Vaš pravni kompas 

  • Izvrsenje diobom stvari

  • Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
 #1193  by comodore
 
IZVRŠENJE DIOBOM STVARI

Član 218

Mjesna nadležnost

Za odlučivanje o prijedlogu za izvršenje diobom zajedničke stvari i za provedbu tog izvršenja mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi stvar.

Član 219

Fizička dioba

(1) Fizičku diobu zajedničke stvari sud će odrediti ako je takva dioba predviđena izvršnom ispravom.

(2) Pojedine radnje provođenja fizičke diobe preduzima, prema okolnostima slučaja, sudija ili po njegovom ovlaštenju stručni saradnik ili sudski izvršilac.

(3) Sud će pozvati učesnike da prisustvuju provođenju diobe.

(4) U slučaju potrebe sud će odrediti i vještačenje.

Član 220

Dioba prodajom

Ako na osnovu izvršne isprave zajedničku stvar treba radi njene diobe prodati, prodaja će se obaviti na način propisan ovim zakonom za izvršenje na pokretnoj ili nepokretnooj stvari, osim ako se stranke o pojedinim pitanjima drugačije ne sporazumiju.

Član 221

Određivanje načina diobe rješenjem suda

(1) Sud odlučuje, prema propisima o vlasničko-pravnim odnosima, hoće li se dioba obaviti fizički ili prodajom, ako izvršnom ispravom način diobe nije određen niti su se stranke o tome sporazumjele.

(2) Dioba će se obaviti prodajom ako se u izvršnom postupku utvrdi da fizička dioba, određena izvršnom ispravom, nije moguća ili je moguća samo uz znatno smanjenje vrijednosti stvari.

Član 222

Troškovi postupka

(1) Troškove provođenja izvršenja prema odredbama glave XXI ovog zakona, snose svi sudionici srazmjerno vrijednosti svojih udjela u zajedničkoj stvari.

(2) Stranka koja je prouzrokovala posebne troškove dužna ih je naknaditi onim strankama koje su ih imale.

XXII - OSTVARENJE POTRAŽIVANJA NA DAVANJE IZJAVE VOLJE I UPISIVANJE U JAVNE REGISTRE

Član 223

Bezuvjetno potraživanje

(1) Ako je dužnik odlukom koja ima svojstvo izvršne isprave obavezan na davanje izjave volje, smatra se da je izjavu sadržine kao u izvršnoj ispravi dao momentom pravosnažnosti te odluke.

(2) Ako je dužnik sudskim ili upravnim poravnanjem obavezan na davanje izjave volje, smatra se da je izjavu sadržine kao u poravnanju dao danom dospijeća njegove obaveze.

Član 224

Uvjetno potraživanje

Ako ispunjenje potraživanja na davanje izjave volje zavisi od ispunjenja neke obaveze povjerioca ili kojeg drugog uvjeta, smatra se da je dužnik dao izjavu volje kad povjerilac ispuni svoju obavezu ili kad bude ispunjen koji drugi uvjet.

Član 225

Upis prava u javne registre

(1) Odredbe čl. 223. i 224. ovog zakona na odgovarajući način i saglasno pravilima vođenja javnih knjiga primjenit će se kada je izvršnom ispravom utvrđena obaveza davanja isprave podobne za upis u javni registar.

(3) Ako je izvršnom ispravom naložen upis u javni registar obavit će se na osnovu izvršne isprave na kojoj je potvrda o izvršnosti.

XXIII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 226

Postupci u toku

Postupak izvršenja započet do dana početka primjene ovog zakona okončat će se prema odredbama ovog zakona.

Član 227

Važenje odredbi o zasnivanju založnog prava na nepokretnim i pokretnim stvarima na osnovu

Član 228

Prestanak važenja odredbi drugih zakona

U izvršnom postupku reguliranim ovim zakonom ne primjenjuju se odredbe drugih zakona koje se odnose na zahtjev za odlaganje i prekid izvršenja.

Član 229

Prestanak važenja važećih zakona o izvršnom postupku

Danom primjene ovog zakona prestaje primjena zakona kojima je uređen izvršni postupak, a koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana početka primjene ovog zakona.

Član 230

Stupanje na snagu Zakona

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati po isteku 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.
Samostalni članovi Zakona o dopunama
Zakona o izvršnom postupku

("Sl. novine FBiH", br. 33/2006 i 39/2006 - ispr.)

Član 2

"Za izvršenja na teret sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada i općine, po pravomoćnim i izvršnim sudskim presudama po djelima terorizma, ubojstva i nanošenja teških tjelesnih povreda, ne ograničava se utrošak budžetskih sredstava predviđen u st. 3. i 4. člana 1. ovog Zakona."

Član 3

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum