Vaš pravni kompas 

  • Izvjestaj sa sjednice VSTV BiH 17 jula 2019

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #865  by AntunHun
 
IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE VISOKOG SUDSKOG I
TUŽILAČKOG VIJEĆA BIH
održane 17. i 18. jula 2019. godine
Usvajanje zapisnika sa redovne sjednice Vijeća održane 29. i 30. maja 2019. godine

 Vijeće je usvojilo zapisnik sa redovne sjednice Vijeća održane 29. i 30. maja 2019. godine.Informacija o realizaciji zaključaka sa redovne sjednice Vijeća održane 19., 20. i 21. juna 2019. godine

 Vijeće je primilo k znanju informaciju o realizaciji zaključaka sa redovne sjednice Vijeća održane 19., 20. i 21. juna 2019. godine.Informacija – aktivnosti predsjednika VSTV-a BiH

 Vijeće je primilo k znanju informaciju predsjednika VSTV BiH;

 Vijeće je, povodom zaključaka Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, usvojilo sljedeće zaključke:
• Zaključak Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kojim traži od svih članova VSTV BiH da podnesu ostavke ni na koji način ne obavezuje članove VSTV BiH;
• Zaključak Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kojim se osniva istražna komisija tog doma za istraživanje stanja u pravosuđu, a posebno VSTV BiH, suštinski predstavlja parlamentarni nadzor nad radom pravosuđa koji, kao takav, nije predviđen i dopušten pozitivnim propisima u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izlazi izvan nadležnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te predstavlja grubo miješanje i nedopušten pritisak zakonodavne vlasti na rad pravosuđa, te kao takav narušava demokratski ustavni sistem trodiobne podjele vlasti;
• Članovi VSTV BiH, te sudije i tužioci u Bosni i Hercegovini ni na koji način neće učestvovati u radu ove istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
• VSTV BiH poziva Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da sva pitanja u vezi pravosuđa razmatra kroz partnerski odnos sa VSTV BiH na bazi poštovanja demokratskog principa podjele vlasti;
• Ostali zaključci Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će se dostaviti Stalnoj komisiji za legislativu na razmatranje, a po potrebi i drugoj stalnoj komisiji VSTV BiH.


Izvještaj sa Konferencije ENCJ „Budućnost vladavine prava i pravde u Evropi“ održane u Bratislavi, 05.-07.06.2019. godine:

 Vijeće je primilo k znanju izvještaj sa Konferencije ENCJ „Budućnost vladavine prava i pravde u Evropi“ održane u Bratislavi, 05.-07.06.2019. godine.Informacija direktora Sekretarijata VSTV BiH:
a) Mišljenje Odjela za IKT u pogledu mogućnosti implementacije SIDDA/SIDNA Cloud rješenja;
b) Informacija o Nacrtu izvještaja o finansijskoj reviziji VSTV BiH za 2018. godinu;
c) Informacija o privremenom finansiranju VSTV BiH za period juli - septembar 2019. godine

 Vijeće je primilo k znanju informaciju direktora Sekretarijata VSTV BiH uz sljedeće zaključke:
a) U pogledu mogućnosti implementacije SIDDA/SIDNA Cloud rješenja, usvojilo mišljenje Odjela za IKT o provođenju sljedećih aktivnosti:
- Pribaviti saglasnost svih tužiteljstava, budućih korisnika sistema za korištenje SIDDA/SIDNA sistema u oblaku i čuvanje podataka o istragama u okviru ovog sistema;
- Prije uspostavljanja ugovornih obaveza u smislu prihvatanja SIDDA/SIDNA Cloud rješenja, potrebno je utvrditi sve direktne i indirektne troškove koji će se pojaviti u fazi implementacije i održavanja sistema, nakon čega je potrebno pribaviti saglasnost svih tužiteljstava – primarnih korisnika u smislu preuzimanja finansijskih i drugih obaveza. Troškovi se mogu odnositi na: prava korištenja sistema, održavanje sistema, korištenje infrastrukture oblaka, pripadajuće telekomunikacijske troškove, licence i hardver, ljudske resurse i dr.;
- Ukoliko tužiteljstva, u odnosu prethodno navedene aktivnosti, daju saglasnost, međusobne obaveze za implementaciju ovog sistema je potrebno regulirati putem Memoranduma o saradnji između VSTV BiH, italijanskih partnera i tužiteljstava korisnika sistema.
- Prije provođenja navedenih aktivnosti, potrebno je izvršiti koordinaciju sa referentnim tužilaštvima.
b) Vijeće je primilo k znanju informaciju o Nacrtu izvještaja o finansijskoj reviziji VSTV BiH za 2018. godinu.
c) Vijeće je primilo k znanju informaciju o privremenom finansiranju VSTV BiH za period juli - septembar 2019. godine.Nacrt programa rada VSTV BiH za 2020. godinu

 Vijeće je usvojilo Nacrt programa rada VSTV BiH za 2020. godinu, s tim da se doradi u skladu sa sugestijama članova Vijeća koje se odnose na aktivnosti Projekta za efikasnost tužilaštava i aktivnosti i mjere iz Akcionog plana za provođenje preporuka Peer Review;
 Vijeće je usvojilo zaključak da se dorađeni Nacrt programa rada za 2020. godinu objavi na web-stranici VSTV BiH.Plan aktivnosti za realizaciju preporuka iz Izvještaja interne revizije procesa srednjoročnog planiranja i godišnjeg programiranja u VSTV BiH

 Vijeće je usvojilo Plan aktivnosti za realizaciju preporuka iz Izvještaja interne revizije procesa srednjoročnog planiranja i godišnjeg programiranja u VSTV BiH;
 Vijeće je usvojilo zaključak kojim se zadužuje Sekretarijat VSTV BiH da, do kraja septembra 2019. godine, pripremi nacrt odgovarajućeg internog akta kojim će se propisati postupci, kako je predloženo;
 Vijeće je usvojilo zaključak kojim se zadužuje Radna grupa za restrukturiranje Sekretarijata VSTV BiH da Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta detaljno opiše obaveze i odgovornosti vezane za poslove učesnika u procesu srednjoročnog planiranja i godišnjeg programiranja.Primjena Zakona o zaštiti tajnih podataka

 Vijeće je usvojilo zaključak kojim se obavezuju svi suci i tužioci u Bosni i Hercegovini da potpišu izjavu da su upoznati sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona;
 Vijeće je usvojilo zaključak kojim se obavezuju sve pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini da hitno provedu sve obaveze i mjere propisane Zakonom o zaštiti tajnih podataka.Imenovanje predstavnika VSTV BiH u Radnu grupu za izradu Strategije u oblasti borbe protiv trgovine ljudima 2020. – 2023.

 Vijeće je imenovalo članicu Vijeća, Željku Radović, u Radnu grupu za izradu Strategije u oblasti borbe protiv trgovine ljudima 2020. - 2023.Ocjenjivanje rukovodećih državnih službenika VSTV BiH

 Vijeće je usvojilo ocjenu rada Admira Suljagića, direktora Sekretarijata VSTV-a BiH za I polugodište 2019. godine, kako je predložila Komisija za provođenje postupka ocjenjivanja rukovodećih državnih službenika VSTV BiH;
 Vijeće je usvojilo ocjenu rada Hajre Poškovića, zamjenika direktora Sekretarijata VSTV BiH, za I polugodište 2019. godine, kako je predložila Komisija za provođenje postupka ocjenjivanja rukovodećih državnih službenika VSTV BiH;Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu državnih službenika i uposlenika VSTV BiH

 Vijeće je usvojilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu državnih službenika i uposlenika VSTV BiH.Prednacrt Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta VSTV BiH

 Vijeće je usvojilo Prednacrt organizacijske strukture Sekretarijata VSTV BiH, na način kako je predložila Radna grupa.


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u VSTV BiH

 Vijeće je usvojilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u VSTV BiH.Odluka o formiranju Komisije za prijem, evidenciju i postupanje sa prijavama korupcije u VSTV BiH

 Vijeće je donijelo Odluku o formiranju Komisije za prijem, evidenciju i postupanje sa prijavama korupcije u VSTV BiH, u sljedećem sastavu:
1) Marjana Popović, zamjenik šefa Kabineta Predsjedništva VSTV BiH;
2) Tatjana Petrović - Jovanović, šef Odjela za pravna pitanja Sekretarijata VSTV BiH;
3) Alena Kurspahić - Nadarević, glavni disciplinski tužilac Ureda disciplinskog tužitelja VSTV BiH, a u slučaju njene odsutnosti, zamjenski član je Asmir Baćevac, disciplinski tužilac/pravni savjetnik Ureda disciplinskog tužitelja VSTV BiH.Privremeno upućivanje sudija u drugi sud radi pomoći u otklanjanju zaostalih neriješenih predmeta
a) Informacija o realizaciji odluka o privremenom upućivanju sudija u Kantonalni sud u Sarajevu i Kantonalni sud u Mostaru i informacija o održanom sastanku sa predsjednicima okružnih sudova;
b) Informacija o efektima rada sudija iz Kantonalnog suda u Odžaku koji su privremeno upućeni na rad u Kantonalni sud u Tuzli;
c) Razmatranje načelne inicijative o privremenom upućivanju sudija prvostepenih sudova radi pomoći u otklanjanju zaostalih neriješenih predmeta u neažurnim prvostepenim sudovima

a) Vijeće je primilo k znanju Informaciju o realizaciji odluka o privremenom upućivanju sudija u Kantonalni sud u Sarajevu i Kantonalni sud u Mostaru;
- Vijeće preporučuje okružnim sudovima prihvatanje delegiranja drugostepenih predmeta primjenom čl. 50. i 52. Zakona o VSTV BiH;
b) Vijeće je primilo k znanju informaciju o efektima rada sudija Kantonalnog suda u Odžaku upućenih na privremeno vršenje dužnosti u Kantonalni sud u Tuzli;
- Vijeće je usvojilo zaključak da se predsjednici Kantonalnog suda u Tuzli uputi dopis da, u saradnji sa Kantonalnim sudom u Odžaku, za narednu sjednicu VSTV BiH, razmotri da li će tražiti privremeno upućivanje sudija Kantonalnog suda u Odžaku na period od 12 mjeseci, odnosno za period septembar 2019. godine – septembar 2020. godine;
c) Vijeće je zauzelo stav da je upućivanje sudija prvostepenih sudova mjera koju VSTV BiH treba pripremiti i realizovati u kratkom roku (2019. – 2020. godina) radi pružanja podrške prvostepenim sudovima sa velikim brojem neriješenih predmeta iz ranijih godina, a imajući u vidu da raste broj sudova i/ili sudija koji zbog nedovoljnog broja predmeta u radu nisu u mogućnosti da ostvare propisanu godišnju orijentacionu normu.Informacija o posjetama članova VSTV BiH kantonalnim sudovima

 Vijeće je primilo k znanju informaciju o provedenim posjetama članova VSTV BiH kantonalnim sudovima;
 Vijeće je usvojilo zaključak da se, u narednom periodu, u skladu sa obavezama članova Vijeća, održe sastanci sa predsjednicima sudova i predsjednicima sudskih odjeljenja iz drugih kantonalnih i svih okružnih sudova, te najvećih nižestepenih sudova sa područja tih kantonalnih i okružnih sudova.Prijedlog izmjena kriterija za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima u Bosni i Hercegovini

 Vijeće je usvojilo Prijedlog izmjena Kriterija za ocjenjivanje rada sudija u Bosni i Hercegovini i Prijedlog izmjena Kriterija za ocjenjivanje rada predsjednika sudova i predsjednika sudskih odjeljenja u Bosni i Hercegovini, koji će se objaviti u „Službenom glasniku BiH“.Prijedlog algoritma za nasumični odabir tužilačkih predmeta iz TCMS za potrebe izrade analitičke ocjene prema novim kriterijima za ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija u tužilaštvima

 Vijeće je usvojilo tehničko rješenje algoritma za nasumični odabir tužilačkih predmeta;
 Vijeće je usvojilo zaključak kojim se zadužuje Odjel za pravosudnu upravu da obavijesti ocjenjivače u tužilaštvima da je VSTV BiH usvojio algoritam za nasumični odabir predmeta, te da pomoću istog izaberu po dva predmeta za svakog ocjenjivanog nosioca pravosudne funkcije u tužilaštvu, u skladu sa članom 6. Uputstva za primjenu Kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca u BiH, Kriterija za ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka u BiH i Kriterija za ocjenjivanje rada glavnog tužioca Tužilaštva BiH, Federalnog tužilaštva FBiH, Republičkog javnog tužilaštva RS i Tužilaštva BD BiH, zatim da izvrše analitički pregled nasumično odabranih predmeta i da o tome, do 30.09.2019. godine, obavijeste VSTV BiH, dok će se do 31.12.2019. godine nasumično odabrati i analitički pregledati ostala dva predmeta;
 Vijeće je usvojilo zaključak kojim se zadužuje Odjel za pravosudnu upravu da zatraži od ocjenjivača da, nakon analitičkog pregleda dva, odnosno četiri nasumično odabrana predmeta, unese zapažanja za pregledane predmete u Obrazac „Izvještaj ocjenjivača na osnovu analitičkog pregleda pet odabranih predmeta“, uz napomenu da će ocjenjivač, u pomenutom obrascu, dodjelu bodova po elementima analitičke ocjene, izvršiti po pregledu svih pet predmeta (četiri nasumično odabrana predmeta i jedan predmet koje odabere ocjenjivani nosilac pravosudne funkcije u tužilaštvu).Ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija u 2018. godini
a) Informacija o statističkim podacima o ocjenjivanju rada nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima u 2018. godini;
b) Pojašnjenje radnih rezultata nosilaca pravosudnih funkcija kojima je za 2018. godinu utvrđena ocjena rada “nezadovoljavajuće obavlja funkciju” i “zadovoljavajuće obavlja funkciju”

 Vijeće je primilo k znanju Informaciju o statističkim podacima o ocjenjivanju rada nosilaca pravosudne funkcije u sudovima i tužilaštvima u 2018. godini;
 Vijeće je primilo k znanju Informaciju - pojašnjenja radnih rezultata nosilaca pravosudne funkcije kojima je za 2018. godinu utvrđena ocjena rada “nezadovoljavajuće obavlja funkciju” i “zadovoljavajuće obavlja funkciju”.
Prijedlog odluke VSTV BiH po prigovoru nosioca pravosudne funkcije na godišnju ocjenu rada za 2018. godinu - dodatna informacija po zaključku VSTV BiH sa sjednice od 19.-21.06.2019. godine

 Vijeće je donijelo odluku o prihvatanju u cijelosti prigovora nosioca pravosudne funkcije na godišnju ocjenu rada za 2018. godinu, kako je predloženo.Zahtjev za produženje mandata dodatnim sudijama:
a) Zahtjev Kantonalnog suda u Sarajevu za produženje mandata dodatnom sudiji Delalić Huseinu;
b) Zahtjev Osnovnog suda u Banjoj Luci za produženje mandata dodatnim sudijama Marić Igoru i Jevtović Mareli;
c) Zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za produženje mandata dodatnim sudijama Durić Hrvačić Aidi i Šušić Mustafi

a)
 Vijeće je donijelo odluku o produženju mandata Delalić Huseinu, dodatnom sudiji Kantonalnog suda u Sarajevu, na period od dvije godine, počev od 01.08.2019. godine;
b)
 Vijeće je donijelo odluku o produženju mandata Marić Igoru, dodatnom sudiji Osnovnog suda u Banja Luci, na period od dvije godine, počev od 18.09.2019. godine;
 Vijeće je donijelo odluku o produženju mandata Jevtović Mareli, dodatnoj sutkinji Osnovnog suda u Banja Luci, na period od dvije godine, počev od 01.10.2019. godine;
c)
 Vijeće je donijelo odluku o produženju mandata Durić Hrvačić Aidi, dodatnom sudiji Općinskog suda u Sarajevu, na period od dvije godine, počev od 1.8.2019. godine;
Vijeće je donijelo odluku o produženju mandata Šušić Mustafi, dodatnom sudiji Općinskog suda u Sarajevu, na period od jedne godine, počev od 01.08.2019. godine.Zahtjev za utvrđivanje potrebe za jednom pozicijom dodatnog sudije u Općinskom sudu u Lukavcu

 Vijeće je usvojilo zaključak kojim se zahtjev Općinskog suda u Lukavcu za popunu jedne pozicije dodatnog sudije prihvati kao zahtjev za proširenje sistematizacije u ovom sudu;
 Vijeće je usvojilo zaključak da je opravdan zahtjev predsjednika Općinskog suda u Lukavcu za popunom odnosno sistematizovanjem pozicije jednog dodatnog sudije;
 Vijeće je donijelo odluku o proširenju sistematizacije u Općinskom sudu u Lukavcu za jednu poziciju dodatnog sudije;
 Vijeće je usvojilo zaključak da se, obzirom na činjenicu da su u budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu obezbijeđena sredstva za plate, naknade i druga materijalna prava za osam redovnih sudija (uključujući i predsjednika suda) i jednog dodatnog sudiju, neće provoditi postupak konsultacija sa nadležnim ministarstvom, shodno članu 17. tačka (25) Zakona o VSTV BiH;
 Vijeće je usvojilo zaključak kojim se zadužuje Odjel za imenovanja da raspiše konkurs za popunu jedne pozicije dodatnog sudije u Općinskom sudu u Lukavcu.

Zahtjev Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za odobrenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju

 Vijeće je donijelo odluku o odobrenju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.Utvrđivanje prijedloga mišljenja VSTV BIH o rezultatima rada u 2018. godini sudova i tužilaštava najviših instanci

 Vijeće je usvojilo prijedloge mišljenja o ostvarenim zadovoljavajućim rezultatima rada za 2018. godinu:
• Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i
• Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine;
 Vijeće je usvojilo zaključak da se mišljenja o radu sudova i tužilaštava za 2018. godinu ne pretvaraju u godišnje ocjene rada predsjednika sudova i glavnih tužilaca najviše instance, osim ukoliko to bude potrebno za utvrđivanje stručnosti kandidata u postupku imenovanja;
 Vijeće je usvojilo zaključak da se u mišljenjima o radu za 2018. godinu predsjednicima i glavnim tužiocima navedenih sudova i tužilaštava ukaže da će se dosadašnja procedura ocjene ostvarenih rezultata rada izmijeniti, na način da će VSTV BiH ubuduće ocjenjivati rad predsjednika i glavnih tužilaca navedenih pravosudnih institucija za 2019. godinu, u skladu sa novim pravnim okvirom za ocjenjivanje svih nosilaca pravosudne funkcije u BiH.Prijedlog Kantonalnog suda u Bihaću za obustavu procedure imenovanja redovnih sudija po raspisanom konkursu

 Vijeće je donijelo odluku o obijanju prijedloga Kantonalnog suda u Bihaću za obustavu procedure imenovanja redovnih sudija po raspisanom konkursu.Imenovanja:
Brčko distrikt BiH:
Predsjednika Osnovnog suda Brčko distrikta BiH
- Jadranko Grčević

Federacija BiH:
Zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona

 Vijeće je donijelo odluku o imenovanju Grčević Jadranka za predsjednika Osnovnog suda Brčko distrikta BiH;

 Vijeće je donijelo odluku o imenovanju Begić Mirzete za zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.


Razmatranje zahtjeva za mišljenje o potrebnom broju sudija porotnika u Općinski sud u Gračanici

 Vijeće je dalo pozitivno mišljenje za pokretanje konkursne procedure za izbor i imenovanje sudija porotnika u Općinski sud u Gračanici.- Donošenje odluke o prestanku mandata sudije Vrhovnog suda Federacije BiH;
- Donošenje odluke o prestanku mandata sudije Kantonalnog suda u Novom Travniku;
- Donošenje odluke o prestanku mandata sudije Općinskog suda u Velikoj Kladuši
- Donošenje odluke o prestanku mandata tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka

 Vijeće je donijelo odluku o prestanku mandata Fadilpašić Meliki, sutkinji Vrhovnog suda Federacije BiH, sa 24.08.2019. godine, zbog odlaska u penziju;
 Vijeće je donijelo odluku o prestanku mandata Dunki Begić, sutkinji Kantonalnog suda u Novom Travniku, sa 31.08.2019. godine, zbog podnošenja ostavke, a radi odlaska u penziju;
 Vijeće je donijelo odluku o prestanku mandata Prljača Fuadu, sudiji Općinskog suda u Velikoj Kladuši, sa 01.10.2019. godine, zbog podnošenja ostavke, a radi odlaska u penziju;
 Vijeće je donijelo odluku o prestanku mandata Milanu Rosiću, okružnom javnom tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, sa 01.09.2019. godine, zbog podnošenja ostavke.Informacija Stalne komisije o statusu konkursa koji su u toku

 Vijeće je primilo k znanju informaciju o statusu konkursa koji su u toku;
 Vijeće je usvojilo zaključak da direktor Sekretarijata VSTV BiH, u skladu sa mogućnostima i iskazanim potrebama, razmotri mogućnost pružanja privremene pomoći Odjelu za imenovanja, u dijelu ljudskih resursa, radi ispunjenja prioritetnih aktivnosti Vijeća;
 Vijeće je usvojilo zaključak kojim se zadužuje Stalna komisija za legislativu da razmotri pitanje uticaja disciplinskih sankcija u procesu imenovanja.Prezentacija izvještaja o radu Tužilaštva BiH za 2018. godinu
Prezentacija izvještaja o radu Vrhovnog suda Federacije BiH za 2018. godinu
Razmatranje prezentiranih izvještaja predsjednika suda i glavne tužiteljice

 Vijeće je primilo k znanju izvještaj o radu Tužilaštva BiH za 2018. godinu;
 Vijeće je primilo k znanju izvještaj o radu Vrhovnog suda Federacije BiH za 2018. godinu.Razmatranje Nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru članova VSTV BiH

 Vijeće je usvojilo zaključak da se predloženi Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru članova VSTV BiH, dostavi na izjašnjenje rukovodiocima pravosudnih institucija koji su nadležni za organizaciju izbora članova Vijeća, odnosno Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH, sa ostavljenim rokom od 15 dana za davanje odgovora. Uz predmetni Nacrt dostavit će se zapisnik sa radnog sastanka od 12. marta 2019. godine;
 Vijeće je usvojilo zaključak kojim se zadužuje Stalna komisija za legislativu da, nakon razmatranja izjašnjenja, za neku od narednih sjednica Vijeća pripremi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru članova VSTV BiH.


Informacija o uspostavljanju prenosa uživo sjednica Vijeća putem javnih Internet servisa

 Odgođeno.Razmatranje prijedloga Pravilnika o ocjenjivanju rukovodećih državnih službenika u VSTV BiH

 Vijeće je usvojilo Pravilnik o ocjenjivanju rukovodećih državnih službenika u VSTV BiH, uz korekciju u članu 7., u skladu sa diskusijom.Odobravanje izvještaja CEST FBiH, CEST RS i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH za 2018. godinu

 Vijeće je donijelo odluku kojom se odobravaju izvještaji o radu Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH, Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, u dijelu koji se odnosi na obuku sudija i tužilaca, za 2018. godinu;
 Vijeće je usvojilo zaključak da se analiza izvještaja podijeli na adekvatan način sa CEST-ovima i PKBD, te da se otvorena pitanja zajednički adresiraju na tematskoj sjednici VSTV BiH u septembru, radi poduzimanja adekvatnih mjera;
 Vijeće je usvojilo zaključak da se analiza izvještaja adekvatno podijeli i sa pravosudnom zajednicom, te da se rukovodiocima pravosudnih institucija skrene pažnja na izmijenjeni koncept edukacije koji je u primjeni od 2019. godine;
 Vijeće je usvojilo zaključak da se, kao i prethodnih godina, zatraže razlozi zbog kojih pojedini nosioci pravosudnih funkcija nisu ispunili obavezni minimum godišnje edukacije, radi analize i preduzimanja daljih mjera;
 Vijeće je usvojilo zaključak da se aktuelizira izrada praktičnog priručnika za procesuiranje krivičnih djela organizovanog kriminala i korupcije koji bi sadržavao primjere dobre prakse i relevantnih sudskih i tužilačkih akata.Informacija o radu UDT-a za II tromjesečje 2019. godine

 Vijeće je primilo k znanju Informaciju o radu UDT-a za II tromjesečje 2019. godine.Odlučivanje o žalbi na prvostepeno rješenje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama broj: 01-07-10-77-145/2019 od 1. jula 2019. godine

 Vijeće je donijelo rješenje kojim se žalba na prvostepeno rješenje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama, broj: 01-07-10-77-145/2019 od 1. jula 2019. godine, odbija kao neosnovana.Izmjene i dopune Uputstva za izradu planova rješavanja predmeta u sudovima

 Odgođeno.


Informacija o zaključku Stalne komisije u pogledu Analize o predmetima koji se vode protiv budžetskih korisnika i analize o neriješenim upravnim predmetima

 Odgođeno.Preporuke iz izvještaja OSCE-a i USAID-a na temu korupcija i organizirani kriminal

 Odgođeno.Izvještaj Evropske mreže sudskih vijeća – Nezavisnost, odgovornost i kvalitet sudova za 2019. godinu

 Odgođeno.Predstavljanje publikacije o predrasudama i stereotipima

 Odgođeno.Izmjene i dopune Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima

 Odgođeno.Izvještaj Projekta o radu na predmetima ratnih zločina u tužilaštvima i sudovima za period 01.01–31.12.2018. godine

 Odgođeno.Informacija o potencijalnoj podršci Međunarodnog krivičnog suda pravosuđu BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina

 Odgođeno za telefonsku sjednicu.Razmatranje Nacrta priručnika za vođenje disciplinskog postupka VSTV BiH

 Odgođeno.

Mišljenje na Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama Republike Srpske

 Vijeće je dalo pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama Republike Srpske.Razno:
- Donošenje Odluke o prestanku mandata Vranješ Nenadu, republičkom javnom tužiocu Republičkog javnog tužilaštva Republičkog tužilaštva;
- Metodologija izrade reformskih programa

 Vijeće je donijelo odluku o prestanku mandata Vranješ Nenadu, republičkom javnom tužiocu Republičkog javnog tužilaštva Republičkog tužilaštva, sa 17.07.2019. godine, zbog podnošenja ostavke;

 Vijeće je usvojilo zaključak kojim se zadužuju nadležna radna tijela VSTV-a BiH da pripreme Metodologiju izrade reformskog programa, po mogućnosti za prvu, a najkasnije za drugu sjednicu u septembru, za koju je relevantni materijal potrebno pripremiti najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice.Napomena: Prilikom usvajanja Dnevnog reda prijedlog potpredsjednice Jadranke Lokmić-Misirača je da se na sjednicu u septembru delegira dopis koji je uputila Zorica Đurđević, tužiteljica Tužilaštva BiH, u vezi sa predmetom iz perioda kada je bila na funkciji tužiteljice Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum