Vaš pravni kompas 

  • Clan 31. Zakona o krivicnom postupku

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1018  by sudija
 
Ĉlan 31. st. 1. i 2. Zakona o kriviĉnom postupku

DELEGIRANJE MJESNE NADLEŢNOSTI NIJE MOGUĆE PRIJE PODNOŠENJA ZAHTJEVA OVLAŠTENOG TUŢIOCA ZA POKRETANJA KRIVIĈNOG POSTUPKA, JER SE POD TIM PODRAZUMIJEVA ODUZIMANJE POSTUPANJA PO JEDNOM ODREĐENOM KRIVIĈNOM PREDMETU OD MJESNO NADLEŢNOG SUDA I NJEGOVA PREDAJA DRUGOM MJESNO NENADLEŢNOM SUDU.

Iz obrazloţenja:

Uopšte navedeno, kada se radi o prenošenju mjesne nadleţnosti (delegaciji mjesne nadleţnosti) iz vaţnih razloga primjenjuje se odredba ĉlana 31. ZKP. Iz te zakonske odredbe jasno proizilazi, kada se moţe izvršiti delagacija mjesne nadleţnosti sa jednog na drugi sud. U smislu zakonskih odreĊenja iz te odredbe, takvo prenošenje mjesne nadleţnosti sa jednog na drugi sud moţe se kao prvo izvršiti samo u stadiju sudskog postupka do završetka glavnog pretresa. Da je to ovako, vidi se i po tome što se prema ĉlanu 31. stav 3. ZKP rješenje o delegaciji mjesne nadleţnosti moţe donjeti na prijedlog istraţnog sudije, sudije pojedinca ili predsjednika vijeća, ili na prijedlog jedne od stranaka ili branioca. Kao drugo, da bi se izvršilo delegiranje mjesne nadleţnosti sa mjesno nadleţnog suda na neki drugi stvarno nadleţan sud nuţno je da postoje vaţni razlozi. Posljediĉno tome, Vrhovni sud Federacije moţe za voĊenje kriviĉnog postupka odrediti drugi stvarno nadleţan sud na teritoriji drugog kantona ako su kumulativno ispunjeni uvjeti i to da je kod niţestepenog suda predmet u postupku i da postoje vaţni razlozi za takvo postupanje.

Dakle, iskljuĉena je zakonska mogućnost da Vrhovni sud Federacije izvan okvira sudskog kriviĉnog postupka za neki predmet koji se još uvjek obraĊuje kod Općinskog tuţilaštva u Tuzli za postupanje umjesto mjesno nadleţnog Općinskog suda u Tuzli, unaprijed odredi neki drugi stvarno nadleţan sud van podruĉja Tuzlansko-podrinjskog kantona. Drugaĉije navedeno, tek ukoliko općinski tuţilac u Tuzli podnese Općinskom sudu u Tuzli zahtjev za pokretanje kriviĉnog postupka u formi zahtjeva za sprovoĊenje istrage ili neposredne optuţnice, bit će ispunjene napred navedene zakonske pretpostavke, da Vrhovni sud Federacije u takvom kriviĉnom predmetu koji bude kod pomenutog niţestepenog suda, ispituje vaţne razloge za prenošenje mjesne nadleţnosti sa tog suda na neki drugi stvarno nadleţan sud van podruĉja Tuzlansko-podrinjskog kantona (naravno misli se na situaciju ukoliko općinski tuţilac u Tuzli podnese pismeni prijedlog u skladu sa odredbom ĉlana 31. stav 2. ZKP).

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Kr-42/02 od 25.3.2002.g.)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum