Vaš pravni kompas 

  • Clan 358. stav 2. ZKP FBiH

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1023  by sudija
 
Ĉlan 358. stav 2. ZKP u vezi sa ĉlanom 276. stav 3. ZKP i ĉlanom 6.
stavom 3. ((b) i (c) Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

POSTAVLJANJE OPTUŢENOM BRANIOCA PO SLUŢBENOJ DUŢNOSTI NEPOSREDNO PRED POĈETAK GLAVNOG PRETRESA NA KOJEM JE DONIJETA PRESUDA, BEZ OSTAVLJANJA MOGUĆNOSTI BRANIOCU DA SE UPOZNA SA SPISIMA U KONKRETNOM PREDMETU I DA SA SVOJIM BRANJENIKOM OBAVI RAZGOVOR O NAĈINU ODBRANE, PREDSTAVLJA POVREDU PRAVA OPTUŢENOG NA ODBRANU UĈINJENU NA GLAVNOM PRETRESU KOJA JE MOGLA BITI OD UTJECAJA NA ZAKONITO I PRAVILNO DONOŠENJE PRESUDE.

Iz obrazoţenja:

S obzirom na navedenu sadrţinu spisa u ovom predmetu i sadrţinu zapisnika o glavnom pretresu, ovaj sud nalazi taĉnom ţalbenu tvrdnju okrivljenog V.Š. da mu je branilac po sluţbenoj duţnosti postavljen neposredno pred poĉetak glavnog pretresa na kojem je donijeta presuda, a kako u spisu ne postoje podaci koji bi ukazivali da se, nakon što je postavljen za branioca po sluţbenoj duţnosti okrivljenom V.Š. advokat
H.S. upoznao sa spisima u konkretnom predmetu, a niti da je obavio razgovor sa svojim branjenikom, ovaj sud nalazi i da je na taj naĉin povrijeĊena odredba ĉlana 6. stava 3. (b) Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kojom je odreĊeno da svako ko je optuţen za kriviĉno djelo ima, izmeĊu ostalih prava u okviru prava na odbranu, i pravo da mu se osiguraju vrijeme i uvjeti neophodni za pripremanje odbrane. To pravo osobe optuţene za kriviĉno djelo mora se posmatrati zajedno sa pravom na branioca, ustanovljenim ĉlanom 6. stavom 3. (c) Konvencije, tako da ono obuhvata i pravo da se i braniocu osiguraju vrijeme i uvjeti neophodni za pripremanje odbrane, a što svakako podrazumijeva i pruţanje braniocu mogućnosti uvida u spise predmeta i razgovora sa njegovim branjenikom u cilju pripremanja odbrane. Stoga se osnovano ţalbom okrivljenog V.Š. ukazuje da je navedenim postupanjem prvostepenog suda na glavnom pretresu povrijeĊeno njegovo pravo odbrane, a, s obzirom na sadrţinu same povrede, i da je to moglo biti od uticaja na zakonito i pravilno donošenje presude, te da je na taj naĉin uĉinjena bitna povreda

odredaba kriviĉnog postupka iz ĉlana 358. stava 2. u vezi sa ĉlanom 276. stav 3. ZKP i ĉlanom 6. stav 3. (b) i (c) Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Kţ-623/01 od 26.8.2003.g.)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum