Vaš pravni kompas 

  • Izvrsenje na pokretnim stvarima

  • Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
 #1184  by legalis
 
IZVRŠENJE NA POKRETNIM STVARIMA
1. Opće odredbe
Član 114
Mjesna nadležnost ako je poznato mjesto gdje se pokretne stvari nalaze
(1) Za odlučivanje o prijedlogu za izvršenje na pokretnim stvarima i za provedbu tog izvršenja mjesno je nadležan sud na čijem se području, prema naznaci u prijedlogu za izvršenje, one nalaze.
(2) Odredbe stava 1. ovog člana primjenjuju se na odgovarajući način i kad se izvršenje pokreće po službenoj dužnosti.
Član 115
Mjesna nadležnost ako nije poznato gdje se pokretne stvari nalaze
(1) Tražilac izvršenja može predložiti da sud donese rješenje o izvršenju na pokretnim stvarima ne naznačavajući mjesto gdje se one nalaze.
(2) Za odlučivanje o prijedlogu iz stava 1. ovog člana mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi prebivalište, a ako nema prebivališta onda boravište izvršenika fizičkog lica, odnosno sjedište izvršenika pravnog lica.
(3) Tražilac izvršenja može u slučaju iz stava 1. ovog člana podnijeti rješenje o izvršenju svakom stvarno nadležnom sudu na čijem se području nalaze izvršenikove pokretne stvari, s prijedlogom da taj sud provede izvršenje.
Član 116
Dostava rješenja o izvršenju na daljnje provođenje
Ukoliko je sud odredio izvršenje na pokretnim stvarima na području tog ili drugog suda, po okončanju izvršenja na pokretnim stvarima na svom području rješenje o izvršenju će dostaviti drugom sudu na daljnje provođenje do potpunog namirenja tražioca izvršenja.
Član 117
Izuzimanje od izvršenja
(1) Ne mogu biti predmet izvršenja:
1) predmeti koji su neophodno potrebni izvršeniku i članovima njegove porodice za zadovoljavanje svakodnevnih potreba;
2) hrana i ogrjev za potrebe izvršenika i članova njegovog domaćinstva za tri mjeseca;
3) gotov novac izvršenika po osnovi potraživanja koja su izuzeta ili ograničena od izvršenja, te gotov novac izvršenika koji ima stalna mjesečna primanja do mjesečnog iznosa koji je prema zakonu izuzet od izvršenja proporcionalno vremenu do idućeg primanja;
4) medalje, ratne spomenice i drugo ordenje i priznanja, vjenčani prsten, lična pisma, rukopisi i drugi lični spisi izvršenika, porodične fotografije, lične i porodične isprave i porodični portreti.
(2) Poštanska pošiljka ili poštanska novčana doznaka upućena izvršeniku ne može biti predmet izvršenja prije uručenja.
(3) Odredbe stava 1. ovog člana ne odnose se na izvršenje radi ostvarenja novčanih potraživanja osiguranih ugovornim založnim pravom na pokretnim stvarima.
Član 117a
(1) Ne mogu biti predmet izvršenja stalna sredstva za rad Federacije, kantona, grada, općine i javnog fonda.
(2) Ne mogu biti predmet izvršenja pokretne stvari ustanova iz člana 79 a. stav (2) ovog Zakona koje služe za vršenje djelatnosti od javnog interesa i koje osiguravaju ostvarivanje prava iz člana 79 a. stav (2) ovog Zakona.
Član 117b
Nadležni sud u svakom konkretnom slučaju odlučuje o ispunjenju uslova za izuzimanje od izvršenja iz prethodnog člana.
Član 118
Izvršne radnje
(1) Izvršenje na pokretnim stvarima provodi se njihovom zapljenom, procjenom i prodajom, te namirenjem tražioca izvršenja iz iznosa dobivenog prodajom.
(2) Prijedlogom za izvršenje može se zahtijevati da se provede samo pljenidba i procjena, ali u tom slučaju tražilac izvršenja je dužan u roku od tri mjeseca od dana pljenidbenog popisa odnosno procjene podnijeti prijedlog za prodaju stvari.
(3) Ako tražilac izvršenja u roku iz stava 2. ovog člana ne podnese prijedlog za prodaju izvršenje će se obustaviti.
2. Pljenidba i procjena pokretnih stvari
Član 119
Obavijest o pljenidbi
(1) Po pravilu, sudski izvršilac prije nego što pristupi pljenidbi predat će izvršeniku rješenje o izvršenju i pozvat će ga da plati iznos za koji je određeno izvršenje.
(2) Ako izvršeniku rješenje o izvršenju nije moglo da se preda prilikom pljenidbe, dostavit će mu se naknadno, prema općim pravilima o dostavi.
(3) Sud može odlučiti, zavisno od okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, da uruči rješenje o izvršenju prije pokušaja popisa i pljenidbe izvršenikovih stvari.
(4) Izuzetno, popis i pljenidba izvršenikovih stvari može se izvršiti po uručenju rješenja o izvršenju, što sud cijeni u svakom pojedinom slučaju.
(5) O vremenu i mjestu pljenidbe obavijestit će se tražilac izvršenja, ako je to tražio.
(6) Odsutnost tražioca izvršenja ne sprečava provođenje pljenidbe.
(7) O obavljenoj pljenidbi obavijestit će se stranka koja pljenidbi nije bila prisutna.
Član 120
Predmet pljenidbe
(1) Pljenidba se obavlja sastavljanjem pljenidbenog popisa.
(2) Popisati se mogu stvari koje se nalaze u posjedu izvršenika te njegove stvari koje se nalaze u posjedu tražioca izvršenja.
(3) Ako treća lica ne obavijeste sud o svojim pravima na pokretnoj stvari u posjedu izvršenika koja je predmet izvršenja, niti dokažu svoja prava na njima, smatra se da takva prava trećih ne postoje i da je izvršenik vlasnik stvari koja se nalazi u njegovom posjedu.
(4) Smatra se da su bračni ili vanbračni drugovi suvlasnici u jednakim dijelovima svih pokretnih stvari koje se zateknu u njihovoj kući, stanu, poslovnoj prostoriji ili drugoj nepokretnosti.
(5) Izvršenikove stvari koje se nalaze u posjedu trećeg lica mogu se popisati samo ako ono na to pristane.
(6) Ako treće lice ne pristane na popis sud će zaključkom na tražioca izvršenja, na njegov prijedlog, prenijeti izvršenikovo pravo na predaju stvari radi provođenja izvršenja po pravilima o prijenosu radi naplate.
Član 121
Obim pljenidbenog popisa
(1) Pljenidbenim popisom popisat će se onoliko stvari koliko je potrebno za namirenje potraživanja tražioca izvršenja i troškova izvršenja.
(2) Prvenstveno se popisuju stvari u pogledu kojih nema primjedbi o postojanju prava koje bi sprečavalo izvršenje i stvari koje se najlakše mogu unovčiti, pri čemu će se o tome uzeti u obzir i izjave prisutnih stranaka i trećih lica.
Član 122
Čuvanje popisanih stvari
(1) Popisane stvari sudski izvršilac će ostaviti na čuvanje izvršeniku ako sud, na prijedlog tražioca izvršenja, nije odredio da se one predaju na čuvanje tražiocu izvršenja ili trećem licu.
(2) Rizik od uništenja ili oštećenja stvari datih na čuvanje tražiocu izvršenja ili trećem licu snosi tražilac izvršenja osim ako je uništenje ili oštećenje posljedica više sile.
(3) Gotov novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti predat će se u sudski depozit.
(4) U sudski depozit predat će se i druge stvari veće vrijednosti ako su pogodne za takav način čuvanja.
Član 123
Zabrana raspolaganja popisanim stvarima
Svim licima koja posjeduju ili imaju kontrolu nad popisanim stvarima, zabranjuje se da njima raspolažu bez sudskog naloga.
Član 124
Sticanje založnog prava
(1) Tražilac izvršenja stiče pljenidbenim popisom založno pravo na popisanim pokretnim stvarima.
(2) Ako je popis obavljen u korist više tražilaca izvršenja prvenstveni red prava iz stava 1. ovog člana, stečenog popisom ili zabilješkom u zapisniku o pljenidbenom popisu, određuje se prema danu kad je prijedlog za izvršenje primljen u sud, a ako su prijedlozi za izvršenje primljeni istog dana njihova založna prava imaju isti prvenstveni red.
(3) Ako je prijedlog za izvršenje upućen poštom preporučenom pošiljkom, dan predaje pošti smatra se kao dan prijema u sudu.
Član 125
Bezuspješan pokušaj pljenidbe
(1) Ako se pri pljenidbi ne nađu pokretne stvari koje mogu biti predmet izvršenja sud će o tome obavijestiti tražioca izvršenja koji nije bio prisutan pljenidbi.
(2) Tražilac izvršenja može u roku od tri mjeseca od dana dostave obavijestiti, odnosno od dana pokušane pljenidbe kojoj je bio prisutan predložiti da se pljenidba ponovo provede.
(3) Ako tražilac izvršenja u roku iz stava 2. ovog člana ne predloži ponovno provođenje pljenidbe, ili ako se ni pri ponovnoj pljenidbi ne nađu stvari koje mogu biti predmet izvršenja sud će obustaviti izvršenje.
Član 126
Procjena
(1) Istodobno s pljenidbenim popisom obavit će se i procjena vrijednosti pokretnih stvari.
(2) Procjenu obavlja sudski izvršilac, ako sud nije odredio da je obavi sudski procjenitelj ili posebni vještak.
(3) Stranka može predložiti da procjenu obavi vještak iako to sud nije odredio. Ako sud prihvati taj prijedlog troškove vještačenja dužan je predujmiti predlagač u roku koji sud odredi. Ako predujam ne bude plaćen u roku smatrat će se da je predlagač odustao od svog prijedloga.
(4) O prijedlogu iz stava 3. ovog člana sud odlučuje zaključkom.
(5) Troškove vještačenja iz stava 3. ovog člana snosi predlagač, bez obzira na ishod izvršnog postupka.
(6) Stranka može u roku od tri dana od obavljene procjene predložiti sudu utvrđivanje niže, odnosno više vrijednosti zaplijenjenih pokretnih stvari od procijenjene ili određivanje nove procjene, izuzev ukoliko procjenu nije obavio vještak. O prijedlogu sud odlučuje zaključkom.
Član 127
Zapisnik o pljenidbenom popisu i procjeni
(1) O pljenidbenom popisu i procjeni sastavlja se zapisnik.
(2) U zapisnik se, uz ostalo, pojedinačno naznačuju zaplijenjene stvari s njihovom procijenjenom vrijednosti i unose izjave stranaka i učesnika u postupku.
(3) Na popisanim stvarima će se na odgovorajući način naznačiti da su zaplijenjene.
(4) Zapisnik o pljenidbenom popisu tražilac izvršenja može o svom trošku objaviti u sredstvima javnog informiranja.
Član 128
Zabilješka umjesto pljenidbenog popisa
Ako se nakon pljenidbenog popisa odredi izvršenje na zaplijenjenim stvarima radi naplate drugog potraživanja istog tražioca izvršenja ili potraživanja drugog tražioca izvršenja, neće se obaviti ponovni popis i procjena tih pokretnih stvari nego će se u nastavku zapisnika samo zabilježiti podaci iz kasnijeg rješenja o izvršenju.
3. Prodaja stvari
Član 129
Vrijeme prodaje
(1) Između dana pljenidbenog popisa i dana prodaje mora proći najmanje 15 dana.
(2) Prodaja se može provesti i prije isteka roka iz stava 1. ovog člana ako izvršenik pristane da se prodaja obavi prije toga, ili ako su u pitanju stvari koje su podložne brzom kvarenju, ili ako postoji opasnost od znatnog pada njihove cijene, ili ako tražilac izvršenja da osiguranje za štetu koju bi bio dužan nadoknaditi izvršeniku u slučaju da rješenje o izvršenju ne postane izvršno.
Član 130
Način prodaje
(1) Prodaja stvari se vrši putem usmenog javnog nadmetanja ili neposrednom pogodbom. Način prodaje određuje zaključkom sud, pazeći na to da se postigne najpovoljnije unovčenje stvari.
(2) Javno nadmetanje provodi sudski izvršilac ili drugo lice određeno od suda.
(3) Prodaja neposrednom pogodbom obavlja se između kupca, s jedne strane i sudskog izvršioca ili lica koje obavlja komisione poslove, s druge strane. Sudski izvršilac pokretne stvari prodaje, u ime i za račun izvršenika, a lice koje obavlja komisione poslove u svoje ime, a za račun izvršenika.
(4) Prodaja javnim nadmetanjem odredit će se ako su u pitanju stvari veće vrijednosti, a može se očekivati da će se prodati po većoj cijeni od procijenjene vrijednosti.
(5) Prodaja stvari objavit će se blagovremeno na oglasnoj tabli suda, a može se objaviti i na način predviđen za objavljivanje prodaje nepokretnosti.
(6) Tražilac izvršenja i izvršenik obavijestit će se o mjestu, danu i satu prodaje.
Član 131
Ročište za javnu prodaju
(1) Kod prodaje pokretnih stvari shodno se primjenjuju odredbe člana 89. st. 1. i 2. i člana 90. stav 5. ovog zakona.
(2) Ponuđač sa najvećom ponudom će platiti cijenu za pokretnu stvar odmah nakon objavljivanja rezultata ako sud zaključkom ne odluči drukčije. Ukoliko ponuđač ne plati odmah po pozivu suda drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i platit će onu cijenu koju je on ponudio i tako redom.
(3) U slučaju da nijedan od ponuđača sa odgovarajućom ponudom ne uplati cijenu odmah po pozivu suda, sud će na zahtjev jedne od stranaka oglasiti da prvo ročište nije uspjelo. Zahtjev sudu za zakazivanje novog ročišta stranka može podnijeti u roku osam dana od održavanja neuspjelog ročišta.
(4) Sud na drugom ročištu za javno nadmetanje postupa u skladu sa st. od 1. do 3. ovog člana, ali se pokretna stvar koja je predmet prodaje može prodati bez ograničenja u pogledu iznosa njene cijene.
(5) Sud će obustaviti postupak ako nijedna stranka ne predloži održavanje drugog javnog nadmetanja u propisanom roku, ili ako se stvari ne uspiju prodati na drugom javnom nadmetanju odnosno putem neposredne pogodbe.
(6) Neposrednom pogodbom ne može se prodati pokretna stvar ispod jedne trećine procijenjene vrijednosti.
Član 132
Predaja stvari prije plaćanja
(1) Sudski izvršilac predat će stvari kupcu i ako nije položio cijenu, ako na to, na svoj rizik, pristane tražilac izvršenja i učesnici koji imaju pravo prvenstva kod namirenja u granicama iznosa koji bi im pripali iz postignute cijene.
(2) Ako kupac ne položi cijenu u roku koji mu je određen, lica iz stava 1. ovog člana mogu zatražiti od suda da u istom postupku naloži kupcu da im plati cijenu, te nakon pravosnažnosti i izvršnosti tog rješenja protiv njega predložiti izvršenje.
4. Namirenje tražioca izvršenja
Član 133
Namirenje jednog tražioca izvršenja
(1) Ako se iz prodajne cijene stvari namiruje samo jedan tražilac izvršenja, sud će, bez održavanja ročišta, rješenjem odrediti da se iz iznosa dobivenog prodajom stvari i oduzetog novca namire redom: troškovi postupka, troškovi određeni u izvršnoj ispravi, kamate do dana unovčenja stvari i glavno potraživanje.
(2) Višak prodajne cijene koji preostane nakon namirenja predat će se izvršeniku ako za to nema smetnji.
Član 134
Namirenje više tražilaca izvršenja
(1) Ako se u izvršnom postupku namiruje više tražilaca izvršenja, odnosno ako se pored tražilaca izvršenja namiruju i lica čija prava prestaju prodajom stvari, oni se uz shodnu primjenu člana 98. ovog zakona iz prodajne cijene namiruju onim redom kojim su stekli založno ili drugo pravo koje prodajom prestaje, ako zakonom za određena potraživanja nije propisano prvenstveno pravo namirenja.
(2) Tražioci izvršenja istog reda koji se iz prodajne cijene ne mogu potpuno namiriti, namiruju se srazmjerno iznosima svojih potraživanja.
(3) Pri donošenju rješenja o namirenju sud će uzeti u obzir samo ona potraživanja za koja je rješenje o izvršenju postalo izvršno do dana donošenja rješenja o namirenju.
5. Primjena odredaba o izvršenju na nepokretnosti
Član 135
Odredbe ovog zakona o izvršenju nad nepokretnostima, izuzev člana 71. ovog zakona, primjenjuju se na odgovarajući način i u postupku izvršenja nad pokretnim stvarima, ako odredbama glave XI ovog zakona nije drukčije određeno.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum