Vaš pravni kompas 

  • Dužnost suda da se izjasni o osnovanosti prigovora odbrane istaknutih na ročištu

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1278  by AntunHun
 
Dužnost suda da se izjasni o osnovanosti prigovora odbrane istaknutih na ročištu za razmatranje prijedloga za određivanje odnosno produženje pritvora
11.
Član 145. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

SMISAO ODREDBE ČLANA 145. STAV 2. ZKP FBIH KOJOM JE PROPISANO DA SE PRITVOR ODREĐUJE I PRODUŽUJE RJEŠENJEM SUDA NA PRIJEDLOG TUŽITELJA A NAKON ŠTO SUD PRETHODNO SASLUŠA OPTUŽENOG NA OKOLNOSTI RAZLOGA ZBOG KOJIH SE PRITVOR PREDLAŽE (OSIM U SLUČAJU PODNOŠENJA PRIJEDLOGA ZA ODREĐIVANJE ODNOSNO PRODUŽENJE PRITVORA NA OSNOVU ČLANA 146. STAV 1. TAČKA A) TOG ZAKONA) JE DA SE ODBRANI OMOGUĆI OSPORAVANJE POSTOJANJA OSNOVA ZA ODREĐIVANJE ODNOSNO PRODUŽENJE PRITVORA, PA TO PRAVO ODBRANE PODRAZUMIJEVA OBAVEZU SUDA DA OCIJENI OSNOVANOST TIH PRIGOVORA ODBRANE.

Iz obrazloženja:

„Prvostepeni sud je u obrazloženju svoga rješenja konstatirao da je branitelj optuženih
P.D. i Z.E. istakao da odbrani prethodno nisu dostavljene nikakve naredbe suda za posebne istražne radnje kao ni prijedlozi tužiteljstva za njihovo provođenje, da njegovi branjenici nisu obavješteni o završetku primjene posebnih istražnih radnji i da stoga nisu mogli osporavati njihovu zakonitost, te da posebne istražne radnje nisu provedene u skladu sa zakonom, a da su se branitelji ostalih optuženih pridružili navodima branitelja optuženih P.D. i Z.E. Međutim, prvostepeni sud nije izvršio ocjenu osnovanosti tih prigovora odbrane optuženih P.D. i Z.E..

Budući da je prvostepeni sud u obrazloženju svog rješenja propustio utvrditi relevantne činjenice u vezi tih prigovora te izjasniti se o navedenim prigovorima odbrane, ovaj sud nije bio u prilici da cijeni osnovanost žalbenih navoda branitelja optuženih P.D. i Z.E. kojima se tvrdilo da su posebne istražne radnje u ovom krivičnom predmetu nezakonito provedene tj. suprotno odredbama člana 130. stav 1. i člana 132. stav 1. ZKP FBiH. Iz tih razloga ovaj sud nije bio u prilici da cijeni ni osnovanost žalbene tvrdnje ovog branitelja da je prvostepeni sud zasnivanjem svog rješenja na dokazima koji su pribavljeni primjenom posebnih istražnih radnji učinio i bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka i) ZKP FBiH.

Međutim, osnovano se žalbom braniteljice optuženog D.A. ističe da usljed navedenih propusta prvostepenog suda pobijano rješenje ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama. Naime, odredbom člana 145. stav 2. ZKP FBiH propisano je da se pritvor određuje i produžuje rješenjem suda na prijedlog tužitelja a nakon što sud prethodno sasluša optuženog na okolnosti razloga zbog kojih se pritvor predlaže, osim u slučaju podnošenja prijedloga za određivanje odnosno produženje pritvora na osnovu člana 146. stav 1. tačka a) tog zakona. Smisao navedene zakonske odredbe je da se odbrani omogući izjašnjenje o prijedlogu tužitelja za određivanje ili produženje pritvora odnosno osporavanje postojanja osnova za određivanje odnosnoproduženje pritvora. To pravo odbrane podrazumijeva obavezu suda da ocijeni osnovanost tih prigovora odbrane. Kako je prvostepeni sud propustio to učiniti, budući da pobijano rješenje ne sadrži osvrt na navedene prigovore odbrane u vezi sa zakonitošću određivanja posebnih istražnih radnji, pobijano rješenje ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama. Time je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka k) ZKP FBiH.

Iz navedenih razloga je ovaj sud uvažavanjem žalbe braniteljice optuženog D.A., a povodom te žalbe, po službenoj dužnosti, u skladu sa članom 324. ZKP FBiH, i u odnosu na optužene P.D., Z.E., R.K., M.M., K.A. i R.Đ., donio rješenje kojim je pobijano rješenje ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Ovaj sud je, naime, našao da razlozi zbog kojih je donio odluku u korist optuženog D.A. su od koristi i za optužene P.D., Z.E., R.K., M.M., K.A. i R.Đ., koji nisu podnijeli žalbe u navedenom pravcu, pa je, po službenoj dužnosti, postupio kao da takva žalba postoji.“

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj 09 0 K 024765 16 Kž 4 od 04.07.2016. godine)

https://www.bih-pravo.org/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum