Vaš pravni kompas 

  • Izvrsenje radi ispraznjenja i predaje nepokretne stvari

  • Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
 #1190  by comodore
 
IZVRŠENJE RADI ISPRAŽNJENJA I PREDAJE NEPOKRETNE STVARI

Član 202
Mjesna nadležnost
Za odlučivanje o prijedlogu za izvršenje radi ispražnjenja i predaje nepokretnosti i za provedbu tog izvršenja, mjesno je nadležan sud na čijem se području nepokretnost nalazi.
Član 203
Način provođenja izvršenja
(1) Izvršenje radi ispražnjenja i predaje nepokretnosti provodi se tako da sudski izvršilac, nakon što udalji lice i ukloni stvari s nepokretnosti, predaje nepokretnost u posjed tražioca izvršenja.
(2) Ispražnjenju i predaji nepokretnosti može se pristupiti nakon isteka osam dana od dana dostave rješenja o izvršenju, ako prigovor nije izjavljen, odnosno dostave rješenja kojim je prigovor izvršenika odbijen.
(3) Ako je to potrebno, sud će protiv lica koja ometaju provođenje izvršenja izreći novčane kazne iz člana 17. ovog zakona.
(4) Na zahtjev suda, policija i organ socijalnog staranja, dužni su pružiti svu potrebnu pomoć u provođenju radnji iz stava 1. ovog člana.
(5) Potrebnu radnu snagu i prijevozna sredstva radi provođenja izvršenja dužan je osigurati tražilac izvršenja na zahtjev sudskog izvršioca koji tražiocu izvršenja mora biti saopćen najkasnije osam dana prije provođenja izvršenja.
Član 204
Uklanjanje pokretnih stvari
(1) Pokretne stvari koje su uklonjene s nepokretnosti predaju se izvršeniku, a ako on nije prisutan odraslom članu njegovog domaćinstva ili njegovom punomoćniku.
(2) Ako pri preduzimanju izvršnih radnji nije prisutno nijedno od lica kojima se stvari mogu predati, ili ih ta lica neće da prime, stvari se predaju na čuvanje drugom licu na trošak izvršenika. Tražilac izvršenja je dužan osigurati drugo lice kojem će se predati uklonjene stvari. Tražilac izvršenja može sam preuzeti stvari izvršenika na čuvanje.
(3) Uklonjene stvari predaje na čuvanje drugom licu ili tražiocu izvršenja sudski izvršilac. Radnju sudskog izvršioca potvrđuje sud zaključkom. Sud može naknadno zaključkom odrediti da se stvari povjere nekom trećem licu umjesto onom kome su predate.
(4) O predaji drugom licu i o troškovima čuvanja sud obavještava izvršenika, ako je to moguće, ostavljajući mu primjeren rok u kojem može zatražiti predaju stvari nakon što nadoknadi troškove čuvanja.
(5) Uz obavijest iz stava 4. ovog člana sud će upozoriti izvršenika da će, nakon isteka određenog roka, stvari biti prodate i da će se iz prodajne cijene namiriti troškovi čuvanja i prodaje stvari.
Član 205
Prodaja pokretnih stvari
(1) Sud će po službenoj dužnosti odrediti zaključkom prodaju stvari za račun izvršenika, ako ovaj u ostavljenom roku ne zatraži njihovu predaju i ne naknadi troškove čuvanja.
(2) Dio cijene postignut prodajom koji preostane nakon podmirenja troškova čuvanja i prodaje stvari polaže se kod suda u korist izvršenika.
(3) Prodaja stvari obavlja se prema odredbama glave XI ovog zakona o izvršenju na pokretnim stvarima.
Član 206
Izvršenje radi naplate troškova postupka
(1) Tražilac izvršenja može u prijedlogu za izvršenje radi ispražnjenja i predaje nepokretnosti zatražiti da se zajedno s izvršenjem odredi izvršenje na izvršenikovim pokretnim stvarima koje treba ukloniti s nepokretnosti radi naplate troškova izvršnog postupka.
(2) Izvršenje iz stava 1. ovog člana određuje se i provodi prema pravilima glave XI ovog zakona o izvršenju na izvršenikovim pokretnim stvarima radi naplate novčanog potraživanja, a na prijedlog tražioca izvršenja. Sud rješenjem određuje izvršenje.


https://www.forum-bosanskog-naroda.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum