Vaš pravni kompas 

  • Clan 35. Zakona o krivicnom postupku

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1019  by sudija
 
Ĉlan 35. taĉka 5. Zakona o kriviĉnom postupku

SUDIJA KOJI JE KAO ĈLAN VIJEĆA SUDJELOVAO U DONOŠENJU DRUGOSTEPENE PRESUDE, KOJA JE PO ŢALBI OKRIVJENOG UKINUTA RJEŠENJEM SUDA U TREĆEM STEPENU, MOŢE PONOVO SUDJELOVATI U DONOŠENJU ODLUKE DRUGOSTEPENOG SUDA, JER TA OKOLNOST DA JE RANIJE VEĆ SUDJELOVAO U DONOŠENJU DRUGOSTEPENE PRESUDE NIJE RAZLOG ZA NJEGOVO IZUZEĆE.

Iz obrazloţenja:

U odredbi ĉlana 35. taĉka 5. ZKP propisano je da sudija ne moţe vršiti sudsku duţnost ako je u istom predmetu sudjelovao u donošenju odluke niţeg suda ili ako je u istom sudu sudjelovao u donošenju odluke koja se pobija ţalbom. Iz tako koncipirane zakonske odredbe jasno proizilazi, da je njezin ratio legis u tome da sudija ne moţe sudjelovati u odluĉivanju o odluci koju je donio kao sudija pojedinac ili u sastavu vijeća. Dakle, napred citirana zakonska odredba se ne moţe tumaĉiti na naĉin kako to smatraju branioci okrivljenog I.B. u podnesenom zahtjevu za izuzeće odnosno ona ne zabranjuje da nakon ukidanja presude ponovo odluĉuje vijeće u istom sastavu. Da je ovo zaista tako moţe se zakljuĉiti i iz odredbe ĉlana 378. stav 2. ZKP (koju da je trebalo primjenio bi Vrhovni sud Federacije rješavajući u trećem stepenu na temelju ovlaštenja iz ĉlana 384. stav 2. ZKP). U toj zakonskoj odredbi je propisano da drugostepeni sud moţe narediti, da se novi glavni pretres odrţi pred potpuno izmjenjenim vijećem. To bi shodno takvom zakonskom odreĊenju znaĉilo da je i u konkretnom sluĉaju Vrhovni sud Federacije odluĉujući u trećem stepenu mogao odrediti da se drugostepeni postupak provede pred novim vijećem. Postojanje takve odredbe bi bilo apsurdno, kada bi zakonska osnova iz koje branioci okrivljenog I.B. traţe izuzeće i razlozi koje su naveli onemogućavala da u ponovnom odluĉivanju uĉestvuje vijeće u istom sastavu koje je donjelo raniju drugostepenu odluku koja je ukinuta. Imajući sve napred izloţeno u vidu, mora se zakljuĉiti da zahtjev branilaca okrivljenog I.B. za izuzeće sudije Vrhovnog suda Federacije I.D. nije osnovan.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Su-422/02 od 6.11.2002.g.)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum