Vaš pravni kompas 

  • Izmjene u optužnici koje ne predstavljaju bitnu povredu odredaba krivičnog postupka

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1481  by AntunHun
 
IZMJENE U OPTUŽNICI KOJE NE PREDSTAVLjAJU BITNU POVREDU ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 290

Kada su činjenične izmjene u optužnici izvršene u skladu sa pravom tužioca a sve u okviru istog događaja i genusno istog krivičnog djela i kada je odbrani omogućeno da se izjasni na tako izmijenjenu optužnicu, onda nema bitne povrede odredaba krivičnog postupka.

Obrazloženje:

"U opširno iznesenoj argumentaciji, žalba polazi od tvrdnje da je tužilaštvo, izmjenjenom optužnicom, stavilo optuženom na teret "teže optužbe" u odnosu na one koje su sadržane u potvrđenoj optužnici, te da je time počinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 2. u vezi sa članom 290. ZKP RS.

Izneseni prigovori nisu osnovani, jer izmjenom optužnice nije izmjenjena istovjetnost u osnovnom elementu, koji se odnosi na vremenski period kada je optuženi preduzeo radnje za koje se tereti optužnicom ("u drugoj polovini jula ili početkom avgusta 1992. godine") i izmjenjenom optužnicom ("od druge polovine jula do početka avgusta 1992. godine"). Slijedom navedenog, izmjena vremenskog perioda postojanja oružanog sukoba na teritoriji BiH, sa perioda iz optužnice "od prve polovine aprila 1992. godine pa najkasnije do kraja novembra 1992. godine" na period "od početka aprila 1992. godine do kraja novembra 1995. godine", kako je to navedeno u izmjenjenoj optužnici, koja izmjena se naglašava u žalbi, u okviru ovog žalbenog osnova, ne predstavlja nove i teže optužbe protiv optuženog, obzirom da je, sa aspekta postojanja konkretnog djela i odgovornosti optuženog, bitno da su radnje za koje se optuženi tereti, preduzete u periodu u kome se odvijao oružani sukob u BiH. Slijedom navedenog, irelevantno je i da li se taj oružani sukob odvijao između "A RBiH, s jedne i VRS, s druge strane", kako je to opisano u optužnici, a izmjenjeno u vidu navođenja i "HVO", kao oružane snage na strani navedene Armije, kao jedne od strana u sukobu. I ostale izmjene opisa djela iz optužnice i izmjenjene optužnice, izvršene su u granicama subjektivnog i objektivnog identiteta, u skladu sa odredbom člana 290. ZKP RS, a odnose se na pripadnost optuženog oružanim snagama BiH, i to "kao pripadnik...", opisane u optužnici i "kao pripadnik oružanih snaga..., Teritorijalna odbrana S., kasnije...", opisane u izmjenjenoj optužnici. Nadalje, izmjene u navođenju da su oštećeni "lišeni slobode od strane pripadnika...", da su bili "zatvoreni u kući Š.S.", kako je to navedeno u optužnici, a u izmjenjenoj optužnici "u jednu od kuća u M.", su činjenice utvrđene na glavnom pretresu, na osnovu dokaza na koje se pobijana presuda poziva u obrazloženju. Neosnovano se u žalbi ističe da je optužnica izmjenjena na teže i u dijelu navoda da je optuženi, radnje prema oštećenima, preduzimao više puta "tokom sedam dana", a da je opis tih ranji sadržan u optužnici naveden samo "kao jedan dan". Naime, u optužnici je u drugom pasusu iste, u trećem redu, između ostalog, navedeno da su oštećeni odvedeni u selo M, područje Opštine S., gdje su bili zatvoreni sedam dana, a da je optuženi dolazio u kuću i oštećene ispitivao, prijetio, fizički zlostavljao i šamarao, te izvodio ih iz prostorije u kojoj su bili zatvoreni i preduzeo druge radnje koje su sadržane u optužnici, ali i u izmjenjenoj optužnici. Ovakav opis radnji optuženog, uz navođenje statusa oštećenih,kao civilnih lica, sadržan u optužnici, definiše osnovni motiv ponašanja optuženog, pa navođenje, u okviru tog opisa i "izazivanje straha, nesigurnosti i poniženosti kod civilnog stanovništva" u izmjenjenoj optužnici, ne predstavlja izmjenu optužbe na teže.

Slijedom navedenog, činjenične izmjene u optužnici, izvršene su u skladu sa pravom tužioca, koje je sadržano u odredbi člana 290. ZKP RS. Te izmjene su izvršene u okviru istog događaja i genusno istog krivičnog djela i ono što je od odlučnog značaja, sa aspekta iznesenih žalbenih prigovora o počinjenoj bitnoj povredi odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 2. u vezi sa članom 290. ZKP RS, te onih iznesenih u okviru prigovora o povredi prava na odbranu, kao bitnoj povredi odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 1. tačka g) ZKP RS, jeste činjenica da je, u konkretnom slučaju, nakon izmjene optužnice, odbrani omogućeno (glavni pretres 16.8.2018. godine), da se izjasni na tako izmjenjenu optužnicu."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 12 0 K 005475 18 Kž 3 od 17.1.2019. godine)


https://www.anwalt-bih.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum