako ono javnom ili ovjerenom privatnom ispravom dokaže da je potraživanje na njega preneseno ili da je na njega na drugi način prešlo. Ako se prijenos ne može dokazati na taj način, stranke svoja prava, vezana za prijenos potraživanja, mogu dokazivati samo u parničnom postupku.
(2) Izvršenje se određuje i protiv trećeg lica koje u izvršnoj ispravi nije označeno kao izvršenik ako tražilac izvršenja javnom ili prema zakonu ovjerenom privatnom ispravom dokaže da je to lice na zakonit način preuzelo dug iz izvršne isprave ili je taj dug prema zakonu obavezno da izmiri. Ako se obaveza trećeg lica na ispunjenje duga ospori, stranke prije izvršenja to pitanje moraju razriješiti u parničnom postupku.
Član 31
Uvjetna i uzajamna obaveza
(1) Izvršenje koje zavisi od prethodnog ispunjenja neke obaveze tražioca izvršenja ili od nastupanja nekog uvjeta određuje se ako tražilac izvršenja javnom ili prema zakonu ovjerenom privatnom ispravom dokaže da je obavezu ispunio odnosno da je uvjet nastupio.
(2) Ispunjenje obaveze odnosno nastupanje uvjeta dokazuje se pravosnažnom odlukom donesenom u parničnom postupku, ako tražilac izvršenja nije u mogućnosti da to dokaže na način određen u stavu 1. ovog člana.
(3) Ako je izvršenik po izvršnoj ispravi dužan da ispuni obavezu, uz uvjet da se istovremeno ispuni obaveza prema njemu, sud će odrediti izvršenje ako tražilac izvršenja podnese dokaz da je osigurao ispunjenje svoje obaveze.
(4) Smatra se da je tražilac izvršenja osigurao ispunjenje svoje obaveze, u smislu stava 3. ovog člana, ako je predmet obaveze položio kod suda ili u istom cilju postupio na drugi pogodan način.
Član 32
Alternativna obaveza po izboru izvršenika
Ako izvršenik ima pravo na osnovu izvršne isprave birati između više predmeta svoje obaveze i u roku za dobrovoljno ispunjenje sam ne obavi izbor između tih predmeta i ne ispuni dužnu obavezu, predmet kojim obaveza treba biti ispunjena određuje tražilac izvršenja u prijedlogu za izvršenje.
Član 33
Fakultativno ovlaštenje izvršenika
(1) Izvršenik kojem je izvršnom ispravom naloženo ispunjenje određene obaveze uz pravo da se od ispunjenja te obaveze može osloboditi ispunjenjem nekog drugog činjenja određenog u izvršnoj ispravi može to činjenje ispuniti sve dok tražilac izvršenja nije makar i djelimično primio ispunjenje obaveze.
(2) Tražilac izvršenja ima pravo na naknadu troškova izvršnog postupka koji je obustavljen zato što je izvršenik nakon njegovog pokretanja umjesto dužne obaveze ispunio drugo činjenje određeno u izvršnoj ispravi.
Član 34
Prekid postupka
(1) Sud ne može prekinuti izvršni postupak da bi sačekao odluku nadležnog suda ili drugog organa o prethodnom pitanju.
(2) U drugim slučajevima prekida postupka, predviđenim odredbama Zakona o parničnom postupku, sud može, ako to okolnosti slučaja dopuštaju, na prijedlog stranke ili po službenoj dužnosti, odlučiti da postupak nastavi, imenovanjem privremenog zastupnika stranci u odnosu na koju je nastao razlog zbog kojeg dolazi do prekida postupka.
(3) U slučaju smrti tražioca izvršenja koji nema punomoćnika ili zakonskog zastupnika, svaki od nasljednika ili zainteresiranih lica može predložiti da dok traje nasljednička zajednica, sud, na trošak predlagača, postavi nasljednicima privremenog zastupnika i postupak nastavi. Sud će imenovati privremenog zastupnika u roku od osam dana od podnošenja zahtjeva. Ako ovakav prijedlog nasljednika ili zainteresiranih lica ne uslijedi u roku od 30 dana od smrti tražioca izvršenja, sud će obustaviti postupak.
(4) U slučaju smrti izvršenika koji nema punomoćnika ili zakonskog zastupnika sud će nasljednicima, ako to predloži tražilac izvršenja, u roku od 15 dana od dana kada je primio obavijest suda o smrti izvršenika, postaviti privremenog zastupnika na trošak tražioca izvršenja, po pravilu, iz reda lica koja su u posjedu imovine koja je predmet izvršenja i nastaviti postupak. Sud imenuje privremenog zastupnika u roku od osam dana od podnošenja zahtjeva. Ako ovlašteno lice ne predloži nastavak postupka u ostavljenom roku, sud će obustaviti postupak.
(5) Konačni troškovi tražioca izvršenja iz stava 4. ovog člana namiruju se iz imovine izvršenika.
(6) Nakon prestanka nasljedničke zajednice svaki od nasljednika može preuzeti postupak prijavom izvršnom sudu. O preuzimanju postupka i razrješenju privremenog zastupnika sud odlučuje zaključkom.
Član 35
Potvrda o izvršnosti
(1) Ako se prijedlog za izvršenje podnosi sudu koji nije odlučivao u prvom stepenu, uz prijedlog se podnosi izvršna isprava u originalu ili ovjerenom prijepisu na kojoj je potvrda o izvršnosti.
(2) Potvrdu o izvršnosti daje sud odnosno tijelo koje je odlučivalo o potraživanju u prvom stepenu.
(3) Izuzetno od odredbi st. 1. i 2. ovog člana, izvršna isprava notara na osnovu koje je podnesen prijedlog za izvršenje ne mora biti snabdijevena potvrdom o izvršnosti, već se njena izvršnost određuje prema odredbama Zakona o notarima.
(4) Neosnovanu potvrdu o izvršnosti ukinut će rješenjem isti sud odnosno organ vlasti, na prijedlog izvršenika, koji mora biti podnesen u roku od osam dana od dana prijema rješenja o izvršenju.
(5) Ako se prijedlog za izvršenje podnosi na osnovu vjerodostojne isprave prilaže se ta isprava u originalu ili ovjerenom prijepisu.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum