Vaš pravni kompas 

  • D.O.O. - Proces registracije društva sa ograničenom odgovornošću

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1529  by AntunHun
 
D.O.O. - Proces registracije društva sa ograničenom odgovornošću

Kako smo već naveli u prethodnom članku o društvu sa ograničenom odgovornošću ili d.o.o, ukoliko želite privređivati i pokrenuti vlastiti biznis, jedna od najpogodnijih formi je upravo d.o.o., zbog toga što svaki član društva ili vlasnik d.o.o. snosi poslovni rizik samo do visine unijetog uloga u samo društvo. U tome se ogleda najveća prednost ove forme organizovanja privredne aktivnosti, a postoje i brojne druge poput mogućnosti širenja kompanije i otvaranja više podružnica (filijala) jedne firme.

Procedura registracije d.o.o. počinje odlukom o osnivanju, ukoliko je samo jedan osnivač ili ugovorom o osnivanju ukoliko se radi o više osnivača. Osnivači mogu biti domaća ili strana, pravna ili fizička lica. Dakle, suštinsta razlika kod ovog oblika organizovanja je odgovornost! Odgovornost za poslovanje je ograničena, pa osnivač ili više njih ne odgovaraju za obaveze društva svojom ličnom imovinom, nego samo visinom unijetog udjela. Troškove osnivanja društva snose osnivači srazmjern svojim udjelima a isti ne mogu biti plaćeni iz osnovnog kapitala.

U ovom članku fokus ćemo staviti na same korake u pokretanju i registraciji društva sa ograničenom odgovrnošću, upravo kako bismo vam detaljno približili sam proces i proceduru pokretanja ove vrste privrednog društva.

Taj proces podijelićemo hronološki u 10 temeljnih koraka, gdje ćemo nastojati što iscrpnije pojasniti aktivnosti koje kao budući preduzetnik morate poduzeti kako biste uspješno registrovali svoju firmu. To svakako pored spomenutih aktivnosti, uključuje i svu potrebnu dokumentaciju, „adrese“, relevantne aktere i institucije u kojima se te aktivnosti poduzimaju, kao i što precizniju procjenu troškova i vremenskog okvira tih aktivnosti.

Sve ove informacije treba da služe što lakšem i kvalitetnijem planiranju vaših budućih preduzetničkih aktivnosti. Nažalost, zbog složenog i kompliciranog administrativnog sistema u Bosni i Hercegovini, bezbroj pravila, različitih adresa i regulacija značajno otežava napore naših poduzetnika, kako onih etabliranih koji su uspješno registrovali i pokrenuli firmu, tako i onih u nastajanju koji žele pretvoriti svoje ideje u konkretan biznis. Upravo se iz takvog konteksta i javila ideja za pokretanjem platforme poput ove, s ciljem uštede vremena i energije budućim poduzetnicima na prikupljanju mnogobrojnih informacija i dokumentacije, kako bi se ti budući poduzetnici mogli što više fokusirati na sam biznis i njegovo razvijanje.

Koraci u pokretanju d.o.o.

Prije same registracije društva, bilo bi dobro da osnivač pripremi biznis plan kako bi imao uvid u sve prednosti i neostataka pokretanja biznisa, aktivnosti za razvoj biznisa te vremenski rok za povrat uloženih sredstava.

Za registraciju d.o.o., osnovna stavka je ulog od minimalno 1.000 KM. Ukoliko više partnera osniva kompaniju, ovaj osnivački kapital se dijeli na broj partnera, s tim da minimalni doprinos svakog partnera ne smije biti manji od 100 KM.

Također, direktor tog društva treba da pribavi Uvjerenje o nepostojanju javnog duga od strane Porezne Uprave koja košta 20 KM te Potvrdu o izmirenim novčanim obavezama koja košta 15 KM. Potreban period za navedene dokumente je 2 dana.

KORAK 1: Odabrati ime firme

Pored spomenutog biznis plana, koji nije obavezujući dokument u procesu registracije firme, ali je svakako preporučljiv zbog strateškog planiranja budućih privrednih aktivnosti, vlasnik buduće kompanije treba da izabere adekvatno ime za svoju firmu. Nakon što se odlučite za naziv firme, bilo bi dobro odrediti i jedno ili dva alternativna naziva u slučaju da je vaš prvobitni odabir već zauzet. Ideje o nazivu firme svakako možete dostaviti notaru kod kojeg planirate sastavljati osnivački akt, kako bi vam isti provjerio dostupnost tog naziva u registru kompanija na Sudu, no to možete učiniti i sami ukoliko tako želite. Naziv ili ime društva sa ograničenom odgovornosti može biti personalni – upućuje na ime nekog člana društva ili realni – upućuje na djelatnost koja se obavlja.

KORAK 2: Sastavljanje osnivačkog akta

Osnovni i najvažniji dokument za d.o.o. je njegov osnivački akt. Osnivački akt može biti u formi odluke (ukoliko je jedan osnivač) ili u formi ugovora (ukoliko je više osnivača). Svaki osnivački akt ima svoje obavezne dijelove. Osnivački akt sastavlja notar, a vi mu morate dati sljedeće podatke:

Obavezni dijelovi koji čine osnivački akt:

ime i prezime te adresa osnivača društva (ako je osnivač strano privredno društvo onda se navodi naziv i adresa društva)
naziv društva, sjedište i djelatnost kojom će se društvo baviti
iznos osnovnog kapitala i iznos uloga u novcu
prava i obaveze članova društva (politika poslovanja, raspodjela profi ta i sl.)
postupak u slučaju da neko od osnivača društva ne uplati svoj ulog u novcu do ugovorenog roka ili ne ispuni neku drugu dogovorenu obavezu
iznos troškova osnivanja i način izmirenja troškova osnivanja društva (od strane osnivača ili nove kompanije)
vođenje poslova i zastupanje društva (imenovanje lica ovlaštenih za vođenje poslova i zastupanje kao i za registraciju društva u sudskom registru)
posljedice neuspjelog osnivanja društva
posebne odredbe ukoliko se društvo osniva na određeno vrijeme
ovjeren potpis osnivača ili ovlaštenog zastupnika za registraciju društva u BiH (ovjera potpisa se također vrši kod notara)
Može se navesti i više djelatnosti, dok će notar naglasiti za koje je potrebna posebna saglasnost od nadležnih institucija. Osnivački akt je naročito važan i u kontekstu određivanja visine početnog uloga koji, kako smo već višestruko napomenuli, ne može biti manji od 1000 KM ili minimalno 100KM po osobi ukoliko više ljudi osniva d.o.o.

Notar još priprema i prateće dokumentaciju, to jest popunjen obrazac za registraciju društva, obrasce za vanjskotrgovinske djelatnosti, odluka o imenovanju direktora kao i oglase za objavu. Odluka o osnivanju, odnosno osnivački akt se priprema u 3 primjerka (za Sud, Banku te za osnivača).

*Direktor u d.o.o. može imati radni odnos, i u takvom slučaju mora biti zdravstveno/socijalno osiguran te ne može obnašati funkciju direktora i u nekom drugom društvu.

** Ako direktor neke firme u BiH treba biti stranac, onda mora prijaviti boravište u BiH te nabaviti radnu dozvolu.

Procedura traje dan do dva, a troškovi notara iznose između 450 i 500 KM.

KORAK 3: Uplata osnivačkog uloga

Sa pripremljenom odlukom o osnivanju za banku, osnivač uplaćuje kapital u jednoj od privrednih banaka, te zadržava primjerak uplatnice za Registraciju društva. Osnivački kapital uplaćujete na prelazni račun jedne od banaka u BiH (Uplatnica vam je potrebna kao dokaz koji prilažete sudu). Uplatu osnovnog kapitala osnivač/osnivači mogu izvršiti direktno ili putem opunomoćenog advokata.

Ako neko drugi izvrši uplatu, treba pripremiti pismenu izjavu u kojoj se navodi da je uplata izvršena u ime osnivača.

KORAK 4: Registracija firme u Sudu

Sljedeći korak je da u nadležnom Općinskom sudu, kao osnivač budućeg preduzeća podnesete zahtjev za registraciju društva, zajedno sa dokumentacijom pripremljenom od strane notara. Registracija se vrši kod odjeljenja registra za upis pravnih lica. Podaci koji se unose u registar su podaci o osnivanju, spajanju i okončanju predmeta upisa, osnivanju ili okončanju dijela predmeta upisa, sve premjene statusa koje uključuju promjene u formi organizacije predmeta upisa, podaci o predmetu upisa koji su relevantni za pravnu korespodenciju i njihove promjene, podaci o bankrotu i likvidaciji procesa, podaci o započetoj proceduri ukidanja predmeta upisa kao i drugi pravno propisani podaci.

Za registraciju je neophodno dostaviti sljedeću dokumentaciju (prevod dokumentacije kod ovlaštenog sudskog tumača u nekom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini):

zahtjev za registraciju (obrasce možete preuzeti na sudu ili na stranici suda)
osnivački akt i notarski utvrđen status poslovnog subjekta
dokaz o uplati osnovnog kapitala na privremeni račun u banci;
dokaz o uplati sudske takse i potvrda o uplati takse za objavljivanje oglasa o osnivanju firme u Službenim novinama FBiH,
potvrda iz poreske uprave o nepostojanju duga;
ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje firme u unutrašnjem i vanjskom prometu – potpis ovjerava notar
izjava direktora o prihvatanju dužnosti (sačinjava advokat ili notar, ovjerava Općina ili notar)
izvod iz javnog registra kojim se dokazuje vlasništvo lica koje unosi ulog u stvarima i pravima
Kao podnositelj zahtjeva za registraciju uplaćujete i taksu od 10 KM. Nakon registracije, potrebno je uplatiti taksu od 70 KM za podizanje Rješenja o registraciji. Ne bi bilo loše da se Rješenje o registraciji kopira i ovjeri u Općini u više primjeraka.

OKVIRNA CIJENA: sudska taksa 320 KM + 150 KM objava registracije u Službenim novinama = 470 KM.

Registracija traje od 10 do 15 dana.

KORAK 5: IZRADA PEČATA

Nakon registracije, a prije svega ostalog potrebno je izraditi pečat kod ovlaštene pečatoreznice, a na kojem stoji naziv vaše firme. Da biste mogli izraditi pečat potrebno je da priložite i kopiju dokumenta rješenje o registraciji, odnosno rješenje o upisu društva u sudski registar. Na pečatu mora biti naznačeno ime i adresa kompanije.

Izrada pečata traje dan i košta od 35-50 KM u zavisnosti od oblika i veličine pečata.

KORAK 6: ID, statistika i prostor

Ukoliko vlasnik društva iznajmljuje prostor, potrebno je da potpiše ugovor o zakupu poslovnog prostora na ime društva i da ga ovjeri. Ukoliko vlasnik društva obavlja djelatnost u vlastitom prostoru, potrebno je da izvadi ZK izvadak sa točnom adresom poslovnog prostora.

Traje dan i besplatana je procedura.

Ne bi bilo loše da ugovor o zakupu ili ZK izvadak kopira i ovjeri u Općini u više primjeraka.

ID broj i statistika - Nakon završene registracije u Sudu, potrebno je da vašu firmu registrujete u Registru preduzeća u Zavodu za statistiku, odnosno u Poreznoj upravi. Poreznoj Upravi podnosite Zahtjev za dobivanje ID broja (koji predstavlja “ličnu kartu” vaše firme) i Obavještenja o razvrstavanju na šifru djelatnosti.

Potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

Ovjerena kopija ugovora o zakupu
ZK izvadak
ovjerena kopija Rješenja o registraciji
2 popunjena obrasca POR-500 i
dodatak A, B i C (prijava za registraciju pravnih lica).
Procedura je besplatna i traje od 7-10 dana.
https://www.anwalt-bih.de
Nakon dobivanja ID broja potrebno je podnijeti prijavu za razvrstavanje po djelatnosti poslovnog subjekta (obrazac RPS) Zavodu za statistiku, koji također mogu tražiti ovjerene kopije Rješenja o registraciji i Ugovora o zakupu, kao i Uvjerenje o ID broju na uvid.

Procedura je besplatna i traje 2-3 dana.

KORAK 6: Otvaranje računa u banci

Kod privredne banke (gdje je vlasnik društva uplatio kapital) otvara se poslovni račun.

Za otvaranje računa potrebno je donijeti sljedeću dokumentaciju:

Rješenje o registraciji i upisu u sudski registar
Statut ili Odluku o osnivanju
Uvjerenje o ID broju
Uvjerenje o PDV broju
Razvrstavanje od statistike
Ličnu kartu
Ovjeren potpis ovlaštenih osoba za platni promet
CIPS prijavnica (ovjerene kopije ili original na uvid).
Sama procedura je besplatna, no postoje troškovi kopiranja i ovjere dokumenata, koji iznose cca. 30 KM, a vremenski rok zavisi od banke.

KORAK 7: Izrada ugovora i prijava zaposlenika u poreski sistem

Prijava zaposlenika se vrši u nadležnoj Poreznoj ispostavi općine društva, a potrebno je priložiti sljedeću (popunjenu) dokumentaciju:

JS3100 obrazac za svakog zaposlenika (dva primjerka)
porezne kartice zaposlenika
odjava sa Biroa za zapošljavanje ukoliko je zaposlenik prethodno bio na birou.
Za ličnu evidenciju, poslodavac mora imati i Zdravstvena uvjerenja za svakog zaposlenika. Ponekad Porezna uprava zahtijeva i kopiju Rješenja o registraciji.

Procedura je besplatna i traje jedan dan.

KORAK 8: Prijava u PDV sistem

Ukoliko vlasnik društva procijeni da će do kraja godine ostvariti promet veći od 50.000 KM potrebno je da izvrši prijavu PDV sistem.

Za to vam je potrebno da uplatite taksu za zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (10 KM), taksu za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (10 KM) i taksu za izdavanje uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (20 KM).

U UIO BiH popunjavate zahtjev (obrazac ZR1), uz koji prilažete sljedeću dokumentaciju:

ovjerenu kopiju upisa u sudski registar
ovjerenu kopiju potvrde o registraciji u Poreznoj upravi FBiH
ovjerenu kopiju obavještenja o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji djelatnosti iz Zavoda za statistiku FBiH, ovjerenu kopiju osobne iskaznice direktora, ovjerenu kopiju kartice deponovanih potpisa iz banke u kojoj je transakcijski račun otvoren
izjavu o uvozu ili izvozu dobara od strane firme
izjavu o izvodljivosti ostvarenja predviđenog prometa i dokaz o ostvarenom iznosu prometa iz zaključenih poslovnih ugovora
kopiju ugovora o zakupu poslovnog prostora ili dokaz o vlasništvu istog u vidu izvoda iz zemljišnog registra i osobni dokumenti odgovornog računovođe.
Procedura traje 10-15 dana i košta 40 KM.

KORAK 8: Fiskalizacija

Ovo je zadnji korak u registraciji društva. Kompanije prema Zakonu moraju posjedovati fiskalnu kasu i shodno tome kao budući poduzetnik morate se odlučiti za određenog ovlaštenog distributera Osnivač društva ili ovlašteni predstavnik sklapa sporazum sa ovlaštenim distribterom za uvođenje fiskalnih sistema.

Potrebno je da kao osnivač popunite ZIF dokument koji se može preuzeti na stranici Porezne uprave, te isti predate ovlaštenom distributeru, kao i rješenje o registraciji firme, uvjerenje o Poreznoj registraciji (ID), uvjerenje o PDV registraciji i Uvjerenje od Statistike o razvrstavanju.

Ovlašteni distributer provodi proceduru fiskalizacije, dok je društvo obavezno početi bilježiti podatke o prodaji u roku od 2 dana nakon preuzimanja uređaja, i u skladu sa Zakonom.

Procedura traje do 5 dana i košta do 700 KM u zavisnosti od izbora kase.

KORAK 9: Pribavljanje dozvole za obavljanje djelatnosti

Nadležnom općinskom ili kantonalnom organu (zavisno od djelatnosti) trebate podnijeti izjavu o ispunjavanju tehničkih uslova poslovnog prostora radi početka obavljanja djelatnosti. Kako bi pribavili ovu dozvolu potrebno je da dostavite sljedeće dokumente:

Izjavu o ispunjavanju tehničkih uslova poslovnog prostora radi početka obavljanja djelatnosti;
Obavijest o početku obavljanja;
Zahtjev za dozvolu;
Punomoć, osim ako direktor sam ne poduzima potrebne korake;
Dokaz da kompanije ima poslovni prostor i potrebnu opremu (izjava iz katastarskog ureda, ugovor o kupovini, ugovor o zajmu, i sl.);
Dokaz o registraciji direktora i uposlenika u poreznoj upravi;
Dokaz o izmirivanju administrativne takse;
Stručno mišljenje o zaštiti od buke;
Potvrda o električnim instalacijama (atest);
Potvrda o zaštiti od požara.
Postupak pribavljanja dozvole može da se neznatno razlikuje od jedne do druge općine.

KORAK 10: Obavijest o početku rada – Nadležnoj Kantonalnoj inspekciji potrebno je podnijeti sljedeću dokumentaciju:

obavijest o početku rada (na memorandumu društva)
izjavu da se ispunjavaju svi zakonski uvjeti o obavljanju djelatnosti (P1 obrazac) i
kopija Rješenja o registraciji.
Zahtjev se podnosi 5 dana nakon početka rada firme i besplatna je.

Ovo su osnovni koraci registracije društva sa ograničenom odgovornošću, koji prosječno mogu potrajati između mjesec i pol do dva mjeseca, a u kontekstu troškova potrebno vam je sveukupno između 1800 i 2500 KM u zavisnosti od vrste i obima djelatnosti koju započinjete. No to svakako uključuje početni kapital od minimalnih 1000 KM, koji vašoj firmi na stoji na raspolaganju odmah po prebacivanju na novootvoreni račun. Također, u cijelom ovom procesu moraćete u prosjeku posjetiti 13 različitih adresa kako biste uspješno registrovali svoju firmu.

Potrebno je da se u roku od 60 dana od dana registracije donese konačni Statut društva koji je potrebno ovjeriti kod onog Notara kod kojeg ste radili osnivački akt, te jedan primjerak dostaviti Sudu kod kojeg je izvršena registracija društva.

Nakon ovoga preostaje Vam 'samo' da se fokusirate na razvoj Vaše firme.

Budući poslodavci trebaju biti spremni da prve mjesece rada ostvare slab ili nikakav prihod, te da ulože maksimalan trud u marketiranju društva i privlačenju novih klijenata, što će samo od sebe stvarati dodatne troškove i/ili ulaganja, ali uz kvalitetan biznis plan, dobro pripremljene aktivnosti rada i marketinga, u kratkom roku možete vratiti uložena sredstva i početi ostvarivati profit. Naravno, to zavisi od toga koliko uspješno odradite ove i mnogobrojne druge, podjednako važne aktivnosti u procesu razvoja Vaše kompanije.

Nadamo se da će Vam naše smjernice i koraci pomoći pri donošenju odluke o pokretanju vlastitog biznisa. Zagarantovanog uspjeha nema, no uspjeh je jako izgledan ukoliko postoji dobra volja, entuzijazam, neumoran rad, upornost i spremnost snošenja rizika i odgovornosti kao budućeg poslodavca.

Ukoliko želite dodatne informacije i pomoć prilikom pokretanja vlastitog biznisa, kontaktirajte nas, tu smo da Vam pomognemo.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum