Vaš pravni kompas 

  • Kako efikasno naplatiti potraživanje?

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1255  by legalis
 
11.5. Kako efikasno naplatiti potraživanje?

Da biste potraživanje efikasno i uspješno realizovali, prvo treba da provjerite da li dužnik posjeduje neku imovinu.

Prvo, savjetujemo da od Centralne banke BiH zatražite pristup informaciji o bankovnim računima pravnog lica. Naime, izvještaj Centralne banke može pokazati da li su računi dužnika ugašeni ili blokirani. Ukoliko nisu blokirani, možete predložiti izvršenje nad sredstvima koja se nalaze na bankovnim računima dužnika.

U slučaju da je država dužnik, postupak je isti. U ovom slučaju biste trebali saznati u nadležnom ministarstvu finansija koji račun je glavni i s kojeg ćete tražiti izvršenje. Izvršenje na teret sredstava budžeta RS, FBiH i kantona provest će se u visini predviđenoj na određenoj poziciji budžeta i u skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta.

Drugo, ako su računi dužnika zatvoreni ili blokirani, tada možete istražiti ima li dužnik bilo koju drugu imovinu. Postoji mogućnost da dužnik ima pokretnu ili nepokretnu imovinu. Da biste provjerili ima li dužnik nekretninu, trebate poslati zahtjev za pristup informacijama nadležnom zemljišnoknjižnom uredu. Da biste provjerili ima li dužnik pokretnu imovinu (vozila), trebate poslati zahtjev nadležnom Ministarstvu unutrašnjih poslova ili Agenciji za identifikacijske dokumente, registre i razmjenu podataka (IDDEEA). Formular zahtjeva koji trebate popuniti dostupan je na web stranici IDDEEA.21

Tražilac izvršenja sam bira sredstva izvršenja za koja smatra da će mu omogućiti namirenje potraživanja. Zakon predviđa više sredstava izvršenja, a u praksi se namirenje najčešće vrši putem bankovnog računa, iz vrijednosti zaplijenjenih pokretnih stvari, ili prodajom nekretnina izvršenika.

a. Namirenje putem bankovnog računa

Najpoželjnija situacija za tražioca izvršenja koji želi da naplati novčano potraživanje je solventan izvršenik, čiji su mu bankovni računi poznati. Iz izvještaja Centralne banke BiH možete vidjeti da li su računi dužnika ugašeni ili blokirani. Ukoliko nisu blokirani, možete prvo predložiti izvršenje na transakcijskim računima.

Ako se novčana sredstva nalaze na transakcijskom računu izvršenika, sud će naložiti banci da novčani iznos za koji je određeno izvršenje prenese s računa izvršenika na račun tražioca izvršenja.

U slučaju kada nema sredstava, ili ako su ona nedovoljna, sud će naložiti banci da dostavi izvještaj o svim transakcijama - promjenama na računu za period od 30 kalendarskih dana prije nego što je doneseno rješenje o izvršenju.

Ako izvršilac nema sredstava na računu, banka će čuvati rješenje o izvršenju i izvršiti prenos sredstava tražiocu izvršenja kada i ako nova sredstva postanu dostupna. Ako su sredstva trajno nedostupna, sud će obustaviti postupak, a o razlozima će obavijestiti tražioca izvršenja i banku. Ukoliko izvršenik ima više računa kod različitih banaka, banka na čijem računu nema sredstava će proslijediti rješenje na izvršenje sljedećoj banci.

Ako se provodi izvršenje od države, zahtjev za izvršenje neće sadržavati račun, ali će ukazivati da broj računa pripada Ministarstvu finansija. Isplata se vrši dobrovoljno od strane države na godišnjem nivou, u skladu s isplatnim redom u trenutku prijema rješenja o izvršenju, jer se budžetski računi ne mogu blokirati.


b. Namirenje na pokretnim stvarima


Izvršenje može biti realizovano prodajom pokretnih stvari (najčešće prodajom motornih vozila). Podaci o motornim vozilima koja su registrovana na izvršenika mogu se dobiti od IDDEEA, kao što je ranije naznačeno.

Također, ako tražilac izvršenja nema podatke o pokretnim stvarima izvršenika, može podnijeti prijedlog za izvršenje bez toga da tačno naznači nad kojom pokretnom imovinom

želi izvršenje. U tom slučaju sudski izvršilac će izvršiti popis pokretnih stvari i njihovu procjenu, a tražilac izvršenja će biti namiren iz iznosa koji je dobijen prodajom zaplijenjenih stvari.

c. Namirenje na nekretninama

Izvršenje također može biti realizovano prodajom nekretnina. Podaci o nekretninama u svojini izvršenika mogu se dobiti od nadležnog Zemljišnoknjižnog ureda, prema mjestu sjedišta ili prebivališta izvršenika. Vrijednost nepokretnosti se utvrđuje vještačenjem, ili na osnovu podataka Poreske uprave.

Na prvom ročištu za javnu prodaju, nekretnina se ne može prodati za iznos manji od polovine njene procijenjene vrijednosti. Ako je prva prodaja bila neuspješna, na drugom ročištu nekretnina ne može prodati ispod trećine njene utvrđene vrijednosti. Stranke i ostali povjerioci koji se namiruju mogu se sporazumjeti da se nekretnina može prodati i za niže cijene od naprijed navedenih, ali to mora biti uneseno u zapisnik. Ponuđač najviše cijene plaća ponuđenu cijenu u roku koji sud odredi. Bitno je naglasiti da se prije tražioca izvršenja namiruju imaoci založnih prava (prava na osnovu upisane hipoteke).

Tražilac izvršenja može mijenjati početno sredstvo izvršenja ako smatra da bi mu neki drugi način bio efikasniji za izvršenje.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum