Vaš pravni kompas 

  • Arbitraza

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1257  by legalis
 
12.1. Arbitraža – osnovne karakteristike

Arbitraža25 je jedan od alternativnih načina rješavanja sporova u kojem odluku o sporu donosi arbitar pojedinac ili arbitražno vijeće. Broj arbitara arbitraže mora biti neparan. Arbitri se imenuju sa liste arbitara. Listu vode predsjednik i potpredsjednici Vanjskotrgovinske komore BiH (VTK).26 Stranke mogu ugovoriti arbitražu pred VTK, ili drugim forumima. Troškovi su regulisani Odlukom o utvrđivanju tarife troškova arbitraže pred VTK.27 Stranke također snose troškove smještaja, hrane i sl. arbitrima, ukoliko oni takve troškove imaju. Također, troškovi za stranke se razlikuju u zavisnosti da li je sudi arbitar pojedinac ili arbitražno vijeće (3 ili 5 arbitara).

Odredbe o arbitraži su sadržane u Zakonu o parničnom postupku FBiH. Međutim, stranke ugovorom mogu isključiti primjenu domaćeg procesnog prava u slučaju arbitraže.

Arbitražni postupak je različit od medijacije. Ukoliko je arbitraža ugovorena, sudski postupak se neće pokrenuti, dok medijacija može biti pokrenuta i u toku sudskog postupka. Arbitražni postupak je formalan i isti se vodi po posebnim pravilima koje stranke ugovore, dok je medijacija fleksibilniji, i ne tako formalan način rješavanja sporova.

Kako bi započele arbitražu, stranke moraju zaključiti ugovor o arbitraži, ili u ugovoru koji je predmet spora uključiti arbitražnu klauzulu.28 Ugovor o arbitraži može se sklopiti u pogledu određenog spora i u pogledu budućih sporova koji mogu proizaći iz određenog pravnog odnosa. Ugovor o arbitraži pravovaljan je samo ako je sklopljen u pismenom obliku i ako su ga potpisale sve stranke. Ugovor o arbitraži sklopljen je u pismenom obliku i onda kada je sklopljen razmjenom pisama, telegrama, telefaksa ili drugih putem drugih

telekomunikacijskih sredstava koja omogućuju pisani dokaz o sklopljenom ugovoru.

Prednosti arbitraže su, između ostalog, povjerljivost postupka, manji troškovi, brzina rješavanja spora, rješenja, ekspertiza arbitara, te lakše priznanje i izvršenje arbitražnih odluka.

Arbitraža predstavlja mnogo jeftiniji i efikasniji način rješavanja sporova. Arbitražna odluka također predstavlja izvršni naslov, odnosno predstavlja pandan sudskoj odluci.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum