Vaš pravni kompas 

  • Clan 10. stav 2. Krivicnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1015  by sudija
 
Ĉlan 10. stav 2. Kriviĉnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

DA LI JE PRIMIJENJENA ODBRANA BILA NEOPHODNO POTREBNA ZA ODBIJANJE NAPADA PROCJENJUJE SE NA OSNOVU SVIH OKOLNOSTI NAPADA I ODBRANE, A, PRIJE SVEGA, NA OSNOVU OKOLNOSTI KOJE SE ODNOSE NA INTENZITET NAPADA, SREDSTVA UPOTRIJEBLJENA PRI NAPADU I ODBRANI I SREDSTVA KOJA SU NAPADNUTOM BILA NA RASPOLAGANJU ZA ODBIJANJE NAPADA, OPĆU FIZIĈKU SNAGU ALI I TRENUTNU FIZIĈKU SPOSOBNOST NAPADAĈA I NAPADNUTOG.

Iz obrazloţenja:

Za donošenje zakljuĉka da je okrivljeni djelo uĉinio u nuţnoj odbrani neophodno je utvrditi ĉinjenice koje su od znaĉaja ne samo za ocjenu da li je postojao istovremeni protivpravni napad nego i one koje su neophodne za ocjenu da li je primjenjena odbrana bila neophodno potrebna i srazmjerna napadu. Da li je primjenjena odbrana bila neophodno potrebna za odbijanje napada procjenjuje se na osnovu svih okolnosti napada i odbrane, a, prije svega, na osnovu okolnosti koje se odnose na intenzitet napada, sredstva upotrijebljena pri napadu i odbrani i sredstva koja su napadnutom bila na raspolaganju za odbijanje napada, opću fiziĉku snagu i trenutnu fiziĉku sposobnost napadaĉa i napadnutog. Budući da je prvostepeni sud, kako se to osnovano ukazuje ţalbom zamjenika kantonalnog tuţioca, propustio utvrditi fiziĉku snagu i opću fiziĉku sposobnost okrivljenog i oštećenog kao i njihove trenutne fiziĉke sposobnosti s obzirom na stepen alkoholisanosti u kojem se nalazio svaki od njih, te, takoĊe, kada je našao da napad oštećenog nije prestao nakon što je okrivljeni oteo od njega noţ, intenzitet tog, po ocjeni prvostepenog suda, nastavljenog napada u tako izmijenjenim okolnostima, ĉinjeniĉno stanje u ovoj kriviĉnopravnoj stvari je ostalo nepotpuno utvrĊeno jer je sud propustio utvrditi ĉinjenice koje su od odluĉnog znaĉaja za donošenje pravilne i zakonite odluke.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: Kţ-146/01 od 29.5.2003.g.)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum