Vaš pravni kompas 

  • Clan 183. Zakona o krivicnom postupku

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1020  by sudija
 
Clan 183. Zakona o krivicnom postupku

AKO SU ISPUNJENI OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA ODREĐIVANJE (PRODUŢENJE) PRITVORA U SMISLU ĈLANA 183. STAV 1. TAĈKA 4. ZKP ZA NEKO OD TAKSATIVNO NABROJANIH KRIVIĈNIH DJELA, PRITVOR SE MOŢE ODREDITI ODNOSNO PRODUŢITI I ZA NJIHOV KVALIFIKOVANI OBLIK (KOJI SE NE NAVODI U ZAKONU) PRIMJENJUJUĆI PRINCIP LOGIĈNOG TUMAĈENJA PRAVNE NORME ARGUMENTUM A MINORE AD MAIUS (ZAKLJUĈIVANJEM DA JE NEŠTO DOPUŠTENO ZA TEŢI SLUĈAJ, KADA JE DOPUŠTENO U LAKŠEM SLUĈAJU).


Iz obrazloţenja:

Prema shvatanju ovog suda primjena navedene taĉke 4. zahtijeva odreĊeno tumaĉenje, koje ima za cilj utvrĊivanje smisla navedene zakonske odredbe metodom logike. Evidentno je da je zakonodavac propisivanjem odredbe taĉke 4. stav 1. ĉlana
183. ZKP-a, za odreĊena, najteţa kriviĉna djela, u odreĊenim okolnostima determinisanim naĉinom izvršenja ili posljedicama izvršenja tog djela, ţelio utvrditi poseban osnov za odreĊivanje mjere pritvora. Pri tome je zakonodavac u pravnoj normi precizirao i kriviĉna djela u odnosu na koja se po tom, specifiĉnom, osnovu mjera pritvora moţe odrediti, meĊutim prema shvatanju ovog suda primjena navedenog osnova zahtijeva logiĉko tumaĉenje pravne norme principom argumentum a minore ad maius (zakljuĉivanjem da je nešto dopušteno za teţi sluĉaj, kada je dopušteno u lakšem sluĉaju). Taĉka 4. navedenog ĉlana kao jedno od kriviĉnih djela u odnosu na koje je moguće primijeniti taj propis predviĊa kriviĉno djelo ubistva iz ĉlana 171. stav 1. KZ FBiH. MeĊutim, ta odredba se odnosi na osnovni oblik kriviĉnog djela ubistva dok su u ĉlanu l72. stav 2. KZ FBiH predviĊeni kvalifikovani oblici ubistva. Pri tome je bitno ukazati da kvalifikovani oblik kriviĉnog djela ubistva u sebi uvijek sadrţi i osnovni oblik tog kriviĉnog djela, zakonski tekst kvalifkovanih oblika uvijek u sebi sadrţi definiciju osnovnog oblika djela – “ko drugog liši ţivota”, pa je stoga ovaj sud mišljenja da ĉlan 183. stav 1. taĉka 4. ZKP-a moţe biti osnov i za odreĊivanje mjere pritvora kada je u pitanju kriviĉno djelo ubistva iz ĉlana 171. st. 2. taĉka 5. KZ FBiH, te se suprotno tvrĊenje u ţalbi ukazuje kao neosnovano.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Kţ-430/03 od 10.9.2003. g.)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum