Page 1 of 1

Clan 346. Zakona o krivicnom postupku

PostPosted:Tue Oct 08, 2019 4:57 pm
by sudija
Ĉlan 346. stav 1. taĉka 1. Zakona o kriviĉnom postupku

ĈINJENIĈNI OPIS KRIVIĈNOG DJELA NEOVLAŠTENE PROIZVODNJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA IZ ĈLANA 252. STAV 1. KRIVIĈNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PORED OBJEKTIVNH ELEMENATA MORA SADRŢAVATI I SUBJEKTIVNE ELEMENTE TJ. ĈINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZILAZI DA JE UĈINITELJ SVJESTAN DA JE BILJNA SUPSTANCIJA KOJU JE PRODAVAO ODNOSNO DRŢAO RADI PRODAJE - OPOJNA DROGA, KAO I SVIJEST O TOME DA JE TU SUPSTANCIJU NEOVLAŠTENO PRODAVAO ODNOSNO DRŢAO RADI PRODAJE.

(Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj: Kţ-494/02 od 24.10.2002.g.)