Vaš pravni kompas 

  • Blagovremenost podneska upucenog preko poste

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #664  by comodore
 
BLAGOVREMENOST PODNESKA UPUĆENOG PREKO POŠTE
Zakon o parničnom postupku

član 325 stav 2

Dan predaje podneska pošti preporučenom pošiljkom ili telegrafski, smatra se danom predaje sudu kojem je upućen.

Obrazloženje:

"Rješenjem Općinskog suda u....broj...od 7. 4. 2017. godine protiv izvršenika je obustavljeno izvršenje u tom izvršnom predmetu, te su u istom ukinute sve provedene izvršne radnje.

Protiv ovog prvostepenog rješenja tražilac izvršenja je blagovremeno izjavio žalbu kojom rješenje pobija u cijelosti, s tim da u žalbi nije naveo žalbene razloge, ali iz sadržaja žalbe sasvim jasno proizilazi da rješenje pobija zbog povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.

Žalba tražioca izvršenja je osnovana.

Ovaj sud je ispitao pobijano rješenje u granicama žalbenih razloga tražioca izvršenja i po službenoj dužnosti, te je donio rješenje kao u izreci iz slijedećih razloga:

...iz stanja spisa predmeta proizilazi da je prvostepeni sud zaključkom od 14. 7. 2015. godine pozvao tražioca izvršenja da u roku od 15 dana od dana prijema tog zaključka sudu dostavi novu-tačnu adresu izvršenika, odnosno da naznači gdje se nalaze njegove pokretne stvari na kojima bi se provelo izvršenje ili da u istom roku predloži novi predmet ili sredstvo izvršenja, te je istovremeno prvostepeni sud tražioca izvršenja ovim zaključkom upozorio da ukoliko ne postupi po tom zaključku, te sudu u ostavljenom roku ne dostavi novu adresu izvršenika ili ne naznači gdje se nalaze njegove pokretne stvari na kojima bi se provelo izvršenje ili pak ne predloži novi predmet ili sredstvo izvršenja da će prvostepeni sud taj izvršni postupak protiv izvršenika obustaviti, da je potom prvostepeni sud zaključkom od 15. 3. 2017. godine na prijedlog tražioca izvršenja za 15 dana produžio rok za postupanje po zaključku od 14. 7. 2015. godine, koji produženi rok se ima računati počev od dana prijema zaključka kojim mu je rok produžen. Nadalje iz stanja spisa predmeta proizilazi da je tražilac izvršenja zaključak od 15. 03. 2017. godine primio dana 20. 3. 2017. godine, a koju činjenicu konstatira i prvostepeni sud u obrazloženju pobijanog rješenja (stranica 2.).

Polazeći od prednjeg činjeničnog utvrđenja, prvostepeni sud je donio pobijano rješenje, kojim je protiv izvršenika obustavio izvršenje u tom izvršnom predmetu i u istom je ukinuo sve provedene izvršne radnje, te je u obrazloženju pobijanog rješenja naveo da tražilac izvršenja nije postupio po zaključku istoga suda od 14. 5. 2015. godine, niti u naknadno ostavljenom-produženom roku koji mu je produžen zaključkom od 15. 3. 2017. godine, računajući taj produženi rok počev od 20. 3. 2017. godine.

Ovaj sud nalazi da žalba tražioca izvršenja s pravom ukazuje da prvostepeni sud prilikom donošenja pobijanog rješenja nije cijenio sve dokaze koji su od odlučnog značaja za donošenje pravilne i zakonite odluke za provođenje započetog izvršenja, zbog kojeg propusta je prvostepeni sud pogrešno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje, na koje je potom pogrešno primijenio materijalno pravo kada je u tom predmetu protiv izvršenika obustavio izvršenje, ta kada je u istom ukinuo sve provedene izvršne radnje, a to iz slijedećih razloga:

Naime, iz stanja spisa predmeta i dostavnice koja se nalazi u spisu predmeta proizilazi da je tražilac izvršenja zaključak od 15. 3. 2017. godine, kojim mu je produžen rok za dostavljanje podataka iz zaključka od 14. 7. 2015. godine, primio dana 20. 3. 2017. godine, pa je slijedom toga tražiocu izvršenja posljednji dan za postupanje po navedenim zaključcima prvostepenog suda isticao dana 4. 4. 2017. godine. Iz stanja spisa predmeta također proizilazi da je tražilac izvršenja dana 4. 4. 2017. godine, (dakle u roku koji je tražiocu izvršenja određen zaključkom od 15. 3. 2017. godine), preporučeno preko Pošte S. S. pod brojem preporuke... prvostepenom sudu dostavio podnesak kojim se izjašnjava na sadržaj zaključka od 14. 7. 2015. godine, a koji pismeni podnesak tražioca izvršenja je kod prvostepenog suda zaprimljen dana 10. 4. 2017. godine i koji je evidentiran kroz program CMS i naveden u popisu prvostepenog spisa pod rednim brojem 37.

U konkretnom slučaju prvostepeni sud je donio pobijano rješenje dana 7. 4. 2017. godine, te je u obrazloženju tog rješenja pogrešno i preuranjeno zaključio da tražilac izvršenja nije postupio po zaključcima prvostepenog suda od 14. 7. 2015. godine i od 15. 3. 2017. godine, iako iz stanja spisa proizilazi da je tražilac izvršenja u roku koji mu je određen tim zaključcima postupio po uputama prvostepenog suda koje su mu naložene tim zaključcima, budući da je odredbom iz člana 325. stav 2. ZPP, a koja se na odgovarajući način primjenjuje i u izvršnom postupku u smislu odredbe iz člana 21. stav 1. Zakona o izvršnom postupku, propisano ako je podnesak upućen preko pošte preporučenom pošiljkom ili telegrafski, dan predaje pošti smatra se danom predaje sudu kojem je upućen, a ako je podnesak upućen telefaksom, danom predaje smatra se dan prijema telefaksa u sudu.

Iz naprijed iznijetih razloga se žalba tražioca izvršenja ukazuje kao osnovana, te je istu valjalo uvažiti, a pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovni postupak primjenom odredbe iz člana 235. tačka 3. ZPP u vezi sa odredbom iz člana 21. stav 1. Zakona o izvršnom postupku."(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, 17 0 Ip 058797 17 Pž od 17.10.2017. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum