Vaš pravni kompas 

  • Imovina stranih drzavljana u Bosni

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #1530  by AntunHun
 
Imovina stranih drzavljana u Bosni i Hercegovini

Preuzeto od autora clanka: https://advokat-prnjavorac.com/pravo-stranaca-BiH.html

U skladu sa: Zakonu o stvarnim pravima F Bosne i Hercegovine, koji se primjenjuje od marta 2014.g. kao i Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske - integralni tekst, kao potpuna novina u pravu Federacije Bosne i Hercegovine, kao i pravu bivše SFRJ te BiH, po prvi put strana fizička i pravna lica bivaju potpuno izjednačena u pogledu na stvarnopravni režim sa domaćim licima:

PRAVO STRANIH DRZAVLJANA u Bosni i Hercegovini

Član 15.
Sticanje vlasništva stranih osoba(1) Odredbe ovoga zakona primjenjuju se i na strane fizičke i pravne osobe, osim ako je zakonom ili međunarodnim ugovorom drugačije određeno.


(2) Strane osobe stiču pravo vlasništva na nekretnini u Federaciji pod uvjetom reciprociteta, izuzev kada se pravo stiče naslijeđivanjem ako zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. Pretpostavlja se da postoji reciprocitet. Listu zemalja s kojima ne postoji reciprocitet objavljuje Federalno ministarstvo pravde, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, svake godine najkasnije do 31. januara.


(3) Strane osobe koje nemaju državljanstvo Bosne i Hercegovine ne smatraju se stranim osobama prema ovom zakonu ako su rođeni u Bosni i Hercegovini ili su njihovi potomci.Komentar na stav 1 člana 15: Ovim stavom se strana fizička i pravna lica podvrgavaju istom stvarnopravnom režimu kao i domaća lica.

Komentar na stav 2 člana 15: U pogledu na strana pravna i fizička lica više nisu predviđena nikakva ograničenja. Identična pravila važe kako za fizičke, tako i za pravne osobe, neovisno da li se ta lica nalaze u ulozi potencionalnog investitora u FBiH ili ne, da li su stalno nastanjena u Bosni i Hercegovini ili ne, što je novina u odnosu na odredbe propisane članovima 87-92 ZOVO-a. Dakle sada zakonodavac vrši izjednačen tretman stranih fizičkih i pravnih osoba sa domaćima licima i van kategorije stranih ulaganja u BiH, što je svakako jedan vid pripreme za EU integracije. Reciprocitet se navodi kao jedina pretpostavka za sticanje vlasništva na nekretninama koja mora biti ispunjena, a čije se postojanje pretpostavlja. Ovu odredbu treba tumačiti da se reciprocitet ne treba u svakom slučaju dokazivati posebno, jer se reciprocitet pretpostavlja, a Federalno ministarstvo pravde uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva vanjskih poslova BiH, objavljuje listu zemalja sa kojima ne postoji reciprocitet, što je svakako ogromni napredak u odnosu na dosadašnja rješenja.


Komentar na stav 3 člana 15: posebna pravila Zakon predviđa za one državljane BiH koje su izgubili svoje državljanstvo, ili su rođeni u BiH ili su potomci državljana Bosne i Hercegovine. Ova zakonska odredba ima za svrhu da se izbjegnu dosadašnja rješenja za "strance" koji imaju blisku vezu sa svojom domovinom, što je pozitivno opredjeljenje, naročito ako uzmemo u obzir da je u ratnom periodu veliki dio stanovništva raseljen diljem svijeta kao posljedica agresije.Član 16.
Ograničenja sticanja vlasništva


(1) Strana osoba ne može biti vlasnik nekretnine na području, koje je radi zaštite interesa i sigurnosti Federacije, zakonom proglašeno područjem na kojem strane osobe ne mogu imati pravo vlasništva.
(2) Ako je strana osoba stekla pravo vlasništva na nekretnini prije nego što je područje na kojemu nekretnina leži proglašeno područjem iz stava 1. ovog člana, prestaje pravo vlasništva na toj nekretnini, a strana osoba ima pravo na naknadu prema propisima o eksproprijaciji.


Komentar na stav 1 člana 16: Ovom odredbom predviđena je mogućnost ograničenja prava stranaca da stječu nekretnine na području Federacije Bosne i Hercegovine i time odstupanje od općeg pravila postavljenog u članu 15 Zakona o stvarnim pravima FBiH. Ograničenja se odnose na mogućnost da se strancima zabrani stjecanje bilo koje nekretnine na određenom području FBiH, takva mogućnost iako ne izrićito predviđena, u pozitivnim pravnim propisima FBiH trenutno se nalazi u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu FBiH (član 7, 99).

Komentar na stav 2 člana 16: Ovom odredbom regulisana je prakticna situacija u kojoj je strano fizičko ili pravno lice stekao nekretninu na području FBiH, a zatim je određeno područje proglašeno za tkz "zabranjeno" područje. Ovom odredbom se radi o de facto oduzimanju prava vlasništva svim stranim fizičkim i pravnim licima na određenom području.

Lista zemalja, reciprocitet u sticanju prava vlasništva na nekretninama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Imovina stranih drzavljana u Bosni i Hercegovini

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum