Vaš pravni kompas 

  • Bracna stecevina na stambenom objektu i zemljisnoj parceli

  • Statusna pitanja, razvodi, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo nad mldb djecom, imovinska pitanja u braku itd.
Statusna pitanja, razvodi, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo nad mldb djecom, imovinska pitanja u braku itd.
 #650  by comodore
 
BRAČNA STEČEVINA NA STAMBENOM OBJEKTU I ZEMLJIŠNOJ PARCELI
Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine

čl. 251 i 252

Nekretnina koju su bračni drugovi u toku trajanja braka pribavili i zajedničkim radom i sredstvima na njoj sagradili stambeni objekat, a koja je pribavljena zamjenom posebne imovine jednog bračnog druga, predstavlja bračnu stečevinu pa su bračni drugovi sa istim suvlasničkim dijelom postali suvlasnici na stambenom objektu i zemljišnoj parceli.

Obrazloženje:

"Ne stoji povreda odredbe člana 8. Zakona o parničnom postupku (u daljem tekstu: ZPP) na koju ukazuje revident. Drugostepeni sud je u okviru kontrolne funkcije prihvatio da je prvostepeni sud ocijenio sve dokaze savjesno i brižljivo, kako svaki dokaz posebno tako i sve dokaze zajedno. Tuženi ne može sa uspjehom svoju subjektivnu ocjenu dokaza suprotstaviti ocjeni dokaza koju su dali nižestepeni sudovi u skladu sa odredbom člana 8. ZPP Drugostepeni sud je cijenio sve žalbene navode od odlučnog značaja i za svoju odluku dao odgovarajuće razloge (član 231. u vezi sa članom 191. stav 4. ZPP) pa prema tome nije bilo povreda iz člana 209. ZPP.

Ne stoji prigovor revidenta da su tužitelji, kao zakonski nasljednici umrlog oca I., trebali da aktivnu legitimaciju za vođenje postupka dokažu izvodom iz matične knjige rođenih. Ovo iz razloga što su tužitelji iz ostavinskog postupka kao zakonski nasljednici umrlog oca I.H. upućeni na parnicu protiv tužene, kao druge supruge I., radi dokazivanja činjenice da je predmetna nekretnina bračna stečevina. U ostavinskom rješenju broj 42 0 O... O od 23. 8. 2012. godine navedeno je da su zakonski nasljednici utvrđeni na osnovu smrtovnice nadležnog općinskog organa uprave Općine Z., što je i po ocjeni revizijskog suda valjan dokaz za utvrđenje navedene činjenice.

Ovaj sud smatra da su nižestepeni sudovi pravilnom primjenom materijalnog prava usvojili tužbeni zahtjev da je nekretnina označena kao k.č. broj... zv. "B", na kojoj se nalazi kuća- zgrada, površine 73 m2, te dvorište površine 456 m2 ili ukupno 529 m2, zajednička stečevina prednika tužitelja I.H. i njegove prve supruge Đ.H.. Ovu nekretninu pribavili su bračni drugovi u toku trajanja braka tako što je supružnik I. izvršio zamjenu nekretnina sa H.H. kome je predao 10,5 dunuma svoje očevine, a za uzvrat je dobio 3,5 dunuma od drugog ugovarača. Odlučna je okolnost da su bračni drugovi u toku trajanja braka zajedničkim radom i sredstvima sagradili stambeni objekat na predmetnoj nekretnini koja je pribavljena zamjenom pa su sa istim suvlasničkim dijelom od 1/2 postali suvlasnici na stambenom objektu i zemljišnoj parceli površine 529 m2 koja služi za redovnu upotrebu stambenog objekta (član 251. u vezi sa članom 252. Porodičnog zakona F BiH. Na takav zaključak upućuje i odredba člana 12. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima prema kojoj vlasnik zgrade ima pravo vlasništva na zemljištu na kome je zgrada izgrađena i koje služi za redovnu upotrebu zgrade. Zajednički izgrađeni stambeni objekat ima površinu od 73 m2, tako da je površina dvorišta od 456 m2 prema usvojenim standardima u građevinarstvu potrebna za redovnu upotrebu stambenog objekta.

Pravilnom primjenom materijalnog prava usvojen je i zahtjev za utvrđenje ništavosti testamenta kojim je I.H. za života raspolagao u korist tužene, kao druge supruge, sa suvlasničkim dijelom svoje prve supruge na k.č.br.... jer je time prenio više prava nego što je imao (član 52. stav 1. ZOO).

Kako ne postoje razlozi revizije kao ni razlozi na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, valjalo je reviziju tužene odbiti shodno odredbi člana 248.ZPP.

Ovaj sud je odbio zahtjev tužitelja za dosuđenje troškova za sastav odgovora na reviziju tužene, jer ova parnična radnja nije bila potrebna radi vođenja parnice (član 387. stav 1. u vezi sa članom 397. stav 1. ZPP."(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, Rev 17407/2015 od 17.4.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum