Page 1 of 1

Nikoloudakis v. Greece (br. 35322/12) od 26.03.2020. g

PostPosted:Wed Apr 08, 2020 1:20 pm
by comodore
Nikoloudakis v. Greece (br. 35322/12) od 26.03.2020. godine                              

Aplikanti su grčki državljani rođeni 1939. i 1946. godine. Žive u gradu Chania na Kreti (Grčka).
Aplikanti su se žalili na neizvršenje presuda domaćih sudova kojima su njihovi prednici priznati kao vlasnici zemljišta u Sfakiji (Grčka). Presudama je naređeno da osam osoba koje su nezakonito zauzele parcelu istu isprazne i da se sruše tamo podignute zgrade.
Posebno su se pozivali na član 6. (pravo na pošteno suđenje).
Kršenje člana 6. stav 1
Pravična naknada: 12.000 EUR (nematerijalna šteta).