Vaš pravni kompas 

  • Gubitak sredstava usljed hakerskog napada kao poreski priznat rashod

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1434  by comodore
 
GUBITAK SREDSTAVA USLjED HAKERSKOG NAPADA KAO PORESKI PRIZNAT RASHOD
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit

član 28 stav 1

Kada je prilikom plaćanja dobavljaču iz inostranstva u trenutku vršenja transfera izvršen hakerski napad, usljed čega su sva sredstva preusmjerena na račun hakera, pri čemu je sve dokumentovano kod Federalne uprave policije, rashodi koji su nastali kao posljedica krađe imaju tretman manjka i smatraju se poreski priznatim rashodom.

"Koji je porezni tretman rashoda nastalih usljed plaćanja dobavljaču u inostranstvo pri čemu je haker upao u sistem i preusmjerio novac na svoj račun, isto je prijavljeno Federalnoj upravi policije?

Članom 9. stav 1. Zakona o porezu na dobit ("Sl. novine FBiH", br. 15/2016 - dalje: Zakon) propisani su porezno nepriznati rashodi, a među kojima su u tački i) ovog člana navedeni rashodi koji se ne mogu povezati sa ostvarivanjem dobiti ili se ne mogu povezati sa načelom poslovanja pažnjom dobrog privrednika.

Članom 28. stavom 1. Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit ("Sl. novine FBiH", br. 88/2016, 11/2017 i 96/2017 - dalje: Pravilnik) propisao je da je manjak zaliha koji je nastao kao posljedica kala, rastura, kvara ili loma, kao i više sile (poplave, požara, zemljotres, krađa), se ne smatra rashodom u smislu člana 9. stav 1. tačka i) Zakona. Stavom 5. istog člana propisano je da se odredbe ovog člana koje se odnose na zalihe primjenjuju i na imovinu poreznog obveznika.

Slijedom navedenih odredbi i informacija iz upita u kojem navodite da je usljed plaćanja dobavljaču u inostranstvo haker upao u sistem i preusmjerio novac na svoj račun, te da je isto prijavljeno Federalnoj upravi policije, mišljenja smo da su rashodi nastali kao posljedica krađe i za koje postoji dokument nadležnog organa da je konstatovana krađa, imaju tretman manjka iz člana 28. stava 1. Pravilnika, a koji se smatra porezno priznatim rashodom."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 05-14-2-7562/18-1 od 7.12.2018. godine)

https://www.anwalt-bih.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum