Vaš pravni kompas 

  • Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini

  • Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
 #101  by legalis
 
ZAKON O POLITICI DIREKTNIH STRANIH ULAGANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
("Sl. glasnik BiH", br. 4/1998, 17/1998, 13/2003, 48/2010 i 22/2015)I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Zakon o politici direktnih stranih ulaganja (u daljem tekstu: Zakon) reguliše osnovne politike i principe učešća stranih ulagača u privredi Bosne i Hercegovine.

Član 2

U smislu ovoga zakona, upotrebljeni izrazi imaju sledeća značenja:

"Strani ulagač": znači fizičko lice koje nema stalni boravak u Bosni i Hercegovini i nema svoje glavno mesto poslovanja u Bosni i Hercegovini ili pravno lice formirano u skladu sa stranim zakonom koje ima svoju registrovanu kancelariju, centralnu upravu ili glavno mesto poslovanja u nekoj stranoj zemlji;

"Direktno strano ulaganje" znači ulaganje u novoosnovano privredno društvo ili ulaganje u postojeće domaće privredno društvo, kao i ulaganje u novoosnovanu ustanovu ili postojeću ustanovu, koje može biti u novcu, stvarima i pravima.

"Strana kontrola" znači svako ulaganje u visini osnivačkog uloga predviđenog za osnivanje privrednog društva ili ustanove u Bosni i Hercegovini.

"Rezident Bosne i Hercegovine": znači fizičko lice koje ima prebivalište ili boravište u Bosni i Hercegovini, zaposleno ili samostalno radi ili ima svoj centar ekonomskog interesa u Bosni i Hercegovini, ili neko pravno lice konstituisano po zakonima Bosne i Hercegovine ili entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i koje ima registrovano sedište , centralnu upravu ili glavno mesto poslovanja u Bosni i Hercegovini.

"Ulog": znači vlasnički interes koji neki ulagač poseduje u nekom preduzeću;

"Slobodno konvertibilna valuta": znači svaka valuta koju tako okvalifikuje Međunarodni monetarni fond;

"Entiteti": znači Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska;

"Medijski poslovi" su poslovi emitovanja radijskog programa i emitovanja televizijskog programa putem zemaljske radiodifuzije; i

"Poslovni subjekat" je bilo koje domaće privredno društvo ili ustanova u koju je strani ulagač izvršio direktno strano ulaganje, uključujući i proširenje dijela ili cjeline domaćeg privrednog društva ili ustanove.

II - POSTUPAK DIREKTNIH STRANIH ULAGANjA

Član 3

Ukoliko ovim zakonom nije drugačije predviđeno, strani ulagač ima pravo da investira, reinvestira dobit iz takvih ulaganja u bilo koji i sve sektore privrede Bosne i Hercegovine, u istom obliku i pod istim uslovima definisanim za rezidente Bosne i Hercegovine i važećim zakonima i propisima Bosne i Hercegovine i Entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 4

(a) Bez obzira na politiku slobodnih direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini utvrđenih u članu 3. ovog zakona, strani ulog u osnovnom kapitalu nekog poslovnog subjekta koje se bavi proizvodnjom i prodajom oružja, municije, eksploziva za vojnu upotrebu, vojne opreme i medijskim poslovima neće preći 49% osnovnog kapitala u tom poslovnom subjektu.

(b) U slučaju ulaganja u sektore koji podliježu restrikcijama na koje se poziva u stavu (a) ovoga člana, strani ulagači moraju dobiti prethodno odobrenje od nadležnog organa u odgovarajućem Entitetu.

(c) U roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za odobrenje na koje se poziva u stavu (b) ovoga člana, nadležni organ u odgovarajućem Entitetu će obavestiti podnosioca zahteva o svojoj odluci. Ako odluka nije donesena unutar pomenutog krajnjeg roka, direktno strano ulaganje se smatra odobrenim, ukoliko nadležni organ nije podnosioca zahteva u pismenoj formi obavestio o svojoj odluci da donešenje odluke odgađa preko roka od 30 dana.

(d) Ako nadležni organ u entitetu ne donese odluku u roku od 30 dana, računajući od dana predaje urednog zahtjeva za odobrenje stranog ulaganja, obavijestiće o tome podnosioca zahtjeva u narednom roku od 30 dana. Odluku sa obrazloženjem o stranom ulaganju nadležni organ je dužan donijeti i dostaviti stranci najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje urednog zahtjeva. Ako takva odluka ne bude donesena ni u roku od 60 dana, smatraće se da je direktno strano ulaganje odobreno.

(e) Odobrenje direktnog stranog ulaganja na koje se poziva u ovome članu je trajno.

(f) Vlada entiteta može donijeti odluku, ukoliko ocijeni opravdanim, da ulog stranog lica kod određenih privrednih društava iz stava (a) ovog člana ne podliježe restrikciji navedenoj u stavu (a) ovog člana, a sve u skladu sa propisima kojim su regulisane ove oblasti.

Član 5

(a) Postupak registracije stranih ulaganja vršiće se u skladu sa postupkom registracije poslovnog subjekta u Bosni i Hercegovini, njenim entitetima i Brčko Distriktu.

(b) Nadležni registracioni sudovi dužni su po službenoj dužnosti dostavljati Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH podatke o registrovanim privrednim društvima sa elementom stranog ulaganja u elektronskoj formi.

(c) Nadležni registracioni sudovi dostavljaće obavještenja o upisu u registar nadležnog suda iz kojih je vidljiv naziv stranog ulagača, zemlja osnivača, djelatnost i visina ugovorenog (upisanog) osnivačkog kapitala.

(d) Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH obezbijediće tehničke preduslove za dostavljanje podataka od nadležnih sudova.

(e) Bosna i Hercegovina, entiteti i Brčko Distrikt mogu objavljivati opšte podatke o stranim ulaganjima, pri čemu će poštovati legitimne interese subjekata o kojima se radi i obezbjeđivati da se njihove poslovne tajne ne otkrivaju.

Član 6

(a) U svrhe podsticanja i olakšavanja direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini, Savet ministara Bosne i Hercegovine osniva odgovarajuću instituciju .

(b) I Entiteti mogu osnovati takve institucije koje će se baviti promocijom i potpomaganjem ulaganja svaki na svome teritoriju.

Član 7

Ako budu osnovane, institucije na koje se poziva u članu 6. ovoga zakona sarađuju i razmenjuju sve potrebne informacije radi unapređenja direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini i ostvarivanja ciljeva ovoga zakona.

III - PRAVA, POVLASTICE I OBAVEZE STRANIH ULAGAČA

Član 8

(a) U skladu sa odredbama ovoga zakona, i drugih zakona i sporazuma Bosne i Hercegovine te sa zakonima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, strani ulagači imaju ista prava i obaveze kao i rezidenti Bosne i Hercegovine.

(b) Bosna i Hercegovina, entiteti i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine neće vršiti diskriminaciju stranih ulagača u bilo kom obliku, uključujući ali ne i ograničavajući se na njihovo državljanstvo, sedište odnosno boravište, religiju ili državu porekla investicije.

Član 9

(a) Oporezivanje poslovnih subjekata iz ovog zakona obavljaće se u skladu sa poreskim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

st. (b) i (c) (brisano)

Član 10

Direktno strano ulaganje biće izuzeto od plaćanja carina i carinskih obaveza, ukoliko drugačije nije predviđeno odredbama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11).

Član 11

(a) Strani ulagači imaju pravo, da radi svojih ulaganja, na teritoriji Bosne i Hercegovine otvore račune kod bilo koje poslovne banke u domaćoj ili slobodno konvertibilnoj valuti.

(b) Strani ulagači, imaju pravo da slobodno vrše konverziju domaće valute u Bosni i Hercegovini u bilo koju slobodno konvertibilnu valutu radi plaćanja koja se odnose na njihova ulaganja u Bosni i Hercegovini.

(c) Strani ulagači imaju pravo da vrše transfer u inostranstvo, slobodno i bez odlaganja, u slobodno konvertibilnoj valuti, dobit koja nastane kao rezultat njihovog ulaganja u Bosni i Hercegovini, uključujući ali i ne ograničavajući se na:

(i) dobit od ulaganja ostvarena u obliku profita, dividendi, kamata i drugih oblika ;

(ii) sredstva koja ulagači steknu nakon delimične ili potpune likvidacije svojih ulaganja u Bosni i Hercegovini, ili od prodaje imovine, odnosno vlasničkih prava; i

(iii) nadoknadu na koju se odnosi član 16. ovoga zakona.

(d) Transakcije iz st. (a), (b) i (c) ovog člana u inostranstvo vrše se putem komercijalnih banaka po ispunjenju svih poreznih i drugih zakonom propisanih obaveza po osnovu javnih prihoda u Bosni i Hercegovini.

Član 12

Strani ulagači imaju ista prava vlasnička prava na nekretninama kao i lica koja imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine, odnosno pripadnost Bosni i Hercegovini. Strani ulagači iz jedne od država naslednica bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, imaju takva prava pod uslovom da ulagači koji imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine odnosno pripadaju Bosni i Hercegovini, imaju ista takva prava u državi naslednici o kojoj se radi.

Član 13

Strani ulagači će voditi poslovne knjige i sačinjavati finansijske izveštaje u skladu sa međunarodno prihvaćenim računovodstvenim i revizorskim standardima i načelima kao i zakonima Entiteta.

Član 14

Strani investitori će imati pravo da slobodno zapošljavaju nameštenike iz inostranstva ukoliko nije određeno drugačije zakonima u Bosni i Hercegovini o radu i useljavanju,

Član 15

(a) Strani ulagači će poštovati zakone i propise Bosne i Hercegovine i Entiteta.

(b) Ograničenja koja se primenjuju na domaća ulaganja u oblasti javnog poretka (l'ordre public), javnog zdravstva i zaštite okoline će se jednako primenjivati na direktna strana ulaganja.

Član 16

(a) Strana ulaganja neće biti nacionalizovana, eksproprisana ili rekvirirana, te podvrgnuta merama sa sličnim posledicama izuzev u javnom interesu i u skladu sa važećima zakonima i podzakonskim aktima i uz plaćanja primerene naknade.

(b) Takva će se nadoknada smatrati primerenom ako je adekvatna, efektivna i brza.

(c) Razrada standarda za nadoknadu u slučaju nacionalizacije, eksproprijacije, rekvizicije ili sličnih mera koje se pominju u stavu (a) ovoga člana biće u skladu s međunarodnim standardima i biće propisani u podzakonskim aktima iz člana 21. ovoga zakona.

IV - REŠAVANjE SPOROVA

Član 17

Sporovi vezani za strana ulaganja rešavaće se u nadležnim sudovima u Bosni i Hercegovini, osim ako se zainteresovane strane ne ugovore neku drugu proceduru kojom će se ti sporovi rešavati, uključujući ali i ne ograničavajući se na domaće ili međunarodno mirenje ili arbitražu.

V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18

(a) Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od datuma njegovog objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

(b) Službena glasila Entiteta će istovremeno objaviti ovaj zakon.

Član 19

(a) Na dan stupanja na snagu ovoga zakona, odredbe zakona i propisa koji se odnose na direktna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini, a koje su suprotne ili nisu u saglasnosti sa ovim zakonom će prestati da važe bez povrede prava i povlastica koje su stranim ulagačima data i obaveza koje su im nametnute po osnovu ranijih zakona i propisa.

(b) (brisano)

Član 20

Prava i povlastice dati stranim ulagačima i obaveze koje proizilaze iz ovoga zakona ne mogu se ukinuti niti poništiti stupanjem naknadno donesenih zakona i podzakonskih akata na snagu. Ukoliko su takvi naknadno doneseni zakoni podzakonski akti povoljniji za strane ulagače, oni imaju pravo da biraju režim koji će biti merodavan za njihovo ulaganje.

Član 21

Bosna i Hercegovina i Entiteti će, u područjima svoje odgovarajuće nadležnosti, doneti podzakonska akta koja se odnose na provedbu ovoga zakona u roku od 60 dana od dana stupanja ovoga zakona na snagu. Ti podzakonski akti će biti objavljeni u "Službenom glasniku BiH" i sužbenim glasilima Entiteta, a stupiće na snagu osmoga dana od dana njihovog objavljivanja u navedenim službenim glasilima.

Član 22

Entiteti i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine su odgovorni svaki na svojoj teritoriji za provedbu ovoga zakona.

Član 23

Bosna i Hercegovina, entiteti i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine moraju u potpunosti sarađivati da bi se ostvarili ciljevi politike utvrđeni ovim zakonom i poduzimati sve mere da obezbede ispunjenje obaveza koje proizlaze iz ovoga zakona.

Član 24

U slučaju sukoba, odredbe međunarodnih sporazuma i ugovora u kojima Bosna Hercegovina predstavlja jednu od strana imaju jaču pravnu snagu od odredaba ovoga zakona.Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini

("Sl. glasnik BiH", br. 13/2003)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objaviće se u službenim glasilima entiteta i "Službenom glasniku Brčko Distrikta".Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini

("Sl. glasnik BiH", br. 48/2010)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 5

Do ostvarivanja tehničkih uslova za uspostavljanje elektronskog sistema razmjene informacija nadležni registracioni sudovi će Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH dostavljati kopiju Rješenja o upisu poslovnog subjekta u sudski registar privrednog društva sa elementom stranog ulaganja.

Član 6

Prava i povlastice dati stranim ulagačima i obaveze koje proizlaze iz ovog zakona ne mogu se ukinuti niti poništiti stupanjem na snagu naknadno donesenih zakona i podzakonskih akata.

Član 7

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini

("Sl. glasnik BiH", br. 22/2015)

Član 12

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum