Vaš pravni kompas 

  • Direktiva o pravima potrošača (2011/83)

  • Europsko pravo
Europsko pravo
 #1262  by matrix
 
Direktiva o pravima potrošača (2011/83)

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Nastoji povećati zaštitu potrošača usklađivanjem nekoliko ključnih aspekata nacionalnog zakonodavstva vezanog uz ugovore između kupaca i prodavatelja.
Potiče trgovinu između zemalja EU-a, posebice za kupce koji kupuju putem interneta.

KLJUČNE TOČKE
Područje djelovanja

Osim nekih izuzetaka kao što su paketi putovanja i godišnjih odmora ili financijske usluge, poput potrošačkih kredita i osiguranja, ova direktiva odnosi se na ugovore između trgovaca i potrošača o prodaji robe, usluga (kao što su opskrba vodom, plinom, električnom i toplinskom energijom) i digitalnih sadržaja na internetu. Njome se zamjenjuju Direktiva o prodaji na daljinu (97/7/EZ) i Direktiva o prodaji izvan poslovnih prostorija trgovca (85/577/EEZ).
Obveze informiranja

Prije zaključenja ugovora, trgovci kupcima moraju jasnim i razumljivim jezikom dati informacije kao što su:

njihov identitet i kontaktni podaci,
najvažnije karakteristike proizvoda i
uvjeti koji se odnose na njega, uključujući uvjete plaćanja, rok isporuke, djelovanje proizvoda i trajanje ugovora i uvjete njegova raskida.

Na prodajnim se mjestima moraju dati samo informacije koje već nisu očigledne.

Zahtjevi za informacijama, posebice vezani uz pravo na odustanak od ugovora, detaljniji su za prodaju putem pošte te ugovore sklopljene putem telefona ili interneta i kupovinu izvan poslovnih prostorija trgovca (kada prodavač posjećuje kupca u njegovom domu).
Pravo na odustanak od ugovora

Kupci mogu odustati od ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija trgovca u roku od 14 dana po isporuci robe ili zaključenja ugovora o izvršenju usluge, uz određene izuzetke, bez bilo kakvog objašnjenja ili troška. Dovoljan je standardizirani obrazac za odustanak od ugovora koji koristi prodavatelj. Ako kupac nije bio upoznat sa svojim pravima, razdoblje prava na odustanak od ugovora se produljuje za 12 mjeseci.

Izuzeci se odnose na lako pokvarljivu robu, zapečaćenu robu koju potrošač otvara, a koja se ne može vratiti iz zdravstvenih ili higijenskih razloga te hotelske rezervacije i najam automobila vezani uz pojedine datume.
Bez neopravdanih troškova plaćanja ili dodatnih pristojbi.

Trgovci ne smiju potrošačima naplatiti naknade koje premašuju trošak koji prodavatelj ima za oblik plaćanja o kojem je riječ.

Kada upućuje telefonski poziv trgovcu kako bi postavio pitanja u vezi ugovora ili uložio pritužbu na njega, potrošač za to ne smije platiti više od osnovne telefonske tarife.

Trgovci moraju imati izričitu suglasnost potrošača kada mu nude dodatne plaćene usluge. Unaprijed označene kućice na obrascu za narudžbu ne smiju se koristiti za takva plaćanja.
OTKAD SE PRIMJENJUJE DIREKTIVA?

Primjenjuje se od 12. prosinca 2011. Zemlje EU-a morale su je uključiti u svoje nacionalno pravo do 13. prosinca 2013. Ova direktiva primjenjuje se na ugovore sklopljene nakon 13. lipnja 2014.
POZADINA

Za više informacija, pogledajte „Direktiva o pravima potrošača” na mrežnoj stranici Europske komisije.
DOKUMENT

Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 304, 22.11.2011. str. 64.–88.)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum