Page 1 of 1

Kvalificirani oblici krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja

PostPosted:Mon Mar 23, 2020 8:50 am
by comodore
Kvalificirani oblici krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine
6.
Član 383. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

ZA OCJENU POSTOJANJA KVALIFICIRANIH OBLIKA KRIVIČNOG DJELA ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ILI OVLAŠTENJA NIJE RELEVANTNA VISINA ŠTETE NANESENE DRUGOME PREDUZETIM RADNJAMA UČINJENJA JER JE KVALIFIKATORNA OKOLNOST PROPISANA ZAKONOM - VISINA PRIBAVLJENE IMOVINSKE KORISTI.

Iz obrazloženja:

„Prema odredbama člana 358. ranijeg KZ FBiH, kojima su bili propisani osnovni i kvalificirani oblici krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, za postojanje kvalificiranog oblika ovog krivičnog djela iz stava 3. tog zakona, koji se stavlja na teret optuženima, bilo je neophodno da je osnovnim djelom, propisanim u stavu 1. član 358., pribavljena imovinska korist u iznosu preko 10.000,00 KM, a za postojanje kvalificiranog oblika iz stava 2. bilo je neophodno da je djelom iz stava 1. navedenog člana pribavljena imovinska korist u iznosu preko 3.000,00 KM. Iz toga slijedi da je za postojanje tih kvalificiranih oblika krivičnog djela Zloupotrebe položaja ili ovlasti iz člana 358. neophodno utvrditi da je radnjama optuženih pribavljena imovinska korist u iznosu preko 3.000,00 KM odnosno u iznosu preko 10.000,00 KM.

Međutim, činjenični opis djela u optužnici u ovom dijelu sadrži samo naznaku da je propustom da se obračuna i plati porez oštećen proračun Županije Posavske za iznos od 1.508.293,68 maraka ali ne i naznaku da je na taj način drugome pribavljena imovinska korist u navedenom ili nekom drugom iznosu. Stoga ovaj sud nalazi da bi radnje optuženih iz odnosnog dijela optužnice mogle ukazivati samo na postojanje osnovnog oblika krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 358. stav 1. ranijeg KZ FBiH jer je za postojanje tog osnovnog oblika bilo dovoljno da je iskorištavanjem službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračenjem granica službenog ovlaštenja ili nevršenjem službene dužnosti od strane službene ili odgovorne osobe pribavljena njoj ili drugome kakva korist, drugome nanesena kakva šteta ili teže povrijeđena prava drugoga.

Ali, za osnovni oblik krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 358. stav 1. ranijeg KZ FBiH bila je propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Odredbom člana 121. stav 1. tačka 4. ranijeg KZ FBiH bilo je propisano da se ne može preduzeti krivično gonjenje kad protekne pet godina od izvršenja krivičnog djela, za koje se po zakonu može izreći zatvor preko tri godine, dok je odredbom člana 122. stav 6. istog zakona bilo propisano da zastarjelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarjelost krivičnog gonjenja. To znači da apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja za krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenjaiz člana 358. stav 1. ranijeg KZ FBiH u svakom slučaju nastaje protekom 10 godina od izvršenja krivičnog djela. Kako je, prema optužnici, krivično djelo koje je stavljeno na teret optuženima
B.A. i M.B. izvršeno u periodu od 03.05.1997. godine do 08.05.1999. godine, ovaj sud nalazi da je u konkretnom slučaju nastupila apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja za osnovni oblik krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 358. stav 1. ranijeg KZ FBiH. Iz tog razloga ovaj sud se nije upuštao u ocjenu da li su se u radnjama optuženih B.A. i M.B. stekla obilježja navedenog krivičnog djela.“

(Presuda Vrhovnog suda FBiH, broj 03 0 K 010253 15 Kžk od 08.10.2015. godine)

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com/