Page 1 of 1

Da li sam obavezan da podnesem odgovor na žalbu i šta odgovor treba da sadrži?

PostPosted:Sat Feb 15, 2020 3:17 pm
by comodore
Da li sam obavezan da podnesem odgovor na žalbu i šta odgovor treba da sadrži?


Odgovor na žalbu nije obavezan. Međutim, u svakom slučaju će biti korisno ukoliko u odgovoru na žalbu date kontra argumente na navode koje je iznio žalitelj.Sud ne prati rokove zastare po službenoj dužnosti, obje stranke to moraju učiniti same. Odgovor na žalbu16 se podnosi u roku od 8 kalendarskih dana od dana prijema žalbe.