Vaš pravni kompas 

  • Bracna stecevina porodicna kuca

  • Statusna pitanja, razvodi, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo nad mldb djecom, imovinska pitanja u braku itd.
Statusna pitanja, razvodi, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo nad mldb djecom, imovinska pitanja u braku itd.
 #652  by comodore
 
BRAČNA STEČEVINA - porodicna kuca
Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine

čl. 251 i 252

Parnične stranke koje su u toku trajanja bračne zajednice zajednički izgradile porodičnu kuću i u istu se uselile su suvlasnici sa po pola dijela na toj kući, a tvrdnje tužitelja da je u navedenu kuću uložio svoja posebna sredstva, tj. imovinu koju je naslijedio se moraju dokazati u suprotnom ih sud ne prihvata.

Obrazloženje:

"Neosnovani su žalbeni navodi tuženog da je prvostepeni sud pogrešno utvrdio udio tužiteljice u bračnoj tečevini koja se sastoji od kuće sa kućištem i dvorištem izgrađenoj na parceli k.č. br.... u k.o. F., te da je pogrešno primijenio odredbe čl. 251. i 252. Porodičnog zakona FBiH ("Sl. novine FBiH, broj 35/05). Naime, u toku postupka je prvostepeni sud pravilno utvrdio na osnovu izvedenih dokaza (pogotovo ugovora o kreditu) da su parnične stranke u toku trajanja bračne zajednice zajednički izgradile porodičnu kuću i u istu uselili 1981. godine. Tvrdnje tužitelja da je u navedenu kuću uložio svoja posebna sredstva, tj. imovinu koju je naslijedio nisu ni na koji način dokazana (čl. 126. ZPP-a), te ih prvostpeni sud pravilno nije ni prihvatio. Odredbom čl. 252. st. 1. Porodičnog zakona FBiH je propisano da su bračni partneri u jednakim dijelovima suvlasnici u bračnoj tečevini ako nisu drugačije ugovorili, dok je članom 251. st. 1. istog Zakona propisano da bračnu tečevinu čini imovina koju su bračni partneri stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice, kao i prihodi iz te imovine. Imajući u vidu ovakve zakonske odredbe, prvostepeni sud je pravilno zaključio da su parnične stranke suvlasnici sa po 1/2 dijela na porodičnoj stambenoj zgradi izgrađenoj na parceli k.č. broj... k.o. F. Također su neosnovani žalbeni navodi tuženog da se u ovom slučaju nije mogao primijeniti Porodični zakon iz 2005. godine budući da je brak zaključen i razveden prije stupanja na snagu ovog zakona. Naime, odredbom čl. 387. Porodičnog zakona FBiH ("Sl. novine FBiH", broj 35/05) je propisano da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Porodičnog zakona ("Sl. list SRBiH" br. 21/79 i 44/89, kao i "Sl. list RBiH", br. 6/94 i 13/94), iz čega proizilazi da je prvostepeni sud u ovom slučaju pravilno primijenio materijalno pravo."(Presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, Gž 1226/2012(2) od 30.3.2012. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum