Vaš pravni kompas 

  • Izvrsenje na novcanom potrazivanju izvrsenika

  • Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
 #1185  by legalis
 
IZVRŠENJE NA NOVČANOM POTRAŽIVANJU IZVRŠENIKA

1. Opće odredbe
Član 136
Mjesna nadležnost
(1) Za odlučivanje o prijedlogu za izvršenje na novčanom potraživanju i za provedbu tog izvršenja mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi prebivalište izvršenika, a ako izvršenik nema prebivalište u Federaciji nadležan je sud na čijem se području nalazi izvršenikovo boravište.
(2) Ako izvršenik nema u Federaciji ni boravište, mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi prebivalište izvršenikova dužnika, a ako ovaj nema prebivalište u Federaciji nadležan je sud na čijem se području nalazi boravište izvršenikova dužnika.
(3) Odredbe st. 1. i 2. ovog člana koje se odnose na prebivalište fizičkog lica na odgovarajući se način primjenjuju i na sjedište pravnog lica.
(4) Iznimno, tražilac izvršenja zakonskog izdržavanja može podnijeti prijedlog za izvršenje i sudu na čijem području ima prebivalište ili boravište.
Član 137
Izuzimanje od izvršenja
(1) Izuzeta su od izvršenja primanja po osnovu zakonskog izdržavanja ukoliko se ne radi o potraživanjima iste vrste.
(2) Predmet izvršenja ne mogu biti potraživanja po osnovu poreza, taksi i doprinosa propisanih zakonom.
Član 137a
Izuzeta su od izvršenja novčana sredstva ustanova iz člana 79a. stav (2) ovog Zakona koja služe za vršenje djelatnosti od javnog interesa i koje osiguravaju ostvarivanje prava iz člana 79a. stav (2) ovog Zakona.
Član 137b
Nadležni sud u svakom konkretnom slučaju odlučuje o ispunjenju uslova za izuzimanje od izvršenja iz prethodnog člana.
Član 138
Ograničenje izvršenja
(1) Izvršenje na: plaći, nadoknadi umjesto plaće, nadoknadi za skraćeno radno vrijeme i nadoknadi zbog umanjenja plaće i penzije, primanja po osnovu nadoknade zbog tjelesnog oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju, primanja po osnovu socijalne pomoći, primanja po osnovu privremene nezaposlenosti, primanja po osnovu dodatka na djecu, primanja po osnovu stipendije i pomoći učenicima i studentima i nadoknada za rad osuđenika može se provesti do iznosa od jedne polovine.
(2) Ograničenja izvršenja na novčanim potraživanjima izvršenika iz stava 1. ovog člana primjenjuju se samo ako potraživanja ne prelaze 1.000,00 KM mjesečno. Na dijelu potraživanja koji prelazi 1.000,00 KM mjesečno izvršenje se može provesti do iznosa od dvije trećine potraživanja.
(3) Izvršenje na teret sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i kantona provest će se u visini predviđenoj na određenoj poziciji budžeta i u skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta.
(4) Izvršenje na teret sredstava budžeta grada i općine provest će se u visini predviđenoj na određenoj poziciji budžeta i u skladu sa Odlukom o izvršavanju budžeta.
(5) Više povjerilaca koji ostvaruju svoja novčana potraživanja iz budžeta namiruju se onim redom kojim su stekli pravo da namire iz budžeta, s tim da zastarijevanje ne teče do konačnog namirenja potraživanja iz sudske odluke.
(6) Svi nivoi vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federacija, kanton, grad i općina) koji imaju izvršne sudske presude dužni su u svojim budžetima predvidjeti sredstva za isplatu sudskih izvršnih rješenja na teret tih budžeta u iznosu najmanje 0,3% ukupno planiranih prihoda u budžetu.
Član 139
Izvršne radnje
Izvršenje na novčanom potraživanju provodi se pljenidbom i prijenosom ako ovim zakonom za pojedine slučajeve nije drukčije određeno.
Član 140
Obim izvršenja
(1) Pljenidba i prijenos novčanog potraživanja mogu se odrediti i provesti samo u iznosu koji je potreban za namirenje potraživanja tražioca izvršenja, osim ako je u pitanju nedjeljivo potraživanje.
(2) Ako više tražilaca izvršenja traži izvršenje na istom potraživanju koje je djeljivo, pljenidba i prijenos određuju se u odgovarajućim iznosima, posebno u korist svakog tražioca izvršenja.
2. Pljenidba potraživanja
Član 141
Djelovanje pljenidbe
(1) Pljenidba se provodi dostavom izvršenikovom dužniku rješenja o izvršenju kojim se izvršenikovom dužniku zabranjuje da izvršeniku ispuni novčano potraživanje, a izvršeniku se zabranjuje da to potraživanje naplati ili da inače raspolaže njim i zalogom koji je dat za njegovo osiguranje.
(2) Pljenidba je provedena danom dostave rješenja o izvršenju izvršenikovom dužniku.
(3) Tražilac izvršenja pljenidbom stiče založno pravo na izvršenikovom potraživanju.
(4) Izvršenikov dužnik nema pravo prigovora niti žalbe protiv rješenja o izvršenju.
Član 142
Pljenidba potraživanja zasnovana na vrijednosnom papiru
(1) Pljenidbu novčanog potraživanja zasnovanu na vrijednosnom papiru koji se prenosi indosamentom, ili za čije je ostvarenje potreban taj papir, provodi sudski izvršilac oduzimanjem papira od izvršenika i njegovom predajom sudu. Pljenidba je obavljena oduzimanjem papira od izvršenika.
(2) Pravne radnje potrebne za očuvanje ili ostvarenje prava iz papira iz stava 1. ovog člana, obavlja u izvršenikovo ime sudski izvršilac na osnovu zaključka suda.
Član 143
Založno pravo na kamate
Založno pravo stečeno na potraživanju po kojem teku kamate odnosi se i na kamate koje dospijevaju nakon pljenidbe.
Član 144
Prvenstveni red
(1) Prvenstveni red založnih prava više tražilaca izvršenja određuje se prema danu prijema izvršnog prijedloga.
(2) Ako je izvršni prijedlog upućen poštom preporučenom pošiljkom, dan predaje pošti smatra se kao dan predaje sudu.
(3) Ako su izvršni prijedlozi više tražilaca izvršenja primljeni u sudu istog dana založna prava imaju isti prvenstveni red.
(4) Potraživanja s istim redom prvenstva namiruju se srazmjerno ako se ne mogu namiriti u cijelosti.
(5) Ako zbog provedbe izvršenja na novčanom potraživanju prestaju založna i druga prava koja su stečena prije pokretanja postupka prvenstveni red u namirenju tih prava određuje se prema propisima koji uređuju sticanje reda prvenstva tih prava izvan izvršnog postupka.
Član 145
Pljenidba potraživanja osigurana založnim pravom upisanim u javni registar
(1) Pljenidba potraživanja osigurana založnim pravom upisa- nim u javni registar provodi se upisom pljenidbe u taj registar.
(2) Upis se obavlja po službenoj dužnosti, uz naznaku da je pljenidba, na osnovu koje je na potraživanju stečeno založno pravo, određeno radi namirenja potraživanja tražioca izvršenja.
(3) Ako ima više tražilaca izvršenja prvenstveni red njihovih potraživanja određuje se prema vremenu upisa.
3. Prijenos potraživanja
a) Opće odredbe
Član 146
Vrste prijenosa
(1) Zaplijenjeno potraživanje prenosi se na tražioca izvršenja u skladu s njegovim prijedlogom radi naplate ili umjesto isplate.
(2) Tražilac izvršenja je dužan već u izvršnom prijedlogu zatražiti da se potraživanje na njega prenese radi naplate ili umjesto isplate ako ovim zakonom nije drukčije određeno. O vrsti prijenosa sud odlučuje rješenjem o izvršenju.
(3) U rješenju o izvršenju ili u posebnom rješenju o prijenosu pozvat će se izvršenikov dužnik da dužni iznos položi kod suda uplatom na određeni račun i da o tome obavijesti sud.
Član 147
Posebni uvjeti za prijenos nedjeljivog potraživanja
(1) Potraživanje koje se zasniva na vrijednosnom papiru koji se prenosi indosamentom ili za čije je ostvarenje potrebno podnošenje tog papira, ili koje se iz drugih razloga ne može dijeliti u pogledu prijenosa ili ostvarenja, može se prenijeti samo u svojem punom iznosu.
(2) Ako taj iznos prelazi iznos potraživanja tražioca izvršenja, zaplijenjeno potraživanje će se prenijeti pošto povjerilac položi jemstvo da će taj višak predati sudu.
(3) Potraživanje koje je djelimično izuzeto od izvršenja ili koje je već zabranjeno u korist drugih lica, prenosi se pošto povjerilac položi jemstvo da će sudu predati dio koji je izuzet od izvršenja.
(4) Ako je više tražilaca izvršenja podnijelo prijedlog za prijenos u razne dane, sud će prenijeti potraživanje na tražioca izvršenja koji je prvi podnio prijedlog, a ako je više tražilaca izvršenja podnijelo prijedlog istog dana, potraživanje će se prenijeti na tražioca izvršenja čije je potraživanje najveće.
Član 148
Provođenje prijenosa
(1) Prijenos potraživanja je proveden dostavom izvršeni- kovom dužniku rješenja kojim je prijenos određen.
(2) Prijenos potraživanja zasnovan na vrijednosnom papiru koji se prenosi indosamentom ili kojeg je radi ostvarenja potrebno podnijeti, proveden je kada sud na taj papir napiše izjavu o prijenosu i papir s tom izjavom preda tražiocu izvršenja.
Član 149
Obaveze izvršenika i tražioca izvršenja
(1) Izvršenik je dužan u roku koji odredi sud, a na zahtjev tražioca izvršenja na koga je potraživanje preneseno, dati objašnjenja koja su tražiocu izvršenja potrebna radi ostvarivanja tog potraživanja i predati mu isprave koje se na to potraživanje odnose.
(2) Tražilac izvršenja na koga je prenesen dio potraživanja dužan je, ako to izvršenik zatraži, u roku koji odredi sud, dati osiguranje da će nakon ostvarenja tog potraživanja vratiti isprave koje se odnose na potraživanje.
(3) Sud će na prijedlog tražioca izvršenja provesti izvršenje protiv izvršenika radi predaje isprava ako ih on sam ne preda.
(4) Predaju isprava koje se nalaze kod trećeg lica tražilac izvršenja može zahtijevati tužbom, ako bi to pravo imao izvršenik.
(5) Na ispravi koja se daje tražiocu izvršenja sud će zabilježiti da je proveden prijenos potraživanja za koje je određeno izvršenje.
Član 150
Polaganje novca kod suda
(1) Izvršenikov dužnik kojem je dostavljeno rješenje o izvršenju ili posebno rješenje o prijenosu ispunjava svoju obavezu polaganjem novca ili vrijednosnih papira kod suda koji provodi izvršenje.
(2) Ako je radi naplate prenesenog novčanog potraživanja tražilac izvršenja morao pokrenuti sudski ili drugi postupak, sud ili tijelo koje vodi postupak u odluci kojom prihvata zahtjev tražioca izvršenja naložit će izvršenikovom dužniku da dužni iznos položi kod suda koji provodi izvršenje.
(3) Na osnovu odluke kojom je izvršenikovom dužniku naloženo da dužni iznos položi kod suda koji provodi izvršenje, na prijedlog tražioca izvršenja na koga je potraživanje preneseno, provest će se izvršenje protiv izvršenikova dužnika i novac naplaćen tim izvršenjem, nakon podmirenja troškova postupka, doznačiti po službenoj dužnosti sudu koji provodi izvršenje.
b) Prijenos radi naplate
Član 151
Ovlaštenja tražioca izvršenja
(1) Prijenosom potraživanja radi naplate ovlašćuje se tražilac izvršenja da traži od izvršenikova dužnika isplatu iznosa naznačenog u rješenju o izvršenju ili u posebnom rješenju o prijenosu, ako je taj iznos dospio, da obavlja sve radnje koje su potrebne radi očuvanja i ostvarenja prenesenog potraživanja i da se koristi pravima u vezi sa zalogom koji je dat za osiguranje tog potraživanja.
(2) Prijenosom potraživanja radi naplate tražilac izvršenja nije ovlašten na teret izvršenika zaključiti poravnanje, izvršenikovu dužniku oprostiti dug ili prenesenim potraživanjima raspolagati, te ni sa izvršenikovim dužnikom sklopiti ugovor da odluku o potraživanju, ako je ona sporna, donese arbitraža.
(3) Tražiocu izvršenja na koga je preneseno potraživanje radi naplate izvršenikov dužnik može istaknuti samo prigovore koje bi mogao istaknuti izvršeniku.
(4) Ustupanje prenesenog potraživanja izvršeno od strane izvršenika poslije prijenosa, nema pravnog djelovanja na prava koja je tražilac izvršenja stekao prijenosom.
Član 152
Prijenos radi naplate potraživanja upisanog u javni registar
Prijenos radi naplate potraživanja upisanog u javni registar upisat će se po službenoj dužnosti.
Član 153
Uvjetovanost obaveze izvršenikova dužnika predajom stvari
(1) Ako obaveza izvršenikova dužnika da isplati potraživanje zavisi od obaveze izvršenika da mu preda određenu stvar koja se nalazi u posjedu izvršenika, a ta je obaveza utvrđena pravosnažnom presudom, sud će, na prijedlog tražioca izvršenja na koga je potraživanje preneseno radi naplate, naložiti izvršeniku predaju stvari sudu radi predaje izvršenikovu dužniku.
(2) Na prijedlog tražioca izvršenja sud će prema izvršeniku koji nije predao stvar u određenom roku provesti izvršenje radi predaje stvari.
Član 154
Obavještavanje izvršenika o tužbi za naplatu prenesenog potraživanja
Član 155
Zakašnjenje u naplati prenesenog potraživanja
(1) Tražilac izvršenja koji se ne brine za naplatu prenesenog potraživanja odgovara za štetu koja je time nanesena drugom tražiocu izvršenja koji ima založno ili koje drugo pravo koje se namiruje iz potraživanja.
(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana sud može, na prijedlog drugog tražioca izvršenja, ukinuti rješenje o prijenosu potraživanja na neurednog tražioca izvršenja i potraživanje prenijeti na drugog tražioca izvršenja.
Član 156
Namirenje tražioca izvršenja
(1) Tražilac izvršenja na koga je potraživanje preneseno radi naplate namiruje se iz sredstava položenih kod suda.
(2) Namirenje tražioca izvršenja i drugih lica čija prava prestaju provođenjem izvršenja provodi se uz odgovarajuću primjenu odredbi čl. 133. i 134. ovog zakona.
c) Prijenos umjesto isplate
Član 157
(1) Zaplijenjeno potraživanje prelazi prijenosom umjesto isplate na tražioca izvršenja prenesenog iznosa, s djelovanjem ustupanja potraživanja uz naknadu.
(2) Ako je preneseno potraživanje osigurano založnim pravom upisanim u javni registar, sud će po službenoj dužnosti, prenijeti izvršenikova prava na tražioca izvršenja, a brisati založno pravo upisano u korist izvršenika.
(3) Tražilac izvršenja na kojeg je potraživanje preneseno umjesto isplate dužan je potraživanje naplatiti po pravilima koja važe za potraživanja prenesena radi naplate, s tim da se novac dobijen ostvarenjem potraživanja isplaćuje izravno tražiocu izvršenja osim u slučaju iz stava 4. ovog člana.
(4) Tražilac izvršenja na koga je potraživanje preneseno umjesto isplate smatra se namirenim i samim prijenosom u visini tog potraživanja ako u izvršnom postupku nije učestvovalo više tražilaca izvršenja ili drugih povjerilaca koji se namiruju iz prenesenog potraživanja. Ako u izvršnom postupku učestvuju takva lica, tražilac izvršenja na koga je potraživanje preneseno umjesto isplate smatrat će se tražiocem izvršenja na koga je potraživanje preneseno radi naplate.
(5) Okolnost da je na tražioca izvršenja potraživanje preneseno umjesto isplate ne utiče na odgovornost izvršenika za istinitost i naplativost prenesenog potraživanja.
4. Posebne odredbe o izvršenju na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima
Član 158
Primjena odredbi glave XII ovog zakona
U izvršenju na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima primjenjuju se odredbe čl. od 137. do 157. ovog zakona ako odredbama čl. od 158. do 165. ovog zakona nije drukčije određeno.
Član 159
Rješenje o izvršenju
(1) Rješenjem o izvršenju na plaći određuje se pljenidba određenog dijela plaće i nalaže se poslodavcu koji izvršeniku isplaćuje plaću da novčani iznos za koji je određeno izvršenje isplati odnosno isplaćuje tražiocu izvršenja nakon izvršnosti rješenja o izvršenju, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
(2) Rješenje o izvršenju odnosi se i na povećanje plaće do kojeg dođe nakon dostave rješenja o izvršenju, kao i na sva primanja izvršenika po osnovu rada.
Član 160
Izvršenje kada pravo na izdržavanje ima više lica
(1) Ako pravo na zakonsko izdržavanje, odnosno pravo na rentu za izgubljeno izdržavanje zbog smrti davaoca izdržavanja prema istom izvršeniku ima više lica, a ukupni iznos njihovih potraživanja prelazi dio plaće koji može biti predmet izvršenja, izvršenje se određuje i provodi u korist svakog od takvih tražilaca izvršenja srazmjerno visini njihovih potraživanja.
(2) Ako nakon započetog provođenja izvršenja na plaći, odnosno drugom stalnom novčanom primanju bude podnesen novi prijedlog za izvršenje na potraživanje iz stava 1. ovog člana, sud će prije doneseno rješenje o izvršenju izmijeniti po službenoj dužnosti, u smislu stava 1. ovog člana, i odrediti iznos koji će se ubuduće isplaćivati pojedinim tražiocima izvršenja.
(3) U slučaju iz stava 2. ovog člana rješenje o izvršenju dostavlja se i ranijem tražiocu izvršenja koji protiv tog rješenja može izjaviti prigovor.
Član 161
Mjesto isplate
(1) Potraživanja za koja nije propisano bezgotovinsko plaćanje tražilac izvršenja naplaćuje neposredno na blagajni na kojoj se izvršeniku isplaćuje plaća.
(2) Tražilac izvršenja ima pravo zahtijevati da mu se obustavljeni iznos isplaćuje poštom na adresu koju naznači ili na određeni račun kod banke, uz odbijanje troškova doznake.
Član 162
Prestanak rada
(1) Kad izvršeniku prestane rad rješenje o izvršenju djeluje i prema drugom poslodavcu kod kojeg dužnik stupa na rad i to od dana kad je tom poslodavcu dostavljeno rješenje o izvršenju.
(2) Prijašnji poslodavac izvršenika dužan je, bez odgode, preporučenom pošiljkom s povratnicom dostaviti rješenje o izvršenju novom poslodavcu i o tome obavijestiti sud.
(3) Prijašnji poslodavac obavijestit će sud o prestanku rada izvršenika, bez odlaganja, ako mu nije poznat novi poslodavac o čemu će sud obavijestiti tražioca izvršenja određujući mu rok radi pribavljanja podataka o novom poslodavcu.
(4) Ako tražilac izvršenja ne obavijesti sud u roku koji mu je određen o novom poslodavcu sud će obustaviti izvršenje.
Član 163
Odgovornost poslodavca za propuštenu obustavu i isplatu dospjelih rata
(1) Tražilac izvršenja može predložiti da sud u izvršnom postupku rješenjem naloži poslodavcu da mu isplati sve rate što ih je propustio obustaviti i isplatiti prema rješenju o izvršenju.
(2) Prijedlog iz stava 1. ovog člana tražilac izvršenja može podnijeti do završetka izvršnog postupka.
(3) Rješenje kojim se usvaja prijedlog tražioca izvršenja ima djelovanje rješenja o izvršenju.
(4) Poslodavac koji nije postupio prema rješenju o izvršenju ili je propustio postupiti po članu 162. st. 2. i 3. ovog zakona, odgovara za štetu koju je tražilac izvršenja zbog toga pretrpio.
Član 164
Zapljena po pristanku dužnika
(1) Dužnik može ovjerenom ispravom dati saglasnost da se radi naplate potraživanja povjerioca zapljeni dio njegove plaće i da se isplati izravno povjeriocu na način određen u toj ispravi. Takva isprava ima pravno djelovanje rješenja o izvršenju.
(2) Ispravu iz stava 1. ovog člana sa djelovanjem dostave rješenja o izvršenju poslodavcu dostavlja povjerilac preporučenom poštanskom pošiljkom sa povratnicom.
(3) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana zapljena na osnovu saglasnosti dužnika nema uticaja na provođenje izvršenja na plaći radi namirenja potraživanja po osnovi zakonskog izdržavanja, naknade štete nastale po osnovi narušenja zdravlja ili smanjenja odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete po osnovi izgubljenog izdržavanja zbog smrti davaoca izdržavanja.
Član 165
Primjena odredaba
Odredbe čl. od 158. do 164. ovog zakona na odgovarajući način primjenjuju se i na izvršenje na drugim stalnim novčanim primanjima izvršenika.
5. Izvršenje na potraživanju po računu kod banke
Član 166
Prinudno izvršenje
(1) Izvršenje radi ostvarenja novčanog potraživanja prema izvršeniku može se provesti na svim sredstvima na njegovim računima kod banke, osim ako zakonom nije drukčije određeno.
(2) Rješenjem o izvršenju na novčanim sredstvima koja se vode na transakcijskom računu izvršenika nalaže se banci da novčani iznos za koji je izvršenje određeno prenese s transakcijskog računa izvršenika na transakcijski račun tražioca izvršenja, a za potraživanja za koja nije propisana naplata preko žiroračuna kod banke da isplati taj iznos tražiocu izvršenja u gotovom novcu.
(3) Izvršenje na novčanom potraživanju koje po štednom ulogu, tekućem ili žiroračunu, deviznom i drugim računima kod banke, izuzev transakcijskog računa, pripada izvršeniku određuje se tako što se rješenjem o izvršenju nalaže banci da novčani iznos za koji je određeno izvršenje isplati tražiocu izvršenja nakon izvršnosti rješenja o izvršenju. To rješenje ima djelovanje rješenja o izvršenju kojim su određeni zaplijena novčanog potraživanja i prijenos radi naplate.
(4) U rješenju o izvršenju iz st. 2. i 3. ovog člana odredit će se broj računa izvršenika s kojeg treba obaviti isplatu i broj računa tražioca izvršenja na koji isplatu treba obaviti ili drugi način obavljanja isplate.
(5) Sud će rješenjem o izvršenju obavezati banku da dostavi izvještaj o svim promjenama na računu izvršenika ako sredstava na računu nema ili su ona nedovoljna za namirenje potraživanja određenih rješenjem o izvršenju. Izvještaj obuhvata promjene na računu za period od 30 dana do donošenja rješenja o izvršenju i mora da sadrži svaku transakciju na računu, uključujući podizanje gotovine, uplate na račun i isplate sa računa, unutarbankarske i međubankarske prijenose. Podaci koji se dostavljaju, a koji se odnose na međubankarske prijenose moraju sadržavati, između ostalog, ime primaoca i broj računa u odredišnoj banci.
(6) Ugovor o štednom ulogu i svakom drugom depozitu se raskida po sili zakona danom izvršnosti rješenja o izvršenju, bez obzira na to da li je oročen ili ne. Po namirenju potraživanja primijenit će se ugovorne odredbe o raskidu ovih ugovora.
Član 167
Redoslijed naplate
(1) Banka naplatu obavlja redom, prema vremenu dostave rješenja o izvršenju ako zakonom nije drukčije određeno.
(2) Banka vodi posebnu evidenciju redoslijeda rješenja o izvršenju po danu i vremenu dostave i izdaje tražiocu izvršenja, na njegov zahtjev, potvrdu o mjestu njegovog potraživanja u tom redoslijedu.
(3) Banka ne može provesti nalog izvršenika prije isplate potraživanja utvrđene rješenjem o izvršenju, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.
(4) S rješenjem o izvršenju izjednačena je isprava za koju je to predviđeno posebnim zakonom.
Član 168
Povremena davanja
(1) Ako je rješenjem o izvršenju banci naloženo plaćanje određenih iznosa u određenim razmacima, to će lice obavljati isplate u skladu s nalogom iz rješenja o izvršenju.
(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana redoslijed naplate svih budućih rata računa se prema vremenu dostave rješenja o izvršenju.
(3) Banka vodi posebnu evidenciju rješenja o izvršenju kojim su naložena buduća povremena plaćanja.
Član 169
Postupak u slučaju kad nema sredstava na računu
(1) Ako na računu označenom u rješenju o izvršenju nema sredstava, banka će u korist tog računa izvršiti prijenos izvršenikovih sredstava u odgovarajućem iznosu sa drugih računa u toj banci, a prema redoslijedu koji označi tražilac izvršenja.
(2) Ukoliko banka ne uspije u cjelini naplatiti izvršnu tražbinu zbog nedostatka sredstava na računu, držat će rješenje o izvršenju u posebnoj evidenciji i po njemu obaviti prijenos kad sredstva pristignu na račun, ukoliko rješenjem o izvršenju nije drukčije određeno.
(3) O tome da nema sredstava na računu banka će obavijestiti sud bez odlaganja. Uz tu obavijest banka će dostaviti sudu i izvještaj o promjenama na računu iz stava 5. člana 166. ovog zakona.
Član 170
Postupak u slučaju smetnji za provođenje izvršenja
(1) Ako banka smatra da postoje zakonske ili druge smetnje za izvršenje po odredbama glave XII ovog zakona, zadržat će rješenje o izvršenju, izvršiti pljenidbu sredstava izvršenika i o smetnjama obavijestiti sud.
(2) Ako se radi o smetnjama trajne prirode, sud će obustaviti postupak, a u slučaju drugih razloga obavijestit će tražioca izvršenja i banku o daljnjem postupanju.
Član 171
Izvršenje prema solidarnom izvršeniku
(1) Ako na osnovu izvršne isprave dva ili više izvršenika solidarno odgovaraju sud će, na prijedlog tražioca izvršenja, protiv njih donijeti jedno rješenje o izvršenju kojim se vrši pljenidba računa izvršenika u iznosima određenim rješenjem o izvršenju.
(2) Tražilac izvršenja može u prijedlogu za izvršenje odrediti redoslijed po kojem će se obaviti naplata od pojedinih izvršenika, a ako to nije učinjeno, naplata će se obaviti onim redom kojim su oni navedeni u prijedlogu.
(3) Namirenje se vrši prema odredbama iz stava 2. ovog člana tako da banka koja nema dovoljno sredstava na računima izvršenika dostavlja rješenje o izvršenju na provođenje banci narednog izvršenika uz izvještaj o do tada provedenom izvršenju o čemu obavještava sud bez odlaganja.
Član 172
Redoslijed namirenja s pojedinih računa pravnih lica
Ukoliko izvršenik ima novčana sredstava na više računa kod jedne ili više banaka, shodno se primjenjuju odredbe člana 171. ovog zakona.
Član 173
Izvršenje nad sredstvima na deviznom računu
Ako se izvršenje provodi radi naplate potraživanja u drugim novčanim sredstvima, sredstva s deviznog računa izvršenika preračunavaju se u ta sredstva po tečaju po kojem bi banka kod koje se vodi račun obavila to preračunavanje na zahtjev izvršenika i isplata se obavlja po pravilima o isplatama s računa koji se vode u tim sredstvima.
Član 174
Izvršenje radi naplate potraživanja u stranoj valuti
(1) Ako potraživanje utvrđeno u izvršnoj ispravi glasi na stranu valutu i ako izvršenik ima devizni račun u toj valuti, rješenjem o izvršenju naložit će se banci kod koje se vodi devizni račun izvršenika da prenese odgovarajući iznos u stranoj valuti s računa izvršenika na račun tražioca izvršenja, ili da isplatu u stranoj valuti izvrši na neki drugi dozvoljen način.
(2) Tražilac izvršenja može zatražiti da se izvršenje radi namirenja njegovog potraživanja u određenoj stranoj valuti odredi i provede na drugim računima ili predmetima izvršenika kao izvršenje radi naplate potraživanja u iznosu koji je potreban da bi se od ovlaštenog lica kupila dužna devizna sredstva.
(3) Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primjenjuju se i kada se izvršenje određuje protiv izvršenika koji nisu pravna lica.
Član 175
Odgovornost banaka za štetu
Banka koja ne postupi u skladu sa rješenjem o izvršenju i drugim sudskim nalozima odgovara za štetu prouzrokovanu tražiocu izvršenja po općim pravilima o naknadi štete.
Član 176
Primjena odredbi glave XII ovog zakona
U izvršenju na potraživanju po računu kod banke na odgovarajući način primjenjuju se odredbe čl. od 136. do 157. ovog zakona ako odredbama ovog zakona nije drukčije određeno.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum