Page 1 of 1

Stalni video nadzor zatvorenika

PostPosted:Mon Sep 09, 2019 6:09 pm
by comodore
Stalni video nadzor zatvorenika

Gorlov and Others v. Russia,

Pravo na privatni život: Stalni video nadzor zatvorenika tokom boravka u njihovim zatvorenim ćelijama. Sigurnosni mehanizam u pritvorskim jedinicama prije suđenja i nakon donošenja osuđujuće presude. Nadzor putem televizijskih kamera zatvorenog kruga (CCTV kamere) kojeg rutinski provode ženske uposlenice zatvorske službe.
Pitanje: je li mjera «u skladu sa zakonom» kako je zahtjevano članom 8. st. 2. Konvencije. Vidjeti paragrafe 89 i paragrafe od 96 do 99 presude. Zahtjev o «kvaliteti zakona».
- Član 13: Dostupnost djelotvornog lijeka na nacionalnoj razini u pogledu stavljanja pod stalni video nadzor. Vidi naročito
paragrafe 108 i 109 presude.
- Vidi također paragraf 120 presude u odnosu na član 41. i 46. Konvencije. Utvrđena povreda člana 8. Konvencije, te člana 13. u vezi sa članom 8. Konvencije.