Vaš pravni kompas 

  • Advokatska komora Bosne i Hercegovine

  • Caffe bar "Pravnik" - otvoren 24h
Caffe bar "Pravnik" - otvoren 24h
 #229  by matrix
 
Advokatska komora Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina nema advokatsku komoru na drzavnom nivou, postoje dvije advokatske komore i to:

Advokatsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine i advokatsku komoru Republike Srpske

Advokatura u Bosni i Hercegovini ima tradiciju dužu od 120 godina – prvi pisani Zakon o advokaturi donijela je Austro-ugarska 1883 godine / Advokaten ordnung /. Ovaj datum danas se slavi kao početak samostalne i neovisne advokature u BIH. „Advokatskim redom“ kako se nazivao zakon, utemeljen je jedinstven sistem i sloboda bavljenja advokaturom. Advokati su dio pravosuđa, a vlasti nisu mogle odbiti molbu podnositelja, ako je ispunjavao uslove za bavljenje advokaturom.

Drugi Zakon o advokaturi je donesen 1909 godine i njime su osnovane advokatske komore u Sarajevu, Ljubljani, Splitu i Dubrovniku.Ovim Zakonom je advokatura institucionalizovana – dobila je Advokatsku komoru, svoje organe a vodio se i Imenik advokata, i ako i dalje advokate imenuje upravna vlast.

1929 godine donešen je novi Zakon o advokatima kojim se izjednačuje položaj advokata u Kraljevini Jugoslaviji. Iste godine Ministar pravde donosi Uredbu kojom se osnivaju Advokatske komore u : Beogradu, Podgorici, Skoplju i Zagrebu a komore u Sarajevu, Novom Sadu, Ljubljani i Splitu su nastavile sa radom.Ovaj Zakon urađen je po tadašnjim evropskim standardima, pa je advokat imao slobodu govora i potpuni imunitet.

Tada je prvi put ženama dozvoljeno da se bave advokaturom – dakle svaka osoba koja ispunjava zakonske uslove imala je pravo biti upisana u Imenik advokata, bez odobrenja državnih vlasti.

U periodu komunističkog režima krajem 1946 godine donesen je novi Zakon o advokaturi, kojim su Advokatske komore stavljene pod nadzor Ministarstva pravde. 1957 godine donosi se novi Zakon o advokaturi i advokatura je postavljena kao javna služba sa pravom da, pored zastupanja građana, zastupa radne organizacije i ustanove.
Prvi Zakon o advokaturi Bosne i Hercegovine je donesen 1971 godine a 1974 godine se pokreće časopis „Advokatura“.

Avokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost koja se organizuje i funkcioniše u skladu sa Zakonom o advokaturi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 30/07 i 59/08).

Advokatska komora Republike Srpske je nezavisna, samoupravna organizacija advokata sa obaveznim članstvom koji imaju sjedište kancelarije svih oblika organizovanja advokatske djelatnosti (advokat, zajednička advokatska kancelarija i advokatsko društvo) u Republici Srpskoj.

Advokatura u Republici Srpskoj je samostalna i nezavisna profesionalna djelatnost koja se organizuje i funkcioniše u skladu sa Zakonom o advokaturi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 30/07 i 59/08).

Advokatska komora Republike Srpske je nezavisna, samoupravna organizacija advokata sa obaveznim članstvom koji imaju sjedište kancelarije svih oblika organizovanja advokatske djelatnosti (advokat, zajednička advokatska kancelarija i advokatsko društvo) u Republici Srpskoj.

U Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske je upisano 431 advokata.

U Imenik stručnih saradnika za pravne poslove Advokatske komore Republike Srpske sada je upisano 25 stručnih saradnika (diplomiranih pravnika sa položenim pravosudnim ispitom).

U Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske sada je upisano 89 advokatskih pripravnika.
Organi Advokatske komore Republike Srpske su:

Skupština Advokatske komore Republike Srpske, koja je delegatska.
Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske, koji predstavlja i zastupa Komoru.
Izvršni odbor Advokatske komore Republike Srpske, je izvršno i administrativno tijelo Advokatske komore Republike Srpske. Izvršni odbor Advokatske komore Republike Srpske čini 11 članova.
Disciplinski organi Advokatske komore Republike Srpske su disciplinski tužilac, koji ima 6 zamjenika, i disciplinski sud (prvostepeni i apelacioni).
Komisija za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske izvršava poslove kontrole materijalnog i finansijskog poslovanja i izvještaja periodičnih i godišnjih izvještaja o tom poslovanju.

Opšti akti Advokatske komore Republike Srpske, koje donosi Skupština Advokatske komore Republike Srpske, su:

Statut Advokatske komore Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 68/05 i 98/08), je osnovni, konstitutivni, normativni akt Advokatske komore Republike Srpske,
Kodeks etike advokata Advokatske komore Republike Srpske, koji je usklađen sa Pravilima Evropskog advokata, etičkog kodeksa Vijeća advokatskih asocijacija i pravnih društava Evrope (Council of the Bars and Law Societes of the European Union – CCBE), a koja pravila je 26. 10. 2009. godine usvojila Skupština Advokatske komore Republike Srpske,
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika, prema kojem se za postupanja suprotna etičkim normama mogu izreći disciplinske mjere, opomena i javna opomena, i disciplinske kazne, novčana kazna i zabrana obavljanja djelatnosti.
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 68/05) kojom se reguliše nagrada koja pripada advokatu za rad u izvršavanju djelatnosti advokata i određuje visina naknade troškova u vezi sa tim radom.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum