Page 1 of 1

Pravo na troškove parničnog postupka kada je glavna rasprava održana odmah nakon pripremnog ročišta

PostPosted:Wed May 13, 2020 8:55 am
by matrix
PRAVO NA TROŠKOVE PARNIČNOG POSTUPKA KADA JE GLAVNA RASPRAVA ODRŽANA ODMAH NAKON PRIPREMNOG ROČIŠTA
Zakon o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine

član 320 stav 2 i član 324 stav 2

Advokatu pripada nagrada i za pristup na pripremno ročište i za pristup na ročište za glavnu raspravu i u situaciji kada je glavna rasprava održana odmah nakon pripremnog ročišta, jer se nagrada daje za svaku obavljenu radnju za koju je nagrada propisana Tarifom.

Obrazloženje:

"Osnovano se žalbom tužioca pobija prvostepena presuda u odluci- rješenju o troškovima parničnog postupka.

Prvostepeni sud je pogrešno primijenio Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad advokata (Sl. novine FBiH, broj: 22/04) kad je punomoćniku tužioca dosudio jedinstven iznos na ime nagrade za pristup na pripremno ročište i ročište za glavnu raspravu, umjesto da mu dosudi posebne iznose za svaku od navedenih radnji. Naime, osnovano žalba tužioca smatra da je punomoćniku tužioca - advokatu trebalo dosuditi posebno nagradu za pristup na pripremno ročište a posebno nagradu za pristup na ročište za glavnu raspravu, pri čemu je irelevantno što je ročište za glavnu raspravu održano odmah po završteku pripremnog ročištka. Advokatu pripada nagrada i za pristup na pripremno ročište i za pristup na ročište za glavnu raspravu i kada je glavna rasprava održana odmah nakon pripremnog ročišta, jer se nagrada daje za svaku obavljenu radnju za koju je nagrada propisana Tarifom."



(Presuda Suda BiH, S1 Z P 033077 20 Gž od 17.2.2020. godine)

https://www.anwalt-bih.de