Vaš pravni kompas 

  • Provodenje izvrsenja

  • Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
 #1176  by comodore
 
PROVOĐENJE IZVRŠENJA
Član 41
Izvršenje na osnovu nepravosnažnog rješenja o izvršenju
(1) Izvršenje se provodi i prije pravosnažnosti rješenja o izvršenju ako za pojedine izvršne radnje ovim zakonom nije drukčije određeno.
(2) Izvršenje određeno na osnovu vjerodostojne isprave ne može se provesti prije pravosnažnosti rješenja o izvršenju.
(3) Izvršenje se provodi u granicama određenim u rješenju o izvršenju.
Član 42
Vrijeme izvršenja
(1) Izvršenje se provodi radnim danom u vremenu od 7,00 do 19,00 sati.
(2) Sud može zaključkom odrediti da se izvršenje provede i neradnim danom ili noću ako za to postoji opravdan razlog.
Član 43
Rad sudskog izvršioca
(1) Pretraživanje i ulazak u posjed izvršenikove imovine, u skladu sa ovim zakonom, može se vršiti samo ako je to neohodno za postupak izvršenja.
(2) Sudski izvršilac dužan je prilikom pretresa izvršenikovog stana ili odjeće koju on nosi na sebi i preduzimanja drugih izvršnih radnji postupati s dužnim obzirom prema licu izvršenika i članovima njegovog domaćinstva.
(3) Izvršnim radnjama u izvršenikovom stanu kojima ne prisustvuje izvršenik, njegov zakonski zastupnik, punomoćnik ili odrasli član njegovog domaćinstva mora prisustvovati jedan punoljetni svjedok.
(4) Izvršenje u prostoriji pravnog lica provodi se tako da sudski izvršilac prije obavljanja izvršne radnje zatraži od zastupnika pravnog lica da on sam ili lice koje on odredi bude prisutno njenom obavljanju. Ako zastupnik pravnog lica odbije postupiti u skladu sa zahtjevom sudskog izvršioca ili ako ga sudski izvršilac ne zatekne u prostoriji pravnog lica prilikom preduzimanja izvršne radnje, radnju će provesti u prisustvu jednog punoljetnog svjedoka.
(5) Ako izvršnu radnju treba provesti u prostoriji koja je zaključana, a izvršenik ili njegov zastupnik nije prisutan ili neće prostoriju otvoriti sudski izvršilac će uz upotrebu primjerenih sredstava otvoriti prostoriju u prisustvu jednog punoljetnog svjedoka i policije.
(6) O obavljanju izvršnih radnji prema odredbama st. od 3. do 5. ovog člana sudski izvršilac sastavit će poseban zapisnik koji će potpisati pozvani svjedok, a primjerak zapisnika ili obavijest o izvršenoj sudskoj radnji zakačit će se na vrata stana odnosno prostorije.
Član 44
Ometanje sudskog izvršioca u radu
(1) Sudski izvršilac je ovlašten udaljiti lice koje ometa provođenje izvršenja.
(2) Prilikom provođenja prisilnih radnji predviđenih ovim zakonom te radnje moraju biti nužne u postupku izvršenja a upotrijebljena sila ili prinuda i proporcionalna okolnostima slučaja.
(3) U toku postupka izvršenja predviđenog ovim zakonom policija je dužna pružiti sudskom izvršiocu svu pomoć neophodnu za provođenje izvršenja. Sudski izvršilac može, po potrebi, naložiti i upotrebu sile prema licu koje ometa izvršenje.
(4) Pri postupanju policije po nalogu sudskog izvršioca na odgovarajući način se primjenjuju propisi o unutrašnjim poslovima odnosno sudskoj policiji.
(5) U slučaju nepostupanja policije po zahtjevu sudskog izvršioca za pružanje pomoći u provođenju izvršenja, sud je dužan o tome obavijestiti ministarstvo unutrašnjih poslova kantona putem kantonalnog ministarstva pravde.
Član 45
Nepravilnosti pri provođenju izvršenja
(1) Stranka ili učesnik mogu podneskom tražiti od suda da otkloni nepravilnost koju je sudski izvršilac učinio u provođenju izvršenja.
(2) Sud može zaključkom ukinuti nezakonite i nepravilne radnje sudskog izvršioca.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum