Vaš pravni kompas 

  • Ispunjavanje uvjeta za unapredenje i diskriminacija

  • Statusna pitanja, razvodi, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo nad mldb djecom, imovinska pitanja u braku itd.
Statusna pitanja, razvodi, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo nad mldb djecom, imovinska pitanja u braku itd.
 #894  by comodore
 
ISPUNJAVANJE UVJETA ZA UNAPREĐENJE I DISKRIMINACIJA
Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo

čl. 75 i 76

Kada tužitelj sa činom "mlađi inspektor" nije ispunjavao kriterije i uvjete za unapređenje u čin "inspektor" u vidu provođenja zakonom propisanog vremena u prethodnom činu, a uporedni policijski službenici su ispunjavali te uvjete, tuženi prema tužitelju nije nejednako postupao kada ga nije stavio na listu unaprijeđenih policijskih službenika i tužitelj nije bio diskriminiran.

Obrazloženje:

"Predmet spora je zahtjev tužitelja za utvrđenje da mu je tuženi povrijedio pravo na jednako postupanje (da je diskriminiran), pa shodno tome i zahtjev za poništenje rješenja... od 29.04.2010. godine, zahtjev za poništenje Liste unaprijeđenih policijskih službenika u čin "inspektor" po Internom oglasu objavljenom 19.02.2010. godine, zahtjev da se tužitelju omogući učestvovanje u ponovnoj proceduri pod jednakim uslovima kao i ostalim kandidatima, te zahtjev za naknadu štete u iznosu od 10.000,00 KM.

Različito postupanje tuženog tužitelj nalazi u nejednakom tretmanu tužitelja od strane tuženog u proceduri unapređenja policijskih službenika u čin "inspektor", u odnosu na druge policijske službenike koji su unaprijeđeni u čin "inspektor", iako nisu ispunjavali uvjete za unapređenje, kao ni tužitelj, čime je tužitelju onemogućeno da na ravnopravnoj osnovi ostvari svoje pravo.

U postupku je utvrđeno da je tužitelju rješenjem tuženog od 12.11.2003. godine dodijeljen čin "stariji policajac", da je od 10.01.2007. godine privremeno raspoređen na poslove i zadatke u Službi za odnose sa javnošću-rukovodilac smjene u..., a od 07.11.2008. godine i dalje privremeno raspoređen na poslove i zadatke istražitelja u Odsjeku za... Rješenjem od 14.01.2010. godine tužitelj je unaprijeđen u čin "mlađi inspektor" i raspoređen na mjesto istražitelja u Odsjeku... Dana 19.02.2010. godine Komisija za unapređenje u čin "viši inspektor" i čin "inspektor",...raspisala je Interni oglas za popunu slobodnih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije, oglas za proceduru unapređenja u čin "inspektor" 10 slobodnih radnih mjesta. U provedenoj proceduri Komisija za unapređenje u čin "viši inspektor" i čin "inspektor" je isključila tužitelja iz procedure unapređenja u čin "inspektor" jer nije ispunjavao kriterije za unapređenje, navedene u dijelu II Oglasa, jer nije proveo vrijeme u prethodnom činu propisano članom 76. Zakona o policijskim službenicima u trajanju od dvije godine, u prethodni čin "mlađi inspektor" imenovan je 14.01.2010. godine a oglas za proceduru unapređenja u čin "inspektor" je raspisan 19.02.2010. godine. Protiv Liste kandidata isključenih iz procedure za unapređenje u čin "inspektor" tužitelj je izjavio žalbu... koja je odbijena. U čin "inspektor" unaprijeđeni su F.B. i S.V., koji su čin "mlađeg inspektora" dobili 2003. godine, koji čin je potvrđen rješenjem iz 2008. godine na osnovu Zakona o policijskim službenicima... Rješenjem... od 24.06.2010. godine S.V. i F.B. su sa prethodno dodijeljenim činom "mlađi inspektor" unaprijeđeni u čin "inspektor". S.V. je od 14.07.2010. godine raspoređen na poslove pomoćnika komandira u..., a F.B. na poslove operativnog dežurnog u.... F.B. i S.V. su 2009. godine dobili diplomu o stečenoj akademskoj tituli i stručnom zvanju Bakalaureat/Bacheler specijalne namjene (vojska i policija) i da su za 2007., 2008. i 2009. godinu ocijenjeni ocjenom "odličan" kao i da je tužitelj u čin "inspektor" unaprijeđen rješenjem tuženog od 06.02.2015. godine.

(…)

Polazeći od navedenih činjeničnih utvrđenja i zakonom propisanih kriterija i uvjeta za unapređenje, drugostepeni sud pravilno zaključuje da prema tužitelju, tuženi poslodavac nije nejednako postupao u odnosu na navedene policajce koji su stavljeni na Listu kandidata prihvaćenih za proceduru unapređenja u čin "inspektor" i koji su unaprijeđeni u čin "inspektor".

Prije svega za tužitelja je utvrđeno da nije proveo zakonom propisano vrijeme u prethodnom činu, dvije godine u činu mlađi inspektor, u koji čin je unaprijeđen rješenjem 14.01.2010. godine, dok je za policajce koji su unaprijeđeni u čin "viši inspektor" i koji su korišteni kao komparator, utvrđeno da su čin mlađeg inspektora dobili 2003. godine, koji čin je istima potvrđen nakon donošenja Zakona o policijskim službenicima...

To što su činovi uporednih policajaca "mlađi inspektor" određeni Uredbom o činovima i obilježjima činova u... (Službene novine Kantona Sarajevo broj 29/02), do donošenja Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, ne znači da ranije dobijeni čin nema značaja, kako smatra tužitelj u reviziji. Naprotiv, dobijeni čin po propisima važećim u vrijeme njegovog dobijanja ne prestaje donošenjem zakona po kojem je vršena procedura unapređenja u viši čin, čin inspektora.

Tužitelj nije diskriminiran na način kako smatra, da je dvojici kandidata omogućeno da napreduju, a da nisu ispunjavali uslove za to, a da njemu to nije omogućeno.

Ovaj sud ukazuje na pojam diskriminacije propisan članom 2. stav (1) Zakona o zabrani diskriminacije (Službeni glasnik BiH broj: 59/09 i 66/16).

(...)

Iz navedene zakonske odredbe slijedi da se pod pojmom diskriminacije podrazumijeva zakonom zabranjeno pravljenje razlike, odnosno stavljanje u nepovoljniji položaj neke osobe u odnosu na položaj druge osobe u usporednoj skupini po nekoj od osnova koje su taksativno navedene u članu 2. stav (1) Zakona o zabrani diskriminacije, odnosno u stavu (1) člana 5. Zakona o radu. Različito postupanje zasnovano na objektivnoj i razumnoj opravdanosti neće se smatrati diskriminacijskim. (Član 5.-Izuzeci od principa jednakog postupanja)

Ispunjenje navedenih pretpostavki iz člana 2. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije omogućava primjenu člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije i podnošenje tužbe za zaštitu od diskriminacije. Tužbenim zahtjevom tužitelj traži i utvrđenje diskriminacije i otklanjanje diskriminacije i naknadu štete uzrokovane povredom prava zaštićenih Zakonom o zabrani diskriminacije.

U okolnostima predmetnog slučaja, kada tužitelj nije ispunjavao kriterije i uvjete za unapređenje u čin "inspektor", a kada su uporedni policijski službenici, prema utvrđenju nižestepenih sudova, ispunjavali te uvjete, tuženi prema tužitelju nije nejednako postupao.

Međutim, kako tužitelj ni u tužbi, ni tokom postupka, nije naveo ni jednu od zakonom navedenih zabranjenih osnova diskriminacije po kojoj bi bio diskriminiran, sve i kada bi se mogla prihvatiti tvrdnja tužitelja da je stavljen u neravnopravan položaj u odnosu na druge policijske službenike, tužitelj se ne može pozivati na diskriminaciju.

I po ocjeni ovog suda tužba tužitelja nije osnovana iz razloga koje navodi drugostepeni sud jer tužitelj nije ispunjavao kriterije i uvjete za unapređenje, zbog čega nije ni mogao biti stavljen na Listu unaprijeđenih policijskih službenika u čin "inspektor"."(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 65 0 Rs 150754 18 Rev od 10.1.2019. godine)

https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum