Vaš pravni kompas 

  • Clan 366. stav 1. Krivicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1017  by sudija
 
Ĉlan 366. stav 1. Kriviĉnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

ZA POSTOJANJE KRIVIĈNOG DJELA NESAVJESTAN RAD U SLUŢBI IZ ĈLANA 366. STAV 1. KRIVIĈNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NIJE POTREBNA TRAJNOST I SISTEMATIĈNOST U NEUREDNOSTI VRŠENJA SLUŢBE, A NITI OCJENA UKUPNOG DJELOVANJA UĈINITELJA U NJEGOVOM POSLOVANJU KAO SLUŢBENE OSOBE, VEĆ JE DOVOLJNO SAMO JEDNO ĈINJENJE ILI NEĈINJENJE KOJE IMA KARAKTER OĈIGLEDNO NESAVJESNOG POSTUPANJA U VRŠENJU DUŢNOSTI U SLUŢBI U SMISLU OVOG KRIVIĈNOG DJELA.

Iz obrazloţenja:

Na utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje prvostepeni sud je pravilno primijenio kriviĉni zakon kada je našao da je okrivljeni, na naĉin opisan u izreci pobijane presude, uĉinio kriviĉno djelo iz ĉl. 366. st. 1. KZ FBiH, jer i ovaj sud nalazi da je on, iz razloga detaljno navedenih u obrazloţenju pobijane presude, kao sluţbena osoba svjesnim kršenjem zakona oĉigledno nesavjesno postupio u vršenju duţnosti, usljed ĉega je nastupila povreda prava drugog. Neosnovan je navod u ţalbi branioca okrivljenog, istican i u toku postupka, a koji prvostepeni sud pravilno nije prihvatio, da je za postojanje oĉigledno nesavjesnog rada u sluţbi potrebno da postoji izvjesna trajnost, pa i sistematiĉnost u neurednosti u sluţbi i da bi u svakom konkretnom sluĉaju trebalo obuhvatiti ĉitavo djelovanje uĉinioca u njegovom poslovanju kao sluţbene osobe da bi se mogao donijeti zakljuĉak da se radi o oĉigledno nesavjesnom postupanju. Naime, i jedno ĉinjenje ili neĉinjenje moţe imati karakter oĉigledno nesavjesnog postupanja u vršenju duţnosti, a ponašanje okrivljenog u konkretnom sluĉaju, i po ocjeni ovog suda, ima takav karakter, jer priroda sluţbene duţnosti okrivljenog, s obzirom da od njenog savjesnog vršenja zavisi uspješnost procesa povratka, zahtijevala je posebnu paţnju, tako da je i prvostepeni sud pravilno našao, a i ovaj sud nalazi, da se u radnjama okrivljenog iz izreke pobijane presude stiĉu sva obiljeţja kriviĉnog djela iz ĉl. 366. st. 1. KZ FBiH. Takav zakljuĉak ne dovodi u pitanje ni ţalbeni navod da, zbog toga što je G. J. u upravnom postupku imala mogućnost i ostvarivala svoja prava (i na kraju ih i ostvarila), nema jednog od bitnih obiljeţja kriviĉnog djela za koje je okrivljeni oglašen krivim, jer se pravo ostvareno u tom postupku moţe smatrati samo otklanjanjem već uĉinjene povrede prava, a ni u kom sluĉaju ne ukazuje da zbog toga nema jednog od bitnih obiljeţja kriviĉnog djela iz ĉl.
366. st. 1. KZ FBiH u radnjama okrivljenog. Stoga ne stoji ni ţalbeni osnov povrede kriviĉnog zakona.

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: Kţ-595/02 od 22.4.2003.g.)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum