Vaš pravni kompas 

  • Dokazi na kojima se ne može zasnivati sudska odluka

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1274  by comodore
 
Dokazi na kojima se ne može zasnivati sudska odluka
8.
Član 11. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

UKOLIKO ZKP-OM FBIH NIJE IZRIČITO PROPISANO DA SE NA DOKAZU PRIBAVLJENOM KRŠENJEM ODREĐENE ZAKONSKE ODREDBE NE MOŽE ZASNIVATI SUDSKA ODLUKA, SUD JE DUŽAN DA ZA SVOJ ZAKLJUČAK DA SE IPAK RADI O DOKAZU NA KOME SE, U SKLADU SA ČLANOM 11. STAV 2. ZKP FBIH, NE MOŽE ZASNIVATI SUDSKA ODLUKA NAVEDE POTPUNE I ODREĐENE RAZLOGE ZBOG KOJIH SMATRA DA KRŠENJE ODREĐENE ZAKONSKE ODREDBE PRI PRIBAVLJANJU TOG DOKAZA UKAZUJE DA JE TAJ DOKAZ PRIBAVLJEN POVREDAMA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA PROPISANIH USTAVOM I MEĐUNARODNIM UGOVORIMA KOJE JE BOSNA I HERCEGOVINA RATIFIKOVALA ODNOSNO BITNIM POVREDAMA ZKP FBIH.

Iz obrazloženja:

„... Konstatirajući da u konkretnom slučaju nije primijenjena odredba člana 133. stav 3. ZKP FBiH, a potom pozivajući se na odredbu člana 11. stav 2. ZKP FBiH kojom je propisano da sud ne može zasnovati svoju odluku na dokazima pribavljenim povredama ljudskih prava i sloboda propisanih ustavom i međunarodnim ugovorima koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala niti na dokazima koji su pribavljeni bitnim povredama tog zakona, prvostepeni sud je zaključio da su u konkretnom slučaju, zbog povrede odredbe člana 133. stav 3. ZKP FBiH, primjenjene posebne istražne radnje nezakoniti dokazi i da stoga nije ispunjen osnovni uvjet za produženje pritvora tj. postojanje osnovane sumnje da su osumnjičeni D.A., Š.J., C.L. i H.S. učinili krivična djela za koja se terete.

Međutim, odredbom člana 135. ZKP FBiH propisano je da ako su radnje iz člana 130. tog zakona preduzete bez naredbe sudije za prethodni postupak ili u suprotnosti s njom, sud na pribavljenim podacima ili dokazima ne može zasnivati svoju odluku. Dakle, kada je riječ o posebnim istražnim radnjama, ZKP FBiH propisuje izričito da su nezakoniti dokazi oni koji su pribavljeni posebnim istražnim radnjama koje su preduzete bez naredbe sudije za prethodni postupak ili u suprotnosti s njom. Odredba člana 135. ZKP FBiH a ni neka druga zakonska odredba ne sadrži izričitu zabranu zasnivanja sudske odluke na rezultatima posebnih istražnih radnji u slučaju povrede odredbe člana 133. stav 3. ZKP FBiH. Iz tog razloga, samo na činjenici da je povrijeđena odredba člana 133. stav 3. ZKP FBiH ne može se zasnivati zaključak da su rezultati posebnih istražnih radnji nezakonit dokaz. U protivnom, to bi značilo da povreda bilo koje odredbe ZKP FBiH prilikom pribavljanja ili izvođenja bilo kojeg dokaza ima za posljedicu nezakonitost tog dokaza odnosno nemogućnost zasnivanja sudske odluke na tom dokazu.

U konkretnom slučaju, zaključak da su primijenjene posebne istražne radnje nezakoniti dokaz prvostepeni sud je izveo povezivanjem povrede člana 133. stav 3. ZKP FBiH sa članom
11. stav 2. ZKP FBiH. Međutim, za donošenje zaključka da li je povreda neke odredbe ZKP FBiH pri pribavljanju ili izvođenju nekog dokaza rezultirala nezakonitošću takvog dokaza u smislu člana 11. stav 2. ZKP FBiH potrebno je cijeniti smisao i cilj te odredbe, značaj propusta da se postupi u skladu sa tom odredbom za osnovna ljudska prava i slobode kao i uticaj tog propusta na osnovna načela krivičnog postupka. Naravno, potrebno je i da sudska odluka sadrži prikaz te ocjene odnosno konkretne razloge zbog kojih sud smatra da je povreda određenezakonske odredbe pri pribavljanju ili izvođenju određenog dokaza rezultirala nezakonitošću dokaza u smislu člana 11. stav 2. ZKP FBiH. Drugim riječima, potrebno je određeno navesti koju povredu osnovnih ljudskih prava i zbog čega predstavlja kršenje određene zakonske odredbe pri preduzimanju pojedinih radnji dokazivanja odnosno zašto sud smatra da je određeni dokaz pribavljen bitnim odnosno suštinskim povredama odredaba ZKP FBiH usljed čega se na tako pribavljenom dokazu ne može zasnivati sudska odluka. Međutim, kako se to osnovano ukazuje žalbom kantonalne tužiteljice, prvostepeni sud za navedeni zaključak nije iznio konkretne razloge. Pošto je u konkretnom slučaju prvostepeni sud propustio navesti potpune i određene razloge zašto smatra da povreda odredbe člana 133. stav 3. ZKP FBiH čini rezultate primijenjenih posebnih istražnih radnji nezakonitim dokazom u smislu člana 11. stav 2. ZKP FBiH, osnovano se u žalbi kantonalne tužiteljice tvrdi da pobijano rješenje ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama, te da je time učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka k) ZKP FBiH.“

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj 09 0 K 026508 16 Kž od 15.12.2016. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum