Vaš pravni kompas 

  • Donosenje odluke o raspodjeli dobiti

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1101  by comodore
 
DONOŠENjE ODLUKE O RASPODJELI DOBITI
Zakon o privrednim društvima

član 210 stav 5

Svojstvo povjerioca kojem pripada pravo na isplatu dividende stiče se tek donošenjem odluke skupštine akcionara o raspodjeli dobiti na dividendu.

Obrazloženje:

"Primarni tužbeni zahtjev tužitelja, kao akcionara prvotuženog, za isplatu dividende je usmjeren na period 01.01.2003. do 31.12.2013. godine. U tom periodu na snazi je bio ZP, a od 01.01.2010. godine ZPD.

Prema odredbi člana 225. stav 1. ZP akcionar ima pravo na udio u godišnjoj dobiti koju skupština odredi za diobu (dividenta). Skupština može odlučiti da se dobit ne dijeli akcionarima, ili da se ne dijeli akcionarima koji imaju određenu klasu akcija, već da se upotrijebi za druge namjene (stav 5.).

Odredbom člana 210. stav 1. ZPD propisano je da akcionarsko društvo može odobriti plaćanje dividendi na svoje akcije godišnje u skladu sa odlukama redovne godišnje skupštine ili u bilo koje vrijeme između godišnjih skupština, osim ako je osnivačkim aktom društva drugačije određeno. Po usvajanju finansijskog izvještaja za prethodnu poslovnu godinu dobit se mora raspodjeliti slijedećim redom: za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina; za pokriće emisionog gubitka nastalog emisijom akcija ispod nominalne vrijednosti akcija; za zakonske rezerve; za dividendu u skladu sa ovim zakonom i za statutarne rezerve, ako ih društvo utvrdi osnivačkim aktom (stav 3.). Akcionari imaju pravo na dividendu, osim ako je odlukom skupštine akcionara u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom ili statutom određeno da dobit ostane neraspoređena i da se prenese za naredne periode (neraspoređena dobit) ili da se upotrijebi za druge namjene (stav 4.). Nakon donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome ona treba da bude isplaćena postaje povjerilac društva za iznos pripadajuće dividende (stav 5.).

U konkretnom slučaju, prema utvrđenju nižestepenih sudova, Skupština prvotuženog (u čijem radu je učestvovao tužitelj u periodu 2003. do 2006. godine kao predsjednik Skupštine, a kasnije kao član), u spornom periodu je, na temelju ovlaštenja u zakonu samo za 2003. godinu donijela odluku o raspodjeli dobiti na isplatu dividende u iznosu od 109.000,00 KM (tužitelj ne spori da je učestvovao u ovoj raspodjeli), dok je za kasnije godine donesenim odlukama odredila da će se ostvarena dobit upotrijebiti za druge namjene, odnosno da ostane neraspoređena.

Kako tužitelj nije u skladu sa zakonom osporavao navedene odluke, niti je dokazao navode o falsifikovanju navedenih odluka, prihvatajući razloge prvostepenog suda da je ovo potraživanje (za isplatu dividendi) u zastari za 2003. i 2004. godinu (pa revident neosnovano prigovara pravilnosti ovog zaključka), te razloge o nedostatku pasivne legitimacije na strani drugotuženog, trećetuženog i četvrtotužene, ovaj sud nalazi da zahtjev tužitelja za isplatu dividende nije osnovan, jer tužitelj svojstvo povjerioca kojem pripada pravo na isplatu dividende stiče tek donošenjem odluke Skupštine da se dobit raspodjeli na dividendu. Kako takve odluke nisu donesene, već je Skupština odlučila da se dobit upotrijebi za druge namjene (povećanje zakonske rezerve, pokriće gubitaka iz ranijih godina, te da dobit ostane neraspoređena), to nižestepeni sudovi nisu pogriješili kada su primarni tužbeni zahtjev odbili.

Drugačiji zaključak ne mogu ishoditi revizioni navodi tužitelja da je pravo na dobit predviđeno aktima prvotuženog, o tome da su u dokaznom postupku predočena dva primjerka ugovora o osnivanju i statuta prvotuženog koja se sadržajno razlikuju, jer se isplata dividende ostvaruje u skladu sa zakonom. Za odluku o primarnom tužbenom zahtjevu su irelevantni dalji revizioni navodi da je trećetuženi otkupljivao staru deviznu štednju za prvotuženog, te navodi da je drugotuženi prisvajao akcije prvotuženog od drugih akcionara."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, Rev 19685/2018 od 4.10.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum