Page 1 of 1

Obračun osnovice za doprinose u slučaju kada je bruto plaća viša od prosječne plaće u federaciji bih

PostPosted:Thu Apr 30, 2020 10:37 am
by matrix
OBRAČUN OSNOVICE ZA DOPRINOSE U SLUČAJU KADA JE BRUTO PLAĆA VIŠA OD PROSJEČNE PLAĆE U FEDERACIJI BIH
Zakon o doprinosima

član 7 stav 2

Ukoliko je bruto plaća radnika viša od iznosa prosječne plaće u Federaciji BiH, onda mjesečnu osnovicu za doprinose čini bruto plaća radnika.

"Lice je zaposleno na teritoriji Federacije BiH kod poslodavca nerezidenta, na radnom mjestu srednje školske spreme i radi polovinu punog radnog vremena. Da li se doprinosi plaćaju na polovinu propisane osnovice za srednju stručnu spremu ili na cijeli iznos propisane osnovice?

Članom 7. stav 2. Zakona o doprinosima ("Sl. novine FBiH", br. 35/1998, 54/2000, 16/2001, 37/2001, 48/2001 - dr. zakon, 1/2002, 17/2006, 14/2008, 91/2015, 104/2016 i 34/2018 - dalje: Zakon), propisano je da je mjesečna osnovica za obveznika koji je na teritoriju Federacije zaposlen kod pravnog ili fizičkog lica - nerezidenta Federacije, njegova plaća, s tim da ta osnovica ne može biti niža od prosječne plaće zaposlenih na teritoriju Federacije, neovisno o tome da li radnik radi sa punim radnim vremenom ili ne, a članom 4. Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Sl. novine FBiH", br. 64/2008, 81/2008, 98/2015, 6/2017, 38/2017 i 39/2018), propisano je da je mjesečna osnovica za obveznika koji je na teritoriji Federacije zaposlen kod humanitarne organizacije i ostalih pravnih ili fizičkih lica - nerezidenata Federacije njegova plaća, s tim da ta osnovica ne može biti niža od:

a) prosječne plaće zaposlenih na teritoriji Federacije, u skladu sa članom 6a stav 2. Zakona, za radna mjesta koja odgovaraju nivou obrazovanja zaključno sa srednjom stručnom spremom;

b) dvostruke prosječne plaće, u skladu sa članom 6a stav 2. Zakona, za radna mjesta koja odgovaraju nivou obrazovanja zaključno sa visokom stručnom spremom;

c) trostruke prosječne plaće, u skladu sa članom 6a stav 2. Zakona, za radna mjesta koja odgovaraju nivou postdiplomske stručne spreme.

U vezi sa naprijed navedenim napominjemo da se Zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu Zakona, reguliraju obveznici doprinosa, obveznici uplate doprinosa, osnovice, stope, rokovi za uplatu kao i način izvještavanja o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezna osiguranja, a Zakonom o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018), kolektivnim ugovorima, ugovorom o radu i ostalim propisima o radu regulira se: visina plaće, rokovi i način isplate plaće i sl.

Shodno naprijed navedenom, u slučaju da je bruto plaća radnika, za radno mjesto koja odgovaraju nivou obrazovanja zaključno sa srednjom stručnom spremom, niža ili jednaka prosječnoj bruto plaći (iz člana 6a stav 2. Zakona), isplatilac nerezident Federacije, je dužan obračunati i uplatiti doprinose na mjesečnu osnovicu koju čini prosječna plaća u skladu sa članom 6a stav 2. Zakona. Ako je bruto plaća navedenog radnika viša od iznosa prosječne plaće, mjesečna osnovica za doprinose je u tom slučaju bruto plaća radnika."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 04-02-4-8517/19 od 5.11.2019. godine)