Vaš pravni kompas 

  • Ispitna pitanja pravosudni ispita BiH

  • Sve o pravosudnom ispitu u Bosni i Hercegovini
Sve o pravosudnom ispitu u Bosni i Hercegovini
 #97  by legalis
 
ISPITNA PITANJA:


KRIVIČNO PRAVO
1. Šta predstavlja krivično djelo?
2. Bitni elementi krivičnog djela (materijalni i formalni)?
3. Društveno opasne radnje koje sadrţe elemente kriv. djela a ipak nisu kriv. djela?
4. Subjekti kriv. djela?
5. Institut primjene blaţeg zakona?
6. Ako je jedan predmet već okončan, moţe li se primijeniti blaţi zakon?
7. Temporalni zakoni?
8. Blanketne dispozicije?
9. Umišljaj - direktni i eventualni - razlike?
10. Predumišljaj?
11. Momentalni umišljaj?
12. Sankcije u našem zakonodavstvu?
13. Novčana kazna?
14. Rokovi izvršenja kazne?
15. Produţeno kriv. djelo?
16. Elementi optuţnice?
17. Na koji vremenski period se odreĎuje pritvor?
18. Elementi svake presude?

GRAĐANSKO PRAVO

a) Stvarno pravo
1. Od kojih grana prava se sastoji graĎansko materijalno pravo?
2. Razlike: stvarno i obligaciono pravo?
3. Vlasništvo - kako se stiče i štiti (razlike izmeĎu vlasničkih tuţbi)?
4. Petit posjedovne tuţbe - kako glasi?
5. Načini stjecanja vlasništva?
6. Od čega se sastoji zemljišna knjiga?
7. Šta sadrţi glavna knjiga?
8. Uknjiţba, zabiljeţba i predbiljeţba?
9. Koliko vrsta upisa ima?
10. Vrste tereta koji se upisuju u C list?
11. Zbirka isprava

b) Obligaciono
1. Izvori obligacija?
2. Kakva je obligaciona tuţba i vrste?
3. Vidovi naknade štete - i pojam?
4. Kad se primijenjuje objektivna odgovornost?
5. Oblici krivice?

PORODIČNO PRAVO
1. Kad prestaje brak?
2. Šta tuţitelj treba dokazati u tuţbi za razvod braka?
3. Da li se u tuţbi za razvod braka rješevaju i imovinsko-pravni odnosi?
4. Poništenje braka?
5. U kojem postupku se vodi parnica za podjelu bračne stečevine i kako glasi dispozitiv te presude?
6. Šta čini posebnu imovinu?

NASLJEDNO PRAVO
1. Razlike izmeĎu parničnog i vanparničnog postupka?
2. Ostavinski postupak?

KRIVIČNO PRAVO
1. Teško kriv.djelo protiv sigurnosti saobraćaja (javnog prometa)?
2. Šta svaka presuda mora imati?
3. Uslovna osuda?
4. Svjesni nehat?
5. Načini izvršenja kriv. djela?
6. Koji zakoni čine naše kriv. zakonodavstvo?

7. Direktni i eventualni umišljaj - razlike?
8. Elementi optuţnice?
9. Elementi prigovora na optuţnicu?
10. Odluke po prigovoru (na optuţnicu)?
11. Kad optuţeni mora imati branioca?
12. Ţalbeni osnovi?

GRAĐANSKO PRAVO
1. Naknada nematerijalne štete?
2. Stjecanje prava vlasništva dosjelošću?
3. Koje su 3 glavne tuţbe u graĎ. pravu?
4. Razlika izmeĎu prava vlasništva i "golog posjeda"?
5. Koja odluka se donosi kod smetanja posjeda i da li je to osnov za voĎenje vlasničkog spora?
6. Vrste ugovora i primjeri?
7. Darovanje - moţe li se osporavati?

NASLJEDNO PRAVO
1. Nasljedni redovi?
2. Osnovi nasljeĎivanja?
3. Kako se pokreće ostavinski postupak?

PARNICA (GraĎansko procesno pravo)
1. Dokazna sredstva?
2. Načela parničnog postupka?
3. Pravosnaţnost i izvršnost sudske odluke - razlike?

PRIVREDNO PRAVO
1. Vrste društava?
2. DOO - karakteristike?
3. Kada društvo moţe postupati u pravnom prometu?
4. Šta se desi sa ugovorom o radu otvaranjem stečajnog postupka?
5. Izlučne i razlučne tuţbe u stečajnom postupku?
6. Osnivanje preduzeća u inostranstvu - koje firme to mogu?
7. Bankarska garancija - pojam i vrste?
8. Agencija za bankarstvo?
9. Komisija za vrijednosne papire?
10. Patent?
11. Odgovornosti za štetu nanijetu motornim vozilom - vrste?
12. Biro osiguranja?
13. Ugovor o posredovanju?

UPRAVNO PRAVO
1. Ko obavlja poslove uprave?
2. Poslovi uprave?
3. Upravni nadzor?
4. Inspekcijski nadzor?
5. Opći akti uprave?
6. Osnovna načela upravnog postupka?
7. Šta je konačno rješenje?
8. Mjesna nadleţnost?
9. Ko je stranka u upravnom postupku?
10. Rješenje - obiljeţja
11. Rješenja po pravnim lijekovima?
12. Zaključak?
13. Redovni pravni lijek?
14. Pravo pokretanja upravnog spora - ko ima?
15. Protiv kojih akata se ne moţe voditi upravni spor?
16. Čime se pokreće upravni spor?
17. Sticanje i prestanak drţavljanstva?
18. Kako se vrši prijem u radni odnos
19. Šta je ugovor o radu?
20. Probni rad?
21. Disciplinska odgovornost?
22. Na koga se primijenjuje Zakon o sukobu interesa?
23. Prebivalište-boravište - pojmovi i razlike?

USTAVNO PRAVO
1. Koliko ima ustava u BiH?
2. Koliko domova ima Skupština BiH i koliko koji dom ima članova?

3. Koja konvencija je dio ustava BiH?
4. Prenos nadleţnosti?
5. Ko štiti ljudska prava u BiH?
6. Koliko ombudsmana ima u BiH?
7. Ko i kako bira sudije?
8. Koliko članova ima Visoko sudsko i tuţilačko vijeće BiH?
9. Kako je organizovano tuţilaštvo u BiH?


1. Kada tuzilac moze naloziti kazneni nalog?
2. Koje sankcije tuzilac moze traziti u kaznenom nalogu?
3. Vrste kazni?
4. Kada se moze izreci dugotrajni zatvor?
5. Uslovna osuda?
6. Moze li se uslovna osuda izreci pravnoj osobi?
7. Sadrzaj krivicne odgovornosti?
8. Direktni umisljaj?
9. Opca pravila odmjeravanja kazne? 10.Sta cini krivicno zakonodavstvo BiH?
11. Sta se cijeni kod odmjeravanja kazne?
12. Kada sud moze ublaziti kaznu ispod zakonskog minimuma? 13.Zastara krivicnog gonjenja?
14.Kada zastara ne tece? 15.Kada se zastara prekida? 16.Nacelo akuzatornosti?
17.Kada optuzeni mora imati branioca? 18.Sudija za prethodni postupak?
19.Mjere osiguranja prisustva osumnjicenog? 20.Pritvor?
21. Razlozi za pritvor?
22. Redoslijed izvodjenja dokaza? 23.Vrste presuda?

KRIVICNO PRAVO

1. Vrste krivicnopravnih sankcija?
2. Kako se moze uciniti krivicno djelo?
3. Nuzna odbrana?
4. Uracunljivost?
5. Umisljaj?
6. Kako se izrice kazna zatvora?
7. Dugotrajni zatvor?
8. Sticaj?
9. Mjere sigurnosti?
10. Oduzimanje predmeta?
11. Rociste o izjasnjenju o krivnji?
12. Osnovi za zalbu?
13. Odluke drugostepenog suda?
14. Meritorne odluke?
15. Rok za podnosenje zalbe na presudu?


Pitanja s pravosudnog ispita održanog 17.01.2010. godine KRIVIČNO PRAVO
1. Teška kr.djela protiv sigurnosti javnog prometa - kakva su to djela (elementi)? Razlika izmeĎu dozvoljene i neprilagoĎene brzine? Ko moţe biti izvršilac tog djela?
2. Postupak izdavanja kaznenog naloga? Ko ga moţe predloţiti? Kad se moţe odbiti? 3.Šta je sticaj kr.djela? Vrste?
4. Nuţna odbrana?
5. Razlika: glavna i sporedna kazna? 6.Opšti min. i opšti max. kazne?
7.Moţe li se kazna dugotrajnog zatvora propisati kao jedina kazna? 8.Kad se neko moţe osloboditi?
9.Mjere sigurnosti? Oduzimanje predmeta, kad se predmeti obavezno oduzimaju? 10.Odgovornost i kazne za pravna lica?
11. Slobodna ocjena dokaza, kako se dokazi cijene, koji dokazi imaju jaču snagu?
12. Obavezna odbrana?

13. Mjere obezbjeĎenja prisustva optuţenog? 14.Kad se odreĎuje pritvor? Obligatorni pritvor? 15.Kad se isključuje javnost i ko donosi odluku? 16.Ţalbeni osnovi?
17. Koje odluke donosi drugostepeno vijeće po ţalbi? Kojom odlukom se ukida prvostepena presuda? Kako se donose odluke u drugostepenom postupku?
18. Po Zakonu o zaštiti svjedoka, koje su vrste svjedoka (3)? Sve o zaštićenom svjedoku?


GRAĐANSKO :
1. Od kojih se grana sastoji graĎansko pravo?
2. Pravo vlasništva - pojam i načela?
3. Razlika izmeĎu 3 vlasničke tuţbe?
4. Razlika: posjed i stvarna prava?
5. Ostala stvarna prava?
6. Postupak upisa u ZK? Od čega se sastoji zemljišna knjiga?

OBLIGACIONO:
1. Izvori obligacija?
2. Vrste ugovora?
3. Razlika: realni i konsezualni ugovori?
4. Naknada imovinske i neimovinske štete?
5. Paralela izmeĎu krivice kod naknade štete i krivice u krivičnom pravu?

PORODIČNO:
1. U kojem postupku se raspravlja imovina bračnih drugova? Kako se dijeli?
2. O čemu se odlučuje u parnici za razvod braka?
3. Kako prestaje brak?

NASLJEDNO:
1. Nasljedni redovi? Nuţni nasljednici?

PARNICA - VANPARNICA:
1. Razlika: parnica i vanparnica?
2. Nabrojati sve vanparnične postupke (posebno iz pozitivnog prava - eksproprijacija)?
3. Načela vanparničnog postupka?

PRIVREDNO PRAVO:
1. Vrste privrednih društava?
2. Ko moţe osnovati PD?
3. Kojem registarskom sudu se podnosi prijava?
4. Podruţnice društva?
5. Kome sud dostavlja obavijest o registraciji podruţnice?
6. Pokretanje stečajnog postupka - ko i kad? Cilj pokretanja?
7. Šta steč. povjerilac dostavlja sudu?
8. Naplatni redovi?
9. Pr. posljedice otvaranja stečajnog postupka (postupci pred sudom)?
10. Koji postupak moţe proisteći iz stečajnog? Koje su tuţbe (2)?
11. Šta je prokura i kome se sve moţe dati?
12. Šta je poslovna tajna?
13. Šta je monopolističko djelovanje?
14. Šta je špekulacija?
15. Bankarski poslovi?
16. Bankarska garancija? Vrste (Odg: supergarancija i "bez protesta")
17. Mjenica, osobine mjeničnog prava - načela? Na šta mjenica glasi?
18. Prednosti mjeničnih tuţbi?
19. Ugovor o posredovanju?
20. Bankarska dozvola?

UPRAVNO:
1. Organi uprave? Čime se osnivaju - kako?
2. Poslovi organa uprave?
3. Inspekcijski nadzor? Moţe li se povjeriti institucijama s javnim ovlaštenjima?
4. Načela ZUP-a? Načelo konačnosti?
5. Oblik i sastavni dijelovi rješenja?
6. Šta se u dispozitivu rješava?
7. Kako se pokreće upravni spor i u kojem roku?
8. Protiv kojih akata se ne moţe pokrenuti upravni spor?
9. Uvjeti sticanja drţavljanstva?

10. Zakon o sukobu interesa - ko je nadleţan za implementaciju?
11. Na koji period se moţe zabraniti kandidovanje?
12. Zakon o drţavnoj sluţbi - Ko su drţavni sluţbenici?
13. Ugovor o radu - šta sadrţi i izmeĎu koga se zaključuje?
14. Kolektivni ugovor, kako se zaključuje?
15. Ko poziva na štrajk? Svrha štrajka?
16. Pripravnik - treba li ugovor i na koliko vremena se zaključuje?
17. Osnovna prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja? Kakva su to prava? Kako se stiču sredstva?

USTAVNO:
1. Institucije BiH? Koje realno postoje, a nema ih u Ustavu? Nadleţnost institucija?
2. Koliko ima ministarstava?
3. Koliko ima poslanika u Domu naroda BiH? Ko ih bira?
4. Prenos nadleţnosti?
5. Isključiva nadleţnost institucija BiH?
6. Koje se konvencije spominju u Ustavu (15)?
7. Evropska konvencija o ljudskim pravima - šta propisuje?
8. Pravo na pravično suĎenje - šta znači? Ko utvrĎuje razuman rok za pravično suĎenje? Ko odlučuje o tim pravima - povredama?
9. Šta je advokat? Kako ostvaruju svoja prava? Organi Komore? Koja se najteţa sankcija moţe izreći advokatu?
10. Ko i kako imenuje sudije?
11. Najniţi sudovi u BiH i koliko ih ima? Ostali sudovi?
12. Tuţilaštva u BiH? Specijalno tuţilaštvo - za koja krivična djela goni?
13. Notar, šta radi? Šta znači notarska obrada?

Ovo su pitanja komisije koja je radila do kraja 2010 godine PRIVREDNO PRAVO (Martin Raguţ) :
1. Oblici organizovanja privrednih društava?
2. Društvo sa ograničenom odgovornošću? (Osnivački kapital? Koliko udjela moţe imati jedan osnivač? Normativni akti društva sa ograničenom odgovornošću? Organi društva sa ograničenom odgovornošću?
3. U šta se upisuje društvo kad se osnuje? Koji zakon regulira upis? Ako sud odbije upis, ima li pravni lijek? Kome se podnosi ţalba? Rokovi propisani za tu ţalbu? Da li se svaki upis u sudski registar objavljuje u sluţbenim novinama? Ako odreĎeno lice nije znalo da je upis objavljen u sluţbenim novinama, otkad teče rok za ţalbu?
4. Izlučne i razlučne tuţbe u stečajnom postupku?
5. Zakon o stranim ulaganjima? Na kojem nivou je (na entitetskom)? Koje su beneficije stranih lica (osloboĎeni su poreza u odreĎenom periodu ako donesu odreĎeni kapital ili investicije, a inače imaju poreske i carinske olakšice)?
6. Agencija za bankarstvo? Na kojem nivou je zakon o Agenciji za bankarstvo (na nivou entiteta)? Šta je osnovna
funkcija Agencije za bankarstvo (zakonitost rada banaka)?
7. Zakon o trgovini?
8. Zakon o zaštiti potrošača? (Drţavni nivo)
9. Zakon o vrijednosnim papirima?
10. Elektronički zapisi?
11. Mjenični aval?
12. Ugovor o nalogu?
13. Protest mjenice?

UPRAVNO PRAVO (Jasminka Oručević):
1. Šta regulira Zakon o upravnom postupku F BiH?
2. Osnovna načela Zakona o upravnom postupku F BiH?
3. Načelo materijalne istine?
4. Načelo zakonitosti?
5. Načelo supsidijarne primjene ZUP-a? (npr. ako Zakon o carinskoj politici ne sadrţi neku odredbu supsidijarno se primjenjuje ZUP)
6. Konačnost rješenja?
7. Nadleţnost?
8. Stvarna nadleţnost?
9. Sukob nadleţnosti u upravnom postupku?
10. Pozitivan i negativan sukob nadleţnosti?
11. Ko razrješava sukob nadleţnosti izmeĎu intitucija BiH? Sud BiH
12. Načelo dvostepenosti?
13. Kada stranka propusti rok za ţalbu da uloţi (restitution in integrum?) ?
14. Rokovi u upravnom postupku?
15. Procesna sposobnost stranke?
16. Vanredni pravni lijekovi u upravnom postupku?
17. Šta je oglašavanje rješenja ništavim?
18. Šta je upravni spor?
19. Ko ima pravo da pokrene upravni spor?

20. Kako se pokreće upravni spor?
21. Šta tuţba u upravnom sporu mora sadrţavati?
22. Šta spada u institucije BiH? Ministarstva, upravna tijela, korporacije…
23. Kad se ne moţe upravni spor pokrenuti?
24. Ko rješava upravne sporove na nivou BiH, F B i H i RS? Na nivou BiH je Sud BiH, u kojem vijeću?
25. Je li predviĎen redovni pravni lijek protiv odluka Suda BiH donesenih u upravnom sporu?
26. Kada je isključeno pravo na pokretanje upravnog spora, a kršeno je neko ljudsko pravo zagarantovano Ustavom, koje je pravno sredstvo? Zahtjev za zaštitu sloboda garantovanih Ustavom. Ovo pravno sredstvo se moţe izjaviti samo ako zakonom nije predviĎena sudska zaštita.
27. Ko, po Zakonu o upravi, osniva organe uprave na nivou BiH?

RADNO PRAVO (Jasminka Oručević):
1. Prema Zakonu o radu u drţavnim institucijama, izmeĎu koga se zaključuje ugovor o radu?
2. Ko moţe biti zaposlenik?
3. Ko je poslodavac na nivou drţave?
4. Procedura zaključenja ugovora o radu?
5. Prava radnika u pogledu naknade?
6. Zaštita prava zaposlenika?
7. Kako se stiče svojstvo drţavnog sluţbenika?
8. Interni konkurs
9. Rukovodeća radna mjesta u drţavnoj sluţbi

USTAVNO PRAVO (Milorad Novković):
1. Koliko ustava ima u BiH?
2. Šta je propisano Statutom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine?
3. Koliko postoji ustavnih sudova u BiH?
4. Za šta je nadleţan Ustavni sud BiH?
5. Struktura Parlamentarne skupštine BiH?
6. Tehnika direktne primjene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u radu pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini? Prvo se konsultuje domaći propis, pa ako postoji odredba domaćeg propisa koja je nesaglasna sa Evropskom konvencijom, sud će primijeniti Konvenciju, ali tako da se uvijek mora pozvati na neku
presudu Evropskog suda za ljudska prava u nekom istovjetnom slučaju.
7. Koji sve sudovi imaju u F B i H?
8. Kakva je struktura pravosuĎa u BD BiH?
9. Razlikuje se nadleţnost sudova u BD BiH od onih u F BiH?
10. Unutrašnja organizacija Općinskog suda u Tuzli? (kandidat koji je odgovarao je bio pripravnik u Općinskog suda u
Tuzli) Koji upisnici imaju u Općinskom sudu u Tuzli?
11. Nadleţnosti Vrhovnog suda F BiH?
12. Razlike izmeĎu nadleţnosti ustavnih sudova entiteta?

KRIVIČNO PRAVO (Azra Miletić):
1. Pregovaranje o krivnji? ZKP BiH – razlika – sud se mora uvjeriti da su dogovorene sankcije u skladu sa zakonom.
2. Koji su elementi krivične odgovornosti?
3. Kad je krivično djelo učinjeno u nehatu?
4. Institut ublaţavanja kazne?
5. Vrste kazni u krivičnom zakonodavstvu?
6. Moţe li se novčana kazna izreći kao sporedna i onda kada nije propisano da se izriče kao sporedna? Moţe, za krivična djela iz koristoljublja.
7. Mjere sigurnosti?
8. Koje su kazne za pravna lica?
9. Šta svaka osuĎujuća presuda mora da sadrţi? Šta izreka te presude mora da sadrţi?
10. Vrste presuda u krivičnom postupku? Odbijajuća presuda?
11. Mjere obezbjeĎenja prisustva osumnjičenog, odnosno optuţenog?
12. Pritvorski razlozi?
13. Šta je zapisnik o vijećanju i glasanju? Ko moţe otvoriti taj zapisnik? U slučaju da se on javno objavi, postoji li neko krivično djelo?
14. Moţe li se jednom dostavljena optuţnica povući?
15. Koje su odluke u krivičnom postupku?
16. Koje su pravne posljedice rješenja o obustavi postupka?
17. Ko moţe izjaviti ţalbu?
18. Ko su stranke u postupku?
19. Šta svaka ţalba mora da ima?
20. Šta se radi sa nedopuštenim i neblagovremenim ţalbama?
21. Razlike izmeĎu odbijanja i odbacivanja ţalbe?
22. Moţe li se izjaviti ţalba na drugostepenu presudu?
23. Koje su tri vrste svjedoka po Zakonu o svjedocima pod prijetnjom i ugroţenim svjedocima?

GRAĐANSKO PRAVO (Bogdanka Dabić – Jovanović):
1. Hipoteka?
2. Dosjelost?
3. Zakonit posjed?
4. Postupak pred drugostepenim sudom? Tok glavne rasprave?
5. Izuzeće?
6. Troškovi postupka?
7. Protivizvršenje?
8. Obustava izvršenja?
9. Mjesna nadleţnost u pogledu izvršenja na nekretninama?
10. Prethodno pitanje u vanparničnom postupku?
11. Oduzimanje roditeljskog prava?
12. Vraćanje poklona?
13. Uslovi za punovaţnost testamenta?
14. Usmeni testament?
15. Priznanje očinstva?
16. Razvod braka?
17. Starateljstvo nad maloljetnom osobom?
18. Ništavi ugovori?
19. Rušljivi ugovori?
20. Solidarne obaveze?


PRIVREDNO PRAVO (Bekir Gavrankapetanović):
1. Šta je privredno društvo?
2. Kad strano lice osniva privredno društvo čiju saglasnost mora imati? Ministarstva vanjske trgovine I ekonomskih odnosa BiH
3. Koji su oblici privrednih društava?
4. Kakva je odgovornost osnivača s obzirom na vrste privrednih društava?
5. Šta firma ne smije da sadrţi?
6. Kada prestaje privredno društvo?
7. Statusne promjene u društvu?
8. Otvoreno dioničko društvo?
9. Koliki kapital mora biti da bi se osnovalo dioničko društvo?
10. Kako se emituju dionice u dioničkom društvu?
11. Upravljanje i zastupanje u komanditnom društvu?
12. Kako se pokreće stečajni postupak? Ko pokreće stečajni postupak?
13. Posljedice otvaranja stečajnog postupka?
14. Izlučni i razlučni povjerioci?
15. Organi stečajnog postupka?
16. Likvidacioni postupak?
17. Šta je industrijsko vlasništvo?
18. Načela mjenice?
19. Mjenični aval?
20. Amortizacija mjenice?
21. Bankarska dozvola?
22. Koncesija?
23. Ugovorna kazna?
24. Ugovor o posredovanju?


UPRAVNO I RADNO PRAVO (Anto Nikolić):
1. Ko obavlja poslove uprave na nivou BiH?
2. Šta se ne moţe povjeriti institucijama koje vrše javna ovlaštenja? Inspekcijski nadzor.
3. Šta su poslovi uprave? –izvršavanje zakona, - upravni nadzor u izvršavanju zakona i drugih propisa, - donosi provedbene propise, -pripremaju propise iz odreĎene oblasti, - odgovara na upit zakonodavne vlasti.
4. Šta je upravni nadzor? Šta je inspekcijski nadzor?
5. Koje opšte akte donosi organ uprave? Pravilnici, uputstva, naredbe i instrukcije. Šta su uputstva? Naredbe?
6. Koja su onovna načela upravnog postupka?
7. Načelo zakonitosti?
8. Načelo pravosnaţnosti?
9. Načelo materijalne istine?
10. Načelo saslušanja stranaka?
11. Načela prava ţalbe?
12. Načelo upotrebe jezika i pisma?
13. Stvarna i mjesna nadleţnost u upravnom postupku? Jesu li sud i organ uprave duţni da u toku cijelog postupka paze na mjesnu i stvarnu nadleţnost?
14. Izuzeće vijeća? Ko odlučuje i kojim aktom?
15. Ko moţe pokrenuti upravni postupak?

16. Kada se moţe pokrenuti upravni postupak?
17. Kada se smatra da je pokrenut upravni postupak?
18. Stranka u upravnom postupku? Kada se ombudsman moţe pojaviti u upravnom postupku?
19. Ko je punomoćnik? Ko ne moţe biti punomoćnik u upravnom postupku?
20. Način dostavljanja pismena u upravnom postupku?
21. Ako rokovi nisu odreĎeni zakonom ili drugim propisom, ko ih odreĎuje? Sluţbeno lice koje vodi postupak. Kako? Na dane, mjesece i godine.
22. Bitna obiljeţja rješenja kao upravnog akta?
23. Podjela rješenja?
24. Oblik i sastavni dio rješenja?
25. Šta je djelimično, dopunsko i privremeno rješenje?
26. Rokovi za donošenje rješenja?
27. Šta se odlučuje zaključkom?
28. Pravne posljedice poništavanja i ukidanja rješenja?
29. Dokazna sredstva u upravnom postupku?
30. Kada prvostepeno rješenje postaje izvršno?
31. Kako se provodi izvršenje rješenja?
32. Ţalba u upravnom postupku?
33. Rješavanje drugostepenog organa po ţalbi?
34. Upravni spor?
35. Sukob interesa?

USTAVNO PRAVO (Milorad Novković):
1. Ko donosi ustav?
2. Koliko ustava ima u Bosni i Hercegovini?
3. Ima li razlika izmeĎu ustava u Bosni i Hercegovini i Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine?
4. Nadleţnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine?
5. Struktura pravosuĎa u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine?
6. Organizacija suda?
7. ZK Ured?
8. Upisnici?
9. Ko bira sudije Ustavnog suda BiH?
10. Mjesto Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine?

KRIVIČNO PRAVO (Azra Miletić):
1. Koje vrste kazni propisuje zakon?
2. Kazna zatvora?
3. Moţe li se novčana kazna izreći kao sporedna kazna iako nije zakonom propisana kao sporedna? Krivična djela iz koristoljublja.
4. Opšti zakonski minimum i maksimum kazne zatvora.
5. Da li se moţe dugotrajni zatvor propisati kao jedina kazna za to djelo?
6. Koje mjere sigurnosti propisuje zakon?
7. Kakva je razlika izmeĎu amnestije i pomilovanja?
8. Koje vrste presuda imamo? Meritorne i procesna – odbijajuća.
9. Iz čega se sastoji presuda? Obrazloţenje? Kako se dokazi cijene? Imaju li neka striktna pravila kod ocjene dokaza, jesu li dokazi poredani po jačini?
10. Odricanje od prava na suĎenje?
11. Koji je rok za izjavu ţalbe? Moţe li se produţiti taj rok od 15 dana?
12. Koji su ţalbeni osnovi?
13. Koje su odluke drugostepenog suda po ţalbi? Kada ukida odluku?
14. Prošireno dejstvo ţalbe?
15. Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroţenih svjedoka? Koje su tri vrste svjedoka koje tretira ovaj zakon?
NAUČITI DEFINICIJE OVIH KATEGORIJA Moţe li se isključivo na iskazima zaštićenog svjedoka zasnovati presuda?


GRAĐANSKO PRAVO (August Jančik):
1. Šta je šteta? Koji su elementi da bi postojali šteta? Ako je šteta nastala, a lice ne odgovara, zašto je to? Nema protivpravnosti.
2. Izgubljena korist ili dobit. Primjer.
3. Koji su rokovi za ţalbu u parničnom postupku (trajanje)? 30 dana, osim sporovi male vrijednosti, smetanje posjeda,
mjenični, čekovni…
4. Koja je razlika izmeĎu povlačenja tuţbe i odricanja od tuţbenog zahtjeva?
5. Šta tuţba treba da sadrţi?
6. Kad tuţba nije uredna, šta sud radi?
7. Tuţba podnesena u okviru čega se sud kreće? U okviru tuţbenog zahtjeva. Šta u pogledu materijalnog prava? Sud nije vezan za zahtjev u tom pogledu.
8. Koje sud moţe donijeti odluke u parničnom postupku?
9. Posjed?
10. Smetanje posjeda? Šta sud samo utvrĎuje? Čin smetanja posjeda i posljednji faktički mirni posjed. Kakvi su rokovi?

Kako se računaju objektivni i subjektivni? Ima li onaj kome je učinjena smetanja posjeda pravo na samopomoć?
11. Koje odluke sud moţe u parničnom postupku donijeti po ţalbi? – 5 slučajeva
12. Vlasništvo? Ograničenja prava vlasništva? Načini sticanja vlasništva? Originarno i derivativno, pa onda unutar toga
pravnim poslom (kupoprodaja), po zakonu (graĎenje, miješanje, pripajanje, spajanje, dosjelost…) , nasljeĎivanje, odluka nadleţnog organa (sud).
13. Dosjelost? Koji su rokovi? Kod nekretnine, kad je 10, a kad 20?
14. Dokazna sredstva u parničnom postupku? Po intenzitetu poredajte sredstva, od najslabijeg ka najjačem. Zašto vještačenje u parničnom postupku? Šta je opasnost kod vještaka? Da izaĎe izvan naloga.
15. Suvlasništvo? Primjer.
16. Zajedničko vlasništvo. Primjer. Stambena zgrada sa 4 stana, po 2 na svakom spratu. U zemljišnoj knjizi kako bi bili upisani? Upisano je kao etaţno vlasništvo. Stubište, podrum, tavan… zajedničko vlasništvo.
17. Kako se pokreće vanparnični postupak? Koji su slučajevi da on nije javan?
18. Prijedlog za ureĎenje meĎa treba da sadrţi?
19. Šta je zemljišna knjiga? Šta se u njoj evidentira?
20. Na čemu se moţe zasnovati zaloţno pravo?
21. Hipoteka? Moţe li se hipoteka zasnovati na više nekretnina? Šta je zajednička hipoteka? Šta je nadhipoteka?
22. Šta je autorsko djelo? Iz kojih oblasti – autorsko djelo? Je li prenosivo? Kako se prenosi? Ugovorom? Šta je karakteristika izdavačkih ugovora. Šta autor prenosi na izdavača? Da moţe objaviti.


PRIVREDNO PRAVO (Martin Raguţ):
1. Koje oblike privrednog organizovanja Zakon poznaje?
2. Razlike izmeĎu odgovornosti kod pojedinih vrsta društava?
3. Osnivački ulozi i osnivački ulozi kod d. n. o? Kakva prava i obaveze imaju članovi društva? Specifično pravo u upravljanju društvom koje imaju samo osnivači društva? Kako učestvuju u raspodjeli dobiti? Ovo društvo je rijetko u praksi, ali zašto ga je zakonodavac predvidio?
4. Podruţnice po Zakonu o privrednim društvima kako se mogu osnovati? Nema svojstvo pravnog lica. Gdje se upisuje?
U općinski sud u registar gdje je osnovan.
5. Koji su organi stečajnog postupka? Koje su nadleţnosti stečajnog sudije? Kad se moţe voditi stečajni postupak a kad postupak likvidacije?
6. Koji su organi u likvidacionom postupku?
7. Osnivanje poduzeća u inozemstvu? Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju.
8. Bankarska garancija? Dvije specifične bankarske garancije? Uvjetna i bezuvjetna garancija.
9. Biro osiguranja? (Zakon o osiguranju)
10. Vlastita mjenica?
11. Koja su dva mjenična prigovora?
12. Ugovor o alotmanu?


UPRAVNO I RADNO PRAVO (Anto Nikolić):
1. Ko obavlja poslove uprave? –organ uprave, - upravne organizacije, - ministarstva, -institucije koje vrše javna ovlaštenja (ne inspekcijski nadzor), - korporacije
2. Poslovi uprave?
3. Šta je upravni nadzor? Nadzor nad zakonitošću akata, nadzor nad zakonitošću rada organa.
4. Inspekcijski nadzor?
5. Koje opšte akte moţe donositi organ uprave? Uputstva? Instrukcije? Naredbe?
6. Načelo materijalne istine?
7. Načelo saslušanja stranaka?
8. Načelo konačnosti rješenja?
9. Mjesna nadleţnost? Je li sud duţan po sluţbenoj duţnosti da pazi na stvarnu i mjesnu nadleţnost?
10. Institut izuzeća u upravnom postupku? Ko odlučuje o izuzeću organa ili lica – lice ili organ koje je po hijerarhiji više od njega. Kojim aktom se odlučuje? Zaključkom.
11. Kada se smatra da je pokrenut upravni postupak?
12. Ko moţe biti stranka u upravnom postupku? Moţe li ombudsman?
13. Šta je punomoćnik? Ko ne moţe biti punomoćnik?
14. Kako se odreĎuju rokovi u upravnom postupku? Dani, mjeseci i godine.
15. Bitna obiljeţja rješenja? Kakvo je rješenje akt? Pojedinačni pravni akt. Oblik i sastavni dijelovi rješenja? Kakvih imamo vrsta rješenja? Djelimično, dopunsko i privremeno rješenje? Kako se ova rješenja tretiraju u pogledu pravnih lijekova? Kao samostalno rješenje.
16. Rokovi za izdavanje rješenja?
17. Pravne posljedice kod poništavanja rješenja i ukidanja rješenja?
18. Kako se vrši dokazivanje u upravnom postupku?
19. Na čiji prijedlog se moţe obezbijediti dokaz?
20. Kada prvostepeno rješenje postane izvršno?
21. Kako se provodi izvršenje?
22. Ţalba u upravnom postupku? Gdje se vrši predavanje ţalbe? Rješavanje drugostepenog organa u ţalbi?
23. Obnova postupka? Ko moţe traţiti? Koji su rokovi za obnovu postupka?
24. Protiv kojih upravnih akata se vodi upravni spor? Čime se pokreće upravni spor? Šta tuţba treba da sadrţi? Protiv
kojih akata se ne moţe podnijeti tuţba?

25. Sticanje drţavljanstva? Prestanak drţavljanstva?
26. Kako se zasniva radni odnos? Šta ugovor o radu mora da sadrţi?
27. Probni rad?
28. Kako se utvrĎuje odgovornost radnika?
29. Vrste povreda radnih duţnosti? Teţe i lakše.
30. Čime je regulisan sukob nadleţnosti u institucijama BiH? Zakon o sukobu nadleţnosti. Ko razrješava? Centralna izborna komisija.


USTAVNO PRAVO (Jusuf Halilagić):
1. Koje su institucije BiH po Ustavu?
2. Koji Aneks Općeg mirovnog sporazuma govori o ombudsmanima?
3. Postoje li organi koji su na nivou BiH, a koji su tipični drţavni organi, a nema ih u Ustavu?
4. Kako je uspostavljen Sud BiH?
5. Koje su nadleţnosti institucija BiH?
6. Ko rukovodi ministarstvom? Ministar. Ima li zamjenika? Ima. Koje jedino ministarstvo ima 2 zamjenika? Ministarstvo odbrane? Otkud ono na drţavnom nivou, a u početku bila samo 3 ministarstva na drţavnom nivou? PRENOS NADLEŢNOSTI. Šta je prenos nadleţnosti?
7. Koja se konvencija jedina spominje u Ustavu BiH? Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda?
Je li samo iznad zakona ili je i iznad Ustava? Nije iznad ustava, ratifikacijom je ona ZAKON POJAČANOG DJELOVANJA U ODNOSU NA OSTALE ZAKONE I NIŢE PROPISE. Koja su prava po Konvenciji? Šta je pravo na miran i porodičan ţivot? Šta je pravo na djelotvoran pravni lijek?
8. Ko imenuje sudije u BiH? Ko čini VSTV? Koliko članova ima VSTV? 15. Kako je moguće da ima 5 advokata od 15 članova? Advokatske komore F BiH i RS – daju po jednog, Parlamentarna skupština BiH, Vijeće ministara BiH i Ministarstvo pravde po jednog.
9. Kad se razrješava sudija u VSTV-u ko čini većinu?
10. Šta rade advokati?
11. Koji su organi Advokatske komore F BiH?
12. Jesu li na isti način organizovane advokatske komore F BiH i RS?
13. Organizacija sudova u F BiH i RS?
14. Organizacija tuţilaštava u F BiH i RS?
15. Šta rade ombudsmani?
16. Ko su notari? Ima li notarska sluţba na nivou drţave? Kojim zakonima je regulisana?
nastavak pitanja-2. dio KRIVIČNO PRAVO (Azra Miletić):
1. Slabo imovno stanje, šta je primjerenije uvjetna osuda ili novčana kazna?
2. Šta je krivična odgovornost?
3. Šta je nehat?
4. Šta je produţeno krivično djelo?
5. Koje kazne propisuje krivični zakon?
6. Kako se izvršava novčana kazna?
7. Institut ublaţavanja kazne
8. Mjere sigurnosti? Oduzimanje predmeta?
9. Koje su odgojne mjere?
10. Ko daje amnestiju? Ko daje pomilovanje? Koja je suštinska razlika?
11. Kad moţe početi pregovaranje o krivnji? U brčko distriktu i u istrazi. Činjenični supstrat i pravna kvalifikacija mora biti. Ko ne moţe zaključiti? Osoba koja se izjasnila da je kriva. Do koje granice se moţa ublaţiti sankcija? Ne smije se ići ispod granica ublaţavanja kazne. Kakav je poloţaj oštećenog kod pregovaranja o krivnji? Izmjene ZKP BiH - kod ispitivanja, prije prihvatanja se ispituje je li oštećeni upoznat sa svojim pravima?
12. Koje vrste presuda postoje – procesne i meritorne?
13. Šta svaka osuĎujuća presuda mora da sadrţi? Kad je presuda osuĎujuća, šta prije svega izreka mora da sadrţi?
14. Vezanost presude za optuţnicu. Je li sud vezan za pravnu kvalifikaciju. Nije.
15. Koji su ţalbeni osnovi?
16. Ko je subjekt ţalbe?
17. Šta je odgovor na ţalbu?
18. Šta je sudija izvjestilac?
19. Kako apelacioni sud odlučuje?
20. Prošireno dejstvo ţalbe?
21. Vanredni pravni lijekovi.
22. Zakon o zaštiti svjedoka... Zaštićeni svjedok? Šta je nedostatak kod zaštićenog svjedoka?


GRAĐANSKO PRAVO (Bogdanka Dabić – Jovanović):
1. Podijeljena odgovornost u parnici? Srazmjerno sniţenje štete.
2. Odluke drugostepenog suda po ţalbi?
3. Prijedlog za povraćaj u preĎašnje stanje?
4. Učešće trećih lica u parnici?

5. Šta je vjerodostojna isprava? Kad je podobna za izvršenje?
6. Ţalba u vanparničnom postupku?
7. Dozvola za sklapanje braka?
8. Svojeručni testament?
9. Odricanje od nasljeĎa? 10.Povećanje nasljednog dijela.
11. Posredovanje
12. Oduzimanje roditeljskog staranja
13. Bračna stečevina
14. Pravo retencije
15. Podzakup
16. Predugovor
17. Sticanje prava vlasništva okupacijom
18. Kad prestaje hipoteka?
19. Razlika izmeĎu susvojine i zajedničkog vlasništva.


PRIVREDNO PRAVO (Bekir Gavrankapetanović):
1. Šta je to privredno društvo?
2. Ko moţe osnovati privredno društvo? Kad strano lice osniva p. d. procedura?
3. Oblici organizovanja privrednih društava.
4. Šta firma smije sadrţavati a šta ne smije?
5. Kada prestaje privredno društvo?
6. Statusne promjene društva?
7. Koji je dan prestanka privrednog društva?
8. Kako se osniva društvo sa ograničenom odgovornošću? Procedura osnivanja društva kad jedno lice formira društvo? Koliki je osnivački kapital? Udjeli u društvu jesu li prenosivi? Specifikum – ostali članovi društva imaju pravo preče
kupovine, mogu biti predmet pljenidbe, izvršnog postupka... Pravo preče kupovine, kako se realizuje? Kada se kroz izvršni postupak prodaje, ima li se tad pravo preče kupovine? Organi upravljanja d . o. o.? Mora li imati nadzorni odbor? Moţe li d. o. o. promijeniti oblik u d. d.?
9. Otvoreno d. d.?
10. Koji je cilj stečajnog postupka?
11. Koji su razlozi za pokretanje stečajnog postupka?
12. Ko moţe pokrenuti stečajni postupak?
13. Kako se dokazuje plateţna nesposobnost?
14. Koje su posljedice otvaranja stečaja?
15. Kad se unovči stečajna masa, koji imaju redovi?
16. Izlučni i razlučni povjerioci.
17. Likvidacija kad se provodi?
18. U kojim slučajevima bi mogla biti pokrenuta likvidacija povezano sa privatizacijom? Onda kad se privatizacija ne moţe provesti u skladu sa zakonom.
19. Mjenica?
20. Šta je aval?
21. Šta je koncesija?
22. Ugovorna kazna?
23. Ugovor o osiguranju?


UPRAVNO I RADNO PRAVO (Valerija Galić):
1. Osnivanje organa uprave? Parlamentarna skupština BiH na prijedlog Vijeća ministara BiH.
2. Koji su organi uprave? Ministarstva i upravne organizacije (samostalna i u okviru ministarstva)
3. Ko rukovodi ministarstvom? Ministar + zamjenik + ostali rukovodeći drţavni sluţbenici
4. Prema ZUP –u koja načela postoje?
5. Šta znači načelo konačnosti IZMJENE ZUP-a na drţavnom nivou Sl. Glasnik BiH 93/09
6. Oblik i sastavni dijelovi rješenja
7. Kako se pokreće upravni spor?
8. Kako rješava sud u upravnom sporu?
9. Koji su vanredni pravni lijekovi u upravnom sporu?
10. Ko moţe zakon za zaštitu zakonitosti podnijeti?
11. Zakon o drţavnoj sluţbi – koja radna mjesta postoje rukovodeći drţavni sluţbenik i ostali drţavni sluţbenici
12. Institucija na drţavnom nivou koja prati proces za drţavne sluţbenike? Agencija za drţavnu sluţbu BiH. Ko je na čelu? Direktor. Ko ga postavlja?
13. Zakon o radu u institucijama BiH – pravo na porodiljsko odsustvo? Moţe li otac djeteta koristiti neiskorišteno pravo
majke?
14. Prema Zakonu o drţavljanstvu BiH koji su uvjeti za sticanje drţavljanstva?
15. Šta se podrazumijeva pod javnom ispravom? Zakon o vaţnosti javnih isprava?
16. Ko je nadleţan za utvrĎivanje sukoba interesa? Centralna izborna komisija
17. Prema Zakonu o radu koje vrste ugovora o radu postoje? Trajanje ugovora o radu?
18. Rad pripravnika? Ko se moţe smatrati pripravnikom?

19. Kolektivni ugovori – teritorijalno vaţenje?
20. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja?


USTAVNO PRAVO (Mato Tadić):
1. Kad je Opći okvirni sporazum donesen, kad je potpisan i gdje?
2. Koliko aneksa ima?
3. Članak 1. Ustava BiH – Kontinuitet
4. Nadleţnosti institucija BiH.
5. Moţe li drţava imati i drugih nadleţnosti? Navedite jednu koja je prenesena?
6. Zakonodavno tijelo BiH prema Ustavu? Od koliko se domova sastoji? Dom naroda od koliko članova se sastoji?
Kvorum ko čini? Način odlučivanja?
7. Izmjene i dopune Ustava BiH? Amandmanima. Do sada samo 1 – Brčko distrikt Bosne i Hercegovine je postao ustavna kategorija.
8. Ko čini izvršnu vlast u F BiH ? Ko imenuje Vladu F BiH? Predsjednik uz saglasnost potpredsjednika. PotvrĎuje Zastupnički dom Parlamenta F BiH.
9. Zastupnički dom Parlamenta F BiH. Članovi? Kako se biraju? Kvorum? Način odlučivanja?
10. Gradsku vlast ko čini? Kako se gradonačelnik bira?
11. Organizacija sudske vlasti u F BiH i RS?
12. Nadleţnost kantonalnog suda?
13. Koju ulogu u našem pravnom sustavu ima tuţitelj po zakonu?
14. Nadleţnosti VSTV. –imenuj sudije, -imenuje tuţioce, - provodi postupak, intervju za sudije ustavnih sudova entiteta, prijedlog daje , imenuje ih predsjednik entiteta, potvrĎuje zakonodavna tijela, - disciplinski postupak, - utvrĎuje kriterije i
vrši ocjenjivanje rada sudija, - permanentna obuka sudija i tuţilaca CEST-ovi.


USTAVNO PRAVO (Jusuf Halilagić):
1. Opći okvirni sporazum za mir
2. Aneksi Dejtonskog sporazuma
3. Aneks 6 od čega se sastoji – 2 dijela. Jedan dio ne postoji više. Komisija za ljudska prava i Ured ombudsmana.
4. Koliko Ureda ombudsmana sad ima? 3 Koja? –drţavni, F BiH i RS. Imaju li po zakonu? Trebaju li se ukinuti entitetski i ostati drţavni?
5. Aneks 4, šta se dešava sa R BiH? Član 1 Kontinuitet
6. Po Ustavu koje institucije postoje? Koji su izvršni a koji zakonodavni? Funkcionišu li institucije koje nisu u Ustavu, a tipične su drţavne institucije? Centralna izborna komisija, Sud BiH – otkud on? Visoki predstavnik donio odluku, Tuţilaštvo BiH.
7. Koliko ministarstava na nivou BiH? 9 Imaju li svi nadleţnost u Ustavu BiH? Ministarstvo odbrane. PRENOS NADLEŢNOSTI
8. Šta rade advokati?
9. Koliko ima Zakona o advokaturi u F B i H, RS? Ima li BiH i BD BiH zakon? Ne.
10. Advokatska tarifa – ko ju odreĎuje? Advokatska komora. Na osnovu čega?
11. Koji su organi advokatske komore?
12. Koja tuţilaštva postoje u BiH?
13. Šta radi tuţilaštvo po Zakonu o tuţilaštvu? – otkriva i goni učinioce krivičnog djela
14. Organ koji imenuje sudije? Ko ga čini? Proces disciplinske odgovornosti ko pokreće? Kako se procedura odvija?


KRIVIČNO PRAVO (Jadranka Lokmić – Misirača):
1. Presuda kojom se optuţba odbija, iz kojeg je to načela? Načelo akuzatornosti
2. Povlačenje optuţnice?
3. Prema učiniocu krivičnog djela koji se zakon primjenjuje? (vremensko vaţenje krivičnog zakona). Značaj vremenoskog vaţenja krivičnog zakona.
4. Koje su vrste krivično – pravnih sankcija?
5. Zastara – krivičnog gonjenja, zastara izvršenja krivičnih sankcija? Rokovi zastare – relativni i apsolutni
6. Koja krivična djela ne zastarijevaju?
7. Definicija krivičnog djela?
8. Šta je pomaganje? Kako odgovara pomagač? Kakvo pomaganje mora biti?
9. Šta je krivična odgovornost?
10. Šta je umišljaj?
11. Šta je svrha kaţnjavanja?
12. Kad se moţe učiniocu odmjeriti kazna ispod zakonom odreĎenog minimuma?
13. Zakon o zaštiti svjedoka.... Koliko mjera zaštite ima? Recite dvije – tri
14. Koji su to nezakoniti dokazi? – povrede ljudskih prava i sloboda propisane Ustavom i meĎunarodni ugovori -povrede ZKP – a Šta je izričito zabranjeno?
15. Kad optuţeni mora da ima branioca?
16. Radnje dokazivanja?
17. Ko izdaje naredbu za pretres? Kad se moţe izvršiti pretres?
18. Ko moţe odbiti svjedočenje?
19. Posebne istraţne radnje

20. Koji su razlozi za pritvor?
21. Šta se procesno desi kad optuţeni prizna krivicu na ročištu o izjašnjenju?
22. Koji su rokovi za ţalbu na presudu?


GRAĐANSKO PRAVO (Bogdanka Dabić – Jovanović)
- izmjena odluke o izdrţavanju djeteta
1. Mirenje bračnih supruţnika
2. Bračne smetnje?
3. Koja su prava i duţnosti roditelja?
4. Šta mora da sadrţi odgovor na tuţbu?
5. Koje odluke sud moţe donijeti na pripremnom ročištu? PROCESNA RJEŠENJA
6. Koje su odluke u parničnom postupku?
7. Šta ispituje sud na pripremnom ročištu?
8. Presuda na osnovu odricanja
9. Revizija kao vanredni pravni lijek
10. Dostavljanje rješenja o izvršenju
11. Rješenje o prigovoru
12. Razlike izmeĎu parničnog i vanparničnog postupka
13. U RS je donesen novi Zakon o vanparničnom postupku? Promjene kod ureĎenja meĎa? KANDIDAT JE BIO IZ RS-a
14. Nuţni nasljednici?
15. Ugovor o doţivotnom izdrţavanju? Izmjene? Prije u sudu, sada se notarski mora obraditi
16. Objektivna odgovornost u obligacionom pravu?
17. Cesija?
18. Kad nastupa zastoj zastarjelosti?
19. Zemljišna knjiga od čega se sastoji?
20. Actio publiciana

PRIVREDNO PRAVO (Bekir Gavrankapetanović):
1. Oblici organizovanja privrednog društva?
2. Koje su odgovornosti društva?
3. Podruţnice društva? Gdje se registruju? U pravnom prometu nije pravno lice, ali posluje u ime društva i za račun.
4. Organi upravljanja dioničkog društva? Ko čini skupštinu dioničkog društva? Da li nadzorni odbor mora da postoji?
5. Da li su udjeli u d. o. o. prenosivi? Pravo preče kupovine?
6. Stečajni postupak, zašto se pokreće? Cilj?
7. Prijeteća plateţna nesposobnost – ko samo moţe da pokrene stečanji postupak? Stečajni duţnik.
8. Kojim redoslijedom se namiruju potraţivanja?
9. Ugovor o posredovanju
10. Bankarski poslovi
11. Bankarska garancija? Kako se upisuje bezuslovna bankarska garancija? 12.Mjenica? Načela mjenice? Šta je aval? Kako se upisuje?


UPRAVNO I RADNO PRAVO (Jasminka Oručević):
1. Koliko imamo zakona o upravnom postupku u BiH? 4
2. Šta reguliše ZUP RS?
3. Na nivou BiH ko su organi koji postupaju po ZUP-u? – organi uprave, -upravne organizacije, - korporacije, -institucije koje vrše javna ovlaštenja
4. Osnovna načela upravnih postupaka?
5. Načelo posebnih zakona (načelo supsidijarnosti)?
6. Načelo konačnosti?
7. Načelo materijalne istine?
8. Šta je nadleţnost i kakva moţe biti?
9. Sukob nadleţnosti – pozitivan i negativan?
10. Rokovi u upravnom postupku? Sluţbeni i zakonski? Šta su prekluzivni? Kako su rokovi vremenski odreĎeni?
11. Ko moţe biti stranka u upravnom postupku?
12. Šta je stranačka sposobnost? Šta je procesna sposobnost? Šta je stranačka legitimacija?
13. Ko moţe pokrenuti postupak?
14. Dokazne sredstva u upravnom postupku? Šta je uvjerenje, kad se izdaje?
15. Šta sve mora da sadrţi rješenje u upravnom postupku?
16. Šta moţe drugostepeni organ odlučiti povodom ţalbe?
17. Vanredni pravni lijekovi u upravnom postupku? Šta znači poništenje rješenja ex tunc?
18. Šta je upravni spor? Protiv kojeg upravnog akta se moţe pokrenuti? Ko rješava upravni spor u RS? Kakav je sastav suda? Na nivou drţave? Kako se pokreće upravni spor? Ko moţe na nivou drţave pokrenuti upravni spor? GraĎanin,
pravna lica, pravobranilac, drţavni sluţbenik...
19. Pravna sredstva protiv presude u upravnom sporu?
20. Kada je nekim aktom povrijeĎeno neko ustavno pravo graĎana? Zahtjev za zaštitu prava zagarantovanih ustavom, ako nema sudske zaštite.
21. Stranke ugovora o radu po Zakonu o radu RS – na nivou drţave?

22. Ministarstvo pravde BiH raspiše konkurs i niste izabrani, imate ista prava kao zaposlenik, ima pravo ţalbe i pravo na sudsku zaštitu.
23. Vrste naknada po ugovoru o radu?
24. Šta je to jubilarna nagrada?
25. Ko rješava radne sporove na nivou drţave? Parnični postupak pred Sudom BiH.
26. Zakon o drţavnim sluţbenicima na nivou drţave kako se zove?
27. Kako se stiče status drţavnog sluţbenika?
28. Ko je izuzet od Zakona o drţavnoj sluţbi? – član Parlamentarne skupštine BiH, -ministri i zamjenici, -guverner, - sudije Ustavnog suda
29. Kom se podnosi ţalba protiv institucija drţavne sluţbe– drţavni sluţbenik? Odbor za ţalbe.
30. Je li potrebno da se objavi javni natječaj kad prelazi drţavni sluţbenik iz jedne institucije u drugu?
31. Ko pomaţe u zapošljavanju drţavnih sluţbenika? Agencija za drţavnu sluţbu.
USTAVNO PRAVO (Jusuf Halilagić):
1. Koliko ima ustava u BiH?
2. Koje su nadleţnosti institucija BiH?
3. Koliko ima sudija Ustavnog suda BiH?
4. Koji su zakonodavni, izvršni i sudski organi po Ustavu BiH?
5. Koja se konvencija spominje u Ustavu? Šta kaţe za nju Ustav?
6. Pravo na djelotvorni pravni lijek?
7. Pravo na miran porodičan ţivot?
8. Koji sud odlučuje o povredi ljudskih prava u krajnjoj instance? Evropski sud za ljudska prava u Strazburu. Koliko ima sudija? Kako se moţe doći do Evropskog suda za ljudska prava?
9. Kakva je organizacija sudova u RS? F B i H? U RS se formiraju privredni sudovi.
10. Šta rade notari?
11. Ko je ombudsmen? nastavak pitanja-3 dio

KRIVIČNO PRAVO (Jadranka Lokmić – Misirača):
1. Načelo zakonitosti
2. Na kojim dokazima se ne moţe zasnivati presuda?
3. Beznačajno djelo
4. Kad je neko odgovoran za pokušaj?
5. Šta je nehat?
6. Koje krivični zakon poznaje vrste kazni?
7. Odmjeravanje kazni za sticaj
8. Mjere sigurnosti
9. Koje odgojne mjere postoje?
10. Koje su kazne za pravna lica?
11. Pretpostavka nevinosti
12. Ne bis in idem
13. Siromaško pravo
14. Na osnovu kojeg akta se vrši pretres?
15. Koje pouke se daju osumnjičenom prilikom ispitivanja?
16. Moţe li se osumnjičeni odreći branioca?
17. Moţe li se iskaz osumnjičenog koristiti na glavnom pretresu?
18. Posebne istraţne radnje
19. Mjere za obezbjeĎenje prisustva osumnjičenog i uspješno voĎenje krivičnog postupka
20. Kad se donosi presuda kojom se optuţba odbija?
21. Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom...
22. Šta Zakon o prekršajima u suštini odreĎuje?
23. Zakon o bezbjednosti saobraćaja


GRAĐANSKO PRAVO (Bogdanka Dabić - Jovanović):
1. Posjed. Posredni i neposredni
2. Detencija
3. Samopomoć
4. Sticanje svojine derivativnim putem
5. Kako se stiče vlasništvo preradom tuĎe stvari?
6. Miješanje stvari
7. Actio negatoria
8. Prethodno ispitivanje tuţbe
9. Preinačenje tuţbe. Sniţenje tuţbenog zahtjeva je li preinačenje? Nije
10. Presuda zbog propuštanja
11. Prethodno pitanje u vanparničnom postupku

12. Oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti
13. Koje su izvršne isprave?
14. Prigovor trećeg lica u izvršnom postupku
15. Izvršenje na imovini stranog drţavljanina
16. Koji su oblici testamenta? Notarski testament? Sudski testament?
17. Dokazivanje izgubljenog i uništenog testamenta? Kad će proizvoditi dejstvo?
18. Isključenje nuţnih nasljednika iz nasljeĎa?
19. Poništenje braka
20. Potpuno usvojenje
21. Poslovodstvo bez naloga
22. Forma ugovora? Šta ako nije ispunjena forma?
23. Ugovor o djelu
PRIVREDNO PRAVO (Bekir Gavrankapetanović):
1. Šta je privredno društvo?
2. Ko moţe osnovati privredno društvo?
3. Šta su podruţnice?
4. Kako se osniva d . o. o. ? Šta sadrţi osnivački akt? Minimalna visina osnivačkog kapitala? Moţe li d. o. o. mijenjati oblik i u koji? U d. d. Koji su organi upravljanja d. o. o. ? Mora li d. o. o. imati nadzorni odbor?
5. Razlozi za pokretanje stečajnog postupka? Ko pokreće stečajni postupak? Cilj stečajnog postupka?
6. Posljedice otvaranja stečajnog postupka?
7. Isplatni redovi , koliko ih ima?
8. Osnovni elementi trasirane mjenice
9. Aval mjenice? Kako se označava? Per aval ili aval.
10. Ugovor o posredovanju? Šta je bitan sastojak tog ugovora? Kad posrednik stiče pravo na naknadu?
11. Šta je koncesija?
12. Bankarski poslovi?
13. Šta je bankarska garancija?
14. Šta je dokumentarni akreditiv?


UPRAVNO I RADNO PRAVO (Jasminka Oručević):
1. Po kojem zakonu su duţni da posluju organi uprave RS? KANDIDAT JE BIO IZ RS
2. Koliko ZUP- ova ima u BiH?
3. ZUP BiH šta reguliše?
4. Kada su korporacije duţne da postupaju po ZUP-u? Javna ovlaštenja kad vrše
5. Načela ZUP – a
6. Načelo transparentnosti
7. Supsidijarna primjena zakona
8. Načelo materijalne istine
9. Kada rješenje postaje konačno? Pravosnaţno?
10. Šta je nadleţnost u upravnom postupku? Kakva moţe biti nadleţnost? Kada neki upravni organ smatra da nije nadleţan , i još neki drugi? Institucije BiH? Sud BiH.
11. Ko pokreće upravni postupak? Kad po sluţbenoj duţnosti?
12. Ko moţe biti stranka u postupku? Stranačka i procesna sposobnost? Stranačka legitimacija?
13. Kada u upravnom postupku upravni organ utvrdi da postoji prethodno pitanje, šta će uraditi?
14. Kakvi rokovi mogu biti po ZUP-u? Vremenski? Dani, mjeseci i godine. Kako na dane? Na mjesece i godine?
15. Šta je restitution in integrum?
16. Šta treba da sadrţi rješenje? Ako je pouka o pravnom lijeku organ stavio pogrešno?
17. Kome će stranke podnijeti ţalbu? Ako stranka odustane od ţalbe?
18. Na koji način se utvrĎuju činjenice u upravnom postupku? Šta je uvjerenje? Šta se njime dokazuje? Koje činjenice se ne moraju dokazivati?
19. Vanredni pravni lijekovi u upravnom postupku?
20. Ukidanje upravnog akta po pravu nadzora? Sluţbena duţnost. Koje su pravne posljedice?
21. Rješenje u upravnom postupku kad se moţe izvršiti?
22. Šta je upravni spor?
23. Ko rješava upravne sporove u entitetima i na nivou drţave? Kako je vijeće sastavljeno?
24. Kako se pokreće upravni spor?
25. Na osnovu čega sud rješava upravni spor?
26. Šta je spor pune jurisdikcije?
27. Kad sud donese odluku u upravnom sporu, ko odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima u entitetima i na nivou drţave?
28. Zakon o upravnom sporu, u kojem slučaju nije dozvoljena ţalba? Odluke Centralne izborne komisije
29. Zakon o radu u institucijama BiH – šta zakon reguliše? - prava, obaveze poslodavca i zaposlenika
30. Kada je povrijeĎeno neko pravo zaposlenika kod kojeg suda traţi zaštitu?
31. Neke od naknada koje pripadaju zaposleniku?

32. Status drţavnog sluţbenika , na osnovu čega se stiče?
33. Koja su lica izuzeta iz Zakona o drţavnoj sluţbi?
34. Kad je povrijeĎeno pravo drţavnih sluţbenika u institucijama BiH kome će ţalbu podnijeti? Odbor za ţalbe. Odluka je
konačna, pred kojim sudom će upravni spor pokrenuti?


USTAVNO PRAVO (Mato Tadić):
1. Opći okrvirni sporazum za BiH gdje i kada je nastao?
2. Koliko aneksa ima?
3. Šta je Aneks 4?
4. Isključive nadleţnosti BiH?
5. Zakonodavna vlast na razini drţave? Koliko domova? Kako se popunjava Predstavnički dom? Koliko ukupno članova ima?
6. Izvršna vlast na nivou BiH? Organizacija Predsjedništva?
7. Izmjene i dopune Ustava BiH. Amandmanima. Koliko do sada? 1 – BD BiH postao ustavna kategorija. Je li ista procedura izglasavanja amandmana i zakona? Za amandmane treba 2/3 većina.
8. U RS ko čini zakonodavnu vlast? Narodna skupština i Vijeće naroda (Vijeće je formirano Petričevim amandmanima)
9. Ko čini izvršnu vlast RS?
10. Kako je organizirana opštinska vlast u RS? Načelnik – izvršna vlast. Skupština. Kako se bira načelnik? Neposredni
izbori.
11. Na razini drţave imaju li sudovi? Koji su?
12. Organizacija Suda BiH. Odjeljenje u okviru njih odjeli
13. Šta je Centralna izborna komisija? Odluči i odbije prigovor – apelaciono odjeljenje Suda BiH
14. Ustroj pravosuĎa u RS? Nadleţnost okruţnog suda
15. Institucija ombudsmana na nivou drţave?
16. CEST – ovi
17. Nadleţnosti VSTV-a . Od 5 sudija 4 sudije na porodiljskom odsustvu, šta VSTV radi? Privremeno upućivanje na rad.
18. Članak 68. Zakona o notarima – obavezna obrada Koje ugovore? – osnivački akti, -svi pravni poslovi koji se tiču prometa nekretninama – ugovori koji regulišu imovinske odnose bračnih i vanbračnih partnera Pravne posljedice ako nije notarski obraĎeno? Ne proizvode dejstvo.
19. Poloţaj Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u našem pravnom sistemu?
20. 3 formalna uvjeta da se moţemo obratiti Evropskom sudu za ljudska prava


KRIVIČNO PRAVO (Jadranka Lokmić – Misirača):
1. Blanketne dispozicije. Npr. Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja
2. Šta se propisuje Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja? – pridrţavanje propisa, - uslovi koje moraju imati ceste…
3. Načelo zakonitosti ? – krivičnog djela , -sankcije
4. Institut zastarjelosti – krivičnog gonjenja, -izvršavanje krivičnih sankcija – apsolutni, relativni rok 5.Nuţna odbrana? Prekoračenje?
6. Kad će se neko kazniti za pomaganje?
7. Kad je učinilac krivično odgovoran? Isključenje krivične odgovornosti? Šta je umišljaj? Koje vrste umišljaja imamo? Nehat? Kad odgovara za nehat?
8. Opća pravila za odmjeravanje kazne
9. Princip akuzatornosti
10. Princip legaliteta krivičnog gonjenja
11. Kad osumnjičeni, odnosno optuţeni mora imati branioca? Prilikom prvog saslušanja? Kad govorimo o pritvoru u kom momentu mora imati branioca? Dostavljanje optuţnice –prethodni prigovori. Kada je to u interesu branioca.
12. Ima li branioc pravo da od tuţioca traţi da razgleda spise? Ima uvijek kad mu ide u korist.
13. Koje osobe mogu odbiti svjedočenje? Ako se taj svjedok sasluša, a nije mu upozorenje dato – nezakonit dokaz
14. Ko daje imunitet? Glavni tuţilac. Za šta se daje imunitet? Samo na odreĎene dijelove svjedočenja ako bi iskreni
odgovori... doveli do krivičnog gonjenja svjedoka. Povreda načela prava na nesamooptuţivanje.
15. Posebne istraţne radnje
16. Ko moţe lišiti slobode neko lice i kada?
17. Koliko moţe trajati pritvor?
18. Redoslijed izvoĎenja dokaza? Replika? Duplika?
19. Kada će sud donijeti presudu kojom se optuţeni oslobaĎa optuţbe?
20. Koji su rokovi za ţalbu na presudu?
21. Kad će sud po ţalbi ukinuti prvostepenu presudu? Kojim aktom se ukida presuda? Rješenje.
22. Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom? Šta je svjedok pod prijetnjom? Šta je ugroţeni svjedok? Koliko ima vrsta mjera zaštite svjedoka? 9 Koja je apsolutna zaštita? Moţe li sud primijeniti mjeru bez saglasnosti svjedoka?
23. Kad se moţe uputiti osuĎeno lice prije pravosnaţnosti presude? –kad ono zatraţi i ako je u pritvoru


GRAĐANSKO PRAVO (August Jančik):
1. Koji su rokovi za ţalbu po ZPP-u? – 30 15 – malični, radni sporovi, čekovni, mjenični…
2. Šta je šteta?
3. Šta je lakše suditi – običnu štetu ili izmaklu dobit? Običnu štetu jer je opipljiva, a izmakla dobit se sastoji od mnogo

elemenata
4. Šta je vlasništvo? Ograničenja?
5. Šta je suvlasništvo? Koja je razlika kod suvlasništva i zajedničkog vlasništva po pitanju diobe? Nema diobe kod
zajedničkog vlasništva. STEPENICE
6. Na čemu se moţe zaloţno pravo zasnovati?
7. Vrste hipoteka? Nadhipoteka?
8. Zakup? Ugovor o zakupu? Podzakup?
9. Opišite zgradu sa 6 jednosobnih stanova
10. Opšta, izberiva i isključiva mjesna nadleţnost
11. Ugovor o graĎenju?
12. Razlike izmeĎu povlačenja tuţbe i odricanja od tuţbenog zahtjeva?
13. Koje odluke sud donosi po ţalbi?
14. U parnici koje sud odluke donosi?
15. Smetanje posjeda? Šta sud utvrĎuje? Koji su rokovi?
16. Kako se pokreće vanparnični postupak?
17. Vanparnični postupci?
18. Prijedlog za ureĎenje meĎa šta sadrţi? –identificiranje parcela
19. Koji su pravni lijekovi u izvršnom postupku?
20. Po Zakonu o nasljeĎivanju ko moţe napraviti testament?
21. Forma testamenta?
22. Autorsko djelo šta predstavlja?
23. Je li autorsko pravo u prometu? Kako se ono prenosi? Šta reguliše ugovor o izdavačkoj djelatnosti? Moţe li autorsko pravo biti predmet nasljeĎivanja?


PRIVREDNO PRAVO (Bekir Gavrankapetanović):
1. Šta je privredno društvo?
2. Ko moţe osnovati privredno društvo?
3. Koji su oblici organizovanja privrednog društva?
4. Kako članovi društva odgovaraju za obaveze društva?
5. Kada društvo moţe početi obavljati privrednu djelatnost?
6. Podruţnice?
7. Šta je prokura?
8. Koji se dan smatra danom prestanka društva?
9. Na osnovu čega prestaje društvo?
10. Statusne promjene? Šta je spajanje? Pripajanje? Podjela?
11. Sadrţaj osnivačkog akta?
12. Kako se u praksi registruje d. o. o.?
13. Cilj stečajnog postupka?
14. Šta je stečajna masa?
15. Koji su organi stečajnog postupka?
16. Koja su prava i obaveze stečajnog upravnika?
17. Mjenica?
18. Šta sadrţi trasirana mjenica?
19. Osobine mjenično – pravnog odnosa?
20. Bankarska dozvola
21. Bankarski poslovi
22. Bankarska garancija?
23. Koncesija?
24. Ugovor o komisionu.
25. Osiguranje? Obavezno osiguranje?


UPRAVNO I RADNO PRAVO (Jasminka Oručević):
1. Koliko ZUS – ova imamo u BiH?
2. Šta je upravni spor?
3. Čija zakonitost se ispituje po ZUS-u BiH?
4. Šta je konačan upravni akt?
5. Koje su institucije BiH? – ministarstva, -javne korporacije
6. Kako se pokreće upravni spor?
7. Šta tuţba mora da sadrţi?
8. Ko moţe podnijeti tuţbu?
9. Kad sud odlučuje u upravnom sporu na temelju čega donosi odluku?
10. Kakvu odluku sud donosi u upravnom sporu?
11. Spor pune jurisdikcije?
12. U kojem roku se podnosi tuţba?
13. Pravna sredstva u upravnom sporu?
14. Ko podnosi zahtjev za zaštitu zakonitosti? BiH – pravobranilac F BiH- tuţitelj
15. Postoji li zahtjev za preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu?

16. Ko odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima na nivou BiH? Sud BiH. Koje vijeće? Vijeće Apelacionog odjeljenja, sastoji se od trojice.
17. Na nivou entiteta ko odlučuje? Vrhovni sudovi, kantonalni, okruţni...
18. Odluke CIK-a – je li ţalba dopuštena
19. ZUP šta reguliše? Pravila o voĎenju postupka, nadleţnosti
20. Osnovna načela upravnog postupka?
21. Načela supsidijarne primjene zakona
22. Načelo materijalne istine
23. Načelo transparentnosti
24. Načelo ţalbe
25. Kako se pokreće upravni postupak?
26. Ko moţe pokrenuti upravni postupak? Moţe li po sluţbenoj duţnosti? Kada?
27. Stvarna i mjesna nadleţnost po ZUP-u
28. Na nivou drţave ko rješava sukob nadleţnosti izmeĎu institucija BiH? Sud BiH?
29. Ko moţe biti stranka u upravnom postupku?
30. Šta je procesna sposobnost?
31. Stranačka legitimacija
32. Šta mora da sadrţi ţalba u upravnom postupku?
33. Ţalbeni razlozi
34. Vanredni pravni lijekovi u upravnom postupku
35. Ukidanje rješenje po pravu nadzora i oglašavanje rješenja ništavim – razlika?
36. Po ZUP – u kad rješenje postaje izvršno?
37. Zakon o radu na nivou drţave kako se zove? Šta reguliše? IzmeĎu koga se zaključuje ugovor o radu prema ovom zakonu? Ko je poslodavac po ovom zakonu? Koji sud pruţa zaštitu? Sud BiH
38. Da bi se zasnovao radni odnos šta mu mora da prethodi? Konkurs
39. Kako se stiče svojstvo drţavnog sluţbenika?
40. Radna mjesta po Zakonu o drţavnoj sluţbi? Je li ministar drţavni sluţbenik? Nije
41. Koja lica su izuzeta od Zakona o drţavnoj sluţbi? – sudija ustavnog suda , - članovi parlamenta, - guverner banke, - policijski sluţbenici
42. Kad je drţavnom sluţbeniku neko pravo povrijeĎeno – kome podnosi ţalbu? Odbor – onda sudska zaštita
43. Ko osniva organe uprave na nivou BiH? Vijeće ministara na prijedlog Parlamentarne skupštine


USTAVNO PRAVO (Jusuf Halilagić):
1. Nadleţnosti institucija BiH
2. Koje su institucije BiH po Ustavu BiH?
3. Kako znamo šta je nadleţnost BiH, entiteta, kantona, a šta opština? Propisana ustavima
4. Koji je sukob nadleţnosti nivoa vlasti u BiH češći pozitivni ili negativni? POZITIVNI
5. Kako neko postaje predsjedavajući Vijeća ministara?
6. Koliko ministarstava ima Vijeća ministara? 9
7. Šta radi Vijeće ministara?
8. Koja konvencija je u sastavu Ustava navedena?
9. Pravo na pravično suĎenje?
10. Pravo na sklapanje braka?
11. Konvencije koje se nalaze uz ustav?
12. Prenos nadleţnosti?
13. Kako su organizovana pravobranilaštva u BiH? Ko moţe biti pravobranilac? – 3 godine radnog iskustva, - pravni fakultet + pravosudni ispit. Šta radi pravobranilac?
14. Šta je to notar? Kako je organizovana notarska sluţba? Kako se zna koliko notara gdje treba da radi? Kako se vrši
njihov izbor? Ko moţe biti notar?
15. Ko moţe biti sudija Suda BiH?
16. Ko moţe biti sudija okruţnog suda u RS?
17. Nadleţnost okruţnog suda RS?


KRIVIČNO PRAVO (Josip Muselimović):
1. Razlike izmeĎu direktnog i eventualnog umišljaja
2. Nehat. Svjesni i nesvjesni.
3. Predumišljaj
4. Momentalni umišljaj
5. OdreĎeni i neodreĎeni umišljaj. Po čemu se oni razlikuju?
6. Šta čini strukturu kaznenog zakonodavstva u BiH?
7. Na koga se primjenjuje kazneno zakonodavstvo? Na koga se ne primjenjuje?
8. Institut odgovornosti za teţu posljedicu?
9. Koja je svrha izricanja kaznenih sankcija? Šta je generalna prevencija, šta specijalna?
10. Kazna zatvora kako se propisuje u zakonu? Uvijek kao glavna.
11. Koje je najkraće a koje najduţe trajanje kazne zatvora?
12. Amnestija
13. Rad za opće dobro

14. Na koji način se odreĎuje novčana kazna? Čiji je to prihod? Vi izrekli novčanu kaznu a on neće da plati, šta onda? Ima li omjer ili limit? Poslali ga u zatvor, u meĎuvremenu neko uplati, šta onda?
15. Institut ublaţavanja kazne?
16. Institut uvjetne osude?
17. Šta mora imati svaka optuţnica?
18. Ko podnosi prijedlog za produţenje pritvora?
19. Iz kojih razloga se moţe podnijeti prigovor za optuţnicu?
20. Kad osumnjičeni mora imati branitelja?
21. Ko odlučuje o prigovoru na podignutu optuţnicu i u kojem roku?
22. Koje odluke se mogu donijeti povodom podnijetih prigovora na optuţnicu?
23. U kojem roku se podnose ţalbe na prvostupanjsku presudu?
24. Koje se odluke mogu donijeti po podnijetoj ţalbi?
25. U kojem slučaju se mora podnijeti ţalba na odluku drugostepenog suda?
26. U kojem slučaju se moţe primijeniti blaţi zakon?

GRAĐANSKO PRAVO (Bogdanka Dabić – Jovanović):
1. Šta je posjed? Suposjed?
2. Suvlasništvo? Kakva prava imaju suvlasnici? Da se zasnuje hipoteka treba li saglasnost svih? Šta je u pogledu plodova? Da li suvlasnici imaju pravo zaštite i u odnosu plodova? Da li suvlasnici imaju pravo zaštite i u odnosu na
koga?
3. Sticanje prava vlasništva od nevlasnika?
4. Opšta mjesna nadleţnost u parničnom postupku.
5. Šta sadrţi tuţba?
6. Tok glavne rasprave.
7. Ţalba u parničnom postupku. Iz kojih razloga se moţe izjaviti? Koji je opšti rok?
8. Učesnici u vanparničnom postupku.
9. Proglašenje nestalog lica umrlim i dokazivanje smrti – razlika?
10. Koji su oblici testamenta? Usmeni testament.
11. UtvrĎivanje vrijednosti zaostavštine.
12. Izvršnost odluke. Jesu li sve sudske odluke izvršne kad su pravosnaţne?
13. Vjerodostojne isprave. https://www.advokat.attorney
14. Ništavi ugovori.
15. Rušljivi ugovori 16.Cesija
17. Ugovor o prodaji
18. Bračne smetnje
19. Razvod braka
20. Izdrţavanje bračnog partnera. Ako se vodi postupak do kada se moţe postaviti taj zahtjev ? Do zaključenja glavne rasprave.


PRIVREDNO PRAVO (Martin Raguţ):
1. Komanditno društvo
2. Gdje se upisuje društvo? Koji zakon reguliše upis? Podnesete zahtjev, odbijeni šta sa zahtjevom za upis, koje pravni lijek, kome se podnosi a ko odlučuje? Koji je rok za ţalbu ? 30 dana. Od kada se računa taj rok od 30 dana?
3. Šta biva sa ugovorima o radu poslije otvorenog stečajnog postupka?
4. Agencija za bankarstvo?
5. Bankarska garancija. Uvjetna i bezuvjetna.
6. Koje vrijednosne papire poznajete?
7. Ček? Moţe li se umnoţavati?
8. Trasirana mjenica.
9. Zakon o stranim ulaganjima.
10. Kako je kod nas regulirana kamata? Zakon o zateznoj kamati.
11. Zakon o privatizaciji preduzeća
12. Zakon o koncesijama
13. Ugovor o sefu.
14. Kakve vrste osiguranja imamo po Zakonu o osiguranju?


UPRAVNO I RADNO PRAVO ( Valerija Galić):
1. Koje organe uprave poznajete?
2. Ko obavlja poslove uprave u Gradu Mostaru? (Kandidat radi u upravi Grada Mostara) Stručne sluţbe za upravu.
3. Unutarnja organizacija organa uprave Grada Mostara čim se odreĎuje? Ko odobrava taj pravilnik? Šta se predviĎa?
4. Ko rukovodi Vijećem ministara?
5. Ovlasti predsjedavajućeg Vijeća ministara?

6. Opća načela upravnog postupka prema ZUP-u?
7. Načelo konačnosti
8. Oblik i sastavni dijelovi rješenja u upravnom postupku
9. Kakva je forma rješenja?
10. Ţalba na rješenje?
11. Upravni spor kako se pokreće?
12. Protiv kojih akata se ne moţe pokrenuti upravni spor?
13. Kako se stiče drţavljanstvo BiH?
14. Prema Zakonu o priznavanju javnih isprava, šta su javne isprave?
15. Zakon o pravnom poloţaju vjerskih zajednica
16. Prema Zakonu o drţavnoj sluţbi, koji su to drţavni sluţbenici?
17. Kako se vrši prijem u javne institucije BiH? Javni oglas, najmanje u jednom visokotiraţnom listu.
18. Kako se zaključuje ugovor o radu? Forma ugovora o radu?
19. Na kojim poslovima ţena ne mora biti zaposlena?
20. Odmori
21. Koja su to prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja
22. Starosna penzija kad se stiče?


USTAVNO PRAVO (Jusuf Halilagić):
1. Opšti okvirni sporazum za mir
2. Koliko aneksa ima?
3. Po Aneksu 4 šta se dešava sa R BiH?
4. Moţe li se mijenjati Ustav BiH?
5. Je li ga potvrdila Parlamentarna skupština ikad?
6. Koliko ima Ustava u BiH?
7. Koje su institucije BiH po Ustavu? Koje zakonodavne, koje izvršne, a koje sudske?
8. Koliko Ustavni sud BiH ima sudija?
9. Kako se moţe podnijeti apelacija Ustavnom sudu?
10. Koja se konvencija spominje u Ustavu? Kako se ona primjenjuje? Iznad čega je ona? Je li iznad Ustava. Nije, ugraĎena je u Ustav. Šta to praktično znači?
11. Koja znate prava iz Konvencije?
12. Koliko protokola ima?
13. Pravo na pravično suĎenje
14. Pravo na zaključenje braka
15. Sud koji štiti ljudska prava? Koliko ima sudija?
16. Kako se imenuju sudije u BiH?
17. Opšti uslovi za sudiju
18. Moţe li sudija opštinskog suda biti imenovan za sudiju Suda BiH?
19. Kako je organizovano tuţiteljstvo u BiH? Koga imamo u BiH?
20. Sudovi u BD BiH?
21. Šta radi advokat?
22. Koliko ima u BiH Zakona o advokaturi?
23. Kako su notari organizovani u BiH?
24. Koji je uvjet da bi neko bio notar?
25. Je li njihov broj ograničen?

KRIVIČNO PRAVO (Azra Miletić):
-kazneni nalog
1. Postupak za izdavanje kaznenog naloga.
2. Blanketne norme
3. Sticaj - izmjene KZ BiH odmjeravanje kazne zatvora i dugotrajnog zatvora
4. Nuţna odbrana
5. Glavna i sporedna kazna
6. OslobaĎanje od kazne
7. Mjere sigurnosti. Oduzimanje predmeta
8. Odgovornost pravnih lica. Kazne za pravne osobe. Koja se novčana kazna moţe izreći za pravne osobe?
9. Slobodna ocjena dokaza.
10. Kad je odbrana obavezna?
11. Mjere obezbjeĎenja prisustva osumnjičenog, odnosno optuţenog. Pritvor. Poznaje li naš zakon institut obligatornog
pritvora? (bila je izmjena drţavnog zakona).
12. Kad se isključuje javnost? Ko funkcionalno donosi odluku. Osim ove i odluke o pritvoru, predsjednik vijeća.
13. Koji su ţalbeni razlozi?
14. Koje odluke donosi drugostepeni sud po ţalbi? Kako se donose drugostepene odluke?
15. Zakon o zaštiti svjedoka.


GRAĐANSKO PRAVO (Esad Muhibić):
- brakorazvodna parnica

1. Brakorazvodna parnica, šta se odlučuje?Razvod braka i povjeravanje djeteta.
2. GraĎansko pravo od kojih grana prava se sastoji?
3. Pravo vlasništva
4. Je li posjed stvarno pravo? Nije, posjed je faktička vlast nad stvari
5. Kojim tuţbama se štiti pravo vlasništva? Razlika izmeĎu rei vindikacije i publicijanske tuţbe?
6. Šta moţe sve vlasnika i pokretne i nepokretne imovine sve uznemiravati?
7. Posjedovne tuţbe.
8. Smetanje posjeda – postupak, šta se dokazuje? Rok – 30 dana.
9. Koja su sve stvarna prava? Pravo vlasništva, pravo sluţnosti, pravo zaloga.
10. Gruntovnica. Kako se vadi izvadak? Od čega se sastoji izvadak? A – posjedovnica B – vlastovnica C – teretni list. Šta je glavna knjiga, a šta zbirka isprava? Šta se upisuje u A list – oznaka nekretnine, kuća, kućište (zemljište ispod
kuće), dvorište
11. Koji su izbori obligacija?
12. Kakvih sve vrsta ugovora ima? Koja je razlika izmeĎu realnih (npr. poklon) i konsenzualnih ugovora (npr. prodaja)? Kad realni a kad konsenzualni postaje perfektan?
13. Naknada imovinske i neimovinske štete.
14. Krivica u naknadi štete kakva postoji i napraviti paralelu sa krivicom u krivičnom pravu. Subjektivni I objektivna odgovornost. Razlika dolusi i culpa. Ima li naknada štete koja se ne raspravlja po krivici, objektivnoj odgovornosti?
15. Prigovor podijeljene odgovornosti? Vještak.
16. Imovina bračnih drugova. Posebna i bračna stečevina.
17. Kako brak prestaje? Kakve mogu biti tuţbe?
18. Nasljedni redovi. Nuţni nasljedni dio – koliko iznosi on?
19. Razlike izmeĎu parničnog i vanparničnog postupka?
20. Dokazna sredstva u parničnom postupku?
21. Vanparnični postupci.
22. Ima li ijedan vanparnični postupak u kojem se utvrĎuju činjenice? Ekspropijacija – utvrĎenje pravične naknade.
23. Načela vanparničnog postupka.


PRIVREDNO PRAVO (Bekir Gavrankapetanović):
1. Oblici organizovanja društava?
2. Oblici odgovornosti za obaveze društva?
3. Ako stranci osnivaju, čija saglasnost treba? Ministarstvo vanjske trgovine.
4. Procedura osnivanja društva. Osnivački akt notar. Registarski sud – općinski sud
5. Podruţnice društva
6. Kakva je obaveza suda gdje je osnovana podruţnica? Taj sud gdje je osnovano društvo dostavlja obavijest sudu na
čijem teritoriju se nalazi podruţnica?
7. Pokretanje stečajnog postupka.
8. Stečajni povjerilac šta sudu podnosi?
9. Ciljevi pokretanja stečajnog postupka?
10. Naplatni redovi
11. Izlučni i razlučni povjerioci
12. Šta je prokura i kome se moţe dati? Gdje moţemo vidjeti da društvo ima prokuristi?
13. Šta je poslovna tajna?
14. Monopolističko djelovanje po Zakonu o trgovini?
15. Nelegalna konkurencija
16. Špekulacija
17. Koji su to bankarski poslovi?
18. Šta je bankarska garancija?
19. Trasirana i solo mjenica
20. Načela mjenično – pravnog odnosa
21. Koje su prednosti mjenične tuţbe?
22. Ugovor o posredovanju.
23. Šta je bankarska dozvola i ko ju izdaje?


UPRAVNO I RADNO PRAVO (Valerija Galić):
1. Organi uprave – ko ih osniva? Parlamentarna skupština BiH zakonom na prijedlog Vijeća ministara BiH. Na federalnom nivou Parlament F BiH na prijedlog Vlade F BiH.
2. Kakva mogu biti upravne organizacije? U sklopu ministarstva i samostalne.
3. Poslovi organa uprave
4. Upravni nadzor ? 1. Nadzor nad zakonitošću akata i 2. inspekcijski nadzor (ne moţe se povjeravati institucijama koje vrše javna ovlaštenja).
5. Načela upravnog postupka
6. Načelo konačnosti?
7. Oblik i sastavni dijelovi rješenja u upravnom postupku.
8. Kako se pokreće upravni spor? Po Zakonu o upravnom sporu BiH rokovi? Rok od 60 dana- kad je podnosilac tuţbe obaviješten da je primio akt ili…?
9. Protiv kojih akata se ne moţe pokrenuti upravni spor?

10. Uvjeti sticanja drţavljanstva?
11. Ko je nadleţan za implementaciju Zakona o sukobu interesa? CIK Kakve sankcije? – kandidiranje na izborima – 4 godine od dana počinjenog prekršaja. Moţe biti i novčana kazna.
12. Zakon o drţavnoj sluţbi BiH – ko su drţavni sluţbenici? – rukovodeći – sekretar i sekretar sa posebnim zadatkom. – ostali –šef unutrašnje organizacione jedinice, stručni savjetnik, viši stručni saradnik i stručni saradnik.
13. Sadrţaj ugovora o radu.
14. Kako se kolektivni ugovori zaključuju - FBiH, kanton... Na strani zaposlenika ko moţe biti?
15. Ko poziva na štrajk? Sindikat. 16.Pripravnici
17. Koja su onovna prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – starosna – porodična – invalidska penzija, promijenjene radne okolnosti Kako se sredstva za ta prava osiguravaju? Kakva su ta prava? Lična, neotuĎiva,
neprenosiva.


USTAVNO PRAVO (Jusuf Halilagić):
1. Institucije BiH po Ustavu BiH?
2. Tipična drţavna institucija a nema je u Ustavu?
3. Sud BiH ima li u Ustavu? Kako je nastao? Visoki predstavnik.
4. Koji su izvršni organi na nivou BiH?
5. Nadleţnosti BiH
6. Ministarstvo koje obavlja vanjskotrgovinske poslove?
7. Koliko ima ministarstva na nivou BiH?
8. Izaslanika koliko ima u Domu naroda, kako se biraju?
9. Ima li Ministarstvo odbrane na nivou BiH? Prenos nadleţnosti?
10. Konvencija u Aneksu 4? Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava. Na kraju Ustava 15 konvencija, nabrojte neke?
11. Nabroji prava po Konvenciji?
12. Pravo na pravično suĎenje? Pravo na razuman rok?
13. Uslovi za pristup Evropskom sudu za ljudska prava?
14. Šta je advokat?
15. Koliko zakona o advokaturi ima?
16. Organi advokatske komore?
17. Najoštrija sankcija advokatu?
18. Ko imenuje sudije? Na koji način?
19. Uslovi za izbor za sudiju?
20. Najniţi sudovi u BiH?
21. Organizacija pravosuĎa u RS i F BiH?
22. Koliko ima općinskih u F BiH?
23. Koliko ima kantonalnih?
24. Koja tuţilaštva postoje u BiH?
25. Specijalno tuţilaštvo RS?
26. Šta radi notar?
27. Notarska obrada.


KRIVIČNO PRAVO (Jadranka Lokmić – Misirača):
-napad na sluţbenu osobu
1. Šta sud cijeni kod sporazuma o priznanju krivnje?
2. Načelo zakonitosti po krivičnom zakonu?
3. Zastarjelost krivičnog gonjenja
4. Pokušaj krivičnog djela. Kako se vrši kaţnjavanje? U granicama propisanim za pokušano krivično djelo a moţe se i blaţe kazniti – fakultativni osnov.
5. Neuračunljivost
6. Bitno smanjena uračunljivost
7. Samoskrivljena uračunljivost
8. Pravna zabluda
9. Koje vrste sankcija poznaje krivični zakon?
10. Kad su moţe ublaţiti kaznu ispod zakonom predviĎenog minimuma?
11. Koji su osnovi odgovornosti pravnih osoba?
12. Ko se ne smatra pravnom osobom u smislu krivičnog zakona?
13. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Kad se moţe uputiti na izdrţavanje kazne zatvora, iako nije pravosnaţno osuĎena?
14. Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH šta propisuje? – meĎusobne odnose učesnika u saobraćaju -
prekršajne odredbe
15. Je li kaţnjiv pokušaj po prekršaju? Nije.
16. NE BIS IN IDEM
17. Ko su stranke u krivičnom postupku?
18. Branilac zbog slabog imovnog stanja kad se postavlja?
19. Ko moţe odbiti svjedočenje?

20. Kad se preduzima uviĎaj kao radnja dokazivanja?
21. Posebne istraţne radnje
22. Razlozi za pritvor
23. Kad tuţilac moţe obustaviti istragu?
24. Kad sud donosi presudu kojom se optuţba odbija?
25. Zakon o zaštiti svjedoka? Kategorije svjedoka


GRAĐANSKO PRAVO (August Jančik):
- naknada materijalne štete
1. Vrste štete. Materijalna i nematerijalna. Obična šteta i izgubljena dobit. Šta je teţe suditi? Izgubljenu dobit – to je nešto
buduće, a ne nešto što je prošlo.
2. Koje elemente štete imamo?
3. Koja je nit vodilja kod dosuĎivanja troškova? Uspjeh u sporu.
4. Pravo vlasništva. Na kojim predmetima se moţe biti vlasnik? Stvari koje nisu u prometu?
5. Kad se moţe ograničiti pravo vlasništva?
6. Nepotpuna eksproprijacija?
7. Posjed
8. Rokovi za podnošenje tuţbe za smetanje posjeda?
9. Pravo na samopomoć
10. Pravo zaloga.
11. Hipoteka. Ugovorna hipoteka. Kad prestaje hipoteka?
12. Sluţnosti
13. Načini sticanja vlasništva? Koji su slučajevi po zakonu? - 4 Koja je razlika izmeĎu nasljeĎivanja i ova ostala 3 (zakonom, pravnim poslom i upisom u zemljišne knjige)? NasljeĎivanje – u času smrti.
14. Vlasnik prodaje nekretninu trima kupcima u jednom danu, ali nisu isti sat? Jači u pravu – ko je u posjedu, ako nisu u posjedu, onaj koji je prvi podnio zahtjev za uknjiţbu.
15. Vanparnični postupak – kako se pokreće. Koje su odluke? Koji se odnosi rješavaju u vanparničnom postupku?
16. Šta tuţba u vanparničnom postupku treba da sadrţi?


PRIVREDNO PRAVO (Martin Raguţ): 1.Oblici privrednog organizovanja
2. Komanditno društvo. Ko zastupa? Kako odgovaraju za obaveze društva? Kako se osniva? Kako se dijeli dobit?
3. Sudski registar šta je? Ima li ikakvih podjela u registru u odnosu na upis? Pri kojem sudu se to vodi u F BiH? Općinskom , mada u zakonu još piše kantonalnom. Rješenje o upisu u sudski registar – rok za ţalbu. Zainteresovano
lice, ako mu nije dostavljeno rješenje?
4. Stečajni postupak – kojim zakonom je reguliran kod nas?
5. Izlučne i razlučne tuţbe? Razlučne tuţbe gdje se najviše koriste?
6. Osnivanje privrednog društva u inozemstvu?
7. Bankarske garancije
8. Mjenično – pravni akcept
9. Mjenično – pravni aval
10. Indosament mjenice
11. Industrijski dizajn – šta je to, čim je on reguliran?
12. Biro osiguranja
13. Zakon o društvima za upravljanje fondovima
14. Ugovor o organiziranju putovanja (o alotmanu)


UPRAVNO I RADNO PRAVO (Valerija Galić):
1. Unutarnja organizacija organa uprave. Ko donosi? Ko daje saglasnost na pravilnik?
2. Koji su organi uprave?
3. Institucije s javnim ovlašćenjima? 4, Načela upravnog postupka
5. Kome se predaje ţalba u upravnom postupku? Rokovi?
6. Pravne posljedice poništavanja i ukidanja rješenja u upravnom postupku?
7. Protiv kojih akata se ne moţe voditi upravni spor?
8. Kakve su odluke u upravnom sporu? Konačne i obavezujuće.
9. Kako sud rješava u upravnom postupku?
10. Kako usvojeno dijete stiče drţavljanstvo?
11. Zakon o vaţnosti javnih isprava u BiH – šta se podrazumijeva pod javnom ispravom? Sudske isprave jesu li javne isprave u smislu zakona?
12. Ko je zaduţen za implementaciju Zakona o sukobu interesa? CIK. Koja je sankcija?
13. Čije Zakon o radu institucijama BiH radne odnose ureĎuje? Uposlenika, a drţavnih sluţbenika ako nešto nije ureĎeno Zakonom o drţavnoj sluţbi.
14. Ugovor o radu – forma, elementi
15. Koliko najmanje godina mora imati lice da zasnuje radni odnos? 18 , i za lice koje je navršilo 15 godina uvjerenje
nadleţne zdravstvene ustanove.

16. Ako se zaposlenik upućuje na rad u inozemstvo, šta se mora uraditi?
17. Na odreĎeno vrijeme ugovor o radu u kojim slučajevima se mora zaključiti?
18. Forma i trajanje otkaznog roka.
19. Koja su prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja?


USTAVNO PRAVO (Jusuf Halilagić):
1. Opći okvirni sporazum za mir u BiH? Koje drţave su učestvovale – potpisnice i drţave svjedoci potpisivanja?
2. Od čega se sastoji Opći okvirni sporazum za mir u BiH? Od aneksa. O čemu govori koji?
3. Koliko ima ustava u BiH?
4. Šta ima BD BiH, nema Ustav? Ima Statut.
5. Šta se dešava sa BiH po Ustavu? Kontinuitet
6. Kontinuitet zakona? Ima li ZOO na drţavnom nivou? Nema, ali treba zbog ulaska u ugovorne odnose sa drugim drţavama. Zakona o praznicima nema.
7. Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
8. Neka prava nabrojite koja proklamuje Evropska konvencija. Član 7. Kaţnjavanje samo po osnovu zakona
9. Odstupanje od Konvencije - smrtna kazna - šira regulacija ljudskih prava, nikako manje proklamovanja ljudskih prava nacionalnim zakonodavstvom od onih iz Konvencije
10. Disciplinski postupak protiv sudije i tuţioca ko pokreće? Ko vodi?
11. U tuţilaštvu BiH ko radi? Glavni tuţilac, zamjenici, tuţioci. Koja su odjeljenja? Ima li budţet? Kako se dobija budţet?
12. Ima li Sud BiH budţet? Odjeljenja Suda BiH.
13. Koji sudovi imaju u RS?
14. Šta je to ombudsman? S kim on saraĎuje? Jesu li institucije BiH duţne dati ombudsmanu sve što traţi?
15. Imaju li advokati pravo na naknadu? Na osnovu čega? Kako se odreĎuje tarifa?
16. Sukcesija? Aneks G . Zlato.


KAZNENO PRAVO
Ispitivač: Azra Miletić

Materijalno kazneno pravo

- načelo zakonitosti
- način izvršenja kaznenih djela
- elementi kaznene odgovornosti
- odgovornost za nehat
- vrste kazni
- stjecaj
- mjere upozorenja
- razlika izmeĎu amnestije i pomilovanja
- kazne za pravne osobe

Procesno kazneno pravo

- pretpostavka nevinosti i institut in dubio pro reo
- posljedice nenadleţnosti
- imunitet
- pritvor nakon izricanja presude
- izjašnjenje o krivnji
- odricanje od prava na suĎenje
- pismena izrada presude
- ţalbene osnove
- granice preispitivanje prvostupanjske presude
- ţalba na drugostupanjsku presudu
- razlika izmeĎu zaštićenog svjedoka i ugroţenog svjedoka


GRAĐANSKO PRAVO

- opća mjesna nadleţnost
- ako je sud mjesno nenadleţan – posljedice
- tuţba i njen sadrţaj
- kada nema pripremnog ročišta
- razlika izmeĎu medijacije i sudskog poravnanja
- presuda zbog propuštanja

Izvršni postupak

- izvršna i vjerodostojna isprava

- izvršna odluka
- dostavljanje rješenja o izvršenju
- prigovor treće osobe

Vanparnični postupak

- pokretanje vanparničnog postupka
- oduzimanje i vračanje poslovne sposobnosti

Obiteljsko

- bračno posredovanje
- priznavanje materinstva
- izdrţavanje djece

Nasljedno

- nuţni nasljednici
- imovina koja se izdvaja iz ostavine
- smanjivanje oporučnog nasljedstva

Obvezno

- prekomjerno oštećenje
- ugovor o djelu
- kompenzacija (prebijanje)

Stvarno

- štetne imisije
- razlika izmeĎu suvlasništva i zajedničkog vlasništva


PRIVREDNO PRAVO

- oblici organiziranja privrednih subjekata
- dioničarsko društvo
- za što odgovara d.d a za što dioničar
- osnivanje d.d.
- tko upravlja d.d.
- registracija d.d.
- prestanak d.d.
- kada je stečaj a kada likvidacija
- nelojalna konkurencija i špekulacija
- komisija za vrijednosne papire
- patent i ţig
- zakon o industrijskom vlasništvu
- mjenica
- amortizacija mjenice
- ček
- umnoţavanje čeka
- koja privredna društva mogu vršiti vanjskotrgovinsku aktivnost
- vrste osiguranja
- zakon o društvima koji upravljaju fondovima
- ugovor o graĎenju


Upravno i Radno pravo

- tko obavlja poSlove uprave u BiH
- poslovi uprave
- osnovno oblici upravnog nadzora
- tko ne moţe biti imenovan za člana u vijeću ministara
- načela upravnog postupka
- pravomoćnost rješenja
- oblik i sastavni dio rješenja
- rok za ţalbu
- upravni spor – protiv koga i kada
- kada se tuţba uvaţi što se dešava s rješenjem

- kada sud sam odlučuje a kada vraća na ponovno odlučivanje
- izvanredni pravni lijek
- zahtjev za zaštitu zakonitosti
- načini stjecanja drţavljanstva
- opći uvjeti za prijem u drţavnu sluţbu
- radna mjesta u drţavnoj sluţbi
- disciplinska odgovornost sluţbenika
- disciplinske kazne
- kada prestaje ugovor o radu
- reprezentativni sindikat
- pravo na štrajk
- osnovna prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja


Ustavno pravo
Ispitivač: Mato Tadić

- kako i kada je donesen Ustav
- jeli ustav prošao kroz parlamentarnu proceduru
- koliko aneksa ima Deyton
- tko čini izvršnu vlast po Ustavu
- predsjedništvo, kako se bira i nadleţnost
- zakonodavna vlast u BiH
- Dom naroda izbor i način odlučivanja
- Vitalni nacionalni interes
- Izmjene i dopune Ustava BiH
- Zakonodavna vlast na razini Federacije
- Zakonodavna vlast na nivou RS-a (Westendorpovi amandmani)
- Općina kao jedinica lokalne samouprave
- Redovni sudovi na razini BiH
- Organizacija suda BiH
- Apelaciono odjeljenje suda BiH – nadleţnost
- Organizacija sudova u Federaciji
- Nadleţnost kantonalnog suda
- Opće graĎanska nadleţnost
- Nadleţnost VSTV-a
- Institucija ombdusmena
- Čl.73. – notarska obveza
- Europska konvencija – kad je donesena i od kada se primjenjuje
- Prava koja štit EK
- Dva uvjeta za obraćanje Europskom suduPITANJA 23.02.2011.god.:

KRIVICNO PRAVO - Azra Miletić

1. Presuda- nasilničko ponašanje
2. Presuda - dijelovi presude i šta sadrţe
3. intervencije suda u izreci
4. da li je sud vezan pravnom kvalifikacijom tuţioca? – nije!!!
5. umišljaj
6. oblik učešća u izvršenju krivičnog djela
7. krivične sankcije
8. kazna zatvora (moţe se izreći samo kao glavna kazna)
9. sticaj
10. rokovi za ţalbu
11. pritvorski razlozi
12. obavezni pritvor
13. predpretresno ročište
14. moze li se suditi u odsustvu? NE!!!
15. imunitet svjedoka, moţe li se takav svjedok ipak krivično goniti – moţe, zbog davanja laţne izjave
16. ţalbeni osnovi
17. odluke drugostepenog suda
18. reformatio in peius
19. Zakon o zaštiti svjedoka
20. ugroţeni svjedok
21. svjedok pod prijetnjom

22. od koga se štite? (od javnosti, optuţeni mora znati identitet ovih svjedoka najkasnije trideset dana prije njihovog saslušanja)
23. da li se presuda moţe zasnovati na njihovim izjavama i izjavama zaštićenog svjedoka?

GRAĐANSKO PRAVO -Bogdanka Jovičić Dabić

1. PRESUDA – smetanje posjeda
2. paricioni rok kod smetanja posjeda
3. zašto je bitna odredba u izreci kojom se tuţenom nalaţe da se uzdrţi od smetanja ubuduće
4. šta se u ovim parnicama utvrĎuje?
5. drugi oblici zaštite posjeda? – samopomoć
6. da li suposjednici uţivaju zaštitu
7. sticanje prava vlasništva od nevlasnika
8. derivativno sticanje
9. okupacija
10. actio negatoria, ima li pravo na naknadu štete?
11. prethodno ispitivanje tuţbe
12. privremeni zastupnik
13. prekid postupka
14. revizija
15. izvršnost odluka
16. vjerodostojne isprave
17. prigovor trećeg lica u izvršnom postupku
18. odluke po prigovorima u izvršnom postupku
19. učesnici vanparničnog postupka
20. prethodno pitanje u vanparničnom postupku
21. ureĎenje meĎa
22. gubitak prava nasljeĎa bračnog druga, kad nema pravo na nasljeĎe?
23. podjela imovine za ţivota
24. nasljedni redovi, povećanje i smanjenje nasljednog dijela
25. izdrţavanje djeteta
26. razvod braka
27. punomoć za zaključenje braka
28. predugovor
29. ugovorna kazna
30. kompenzacija


PRIVREDNO PRAVO -Mato Tadić

1. strani ulagač
2. sadrţaj registra (glavna knjiga i zbirka isprava),sadrţaj glavne knjige
3. Agencija za osiguranje
4. ugovor o koncesiji – osnovni elementi
5. ţig
6. ugovor o graĎenju
7. klauzula „ključ u ruke“
8. bankarska garancija
9. prokura
10. komanditno društvo
11. bankarska dozvola, šta se podnosi uz zahtjev za izdavanje bankarske dozvole?
12. tijela stečajnog postupka
13. tijela likvidacionog postupka
14. oblici stranih ulaganja
15. ovlasti Komisije za vrijednosne papire
16. uvjeti za osnivanje burze
17. mjenični aval
18. ček (razlike izmeĎu čeka i mjenice)
19. obavezno osiguranje
20. monopolističko ponašanje


UPRAVNO PRAVO Anto Nikolić

1. povjeravanje javnih ovlaštenja
2. poslovi uprave
3. upravni nadzor
4. opšti akti uprave
5. pojedinačni akti uprave

6. načelo materijalne istine
7. načelo saslušanja stranaka
8. stvarna nadleţnost
9. izuzeće, ko odlučuje i kojim aktom
10. šta organ utvrĎuje po sluţbenoj duţnosti
11. pokretanje upravnog postupka
12. rokovi
13. djelimična, dopunska i privremena rješenja
14. skraćeni postupak
15. zaključak
16. dokazi
17. izvršenje rješenja
18. razlozi za pobijanje rješenja
19. rad prvostepenog organa po ţalbi
20. obnova postupka, rokovi, razlozi
21. drţavljanstvo
22. oduzimanje drţavljanstva
23. ugovor o radu
24. Pravilnik o radu
25. Vijeće uposlenika
26. disciplinske mjere
27. Zakon o radu

USTAVNO PRAVO - Bariša Čolak

1. ljudska prava
2. diskriminacija uopšte i vezano za imovinu
3. nadleţnosti institucija BiH
4. karakteristike zakonodavne vlasti
5. kada zakon stupa na snagu
6. predsjedništvo
7. Ustavni sud BiH
8. zakonodavna vlast u FbiH
9. općinska vlast
10. šta je općina
11. sudska vlast u FbiH
12. nadleţnost općinskih sudova
13. advokatura
14. Evropska konvencija o ljudskim pravima


PITANJA 08.02.2011.god.

KRIVICNO PRAVO -Jadranka Lokmic

1. PRESUDA- otuĎenje tuĎe stvari
2. dispozitiv presude (izmijenjena optuznica)
3. vremensko vaţenje Krivičnog zakona
4. što je bitno vrijeme izvršenja krivićnog djela?
5. zastara (apsolutna i relativna), kad ne teče i kako se prekida?
6. šta je krivično djelo?
7. šta isključuje postojanje krivičnog djela?
8. pomaganje (oblik saučesništva)
9. umišljaj , vrste
10. kad se moţe ublaţiti kazna?
11. kazne po KZ-u, koja moţe biti i sporedna i glavna?
12. prezumpcija nevinosti, na kome je teret dokazivanja?
13. sudija za prethodni postupak- šta radi?
14. kad optuţeni mora imati branioca?
15. kad se moţe izvršiti pretres stana?
16. mjere za osiguranje, koje je osnovno pravilo?
17. pritvor
18. vrste odluka
19. redoslijed izvoĎenja dokaza na glavnom pretresu
20. sporazum o priznanju krivice, o čemu se pregovara?

21. izvršenje krivičnih sankcija
22. rokovi za ţalbu
23. Zakon o zaštiti svjedoka
24. Zakon o prekršajima
25. Zakon o meĎunarodnoj pravnoj pomoći (vidovi pomoći)GRAĐANSKO PRAVO -August Jančik

1. PRESUDA – razvod braka
2. načini prestanka braka (u kom momentu prestaje brak u slučaju proglašenja bračnog druga umrlim)
3. sporazumni razvod (kad sud ne prihvata razvod)
4. vanbracna zajednica – def.
5. majka djeteta, otac djeteta
6. priznanje materinstva i očinstva
7. imovinski odnosi bračnih partnera (bračna tečevina, posebna imovina)
8. bračni ugovor
9. sticanje punoljetstva
10. postupak po prijemu tuţbe, ispitivanje tuţbe
11. mjesna nadleţnost
12. kad parnica počinje da teče
13. pokretanje parničnog postupka
14. presude
15. vrste odluka u parničnom postupku
16. povlačenje tuţbe i presuda o odricanju od tuţbenog zahtjeva (iz kojih razloga se moţe pobijati, razlika izmeĎu povlačenja tuţbe i odricanja od tuţbenog zahtjeva)
17. vlasništvo i ograničenja vlasništva
18. suvlasništvo, pravo preče kupovine suvlasnika
19. zajedničko vlasništvo
20. kojim aktom se pokreće vanparnični postupak
21. Zakon o vanparničnom postupku, šta reguliše
22. eksproprijacija
23. prijedlog za ureĎenje meĎa
24. Zakon o zemljišnim knjigama
25. zaloţno pravo na nekretninama


PRIVREDNO PRAVO: Mato Tadić

1. Zakon o politici stranih ulaganja – šta reguliše
2. šta je strani ulagač
3. direktno strano ulaganje, ograničenja
4. načela registracije pravnih subjekata
5. Okvirni zakon o zalozima (ugovor o zalogu, na kojim stvarima?)
6. nadleţnost i svrha Agencije za osiguranje
7. organi Agencije za osiguranje
8. patent
9. Zakon o koncesijama (koliko ih ima u BiH )
10. ugovor o licenci
11. privredna društva
12. akcionarsko društvo
13. Zakon o stečajnom postupku, vrste tuţbi (izlučne i razlučne)
14. posljedice otvaranja stečaja
15. Zakon o trţištu hartija od vrijednosti
16. šta je hartija od vrijednosti?
17. emitent, vlasnik, šta znači trgovina hartijama od vrijednosti
18. broker
19. kaznena dijela u Zakonu o privrednim društvima

UPRAVNO PRAVO - Jasminka Oručević

1. ZUP
2. načela ( načelo materijalne istine, zakonitosti, transparentnosti)
3. konačnost i pravomoćnost
4. stvarna nadleţnost, mjesna nadleţnost
5. sukob nadleţnosti
6. procesna sposobnost
7. stranačka legitimacija

8. računanje rokova
9. dokazi u upravnom postupku
10. potvrde, uvjerenja
11. šta mora da sadrţi prvostepeno rješenje
12. vanredni pravni lijekovi u upravnom postupku
13. upravni spor
14. kako se pokreće upravni spor
15. šta sve tuţba mora da sadrţi
16. razlozi za pobijanje konačnog upravnog akta
17. šta je to spor pune jurisdikcije
18. ima li redovnog pravnog lijeka u upravnom sporu, vanredni pravni ijekovi u upravnom sporu, ko rješava po njima na
nivou BiH
19. Zakon o radu
20. šta prethodi zasnivanju radnog odnosa
21. diskriminacija
22. naknade u vezi sa radnim odnosom
23. disciplinska odgovornost
24. gdje radnik traţi zaštitu svojih prava
25. Zakon o drţavnim sluţbenicima
26. na koga se ovaj zakon ne odnosi
27. kome se drţavni sluţbenik ţali
28. Šta je uprava?
29. Sastav Vlade RS
30. Ministrstva na nivou BiH, koliko ih ima
31. Zakon o drţavljanstvu
32. nastanak i prestanak drţavljanstva
33. uslovi za sticanje starosne penzije


USTAVNO PRAVO - Jusuf Halilagić

1. Institucije BiH
2. nadleţnost Ministarstva pravde
3. nadleţnost Predsjednika RS
4. lokalna samouprava u RS
5. prenos nadleţnosti
6. Evropska konvencija o ljudskim pravima, primjena, supremacija
7. pravo na pravično sudjenje (šta podrazumijeva ovo pravo)
8. Ustavni sud BiH
9. Predsjedništvo
10. ombudsmani
11. tuţiteljstvo u BiH (svi nivoi)
12. nadleţnost osnovnih i okruţnih sudova u RS-u i kantonalnih sudova
13. kada advokatu prestaje pravo obavljanja djelatnosti1. Načelo krivice
2. Krivica- elementi krivične odgovornosti? Šta znači biti vin?
3. Šta znači - učiniti krivično djelo iz umišljaja?
4. Vrste krivično-pravnih sankcija?
5. Odgojne mjere?
6. Šta je to nuţna odbrana?
7. OslobaĎajuća presuda?
8. Način učinjenja krivičnog djela?
9. Kazna zatvora?
10. Zamjena kazne zatvora za novčanu kaznu?
11. Uvjetna osuda- uslovi?
12. Načelo akuzatornosti?
13. Identitet presude?
14. Kad se mora imati branilac?
15. Koje su osobe koje daju izjavu/polaţu zakletvu
16. Uslovi za odreĎivanje pritvora, kad se pritvor odreĎuje
17. Kad sud prekorači optuţbu - šta se dogaĎa, šta to predstavlja?
18. Redovni pravni ljekovi?

KRIVIČNA OBLAST - Azra Miletić
1. pismeni rad - sporazum o priznanju krivice
2. Po kojim mjerilima formiramo krivična djela?

3. Prilikom potvrĎivanja optuţnice - šta sudija za prethodno saslušanje utvrĎuje u okviru dokaza?
4. Kod sporazuma o priznanju krivice - Šta znači da se odriče od prava na suĎenje'
5. A pravo na pravni lijek? - ne moţe uloţiti ţalbu na odluku o kazni
6. Znamo za redovan postupak - Koje još vrste postupaka znate?
7. Koji su to postupci?
8. Umišljaj?
9. Uračunljivost i bitno smanjena uračunljivost?
10. Krivično-pravne sankcije?
11. Sticaj - kad se primjenjuje?
12. Koji svjedok moţe (a kada ne moţe) uskratiti svjedočenje?
13. Predpretresno ročište ili statusna konferencija (kad se zakazuje i u vezi čega)?
14. Povlačenje optuţnice
15. Mjere obezbjeĎenja i mjere zabrane
16. Šta je duţnost sudije prije odlučivanja o odreĎivanju pritvora?
17. Ţalbeni osnovi?
18. Reforamtio in peius?
19. Šta je prošireno dejstvo ţalbe tj. kad II stepeni sud ispituje ţalbu i po sluţbenoj duţnosti?
20. šta je zamolnica?

GRAĐANSKA PRAVO - Bekir Gavrankapetanović
1. pismeni rad - Tuţba za razvod braka
2. Koje presude sud ne smije donositi povodom ovih sporova? - presudu na osnovu propuštanja, presudu na osnovu odricanja i presudu na osnovu priznanja
3. Prestanak braka
4. Ko se smatra ocjem djeteta
5. Npr. oni se razvedu i u novom je braku - ko će se smatrati ocem djeteta - da li raniji supruţnik ili novi supruţnik? - Ocjem djeteta smatrat će se novi supruţnik
6. Izdrţavanje djeteta i izdrţavanje supruţnika - razlike izmeĎu ovih vrsta izdrţavanja
7. Starateljstvo
8. OdreĎivanje i utvrĎivanje starateljstva nad punoljetnim licem? Koji je to postupak? - to je VPP, izjednačava se sa starijim maloljetnikom od 14 do 18 godina
9. Imovinski odnosi bračnih partnera?
10. Nabrojte načela parničnog postupka'
11. Isključiva mjestna nadleţnost? Stečajni postupak - mjesna nadleţnost
12. Šta mora da sadrţi tuţba
13. Preinaka tuţbe?
14. Presude
15. Redovni pravni ljekovi' Šta se ne moţe isticati u ţalbi?
16. Vanredni pravni ljekovi? Revizija?
17. Sudske mjere osiguranja?
18. Povrat u prijašnje stanje?
19. ZIP- šta su izvršne isprave? Prigovori? Protuizvršenje?
20. Sticanje bez osnova?
21. Kompenzacija (prebijanje)? Kada je isključena?
22. Ništavi pravni poslovi i posljedice ništavosti?
23. Sticanje vlasništva - vrste?
24. Dosjelost
25. Posjednik - kakav moţe biti?
26. Gdje se upisuju prava sluţnosti i šta su sluţnosti?
27. Načela zemljišnik knjiga?
28. Sastav zemljišnih knjiga?
29. Vanparnični postupak - vrste, kako se pokreće, kad se pokreće po sluţbenoj duţnosti?
30. Osnov isključenja u nasljednom pravu?

PRIVREDNO PRAVO- Mato Tadić
1. Ko se smatra stranim ulagačem'
2. Sadrţaj Registra stranog ulaganja?
3. Agencija za osiguranje - meĎunarodni odnosi?
4. Sadrţaj ugovora o koncesiji?
5. Ţig
6. Da li se mogu zaštititi štambilj i pečat?- Ne mogu
7. Ugovor o graĎenju, kakav je to ugovor, bitni sastojci ovog ugovora?
8. Bankarska garancija?
9. Prokura?
10. Komanditno društvo
11. Bankarska dozvola i ko je izdaje? Izdaje je Agencija za bankarstvo i vaţi 30 dana
12. Organi stečajnog postupka
13. Likvidacioni postupak
14. Oblici stranog ulaganja?

15. Komisija za hartije od vrijednosti
16. Uslovi za osnivanje berze
17. Mjenični aval
18. Šta je ček
19. Obavezno osiguranje od odgovornosti
20. Monopolističko ponašanje

UPRAVNO I RADNO PRAVO- Jasminka Oručina
1. Kako se dijeli vlast?
2. Šta je to uprava?
3. Ko vrši poslove uprave prema Zakonu o upravi BiH? Ko još moţe vršiti poslove uprave
4. Ko osniva upravne organe
5. Koliko imamo upravnih postupaka u BiH? - Imamo 4
6. Šta je to upravna stvar?
7. Upravni akt?
8. Načela upravnog postupka?
9. Kada rješenje postaje konačno u upravnom postupku?
10. Stvarna nadleţnost?
11. Šta je sukob nadleţnosti?
12. Rokovi i njihovo računanje u upravnom postupku?
13. Dokazna sredstva - koja su? Uvjerenje?
14. šta mora da sadrţi ţalba na I-stepeno rješenje?
15. postupak pred II-stepenim organom
16. Vanredni pravni ljekovi
17. Pravne posljedice kod oglašavanja rješenja ništavim
18. Kada I-stepeno rješenje postaje izvršno?
19. šta je to upravni spor, kad se pokreće, stranke, razlozi u tuţbi?
20. Šta radi sud sa zaprimljenom tuţbom?
21. Na nivou BiH ko rješava upravne sporove?
22. Rad u institucijama BiH?
23. Zaključenje ugovora? šta mu prethodi?
24. Koje načelo je preuzeto iz konvencije kao načelo Zakona o radu u institucijama BiH? - načelo diskriminacije
25. šta je mobing?
26. Da li sluţbenik moţe odgovarati disciplinski?
27. Kome se podnosi tuţba radi sudske zaštite?
28. Koji akt se donosi prilikom zaključenja radnog odnosa u institucijama BiH? - akt o postavljenju
29. Ko vodi disciplinski postupak protiv drţ. sluţbenika? - Agencija za drţavnu sluţbu
30. Sastav Vijeća ministara?
31. Štetu nanese institucija BiH - nrp. Ministarstvo pravde BiH - koga ćete tuţiti? Treba tuţiti BiH

USTAVNO PRAVO I ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA - Milorad Barašin
1. Šta je Ustav?
2. Opšti okvirni sporazum za mir u BiH - kad i gdje je parafiran, kad i gdje je potpisan,
3. koliko ima aneksa?
4. Aneks IV? Ustav BiH
5. Šta sadrţi preambula Ustava BiH?
6. Koliko ima ustava u BiH? - ima 13 ustava (Ustav BiH, ustavi entiteta i ustavi kantona FBiH) i jedan statut (Statut Brčko distrikta Bih)
7. Centralna banka BiH?
8. Podjela vlasti u BiH
9. Zakonodavna vlast u BiH
10. Šta je opština?
11. Redovni sudovi na nivou BiH
12. Tuţilaštvo
13. Advokatura
14. Pravobranilaštvo
15. VSTV
16. Sudska policija
17. Notari
18. Institucija ombudsmanaISPITNA PITANJA –NIVO FBIH

KRIVIČNO
- Posljedice nenandleţnosti

- Stvarna nenadleţnost
- Da li se nakon potvrĎene optuţnice pa do početka glavnog pretresa moţe donijeti rješenje o nenadleţnosti
- Privremeno oduzimanje predmeta
- Dostavljanje pismena
- Aktivnosti sudije pojedinca nakon otvaranja zasjedanja(opisati)
- Čl- 248. st.1 izmjene
- Predraspravno ročište
- Čl. 247 st.2-moţe li se saslušati optuţeni kao svjedok i kako
- Kako se mogu sloţiti dokazi( dokazi optuţbe, odbrane, suda, replika i duplika-pojasniti)
- Postupak prema maloljetnicima
- Kako uvijek mora biti ispitivan maloljetnik
- Ko je osloboĎen od svjedočenja
- Spajanje i razdvajanje postupka sa punoljetnim licem
- Objavljivanje podataka u javnmosti
- Načelo oportuniteta, legaliteta

GRAĐANSKO
- kada prodavac nije zemljišno-knjiţni vlasnik ko je ključna osoba da se kupac uknjiţi i zemljišne knjige?
- Kakav mora biti ugovor o prodaji nekretnine
- Kakav mora biti pravni osnov
- Razlika izmeĎu predmeta i sadrţine ugovora
- Je li isto predmet ugovora i pravni osnov ugovora
- Šta jee suvlasništvo a šta zajedničko vlasništvo
- Šta je podhipoteka
- Ko i kako se namiruje iz hipoteke
- Iz kojih listova se sastoji zemljišno knjiţni izvadak i šta se u njih upisuje
- Kakvi su to rušljivu ugovori
- Šta je jemstvo.kakvo je to sredstvo
- Koje se obaveze mogu jemčiti
- Preuzimanje duga
- Pretpostavke za nastanak odgovornosti za štetu
- Preboj, kada nastaje i kakav moţe biti
- Šta je to i kakva je sudska kompenzacija ZPP
- stvarna nadleţnost
- sudsko poravnanje
- dokazi u parničnom postupku
- zabrana reformatio in peus
- prigovor u izvršnom postupku
- vjerodostojnost isprava
- ureĎivanje meĎa
- nasljednička izjava
- kako se dijeli bračna tekovina
- kada se moţe podnijeti tuţba za ravod braka


UPRAVNO PRAVO
- izvršavanje zakona i dr. Propisa
- provoĎenje
- rukovodeći sluţbenici u organima uprave
- kakva prava imaju invalidi II kategorije
- ko primjenjuje zakon o upravnom postupku
- punomoćnik
- povrat u prijašnje stanje
- razlika izmeĎu skraćenog i posebnog postupka
- ţalba
- kada će se proglasiti ništavnim rješenje
- iz kojih razloga se moţe pobijati upravni akt u upravnom sporu
- postupak za prestanak radnog odnosa drţavnog sluţbenika
- šta je kaznena suspenzija
- otpust iz BH drţavljanstva
- prestanak ugovora o radu
- otkaz ugovora o radu
- volonterski rad

PRIVREDNO PRAVO
- prestanak društva bez unovčavanja i pojasniti , kao i odgovornost za obaveze
- koja društva mogu mjenjati oblik
- šta je dionica

- šrta je firma
- načelo isključivosti
- prijava za upis pravnih subjekata
- ugovor o uskladištenju (pojam i karakteristike)
- šta je skladišnica i iz čega se sastoji, pojasniti dijelove skladišnice
- kada će imalac skladišnice imati interes da prenese zaloţnicu na 3. lice

USTAVNI SISTEMI
- princip podjele vlasti
- nivoi vlasti ko je obavlja
- šta je gradsko, odnsno općinsko vijeće
- koliko ima kantona u Federaciji i po čeme su dobili naziv
- izvršna vlast (po nivoima)
- sastav Parlamentarne skupštine BiH

SUDSKA VLAST
- organizacija sudova u FbiH
- ko vodi zemljišne knjige
- ko je nadleţan za gonjenje počinitelja krivičnih dijela i organizacija (BIH;FBIH;RS;BrčkoDistrikt)
- organizacija sudske policije u F BiH
- funkcija sudske policije
- organizacija advokature u F BiH

GRAĐANSKO
- prestanak obaveza kompenzacijom
- kamata;zatezna kmata
- vrste upisa u zemljišne knjige
- nasljeĎivanje na temelju testamenta, uslovi za punovaţnost svojeručnog testamenta
- autorsko pravo
- načela zakona o parničnom postupku
- dopunska presuda
- šta je ţalba i kada se moţe izjaviti
- razlika izmeĎu pogrešno utvrĎenog činjeničnog stanja i nepotpunog činjeničnog stanja
- ponavljanje postupka,
- kada se pokreće vanparnični postupak
- dioba stvari u suvlasništvu
- pravni lijekovi u izvršnom postupku
- kako brak prestaje
- iz kojih razloga se moţe traţiti poništenje braka
- kako se pokreće postupak za razvod braka
- imovina bračnih drugovo- zajednička imovina

KRIVIČNO
- vrijeme počinjenja KD
- zbog čega je vaţno utvrditi vrijeme počinjenja KD
- sadrţaj krivične odgovornosti
- ublaţavanje kazne
- kako se izriče kazna zatvora, vrste kazni zatvora i na koji period se izriču
- pravo na odbranu
- sastav suda u krivičnom postupku
- u kojem sastavu rješava drugostepeni sud po ţalbi
- pravo svjedoka da ne odgovara na postavljena pitanja suda
- kada tuţitelj moţe ponuditi imunitet
- trajanje pritvora i uslovi za odreĎivanje
- ko odlučuje po izjavljenoj ţalbi ptoriv rješenja vanraspravnog vijeća o produţenju pritvora
- sudsko osiguranje toka postupka
- okončanje istrage
- vrste presuda u krivičnom postupku
- kako izgleda izreka presude kada tuţitelj odustane od optuţbe.

PRIVREDNO
- šta je javno preduzeće
- društva lica i društva kapitala
- nadzorni odbor dioničkog društva-sastav, obaveze, ko bira predsjednika nadzornog odbora
- ko zastupa privredno društvo
- šta je prokura
- industrijsko vlasništvo
- ustupanje ugovora-moţe li se prenjeti, koji su uslovi, kakva je forma
- hipoteka-šta znači akcesornost(zavisnost) hipoteke

- kako nastaje i kako prestaje hipoteka
- pojam mjenice
- šta je vlastita a šta trasirana mjenica
- razlika izmeĎu mjenice i čeka

UPRAVA
- koji organi vrše poslove uprave u Federaciji
- kako mogu biti organizovani organi uprave
- da li je upravna organizacija pravno lice i ako jest pod kojim uslovima
- inspekcije
- da li inspektor moţe izreči novčanu kaznu
- oduzimanje drţavljanstva
- dostavljanje pismena javnim saopštenjem
- povrat u prijašnje stanje i u kojem se roku moţe traţiti
- poravnanje u upravnom postupku
- kakva je snaga poravnanja u upravnom postupku
- kada je obavezna usmena rasprava u upravnom postupku,
- privremeno rješenje
- ćutanje administracije
- tuţba zbog ćutanja administracije

RADNO PRAVO
- odbor za ţalbu
- probni rad
- odmor drţavnih sluţbenika
- vijeće zaposlenika
- ugovor na neodreĎeno i odreĎeno

GRAĐANSKO · Katarina Mandić: 1.Razlozi za ţalbu
2. Vanredni pravni lijekovi
3. Kako se pokreće vanparnični postupak? 4.Vanp. sud donosi? Rješenja.
5. Dioba stvari
6. Kako se pokreće izvršni postupak? 7.Brak prestaje?
8. Postupak za razvod braka
9. Zajednička imovina 10.Predbračni i bračni ugovor 11.Izdrţavanje maloljetnika

PRIVREDNO - Adnan Biser:

1.D.O.O. (sve)
2.Zakon o stranim ulaganjima 3.Cilj stečajnog postupka
4.Aval
5.Zakon o industrijskom vlasništvu (ţig) 6.Ugovor o uskladištenju
UPRAVNO · Sadudin Kratović: 1.Zakon o orgnizaciji uprave
2. Poslovi organa uprave
3. Razlika izmeĎu ličnog i posrednog dostavljanja? 4.Poravnanje?
5.Sloţeno rješenje 6.Odluke po ţalbi
7.Kada se moţe ukinuti konačno i pravomoćno rješenje? 8.Kada se ne moţe voditi upravni spor?
9. Zakon o drţavnim sluţbenicima u FBiH?
10. Kada poslodavac donosi poslovnik o radu? 11.Zaštita prava iz radnog odnosa 12.Zaključenje ugovora o radu
13.Noćni rad maloljetnika

KRIVICNO · Malik Hadţiomeragić:


1.Nuţna delegacija (čl. 34. KZ · obavezno pročitati komentar KZ-a) 2.Instituti za osloboĎenje od kazne
3.Actiones liberae in causa 4.Mjere sigurnosti 5.Nepodoban pokušaj 6.Psihijatrijsko vještačenje 7.Uvjetna osuda 8.Ublaţavanje, osloboĎenje 9.Lišenje slobode 10.Nedolazak tuţioca
11.Vezanost presude i optuţnice 12.ZOBS
UPRAVNO · Kata Senjak: 1.Kako se stiče drţavljanstvo?
2. Koje propise donose organi uprave?
3. Inspekcijski nadzor
4. Stvarna nadleţnost organa uprave 5.Skraćeni ispitni postupak
6. Kako postupa drugostepeni organ po ţalbi?
7. Vanredna pravna sredstva? 8.Konačno rješenje 9.Pravomoćno rješenje 10.Upravni spor

PRIVREDNO Silvija Čupka:

1.Kako prestaje privredno društvo? 2.Stečaj
3.Sudski registar 4.Načela registra 5.Bankarski posloviUPRAVA · Senjak: 1.Poslovi organa uprave
2.Povjeravanje javnih ovlaštenja 3.Inspekcijski nadzor
4.Načela
5.Zapisnik u upr.post.
6.Šta se dešava kada stranka odustane od zahtjeva? (obustavlja postupak, osim kada je u javnom interesu da nastavi ex officio)
7.Dijelovi rješenja 8.Obnova postupka
9.Kako se pokreće upravni spor?

Privredno · Čupka:

1. Vrste privrednih društava?
2. Društvo sa neograničenom slidarnom odgovornošću 3.Odgovornost d.d.
4.Koja zaštita postoji za kupca?


Krivično pravo

4. Krivična odgovornost. Uračunljivost. Privremena duševna poremećenost. Actiones liberae in causa.
5. Povrat. Običan povrat. Istovrsni povrat.
6. Odgojne mjere kod maloljetnika.
7. Posebne obaveze kod mjera nadzora.
8. Odgovornost pravne osobe za krivično djelo. Granice odgovornosti.
9. Produţeno krivično djelo. Kod kojih djela nema produţenog k.d.
10. OsloboĎenje od kazne (dobrovoljni odustanak, nuţna odbrana, krajnja nuţda, pravna zabluda).
11. Princip legaliteta krivičnog gonjenja

12. Moţe li Sud BiH delegirati nadleţnost? Da!
13. Izjašnjenje o krivnji.
14. Sporazum o krivnji.
15. UviĎaj i rekonstrukcija (razlike).
16. Bitne povrede postupka (obligatorno ukidanje presude) i relativne povrede (fakultativno ukidanje presude, ako je došlo do stvarnog uiticaja na postupak).
17. Pogrešno i nepotpuno utvrĎeno činjenično stanje.
18. Dokazni postupak
19. Granice ispitivanja poresude. Prošireno dejstvo ţalbe.
20. Nuţna odbrana i njen krivičnopravni značaj.
21. Saučesništvo (saizvršilaštvo, pomaganje, podstrekavanje). Termin: više osoba. Krivična odgovornost saučesnika.
Paralelno izvršilaštvo/saizvršilaštvo.Sukcesivno saizvršilaštvo.Zašto je saučesništvo akcesorne prirode? Subjektivni i objektivni elemenat.
22. Pravna zabluda
23. Pravila o odmjeravanju kazne.
24. Motiv izvršenja krivičnog djela.
25. Produţeno krivično djelo.
26. Lična krivična djela.
27. Ko se ne moţe saslušati kao svjedok? Kada svjedok ne mora odgovarati na pitanja?
28. Kada se svjedok/vještak moţe saslušati van suda?
29. Kada se na glavnom pretresu mogu pročitati iskazi-bez neposrednog saslušanja.
30. Branitelj za osobu slabog imovnog stanja.
31. Vezanost presude za optuţbu-subjkektivna i objektivna.
32. Ţalba,ko moţe izjaviti ţalbu, ocjena blagovremenosti ako je više lica okrivljeno
33. Kazneni nalog.
34. Odmjeravanje kazne. Svrha. Individualizacija.
35. Sankcije za pravne osobe kao izvršioce krivičnih djela. Moţe li se izreći uvjetna? Zastarijevanje izvršenja krivične
sankcije.
36. Zabrana upravljanja motornim vozilom.
37. Zastara krivičnog gonjenja i izvršenja kriv. Sankcija.
38. Načelo slobodne ocjene dokaza.
39. Izuzeće. Moze li zapisničar biti izuzet
40. Šta ako se svjedok ne odazove na poziv?
41. Koja je svrha Sudije za prethodni postupak?
42. Tjelesni pregled (bez pristanka) kod osumnjičenog ili kod svjedoka.
43. Sudija izvjestilac.
44. Sudsko osiguranje dokaza. Saslušanje svjedoka po prijedlogu za obezbjeĎenje dokaza. (Kada će se njegov iskaz moći pročitati na sudu?)
45. "Beneficio cohaesionis" (pogodnost pridruţivanja)
46. Uvjetna osuda
47. Actiones liberae in causa
48. Odmjeravanje kazne osuĎenom licu
49. Zabrana upravljanja motornim vozilom
50. Posljedice nenadleţnosti
51. Naredba za provoĎenje istrage, kada tuţitelj neće donijeti naredbu o provoĎenju istrage, Koga će o tome obavijestiti
52. Odlučivanje o optuţnici
53. Kazneni nalog
54. Upućivanje na izdrţavanje kazne
55. OslobaĎanje od kazne
56. Princip legaliteta/oportuniteta krivičnog gonjenja
57. Branitelj zbog slabog imovnog stanja
58. Pravo svjedoka da ne odovara na neka pitanja, imunitet, sporazum o imunitetu, tajni, javni
59. Sudsko osiguranje dokazaKad se taj dokaz izvodi na gl. pretresu
60. Beneficium cohesionis
61. Sticaj krivičnih djela (odmjeravanje kazne)
62. Vremensko vaţenje k.z.
63. Koji je zakon povoljniji za učinioca-koji su kriteriji
64. Blanketne dispozicije
65. Pokušaj
66. Pomaganje
67. Razlika izmeĎu pomaganja i prikrivanja
68. Krivična odgovornost pravnih lica
69. Pretpostavka nevinosti
70. Načelo jednakosti u postupanju
71. U kojim se sve fazama postupka moze odrediti pritvor
72. Razlozi za pritvor. Trajanje pritvora u odnosu na razloge
73. Imovinsko-pravni zahtjev
74. Postupak prvostepenog suda po ţalbi
75. Odluke drugostepenog suda po ţalbi

76. Posljedica krivičnog djela
77. Nuţna odbrana
78. Promašeni udarac-aberratio ictus
79. Podstrekavanje. Podstrekavanje podstrekača.Neuspjelo podstrekavanje.Lančano podstrekavanje
80. Ublaţavanje kazne
81. Vaspitne mjere prema maloljetnicima
82. Grupa
83. Optuţeni. Osumnjičeni
84. Prethodno pitanje
85. Optuţnica-sadrţaj
86. Podnošenje optuţnice na potvrĎivanje
87. Odbijanje optuţbe
88. Ţalba na drugostepenu presudu
89. Granice ispitivanja prvostepene presude
90. Protivpravnost
91. Biće k.d.
92. Instituti koji isključuju k.odg.
93. Pravna zabluda
94. Rad za opće dobro na slobodi
95. Posljedice nakon izrečene presude
96. čl. 10 KZ zabrana iznuĎivanja iskaza
97. Pretresanje stana i osoba
98. Pritvor
99. IzvoĎenje dokaza
100. Relevantne informacije u vezi sa izricanjem sankcije
101. Vanredni pravni lijek
102. Stvarna zabluda
103. Isključenje krivične odgovornosti
104. Putativna nuzna odbrana
105. Dobrovoljni odustanak
106. vrijeme izvršenja k. d.
107. Ublazavanje kazne, sudsko i zakonsko
108. Zastara k. gonjenja, optuţba se odbija,
109. Prekid toka zastarjelosti
110. Svjedoci koji su osloboĎeni duţnosti svjedočenja
111. Beneficirani svjedoci
112. Mjere za osiguranje prisustva osumljičenog
113. Pritvor
114. Vrste presuda
115. Ţalba na prvostepenu presudu , ko moţe izjaviti, rok
116. Ţalba na drugostepenu-samo ako je drugost. različita od prvost.
117. Vanredni pravni lijek
118. Maloljetni učinioc k.d.
119. Svrha kaţnjavanja
120. Kazne
121. Mjere bezbjednosti
122. Punoljetna osoba izvrsila k.d. kao maloljetnik
123. Nacelo akuzatornosti
124. Načelo kontradiktornosti
125. Troškovi-kad rjesenjem a kad presudom
126. Posebne istraţne radnje, nove-prikriveni istraţitelj, simuliranje otkupnine
127. Povlačenje optuţnice i odustanak od optuţbe
128. Odlaganje prekid, nastavak
129. Direktno ispitivanje
130. Sudski dokazi
131. Sugestivna pitanja-moze u unakrsnom, a moze i u dir. ako svjedok odbija da saradjuje
132. Pravna lica u krivičnom postupku
133. Pravne posljedice osude
134. Razlika pravne posljedice osude · mjere osiguranja
135. imunitet svjedoka
136. privilegovani svjedoci, stric- 3 stepen srodstva
137. mogu li se čitati iskazi svjedoka
138. posebne istraţne radnje
139. Vezanost presude za optuţbu
140. Kazneni nalog- samo uslovna osuda, mjere bezbjednosti, novčana kazna
141. postupanje prvostepenog suda po ţalbi


GraĎansko pravo


1. Sticanje prava vlasništva na nekretnini.Originarno-derivativno. Moţe li se vlasništvo oduzeti?
2. Kada nasljednik postaje vlasnik.
3. Dosjelost
4. Suvlasništvo. Kako suvlasnici koriste imovinu? Raspolaganje suvlasničkim dijelom.
5. Actio publiciana
6. Sticanje vlasništva od nevlasnika
7. Pravo preče kupovine.
8. Prestanak prava vlasništva na nekretnini.
9. Prava suvlasnika.
10. Posjed. Vrste. Zaštita.
11. Zemljišna knjiga. Sastav.Registar
12. Vrste upisa. Karakteristike.
13. Šta sadrţi prijedlog za uknjiţbu prava u ZK (član 3. Zakona o ZK)?
14. Stvarna sluţnost
15. Načela oblligacionog prava.
16. Izvori oblligacija.
17. Ugovor. Uslovi za punovaţnost. Vrste ugovora.
18. Zelenaški ugovor.
19. Forma ugovora kao uslov za punovaţnost ugovora (zakonska i ugovorna, posljedice nepoštivanja). Pretpostavke za pounovaţnost ugovora o prometu nekretnina.
20. Poslovna sposobnost.
21. Ništav i rušljiv ugovor. Razlozi. Rok za poništenje.
22. Prestanak ugovora.
23. Šteta. Uzrok.
24. Subjektivna i objektivna odgovornost.
25. Solidarna odgovornost.
26. Opasna stvar.
27. Nesrazmjerno činjenje-prekomjerno oštećenje.
28. Koja lica nisu odgovorna za štetu?
29. odgovornost maloljetnika za naknadu štete.
30. Odgovornost roditelja za naknadu štete uzrokovane od strane maloljetnika.
31. Odgovornost više osoba za štetu.
32. Nematerijalna šteta.Kome pripada naknada pravo naknade za duševnu bol?
33. Naknada materijalne štete.
34. Kamata.
35. Prestanak obligacija.
36. Kompenzacija.
37. Novacija.
38. Zastara.
39. Ugovor o zajmu.
40. Ugovor o zakupu poslovnih prostorija.
41. Ustupanje i raspodjela imovine za ţivota. Ugovor o doţivotnom izdrţavanju.
42. Nuţni nasljednici.
43. Nasljednička izjava.
44. Testamentalno nasljeĎivanje. Uslovi za punovaţnost testamenta.
45. Vrste testamenta.
46. Usmeni testament pred svjedocima.
47. Odnos ranijeg i kasnijeg testamenta.
48. Poništenje testamenta uslijed nedostatka zakonom propisane forme. Rokovi.
49. Ko moţe pobijati testament?
50. Stvarnopravni zahtjev u ostavinskom postupku.
51. Pokretanje parničnog postupka.
52. Kada parnica počinje teći?
53. Sluţbeni jezik.
54. Načela parničnog postupka.Prethodno pitanje.
55. Karakteristike vlasničke tuţbe.
56. Tuţba. Tuţba za utvrĎenje.
57. Preinačenje tuţbe.
58. Vrste nadleţnosti. Kada je isključen sporazum o nadleţnosti?
59. Sporovi male vrijednosti.
60. Koji sporovi nisu SMV bez obzira na vrijednost.
61. Sukob nadleţnosti.
62. Isključenje javnosti.
63. Dokazi u parničnom postupku.
64. Svjedok.
65. Punomoćnik.
66. Presuda. Vrste.
67. Presuda zbog propuštanja.

68. Presuda zbog izostanka.
69. Sudska nagodba. Pobijanje.
70. Razlozi za ţalbu.
71. Granice ispitivanja presude.
72. Sadrţina ţalbe.
73. Povreda postupka kao ţalbeni osnov.
74. Rasprava pred drugostepenim sudom.
75. Res iudicata.
76. Ponavljanje postupka.
77. Revizija.
78. Izvršna isprava.
79. Ko moţe traţiti odlaganje izvršenja.
80. Pravni lijekovi u izvršnom postupku
81. Razlozi ulaganja prigovora na rješenje o izvršenju.
82. Prigovor trećeg lica.
83. Kojim se aktom se pokreće vanparnični postupak
84. Pravni lijekovi na odluke u vanparniučnom postupku (ţalba i revizija)
85. Oduzimanje poslovne sposobnosti.
86. Dioba stvari
87. UreĎenje meĎa
88. Depozit.
89. Prestanak braka.
90. Smetnje za zaključenje braka.
91. Pokretanje razvoda braka.
92. Zajednička imovina supruţnika.
93. Mogu li supruţnici sporazumno podijeliti imovinu?
94. Ostvarenje prava na izdrţavanje bračnog druga poslije zaključenja/razvoda braka.
95. Privremene mjere u brakorazvodnoj parnici.
96. Bračne smetnje.
97. Do kada traje roditeljsko pravo.
98. Visina izdrţavanja (razlika izmeĎu maloljetnika i punoljetnih osoba). Ocjena relevantnih elemenata u vezi sa odreĎivanjem visine.
99. Šta je autorsko djelo?
100. Koja su to autorska prava?
101. Dosjelost
102. Posjed,zaštita
103. Vlasništvo,razlika posjed/vlasnistvo
104. Actio negatoria
105. Obligacionopravni odnos
106. Predugovor
107. Osnovi odgovornosti za stetu
108. Prestanak obaveze
109. Zastara
110. Svojeručni testament
111. Načelo materijalne istine i teret dokazivanja
112. Razlozi za ţalbu
113. Prestanak braka
114. Izdrţavanje bračnog druga, djece
115. Smetanje posjeda
116. Suvlasništvo
117. Actio publiciana
118. Sticanje stvari od nevlasnika
119. Ugovor kao izvor obligacija, pretpostavke za valjanost
120. Raskid, poništenje, ništavost ugovora
121. Solidarna odgovornost u porodičnom zakonu
122. Izdvajanje dijela koji predstavlja bračnu tečevinu iz nasljednog
123. UreĎenje meĎa
124. Pravna sredstva protiv odluke u VP postupku
125. Razlozi za prigovor protiv rješenja kojim se dozvoljava izvršenje
126. Autorsko djelo, autorska prava
127. Uslovi za upis u ZK
128. Novi zakon-ţalba
129. Povrede parničnog postupka kao ţalbeni razlog
130. Postupak pred drugostepenim sudom
131. Sporazumna podjela bračne tečevine
132. Izdrţavanje nakon razvoda
133. Bračne smetnje
134. Ograničenja prava vlasništva
135. Pravo preče kupnje

136. Actio publiciana
137. Ugovor kao izvor obligacija
138. Ugovor o doţivotnom izdrţavanju
139. Konvalidacija
140. Šteta (materijalna,nematerijalna,renta)
141. Zastara potraţivanja Zastoj zastare
142. Nasljednopravni i stvarnopravni zahtjevi u ostavinskom postupku
143. Vanparnični postupci-statusni i imovinski
144. Prijedlog za izvršenje, rješenje o izvršenju,neki od prigovora
145. Izvršenje stranih sudskih odluka
146. Filmsko djelo kao autorsko djelo. Ko sve moţe biti autor? Trajanje autorskog djela
147. Pripremno ročište i ročište za glavnu raspravu
148. Preinaka prvostepene presude
149. Sadrţaj ţalbe
150. Nova načela parničnog postupka
151. Bračne smetnje (u kojim se situacijama pojavljuje tuţilac-npr. već zaključen brak)
152. Sticanje pr. Vlasnistva na nekretnini
153. Vlasničke tuţbe
154. Izvori obligacija
155. Poslovodstvo bez naloga
156. Neosnovano obogaćenje
157. Predugovor
158. Posljedice nedostatka forme
159. Prekomjerno oštećenje
160. Kamata
161. Prestanak obaveze
162. Javno obećanje nagrade
163. Poništenje testamenta zbog nedostatka foirme
164. Ko moze saciniti testament
165. Vrste testamenta
166. Načela parničnog postupka
167. Prethodno ispitivanje tuţbe
168. Vrste presuda
169. Kada sud neće donijeti presudu zbog propuštanja
170. Sudska nagodba
171. Ponavljanje postupka
172. Revizija
173. UreĎenje meĎa
174. Odlaganje izvršenja
175. Bračne smetnje
176. Prestanak braka
177. Roditeljsko pravo
178. prava lica iz vanbracne zajednice
179. zajednička imovina
180. stvarne sluznosti
181. zak. pretpostavke za valjanost ugovora
182. forma ugovora
183. Nistavost
184. Rusljivi ugovori
185. Odgovornost za stetu kao izvor obligacija
186. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju
187. Prethodno pitanje
188. Vrste mjesne nadleznosti
189. Sadrzaj zalbe i razlozi
190. Osnovi odgovornosti-objektivna
191. Cesija
192. Sticanje vl. po zakonu
193. Sticanje vl. gradjenjem
194. Isključenje iz nasljedstva i nedostojnost
195. Stvarnopr. i nasljednopr. zahtjevi u ostavini
196. Izvrsenje na pokretnim stvarima
197. Prigovor 3. lica
198. Protivtuţba
199. Prigovor kompenzacije
200. ţalba
201. Mjere osiguranja
202. Izdrzavanje maloljetnika i punolj. lica
203. sticanje pr. Vlasništva graĎenjem na tuĎem zemljištu
204. stvarne sluţnosti

205. vrste upisa u zk
206. Izvori obligacija
207. Poslovodstvo bez naloga
208. Kompenzacija
209. Zastara
210. Ugovor o poklonu- u pravilu neformalan
211. Ugovor o zajmu- prelazi pravo vlasništva
212. ugovor o ustupanju- odgovara samo za punovaţnost ugovora
213. Ustupanje nasljedstva za ţivota- pred sudijom
214. Ugovor o doţivotnom izdrţavanju-pred sudijom, ako nema konstatacije da su svi upozoreni na posljedice ugovor je ništav
215. jezik I pismo u parničnom postupku
216. koje se činjenice utvrĎuju
217. na šta sud pazi po sluţbenoj duţnosti u ţalbi
218. punomoćnici
219. vrste presuda
220. rok za zalbu
221. sadrţaj I razlozi za ţalbu
222. sudska nagodba- ne moţe ako stranke zele da raspolazu zahtjevom kojim ne mogu raspolagati
223. pobijanje nagodbe
224. izvršna isprava
225. sudski depozit
226. vraćanje poklona kod zajedničke imovine bračnih drugova- ne odnosi se na poklone koje je poklonodavac dao izričito jednom br. Drugu I na one iz kojih se to moţe zaključiti
227. vanbračna zajednica
228. vrste usvojenja


Ustavno i organizacija pravosuĎa

2. Načelo ustavnosti
3. Zakonodavna vlast u BiH
4. Nadleţnost Parlamenta BiH
5. Šta je delegat, a šta poslanik?
6. Nadleţnost institucija BiH
7. Odluka o konstitutivnosti naroda.
8. VSTV
9. Nadleţnost kantona
10. Čime se prenosi nadleţnost
11. Čime se mijenja nadleţnost
12. Čime se mijenja ustav
13. Kako je propisana nadleţnost po Ustavu (isključiva nad. Federacije, zajednička nadleţnost fed. I kantona i isklučiva nadl. Kant.)
14. Najviši akt Općinskog vijeća (statut)
15. Nadleţnost OV
16. Ustavni sud BiH-broj članaova, nadleţnost
17. Federalno tuţilaštvo-organizacija
18. Sudska vlast na nivou (nadleţnost Kantonalnog suda)
19. Nezavisnost sudova.
20. Notari
21. Sudska policija Moţe li sudska policija pomagati tuţilaštvu i ombudsmanima? Da. Ko upravlja sudskom policijom?
22. Da li je EK objavljena u domaćem glasilu i kada (1996.)
23. Odnos EK prema Ustavu.
24. Odnos EK prema domaćim zakonima
25. Član 6. EK? Nabrojati sve elemente.
26. Protokoli EK. Npr. 6.: smrtna kazna.
27. Ko imenuje ambasadore?
28. Ko je šef izvršne vlasti u federaciji kantonu i u općini?
29. Općinski načelnik?
30. Advokatura (organizacija, advokatski ispit)
31. Koja je funkcija advokata?
32. U kojim postupcima se advokat pojavljuje kao branilac?
33. Obavezne instrukcije federalnog pravobranilaštva.
34. Šta je podnesak?
35. Dayton
36. Ustrojstvo zakonodavne vlasti na BH nivou
37. Nadleţnost institucija BiH
38. Ustav Federacije, kako je donešen i ko ga je donio
39. Zakonodavna vlast na razini kantona

40. Ustavni sud BiH
41. Ustroj sudova na razini Federacije
42. Ustavni sud FBiH
43. Federalno Pravobranilaštvo
44. Razlika Ustav BIH-Ustav FBIH
45. Kontinuitet pravnih propisa
46. Nadleţnosti BiH
47. Dodatna nadleţnost
48. Izvršna vlast u BiH
49. Vijeće Ministara
50. Ostavka premijera
51. Zak. Vl.u FBiH
52. Zak.tijelo Kantona
53. Općinski načelnik
54. Sud BiH
55. Sudovi FBiH
56. Ustavni sud FBiH
57. Visoko sudsko i tuţilačko vijeće
58. Advokatura
59. Notari
60. Predsjedništvo BiH
61. Izvrsna vlast FBiH
62. Isključive ovlasti FBiH
63. Kantonalna vlast
64. Sud BIH
65. Federalno Tuzilastvo
66. Federalno pravobranilastvo
67. Izvrsna vlas BiH
68. Nadleznosti predsjednistva-kol. sef drzave
69. VSTV
70. ovlasteni predlagaci amandmana na ustav fbih
71. odnos opcinskog vijeca i nacelnika
72. izbor opć nacelnika, nadleznosti
73. organi federalne advokatske komore
74. uslovi za upis u advokate
75. diploma- nostrifikacija, pravosudni · verifikacija
76. mreţa sudova- sud bih na osnovu ovlastenja entiteta da prenesu dio nadleznosti na drţavu, a ustavni sud je predviden ustavom , os 28, u rs 19 osnovnih i 5 okruţnih- bl, doboj, trebinje, bjeljina i ist. Sar., Brcko- osnovni i apelacioni
77. nema upravnih sudova- vrhovni i kantonalni · predmeti do 31.12.2003.
78. privreda- odjeljenja- u općinskim sudovima u sjedištu kantona- 16Upravno pravo

1. Vrsta rješenja s obzirom na donosioca
2. Moţe li više organa donijeti jedno rješenje?
3. Rok za davanje saglasnosti, odobrenja i slično kada više organa učestvuje u odlučivanju.
4. Odlučivanje kod kolegijalnog organa.
5. Oblici i sastavni dijelovi rješenja
6. Šta sadrţi dispozitiv?
7. Šta sadrţi uputstvo o pravnom lijeku?
8. Šta ako je uputstvo pogrešno u odnosu na zakon?
9. Kada se rješenje smatra uraĎenim (šta ako je dato pogrešno uputstvo)
10. Povrat u preĎašnje stanje.
11. Osnov za pobijanje upravnog akta u upravnom sporu.
12. Šta je akt po slobodnoj ocjeni?
13. Upravni spor (uslovi za pokretanje)ţ
14. Povrat oduzetih stvari i naknada štete u upravnom sporu.
15. Tok postupka do donošenja rješenja
16. Šta je drţ. Organ duţan štititi
17. Oglašavanje rješenja ništavim
18. Rušljiva rješenja
19. Razlike izmeĎu rušljivih i ništavih rješenja
20. Zakonske pretpostavke-oborive i neoborive
21. Stranke u upravnom sporu
22. Ponavljanje postupkaRokovi
23. Prestanak ugovora o radu

24. Otkaz
25. Otkaz ponudom izmjenjenog ugovora o radu
26. Stranke u postupku
27. Ţalba
28. Rokovi
29. Vijeće ministara
30. Akti Vijeća ministara
31. Odnos org uprave-ombudsmani
32. Obaveze org. uprave prema strankama i preduzećima
33. Stvarna nadleznost org. uprave
34. Nadleţnost organa FBiH-isključiva, zajednička, kantonalna
35. Nadl. Kantona-nema isţključive
36. Nadl. grada i općine
37. Sukob nadleznosti
38. Postupci prije donosenja rjesenja
39. Skraćeni postupak
40. Zalba kad nije donesena prvostep. odluka
41. Vanredni pr. lijek u upravnom sporu
42. Koji sudovi rjesavaju u upravnom sporuRazlika konačna i pravosnazna rješ-protiv pravosn. ne moze ni upravni spor
43. Zakon o drzavnoj sluzbi
44. Agencija za drzavnu sluzbu
45. Prestanak ug. o radu
46. Radna knjizica
47. Vrste staza
48. Vrste penzija
49. izvrsna vlast
50. vijeće ministara
51. ministarstva na drzavnom nivou- pravde, odbrane, finansija, sigurnosti
52. ko bira minister
53. propisi koje donosi vijeće min.- odluke,rjesenja, zaključci
54. sticanje drţavljanstva
55. dostava pismena
56. poravnanje
57. dijelovi rjesenja
58. kome ce uputiti pravni lijek ako je odluku donio kantonalni organ na temelju federalnog propisa- federalnom org
59. vanredni pravni lijekovi
60. zzz- federalni I kantonalni tuţitelj
61. Kolektivni ugovor.
62. Rješavanje sporova.
63. Ugovor o radu (odreĎeno)
64. Prava iz PIO-a
65. Starosna penzija (Koliko iznosi za 29 godina staţa)
66. Zaštita zaposlenika
67. Zaštita maloljetnika
68. Poslovi zabranjeni maloljetnicima
69. Zaštita ţene i materinstva
70. PoroĎajno odsustvo
71. Prijem pripravnika.
72. Šta je invalidnost.
73. Promijenjena radna sposobnost · uticaj na radno vrijeme.
74. Gubitak radne sposobnosti
75. Prava iz socijalnog odnosa
76. Privremeni i povremeni posao


Privredno pravo

1. Ugovorna kazna
2. Šta je uslov za traţenje ugovorne kazne.
3. Mjenično jemstvo-aval
4. Karakteristike novog Zakona o stečaju
5. Upis u sudski registar i osoba ovlaštena za to
6. kako se prenose ulozi
7. Moţe li ulagač u slučaju stečaja traţiti povrat svog uloga.
8. Banke. Isprave koje se moraju podnijeti
9. bankarski poslovi
10. Vrijednosni papiri
11. Mjenica
12. Ugovor o posredovanju. Kad posrednik odgovara za štetu

13. Naknada posredniku
14. Statusne promjene društva
15. Kompenzacija
16. Pravne posljedice otvaranja stecaja
17. Stečajni upravnik
18. Prioritetni povjerioci
19. Izlučni povjerioci
20. Forma ugovora u privredi
21. Ponuda za zaklj. ugovora
22. Opšta ponuda, roba u izlogu, katalog
23. Obaveznost ponude
24. Zakasnjeli prihvat ponude-ponuda
25. Davanje prihvata
26. Formalni ugovori
27. Izuzeci-ćutnja prihvat tj. pristanak-istek roka za obavezno osiguranje i uobičajeni posao
28. Garancije za materijalne nedostatke
29. Vrste nedostataka
30. Nedostatci za koje prodavac ne odgovara
31. Isporuka druge stvari
32. Do kad prodavac odgovara-do prelaska rizika
33. kakav prigovor mora uputiti kupac-blagovremen, opis, poslan na pouzdan nacin
34. Jemstvo
35. Bankarska garancija
36. Oblici privr. drustava
37. Komanditna drustva
38. Nacela i osn. svojstva mjenice
39. Koncesije
40. Reorganizacija drustva u stečaju
41. sta moraju dokazati osnivači banke agenciji- kapital, vodstvo, statut
42. dozvola agencije- pravni akt- ako se odbije ·upravni spor
43. nadleznosti agencije za bankarstvo, koje mjere moze poduzeti
44. odgovornost društva za obaveze, kada moze odgovarati član dd ili doo- ako je zloupotrebio
45. da li je pravna sposobnost druţtva ograničena
46. sta ako drustvo prekoraci ovlasti- ne moze se pozivati na to
47. ugovor o posredovanju
48. registar pravnih osoba- javna knjiga, nacela-javnost, povjerenje, obaveznost
49. vrste upisa u registar- nastanak, statusne promjene, kapital, lica, djelatnosti
50. docnja povjerioca-odbije da primi bez opravdanog razloga, ako duţnik zeli prije da ispuni moze ako je rok ugovoren u njegovu korist, prestaju teći kamate, prestaju druga sredstva obezbjeĎenja, jemstvo, prelazi rizik

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum