Vaš pravni kompas 

  • Budzet FERK-a za 2019. godinu

  • Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine i propisi Federacije Bosne i Hercegovine
Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine i propisi Federacije Bosne i Hercegovine
 #1212  by matrix
 
BUDŽET FERK-a za 2019. godinu

Član 1.

FERK se finansira iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imalaca dozvola koji se bave djelatnošću iz člana 12. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imalaca dozvola koji se bave djelatnošću iz člana 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te prihoda koje ostvaruje na osnovu drugih zakona iz oblasti energije, kao i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova na osnovu arbitraže.

Član 2.

Budžet FERK-a za 2019. godinu sastoji se od :

Bilans prihoda i Bilans rashoda

1. Prihodi 3.787.266,00 KM

2. Rashodi 3.787.266,00 KM

Član 3.

Prihodi za 2019. godinu koristit će se za redovno obavljanje djelatnosti FERK-a, te ukoliko se ostvari višak prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada kao i drugih naknada ostvarenih od poslova iz nadležnosti FERK-a, u odnosu na finansijski plan FERK-a, isti će se prenijeti u prihod

za narednu 2020. godinu, a sve u skladu sa stavom (3) člana 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Budžet – prihodi FERK-a za 2019. godinu.Vrsta prihoda


Iznos

(KM)

Regulatorne naknade za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti
3.407.266,00Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti iz sektora naftne privrede
315.000,00Jednokratne naknade


50.000,00Ostali prihodi


15.000,00UKUPNO PRIHODA ZA 2019. GODINU


3.787.266,00Član 4.

Obzirom na specifičnost budžeta FERK-a ostavlja se mogućnost unutrašnje preraspodjele, tj. korekcija budžetskih stavki, u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10% između odobrenih potkategorija stavki budžeta. Korekcije će se provoditi internim odlukama FERK-a, koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije BiH (ukoliko ih bude) sa finansijskim izvještajima u sklopu Izvještaja o radu FERK-a za 2019. godinu, a sve u skladu sa članom 23. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Budžet – rashodi FERK-a za 2019. godinu.konto


Opis stavke Budžeta


Iznos

(KM)611


Bruto plate i naknade zaposlenima


2.113.981,20

6112


Naknada troškova zaposlenih


150.000,00

612


Doprinosi poslodavca


239.831,30613


Izdaci za materijal i usluge


563.453,506131


Putni troškovi


94.900,006132


Izdaci za energiju


24.000,006133


Izdaci za komunalne usluge u

komunikaciju


47.500,006134


Administrativni materijal
24.300,006135


Izdaci za usluge prevoza i goriva


15.650,006136


Unajmljivanje imovine i opreme


186.003,506137


Materijal i usluge opravki i održavanja


41.500,006138


Izdaci osig.,bank.usl.,i usluge platnog

prometa


17.400,006139


Ugovorene i druge posebne usluge


112.200,00821


Kapitalni rashodi


720.000,00821500


Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
37.000,00821311


Nabavka kancelarijskog namještaja


3.000,00821000


Nabavka stalnih sredstava (zemljište i

građevina)


600.000,00
UKUPNO RASHODA ZA 2019.

GODINU


3.787.266,00

Član 5.

Ovaj budžet stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivat će se u poslovnoj 2019. godini.

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

Mirsad Zaimović

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

Tomislav Martinović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum