Vaš pravni kompas 

  • Izvrsenje na dionici i ostalim registriranim vrijednosnim papirima

  • Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
 #1187  by comodore
 
IZVRŠENJE NA DIONICI I OSTALIM REGISTRIRANIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA, TE NA ČLANSKOM UDJELU U PRAVNOM LICU

Član 187
Mjesna nadležnost
(1) Za odlučivanje o prijedlogu za izvršenje na dionici i ostalim registriranim vrijednosnim papirima (u daljem tekstu: dionice), te osnivačkom ili drugom udjelu u pravnom licu i za provedbu tog izvršenja, mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi prebivalište odnosno sjedište izvršenika kao vlasnika dionice ili udjela.
(2) U slučaju da izvršenik nema prebivalište odnosno boravište ili sjedište na području Bosne i Hercegovine, mjesno je nadležan sud prema mjestu sjedišta emitenta vrijednosnih papira odnosno sjedišta pravnog lica u kojem izvršenik ima udio.
Član 187a
Izuzimanje od izvršenja
Ne može se odrediti izvršenje na dionici, ostalim registriranim vrijednosnim papirima, osnivačkom ili drugom ulogu u pravnom licu koji su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova.
Član 188
Izvršne radnje
(1) Na dionici izvršenje se provodi pljenidbom dionice, njezinom procjenom i prodajom, te namirenjem tražioca izvršenja. Izuzetno, dionica se, na prijedlog tražioca izvršenja, a uz saglasnost izvršenika, može prenijeti na tražioca izvršenja u nominalnoj vrijednosti umjesto isplate.
(2) Na udjelu u pravnom licu izvršenje se provodi pljenidbom udjela, njegovom procjenom i prodajom, te namirenjem tražioca izvršenja.
(3) Izvršne radnje iz ovog člana provode se i kada je ugovorom ili pravilima pravnog lica ograničeno ili zabranjeno raspolaganje dionicama ili udjelima.
Član 189
Pljenidba dionice
(1) Pljenidba dionice obavlja se dostavom rješenja o izvršenju Registru vrijednosnih papira. Pljenidbom tražilac izvršenja stiče založno pravo na dionici. Rješenje o izvršenju se istovremeno dostavlja depozitaru i emitentu dionice.
(2) Registar vrijednosnih papira dužan je u Registru upisati da je na dionici zasnovano založno pravo u korist tražioca izvršenja momentom prijema rješenja o izvršenju. Registar je dužan bez odlaganja obavijestiti sud o zakonskim smetnjama za zasnivanje založnog prava.
(3) Nakon upisa pljenidbe u registar vrijednosnih papira, registar ne smije u odnosu na zaplijenjene dionice obaviti u registru bilo koji upis na osnovu raspolaganja izvršenika. Registar je dužan, bez odlaganja, obavijestiti sud o svakoj promjeni u pogledu zaplijenjenih dionica, posebno o prisilnom izvršenju radi naplate kojeg drugog potraživanja ili o osiguranju takvog potraživanja.
(4) Izvršeniku je zabranjeno raspolagati zaplijenjenom dio- nicom. Upozorenje o toj zabrani, te o krivično-pravnim posljedicama njene povrede unijet će se u rješenje o izvršenju.
Član 190
Procjena i prodaja dionica, te namirenje tražilaca izvršenja
(1) Dionice koje se prema zakonu i propisima Komisije za vrijednosne papire obavezno uvrštavaju u promet na berzi i drugim uređenim javnim tržištima, prodaju se u skladu sa Zakonom o vrijednosnim papirima, uz posredovanje brokera kojeg sud odabere nakon izvršnosti rješenja o izvršenju. Namirenje lica u postupku izvršenja obavlja se uz odgovarajuću primjenu odredbi glave XI ovog zakona o izvršenju na pokretnim stvarima.
(2) Dionice koje se prema zakonu i propisima Komisije za vrijednosne papire obavezno ne uvrštavaju u promet na berzi i drugim uređenim javnim tržištima, prodaju se na javnom nadmetanju ili neposrednom pogodbom. Neposrednom pogodbom dionice prodaje sudski izvršilac ili lice ovlašteno za prodaju dionica kojem je sud povjerio prodaju. Sudski izvršilac ili lice ovlašteno za prodaju dionica sklapaju ugovor o prodaji dionica u ime izvršenika na osnovu zaključka suda koji ih na to ovlašćuje.
(3) Ako se dionice prodaju na javnom nadmetanju ili neposrednom pogodbom, procjena, utvrđivanje prodajne cijene i prodaja dionica, te namirenje tražioca izvršenja obavljaju se uz odgovarajuću primjenu odredbi glave XI ovog zakona o izvršenju nad pokretnim stvarima.
(4) Ako se dionice iz stava 1. ovog člana ne prodaju u roku od dva mjeseca od dana prve ponude za prodaju na berzi ili u slučaju neuspjele prodaje iz stava 2., tražilac izvršenja može zahtijevati izvršenje putem prijenosa dionice u vlasništvo umjesto isplate. Rješenje o prijenosu dionice se dostavlja Registru vrijednosnih papira.
(5) Sud će o pravu iz stava 4. ovog člana izvijestiti tražioca izvršenja kada se ispune uvjeti iz stava 4. ovog člana i pozvati ga da u određenom roku podnese prijavu za prijenos dionica.
(6) Ako tražilac izvršenja ne podnese prijavu iz stava 5. ovog člana, postupak će se obustaviti.
Član 191
Izvršenje na osnivačkom ili drugom udjelu u pravnom licu
(1) Zapljena osnivačkog ili drugog udjela vrši se dostavljanjem rješenja o izvršenju registarskom sudu, odnosno drugom nadležnom registarskom tijelu radi zabilježbe založnog prava.
(2) Odredbe glave XIV i odredbe ovog zakona o izvršenju nad pokretnim stvarima na odgovarajući se način primjenjuju i na izvršenje nad osnivačkim ili drugim udjelom u pravnom licu.
Član 192
Pravo preče kupovine
Ako drugi dioničari odnosno suosnivači ili sunosioci udjela imaju pravo preče kupovine zasnovano na zakonu, ugovoru ili pravilima pravnog lica, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe člana 83. ovog zakona.

https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum