Vaš pravni kompas 

  • Diskriminacija u praksi BiH

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #465  by admin
 
Diskriminacija u praksi BiH
NAZIV SUDA VRHOVNI SUD FBIH
BROJ PREDMETA 65 0 Rs 150754 18 Rev
SENTENCA Kada tužitelj nije ispunjavao kriterije i uvjete za unapređenje u čin „inspektor“ i kada su uporedni policijski službenici ispunjavali te uvjete, tuženi prema tužitelju nije nejednako postupao kada ga nije stavio na listu unaprijeđenih policijskih službenika. Tužitelj nije bio diskriminiran.
Tužitelj se ne može pozivati na diskriminaciju i zbog toga što nije naveo ni jednu od zakonom zabranjenih osnova diskriminacije.
PRAVNA OBLAST GRAĐANSKO PRAVO
PRAVNI INSTITUTI DISKRIMINACIJA
PRIMJENJENI PROPIS
naziv propisa, broj člana i broj(evi) službenog glasila u kojem je propis objavljen ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE
(Sl. glasnik BiH br.59/09 i 66/16)
PRETHODNE ODLUKE
broj(evi) predmeta i naziv suda koji je donio odluku Općinski sud Sarajevo br.65 0 Rs 150754 17 Rs2 od 5.2.2018.godine
Kantonalni sud Sarajevo br.65 0 Rs 150754 18 Rsž2 od 27.6.2018. godine
ODLUKA USTAVNOG SUDA BiH
OBRAZAC ZA INDEKSACIJU SUDSKIH ODLUKAPripremio/la: Amra Hadžimustafić

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 65 0 Rs 150754 18 Rev
Sarajevo, 10.01.2019. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u vijeću sastavljenom od sudija: Tife Potogija, kao predsjednika vijeća, Amre Hadžimustafić i Fatime Mrdović, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja S.K. iz S., Ulica ..., zastupanog po punomoćnicima B.G., D.K. i E.K., advokatima iz S., protiv tuženog ..., Ministarstvo ..., zastupanog po zakonskom zastupniku ...., radi utvrđenja diskriminacije, otklanjanja diskriminacije i naknade štete, v.s. 11.000,00 KM, odlučujući o reviziji tužitelja protiv presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Rs 150754 18 Rsž 2 od 27.06.2018. godine, u sjednici vijeća održanoj dana 10.01.2019. godine, donio je sljedeću


P R E S U D U


Revizija se odbija.


O b r a z l o ž e n j e

Prvostepenom presudom Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 Rs 150754 17 Rs 2 od 05.02.2018. godine odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se utvrdi da je tuženi povrijedio pravo tužitelja na jednako postupanje, pa se shodno tome poništava rješenje .... broj P/O-32/10 od 29.04.2010. godine kao i Lista unaprijeđenih policijskih službenika u čin „inspektor“ broj 02/PK-1-416/10 od 03.06.2010. godine, pa da se naloži tuženom da ponovo provede proceduru unapređenja policijskih službenika u čin „inspektor“ po Internom oglasu za popunu slobodnih radnih mjesta policijskih službenika u ... -Oglasu za proceduru unapređenja u čin „inspektor“ objavljenom 19.02.2010. godine, te da se tužitelju omogući učestvovanje u navedenoj proceduri pod jednakim uslovima i jednakom tretmanu kao i ostalih kandidata i da mu se isplati iznos od 10.000,00 KM na ime naknade štete i nadoknade troškovi parničnog postupka. Tužitelj je obavezan da tuženom nadoknadi troškove postupka u iznosu od 720,00 KM.

Drugostepenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 Rs 150754 18 Rsž 2 od 27.06.2018. godine žalba tužitelja je odbijena kao neosnovana i prvostepena presuda potvrđena.

Protiv drugostepene presude tužitelj je izjavio reviziju zbog pogrešne primjene materijalnog prava i zbog povrede odredaba parničnog postupka. Predlaže da ovaj sud reviziju usvoji, nižestepene presude preinači i usvoji tužbeni zahtjev ili da pobijanu presudu ukine i predmet vrati drugostepenom sudu na ponovno suđenje.

Odgovor na reviziju nije podnesen.

Revizija nije osnovana.

Ispitujući pobijanu presudu u granicama razloga navedenih u reviziji i po službenoj dužnosti u smislu odredbe člana 241. Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ broj: 53/03, 73/05, 19/06, 98/15-u daljem tekstu ZPP), ovaj sud je odlučio kao u izreci iz sljedećih razloga:

Revident u reviziji ne navodi odredbe ZPP koje nisu primijenjene ili su nepravilno primijenjene, što bi uticalo na zakonitost i pravilnost drugostepene presude, zbog čega revizijski razlog povrede odredaba parničnog postupka nije osnovan.

Nije osnovan ni revizijski razlog pogrešne primjene materijalnog prava.

Predmet spora je zahtjev tužitelja za utvrđenje da mu je tuženi povrijedio pravo na jednako postupanje (da je diskriminiran), pa shodno tome i zahtjev za poništenje rješenja ... od 29.04.2010. godine, zahtjev za poništenje Liste unaprijeđenih policijskih službenika u čin „inspektor“ po Internom oglasu objavljenom 19.02.2010. godine, zahtjev da se tužitelju omogući učestvovanje u ponovnoj proceduri pod jednakim uslovima kao i ostalim kandidatima, te zahtjev za naknadu štete u iznosu od 10.000,00 KM.

Različito postupanje tuženog tužitelj nalazi u nejednakom tretmanu tužitelja od strane tuženog u proceduri unapređenja policijskih službenika u čin „inspektor“, u odnosu na druge policijske službenike koji su unaprijeđeni u čin „inspektor“, iako nisu ispunjavali uvjete za unapređenje, kao ni tužitelj, čime je tužitelju onemogućeno da na ravnopravnoj osnovi ostvari svoje pravo.

U postupku je utvrđeno da je tužitelju rješenjem tuženog od 12.11.2003. godine dodijeljen čin „stariji policajac“, da je od 10.01.2007. godine privremeno raspoređen na poslove i zadatke u Službi za odnose sa javnošću-rukovodilac smjene u ..., a od 07.11.2008. godine i dalje privremeno raspoređen na poslove i zadatke istražitelja u Odsjeku za ... Rješenjem od 14.01.2010. godine tužitelj je unaprijeđen u čin „mlađi inspektor“ i raspoređen na mjesto istražitelja u Odsjeku ... Dana 19.02.2010. godine Komisija za unapređenje u čin „viši inspektor“ i čin „inspektor“ , ...raspisala je Interni oglas za popunu slobodnih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije, oglas za proceduru unapređenja u čin „inspektor“ 10 slobodnih radnih mjesta. U provedenoj proceduri Komisija za unapređenje u čin „viši inspektor“ i čin „inspektor“ je isključila tužitelja iz procedure unapređenja u čin “inspektor“ jer nije ispunjavao kriterije za unapređenje, navedene u dijelu II Oglasa, jer nije proveo vrijeme u prethodnom činu propisano članom 76. Zakona o policijskim službenicima u trajanju od dvije godine, u prethodni čin „mlađi inspektor“ imenovan je 14.01.2010. godine a oglas za proceduru unapređenja u čin „inspektor“ je raspisan 19.02.2010. godine. Protiv Liste kandidata isključenih iz procedure za unapređenje u čin „inspektor“ tužitelj je izjavio žalbu ... koja je odbijena. U čin „inspektor“ unaprijeđeni su F.B. i S.V., koji su čin „mlađeg inspektora“ dobili 2003. godine, koji čin je potvrđen rješenjem iz 2008. godine na osnovu Zakona o policijskim službenicima ... Rješenjem ... od 24.06.2010. godine S.V. i F.B. su sa prethodno dodijeljenim činom „mlađi inspektor“ unaprijeđeni u čin „inspektor“. S.V. je od 14.07.2010. godine raspoređen na poslove pomoćnika komandira u ..., a F.B. na poslove operativnog dežurnog u .... F.B. i S.V. su 2009. godine dobili diplomu o stečenoj akademskoj tituli i stručnom zvanju Bakalaureat/Bacheler specijalne namjene (vojska i policija) i da su za 2007., 2008. i 2009. godinu ocijenjeni ocjenom „odličan“ kao i da je tužitelj u čin „inspektor“ unaprijeđen rješenjem tuženog od 06.02.2015. godine.

Članom 75. (Kriteriji i uvjeti za unapređenje) stav (2) a) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 25/2006 i 4/2008) propisano je:

…“pri davanju preporuke iz stava 1. tačka 3. ovog člana Komisija za unapređenje vodi računa da policijski službenik ispunjava sve slijedeće kriterije:

a) Da je proveo zakonom propisano vrijeme u prethodnom činu.Član 76. (Propisano vrijeme u prethodnom činu)

(1) Najkraće vrijeme provedeno u prethodnom činu koje je potrebno da bi policijski službenik ispunio kriterije za unapređenje iz člana 75. stav 2. tačka 1. ovog zakona jestec) Za unapređenje iz čina mlađeg inspektora do čina višeg inspektora – 4 godine u svakom činu za policijske službenike sa VI stepenom stručne spreme i dvije godine u svakom činu za policijske službenike sa VII stepenom školske spreme.Polazeći od navedenih činjeničnih utvrđenja i zakonom propisanih kriterija i uvjeta za unapređenje, drugostepeni sud pravilno zaključuje da prema tužitelju, tuženi poslodavac nije nejednako postupao u odnosu na navedene policajce koji su stavljeni na Listu kandidata prihvaćenih za proceduru unapređenja u čin „inspektor“ i koji su unaprijeđeni u čin „inspektor“.

Prije svega za tužitelja je utvrđeno da nije proveo zakonom propisano vrijeme u prethodnom činu, dvije godine u činu mlađi inspektor, u koji čin je unaprijeđen rješenjem 14.01.2010. godine, dok je za policajce koji su unaprijeđeni u čin „viši inspektor“ i koji su korišteni kao komparator, utvrđeno da su čin mlađeg inspektora dobili 2003. godine, koji čin je istima potvrđen nakon donošenja Zakona o policijskim službenicima ...

To što su činovi uporednih policajaca „mlađi inspektor“ određeni Uredbom o činovima i obilježjima činova u ... (Službene novine Kantona Sarajevo broj 29/02), do donošenja Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, ne znači da ranije dobijeni čin nema značaja, kako smatra tužitelj u reviziji. Naprotiv, dobijeni čin po propisima važećim u vrijeme njegovog dobijanja ne prestaje donošenjem zakona po kojem je vršena procedura unapređenja u viši čin, čin inspektora.

Tužitelj nije diskriminiran na način kako smatra, da je dvojici kandidata omogućeno da napreduju, a da nisu ispunjavali uslove za to, a da njemu to nije omogućeno.

Ovaj sud ukazuje na pojam diskriminacije propisan članom 2. stav (1) Zakona o zabrani diskriminacije (Službeni glasnik BiH broj: 59/09 i 66/16).

„Diskriminacijom će se, u smislu ovog zakona smatrati svako različito postupanje uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica i onima koji su s njima u rodbinskoj ili drugoj vezi na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditeta, starosne dobi, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i pola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje, na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim oblastima života.

Iz navedene zakonske odredbe slijedi da se pod pojmom diskriminacije podrazumijeva zakonom zabranjeno pravljenje razlike, odnosno stavljanje u nepovoljniji položaj neke osobe u odnosu na položaj druge osobe u usporednoj skupini po nekoj od osnova koje su taksativno navedene u članu 2. stav (1) Zakona o zabrani diskriminacije, odnosno u stavu (1) člana 5. Zakona o radu. Različito postupanje zasnovano na objektivnoj i razumnoj opravdanosti neće se smatrati diskriminacijskim. (Član 5.-Izuzeci od principa jednakog postupanja)

Ispunjenje navedenih pretpostavki iz člana 2. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije omogućava primjenu člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije i podnošenje tužbe za zaštitu od diskriminacije. Tužbenim zahtjevom tužitelj traži i utvrđenje diskriminacije i otklanjanje diskriminacije i naknadu štete uzrokovane povredom prava zaštićenih Zakonom o zabrani diskriminacije.

U okolnostima predmetnog slučaja, kada tužitelj nije ispunjavao kriterije i uvjete za unapređenje u čin „inspektor“, a kada su uporedni policijski službenici, prema utvrđenju nižestepenih sudova, ispunjavali te uvjete, tuženi prema tužitelju nije nejednako postupao.

Međutim, kako tužitelj ni u tužbi, ni tokom postupka, nije naveo ni jednu od zakonom navedenih zabranjenih osnova diskriminacije po kojoj bi bio diskriminiran, sve i kada bi se mogla prihvatiti tvrdnja tužitelja da je stavljen u neravnopravan položaj u odnosu na druge policijske službenike, tužitelj se ne može pozivati na diskriminaciju.

I po ocjeni ovog suda tužba tužitelja nije osnovana iz razloga koje navodi drugostepeni sud jer tužitelj nije ispunjavao kriterije i uvjete za unapređenje, zbog čega nije ni mogao biti stavljen na Listu unaprijeđenih policijskih službenika u čin „inspektor“.

Neosnovano tužitelj osporava i odluku o troškovima parničnog postupka, kada smatra da se odredba člana 395. ZPP-a ne primjenjuje u predmetnom slučaju, jer da u vrijeme donošenja prvostepene odluke nije stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Suprotno tvrdnjama tužitelja prvostepena presuda je donijeta 05.02.2018. godine, dakle u vrijeme poslije 31. decembra 2015. godine od kada se primjenjuju novelirane odredbe Zakona o parničnom postupku (član 106. stav 1. ZPP), pa tako i odredba člana 395. izmijenjena članom 102. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Kako ne postoje razlozi zbog kojih je revizija izjavljena, kao ni razlozi na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, to je revizija na osnovu odredbe iz člana 248. ZPP odbijena kao neosnovana.


Predsjednik vijeća
Tifa Potogija, s.r.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum