Page 1 of 1

Clanak 358. Zakona o kaznenom postupku

PostPosted:Tue Oct 08, 2019 4:58 pm
by sudija
Ĉlanak 358. stavak 1. toĉka 11. Zakona o kaznenom postupku

AKO ĈINJENIĈNI OPIS DJELA IZ IZREKE PRVOSTUPANJSKE PRESUDE UMJESTO ĈINJENICA I OKOLNOSTI, KOJE BI PREDSTAVLJALE BITNA OBILJEŢJA KRIVIĈNOG DJELA ZA KOJE JE OKRIVLJENIK OGLAŠEN KRIVIM, SADRŢI NAVODE KOJI SU USTVARI ZAKONSKI OPIS TOG KRIVIĈNOG DJELA ONDA JE TAKVA IZREKA NERAZUMLJIVA I TIME JE UĈINJENA BITNA POVREDA ODREDABA KAZNENOG POSTUPKA IZ ĈLANKA 358. STAVAK 1. TOĈKA 11. ZKP.

(Rješenje Ţupanijskog suda u Livnu, broj: Kţ-31/00 od 19.11.2000.g.)