Vaš pravni kompas 

  • Krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja - Konstitutivni elementi krivičnog djela

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1572  by sudija
 
Krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja - Konstitutivni elementi krivičnog djela
- član 383. stav 1. KZ FBiH
PRIBAVLJANJE SEBI ILI DRUGOME KAKVE KORISTI, NANOŠENJE DRUGOME KAKVE ŠTETE ILI TEŽA POVREDA PRAVA DRUGOGA SU KONSTITUTIVNI ELEMENTI KRIVIČNOG DJELA ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ILI OVLAŠTENJA IZ ČLANA 383. STAV 1. KZ FBIH, PA, KADA ČINJENIČNI OPIS DJELA U PRESUDI KOJOM JE OPTUŽENI OGLAŠEN KRIVIM ZA OVO KRIVIČNO DJELO NE SADRŽI ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZILAZE TA ZAKONSKA OBILJEŽJA OVOG KRIVIČNOG DJELA KAO NI, I PORED TOGA ŠTO SE RADI O OGLAŠAVANJU OPTUŽENOG KRIVIM ZA PREKORAČENJE NJEGOVIH SLUŽBENIH OVLASTI NAZNAKU PROPISA IZ KOJIH PROIZILAZI DA PREDUZETA RADNJA UČINJENJA PREDSTAVLJA PREKORAČENJE NJEGOVIH SLUŽBENIH OVLASTI, OGLAŠAVANJE OPTUŽENOG KRIVIM ZA NAVEDENO KRIVIČNO DJELO PREDSTAVLJA POVREDU KRIVIČNOG ZAKONA NA ŠTETU OPTUŽENOG IZ ČLANA 313. TAČKA A) ZKP FBIH JER DJELO ZA KOJE JE OPTUŽENI OGLAŠEN KRIVIM NIJE KRIVIČNO DJELO.

Iz obrazloženja:

„Odredbom člana 383. stav 1. KZ FBiH je propisano da ovo krivično djelo čini službena ili odgovorna osoba u Federaciji koja iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračivši granice svoje službene ovlasti ili ne obavivši svoje službene dužnosti, pribavi sebi ili drugom kakvu korist, drugome nanese kakvu štetu ili teže povrijedi prava drugoga. Nadalje, odredbom člana 2. stav 6. KZ FBiH je propisano da se pod pojmom odgovorna osoba smatra osoba u privrednom društvu ili drugoj pravnoj osobi kojoj je s obzirom na njezinu dužnost ili temeljem posebne ovlasti povjeren određen krug poslova koji se odnosi na primjenu zakona ili propisa donesenih temeljem zakona ili općeg akta privrednog društva ili druge pravne osobe u upravljanju i rukovanju imovinom, ili se odnose na rukovođenje proizvodnjom ili nekom drugom privrednom djelatnošću ili na nadzor nad njima. Međutim, činjenični opis krivičnog djela u tački 6. izreke pobijane presude ne sadrži činjenice i okolnosti iz kojih proizilazi da je optuženi S.E. prekoračenjem granica svojih ovlašćenja pribavio sebi ili drugom kakvu korist, drugome nanio kakvu štetu ili teže povrijedio prava drugoga, što je konstitutivni element ovog krivičnog djela, niti je u činjeničnom opisu navedeno koje odredbe zakona ili općeg akta je optuženi povrijedio prekoračivši granice svojih ovlašćenja, kako se ukazuje žalbom branitelja optuženog.
Iz navedenih razloga u činjeničnom opisu krivičnog djela u tački 6. izreke pobijane presude nisu navedene činjenice i okolnosti koje čine zakonska obilježja krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH, odnosno one od kojih zavisi primjena određene odredbe krivičnog zakona, kako to zahtjeva odredba člana 300. stav 1. tačka a) ZKP FBiH. Iz tih razloga, oglašavanjem krivim optuženog S.E. pobijanom presudom za radnje opisane u tački 6. izreke pobijane presude, prvostepeni sud je učinio povredu krivičnog zakona na štetu optuženog iz člana 313. tačka a) ZKP FBiH, na koju povredu ovaj sud pazi i po službenoj dužnosti u smislu odredbe člana 321. ZKP FBiH. Stoga je ovaj sud, na osnovu člana
299. točka a ) ZKP FBiH optuženog S.E., u odnosu na tačku 6. izreke pobijane presude oslobodio od optužbe, jer djelo za koje se optužuje (onako kako je opisano u tački 6. izreke pobijane presude), zakonom nije propisano kao krivično djelo.”

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 09 0 K 022419 17 Kž od 21.03.2019. godine)

Izvor: Krivicno pravo u praksi

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum