Page 1 of 1

Pretres kuce i nepostojanje sudskog preispitivanje naredbe za pretres

PostPosted:Wed Oct 02, 2019 6:40 pm
by matrix
Brazzi v. Italy, br. 57278/11
27.09.2018. godine

Pretres kuće i nepostojanje sudskog preispitivanje naredbe za pretres.
Primjena člana 8., odnosno prava na poštovanje doma i privatnog života.
Prihvatljivost aplikacije u kontekstu člana 35 st. 3 b) Konvencije: da li je podnosilac predstavke značajnije oštećen.
Kriteriji koji se tiču subjektivne percepcije aplikanta o važnosti ulaska u njegov dom (vidi paragraf 26-29 presude).
Utvrđena povreda člana 8. Konvencije.