Vaš pravni kompas 

  • Clan 394. Zakona o krivicnom postupku

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1024  by sudija
 
Ĉlan 394. stav 1. Zakona o kriviĉnom postupku

PRAVOMOĆNO RJEŠENJE O OBUSTAVI KAZNENOG POSTUPKA DONESENO U SMISLU ĈLANA 394. STAV 1. ZKP NE SPADA U KATEGORIJU NEOPOZIVIH SUDSKIH ODLUKA I PORED TOGA ŠTO JE STEKLO FORMALNU PRAVNU SNAGU. OVO ZBOG TOGA JER TA RJEŠENJA NE MOGU STEĆI I MATERIJALNU PRAVNU SNAGU, S OBZIROM DA JE U TOJ ZAKONSKOJ ODREDBI PROPISANO DA SE NA ZAHTJEV OVLAŠTENOG TUŢITELJA MOŢE DOZVOLITI PONAVLJANJE KAZNENOG POSTUPKA AKO PODNESE NOVE DOKAZE NA OSNOVU KOJIH SE SUD MOŢE UVJERITI DA SU SE STEKLI UVJETI ZA PONOVNO POKRETANJE POSTUPKA. STOGA JE PRVOSTUPANJSKI SUD POGRIJEŠIO KADA JE NASUPROT TOME IZVEO ZAKLJUĈAK, DA SE U TOM SLUĈAJU RADILO O PRESUĐENOJ STVARI (RES IUDICATA) I SAMO NA TEMELJU TOGA RJEŠENJEM ODBACIO ZAHTJEV NADLEŢNOG TUŢITELJA ZA PONOVNO POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA.

Iz obrazloţenja:

Iz stanja spisa predmeta se vidi, da je pravomoćnim rješenjem prvostupanjskog suda broj K-90/96 od 06. 08. 1996. godine protiv okrivljenog E. Ĉ. obustavljen kazneni posutpak iz razloga što je Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine donijelo Odluku broj 02-248-591/96 od 29.07.1996. godine o njegovoj aboliciji za predmetno kazneno djelo. Nakon toga Kantonalni tuţitelj u Sarajevu (tada Viši javni tuţitelj u Sarajevu) nije izjavio ţalbu, pa je navedeno rješenje postalo pravomoćno, ali je naknadno podnio zahtjev za nastavak kaznenog postupka koji je prvostupanjski sud pobijanim rješenjem odbacio iz odreĊenih razloga.

Protiv tog rješenja ţalbu je izjavio Kantonalni tuţitelj u Sarajevu zbog povrede odredaba kaznenog postupka i povrede kaznenog zakona i u obrazloţenju vrlo detaljno iznio shvatanja da odlukom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine okrivljenom nije mogla biti data abolicija, s obzirom da se radi o kaznenom djelu ratnog zloĉina protiv civilnog stanovništva iz ĉlanka 142. bivšeg kaznenog zakona.

U obrazloţenju pobijanog rješenja prvostupanjski sud smatra da je, predhodno rješenje toga suda o obustavi kaznenog postupka pravomoćno i da njegovo dejstvo nije privremenog karaktera. TakoĊer je u tom rješenju navedeno, da u procesnim odredbama nije predviĊena mogućnost za nastavak kaznenog postupka i da se u ovom kaznenom predmetu radi o presuĊenoj stvari, pa je zbog svega toga niţestupanjski sud odbacio podneseni zahtjev Kantonalnog tuţitelja u Sarajevu.

Prije davanja relevantnih odgovora na ţalbene prigovore Kantonalnog tuţitelja u Sarajevu valjalo je prije toga ocjeniti da li predhodno pravomoćno rješenje prvostupanjskog suda o obustavi kaznenog postupka (protiv koga je tada Viši javni tuţitelj u Sarajevu propustio izjaviti ţalbu) daje snagu presuĊene stvari u odnosu na predmetno kazneno djelo ili se radi o rješenju za koje je izriĉito propisano da se sud po zahtjevu ovlaštenog tuţitelja moţe na njega vratiti i opozvati ga bez obzira što je okrivljenom priznato neko pravo. Odgovor na ovo pitanje oĉigledno ovisi od ocjene da li je rješenje o obustavi kaznenog postupka pored formalne steklo i materijalnu pravomoćnost, što je bitni preduvjet za zakljuĉak da se radi o presuĊenoj stvari (res iudicata). Prilikom davanja odgovora na to pitanje ovaj sud je imao u vidu da prema procesnim odredbama postoji veliki broj rješenja u pogledu kojih je sud ovlašten ili duţan da se na njih vraća i pored toga što je nastupila njihova formalna pravomoćnost, a što samo po sebi ima znaĉenje da ona nisu stekla materijalnu pravnu snagu. Imajući sve to u vidu, te uzimajući u obzir sa jedne strane da je niţestupanjski sud pravomoćno rješenje o obustavi kaznenog postupka donio prije poĉetka glavne rasprave-pretresa i sa druge strane da odredba ĉlanka 394. stavak 1. ZKP izmeĊu ostalog propisuje da ako je kazneni postupak rješenjem pravomoćno obustavljen prije poĉetka glavne rasprave-pretresa, da se onda u tom sluĉaju moţe na zahtjev ovlaštenog tuţitelja dozvoliti ponavljanje kaznenog postupka ako se podnesu novi dokazi na temelju kojih se sud moţe uvjeriti da su se stekli uvjeti za njegovo ponovno pokretanje, onda ovaj kao drugostupanjski sud nije mogao prihvatiti naprijed navedeno zakljuĉivanje u pobijanom rješenju (da se radi o presuĊenoj stvari).

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Kţ-427/01 od 7.2.2003.g.)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum