Vaš pravni kompas 

  • Donošenje presude zbog propuštanja

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #1510  by comodore
 
DONOŠENjE PRESUDE ZBOG PROPUŠTANjA
Zakon o parničnom postupku

član 182

Kako je donošenje presude zbog propuštanja bilo predloženo u tužbi koja je zajedno sa ostalom dokumentacijom dostavljena tuženom i kako tuženi na ovako dostavljenu tužbu nije podnio odgovor, sud donosi presudu zbog propuštanja.

Obrazloženje:

"U podnesenoj reviziji tuženi ponavlja prigovore već isticane u žalbi, na koje je drugostepeni sud dao adekvatne razloge prihvatljive i za ovaj sud. Naime, i po shvatanju revizijskog suda, u konkretnom slučaju su bili ispunjeni svi procesno-pravni i materijalno-pravni uslovi za donošenje presude zbog propuštanja. Donošenje presude zbog propuštanja bilo je predloženo u tužbi, koja je zajedno sa ostalom dokumentacijom dostavljena tuženom, kao stranom pravnom licu, diplomatskim putem u skladu sa odredbom člana 338. st. 1. ZPP i sa ovjerenim provodom, kao i da tuženi na ovako dostavljenu tužbu nije podnio odgovor. Ne dostavljanje odgovora smatra se prećutnim priznanjem zahtjeva tužitelja.

Suprotno neosnovanim revizijskim tvrdnjama, tužbeni zahtjev tužitelja nije bio očigledno neosnovan. Upravo suprotno, tužitelj je činjenične tvrdnje iz tužbe dokazao priloženim Ugovorom o pristupanju društvu stranog osnivača od 14. 12. 2011. godine (Ugovor), kojim se u članu 29. st. 2. tuženi obavezao na mjesečna ulaganja u visini od 10.000,00 Eur. Zbog toga je iz isprava, koje je tužitelj priložio uz tužbu, a koje je prihvatio istinitim, prvostepeni sud imao dovoljno osnova za meritorno odlučivanje u ovoj pravnoj stvari. Ugovor je pravno valjan, ugovorena odredba o mjesečnom ulaganju tuženog u visini traženog iznosa je moguća i dopuštena, pa se paušalnom pokazuje revizijska tvrdnja tuženog da je takva odredba "neodređena da se čak može smatrati ništavom..". Da bi se tužbeni zahtjev smatrao očigledno neosnovanim, na čemu insistira revizija, potrebno je ispunjenje dva uslova, a to su da je zahtjev očigledno protivan činjenicama navedenim u tužbi i da su činjenice u očiglednoj protivnosti sa dokazima predloženim i priloženim u tužbi, a što u konkretnom predmetu nije bio slučaj.

Kod takvog stanja stvari, prvostepeni sud je pravilno postupio, a koji je stav pravilno potvrdio drugostepeni sud, kada je u skladu sa odredbom člana 182. ZPP donio presudu zbog propuštanja.

S obzirom da se nisu ostvarili razlozi zbog kojih je revizija izjavljena, to je na osnovu odredbe iz člana 248. ZPP odbijena kao neosnovana.

Primjenom odredbi člana 397. stav 1. ZPP tuženi ju odbijen sa zahtjevom za naknadu troškova revizijskog postupka, jer u ovom postupku nije uspio."(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 43 0 Ps 106929 17 Rev od 7.1.2020. godine)

https://www.anwalt-bih.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum