CedarTeeth
useravatar
User Info

Pravosudni ispit na federalnom nivou od 24. 02. 2009.

PITANJA SA PRAVOSUDNOG ISPITA /FEDERALNI NIVO/ OD 24. VELJAČE 2009. GODINE

Kandidat: Radi u Sudu Bosne i Hercegovine, pohađao Seminar u Sarajevu

KAZNENO PRAVO
Ispitivač: Vjenceslav Ilić
Trajanje ispita: 15:00h – 16:20h
Kazneni zakon Federacije BiH
1.    Pismena zadaća – Ugrožavanje javnog prometa
-    Obrazložiti presudu?!
-    Što čini radnju ugrožavanja javnog prometa?!
2.    Kazneno djelo ugrožavanja javnog prometa?!
-    Kako se mogu počiniti ova kaznena djela?!
-    Zakonska definicija?!
-    Granice kazne za ovo kazneno djelo?!
-    U koju grupu kaznenih djela spada ovo kazneno djelo?!
3.    Načelo zakonitosti?!
Kaznena djela i kazneno pravne sankcije propisuju se samo zakonom.
Nikome ne može biti izrečena kazna, ili druga kaznenopravna sankcija, za djelo koje prije nego što je počinjeno nije bilo zakonom ili međunarodnim pravom propisano kao kazneno djelo i za koje zakonom nije bila propisana kazna.
4.    Načelo legitimiteta?!
Kaznena djela i kaznenopravne sankcije mogu se izreći samo za ona djela i ona ponašanja kojima se tako ugrožavaju ili povređuju ljudska prava i slobode zajamčene ustavom Federacije i međunarodnim pravom, da se njihova zaštita ne bi mogla ostvariti bez kaznene prisile.
5.    Prekoračenje nužne obrane?!
-    Definicija?!
Nije kazneno djelo ono djelo koje je učinjeno u nužnoj obrani.
Nužna obrana je ona obrana koja je prijeko potrebna da počinitelj od sebe ili drugoga odbije istovremeni ili izravno predstojeći protupravni napad, a koja je srazmjerna napadu.
Počinitelj koji prekorači granice nužne obrane može se blaže kazniti, a ako je prekoračenje učinjeno uslijed jake razdraženosti ili prepasti izazvane strahom, počinitelj se može osloboditi od kazne.
-    Primjer?!
-    Što se procjenjuje kod prekoračenja nužne obrane?!
Stvarno stanje.
6.    Putativna nužna obrana?!
Radi se o situacijama kada je počinitelj pogrešno držao da predstoji napad i uslijed takvog mišljenja počinio kazneno djelo.
-    Primjer?!
Netko prilazi osobi u kafani, izričući mu uvrede, a pri tome se držao džepa kaputa, a takva osoba je poznata kao nasilnik. I uslijed toga počinitelj počini kazneno djelo smatrajući da predstoji protupravni napad od takve osobe.
7.    Ubojstvo na mah?!
-    Zakonska odredba?!
Tko počini kazneno djelo uslijed jake razdraženosti ili prepasti izazvane strahom ili uslijed teškog vrijeđanja osobnosti počinitelja, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
-    Što se ima braniti kod ubojstva na mah?!
Osobnost i život čovjeka.
8.    Isključenje kaznene odgovornosti?!
Postoji samo u slučaju stvarne zablude.
9.    Stvarna zabluda?!
-    Definicija?!
Nije kazneno odgovorna osoba koja u vrijeme počinjenja kaznenoga djela nije bila svjesna nekog njegova zakonom propisana obilježja ili koja je smatrala da su takve okolnosti uistinu postojele, takvo kazneno djelo bi bilo dopušteno.
Ako se radi o kaznenom djelu počinjenom iz nehata, počinitelj će se kazniti kada zakon izričito propisuje kažnjavanje i za nejah.
-    Stvarna zabluda u užem smislu – primjer?!
-    Stvarna zabluda u širem smislu – primjer?!
-    Što je to zabluda općenito?!
Zabluda
10.    Produženo kazneno djelo?!
-    Definicija?!
Produženo kazneno djelo je počinjeno kada je počinitelj s namjerom počinio više istih ili istovrsnih kaznenih djela koja s obzirom na način počinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge uvjete čine jedinstvenu cjelinu.
Kada se radi o kaznenim djelima iste vrste, kazna za produženo kazneno djelo sud će izreći vrstu i mjeru kazne propisano za to kazneno djelo, a ako se radi o istovrsnim kaznenim djelima, sud će izreći vrstu i mjeru kazne koja je propisano za najteže od tih djela.
-    Primjer?!
Ista kaznena djela – počinitelj počinio više kaznenih djela krađom.
Istovrsna kaznena djela – počinitelj počinio više kaznenih djela i to kazneno djelo krađe, kazneno djelo teške krađe, pa npr počini 5 kaznenih djela krađe i jedno kazneno djelo teške krađe, sud će izreći kaznu propisano za kazneno djelo teške krađe.
11.    Stjecaj kazneni djela?!
Ako je počinitelj s jednom ili više radnji počinio više kaznenih djela za koje mu se istovremeno sudi, sud će prvo utvrditi kaznu za svako pojedino kazneno djelo, pa će izreći jedinstvenu kaznu zatvora, kaznu dugotrajnog zatvora i jedinstvenu novčanu kaznu.
Jedinstvenu kaznu sud će izreći prema sljedećim pravilima:
-    Ako je sud utvrdio za koje kazneno djelo kaznu dugotrajnog zatvora, sud će izreći samo kaznu dugotrajnog zatvora,
-    Ako je za kaznena djela sud utvrdio kazne zatvora, jedinstvena kazna mora biti veća od svake pojedine utvrđene kazne, ali ne smije dosegnuti njihov zbroj niti prijeći dvadeset godina,
-    Ako je za kaznena djela sud utvrdio kazne zatvora do tri godine, jedinstvena kazna zatvora mora biti veća od svake pojedine utvrđene kazne zatvora, i ne može biti veća od 8 godina,
-    Ako je za kaznena djela sud utvrdio novčane kazne, jedinstvena kazna mora biti veća od svake pojedinačno utvrđene kazne, ali ne smije dosegnuti njihov zbroj.
Idealni stjecaj kaznenih djela postoji u slučaju kada je počinitelj jednom radnjom počinio više kazneni djela – npr puca iz puške i pri tome ozlijedi dvije osobe.
Realni stjecaj postoji kada je počinitelj s više radnji počinio više kaznenih djela za koje mu se istodobno sudi – npr napadne drugu osobu, a nakon toga od nje uzme pokretnu stvar
Homogeni stjecaj postoji u slučaju kada se radi o istim kaznenim djelima.
Heterogen stjecaj postoji u slučaju kada se radi o kaznenim djelima raznih vrsta – npr krvni delikti i kaznena djela protiv imovine.
12.    Maloljetnički zatvor?!
Maloljetnom počinitelju kaznenog djela koji je u vrijeme počinjenja kaznenoga djela navršio 16 godina, a nije navršio 18 godina života, iznimno se može izreći kazna maloljetničkog zatvora.
Kazneno je odgovoran maloljetni počinitelj kaznenog djela koji je počinio kazneno djelo za koje se može izreći kazna zatvora 5 godina ili teža kazna, a uslijed načina počinjenja i visokog stupnja kaznene odgovornosti počinitelja, ne bi bilo svrhovito izreći odgojnu mjeru prema maloljetnom počinitelju kaznenog djela.
Kazna maloljetničkog zatvora može se izreći u trajanju od najmanje jedne do najviše deset godina zatvora.
Prilikom izricanja kazne maloljetničkog zatvora sud ne može izreći kaznu preko granice propisano za to kazneno djelo, ali ne može niti izreći kaznu zatvora ispod zakonom propisanog minimuma za to kazneno djelo, odnosno ispod jedne godine.

Zakon o kaznenom postupku Federacije BiH
13.    Tužitelj?!
-    Prava i nadležnosti?!
Temeljna dužnost i ovlast tužitelja jest progon počinitelja kaznenoga djela.
Tužitelj ima pravo i ovlašten je da:
-    Po prijavi poduzme progon počinitelja kaznenoga djela,
-    Dadne imunitet svjedoka,
-    Poduzima i druge radnje koje su mu ovlasti, a osobito one radnje radi počinitelja kaznenoga djela, prikupljanje dokaza i predmeta kojim je kazneno djelo počinjeno,  pronalaženja tragova kaznenih djela,
-    Ispitivanje svjedoka,
-    Ispitivanje osumnjičenika,
-    Obavljanje očevida i rekonstrukcija,
-    Prikupljanje činjenica i dokaza bitnih za odlučivanje o imovinskopravnom zahtjevu.
-    Koju nadležnost tužitelj obavlja u odnosu na nadležnost suda?!
Funkcionalnu nadležnost.
14.    Postupak sa sumnjivim stvarima?!
Ako se kod osumnjičenika odnosno optuženika pronađe stvar, a ne zna čije je stvar, tijelo koji vodi postupak opisat će tu stvar i objaviti na oglasnoj ploči općine na čijem se području nalazi osumnjičenik odnosno optuženik, kao i na području općine na kojem je kazneno djelo počinjeno.
U oglasu će se navesti odnosno pozvat će se vlasnik stvari da se javi u roku od jedne godine od dana obavijesti ili će se donijeti rješenje da stvar postane vlasništvo Federacije ili prihod proračuna Federacije.
Ako se radi o stvari veće vrijednosti,  tijelo koje vodi postupak može objaviti oglas i u dnevnim novinama.
Ako je stvar podložna kvarenju ili ako bi njeno čuvanje iziskivalo nesrazmjerne troškove, takva stvar se može prodati prema pravilima ovršnog postupka, a novac dobiven prodajom položit će se u sudski depozit.
Ako se po proteku jedne godine od dana obavijesti ne javi vlasnik stvar, donijet će se rješenje da stvar postaje vlasništvo federacije ili da će novac dobiven prodajom stvari postati prihod proračuna federacije.
Vlasnik stvari ima pravo pokrenuti parnični postupak za povrat stvari ili za vraćanje novca dobivenog prodajom stvari. U takvom slučaju zastarni rok teče od dana obavijesti.
15.    Ispitivanje osumnjičenika?!
Ispitivanje osumnjičenika u istrazi obavlja tužitelj.
Ispitivanje se treba obavljati na način da se u punoj mjeri poštuje osobnost osumnjičenika. Prilikom ispitivanje osumnjičenika zabranjeno je od osumnjičenika uzimati izjavu na temelju prevare, upotrebom sile, prijetnjom ili bilo što drugo što bi moglo utjecati na slobodnu izražavanja osumnjičenika.
Kada se osumnjičenik po prvi puta ispituje, pitat će se za ime i prezime, nadimak ako ga ima, ima roditelja, djevojačko ime majke, koje je narodnosti, čije je državljanin, jedinstveni matični broj građanina Bosne i Hercegovine, je li pismen, kakve je škole završio, kakvog je imovnog stanja, kakve su mu obiteljske prilike, je li služio vojsku, vodi li se u vojnoj evidenciji, ima li čin rezervnog vojnog starješine, vodi li se protiv njega drugi postupak, te druga pitanja.
Na samom ispitivanju, osumnjičenik će biti obaviješten o djelu koje mu se stavlja na teret i o osnovama sumnje protiv njega, a poučit će se i o sljedećem:
-    Da nije dužan dati iskaz i da ne mora odgovarati na postavljena pitanja,
-    Da ima pravo uzeti branitelja,
-    Da se može očitovati o djelu koje mu se stavlja na teret, kao i da ima pravo predlagati dokaze i činjenice koje mu idu u korist,
-    Da ima pravo razgledati spise i dokaze, osim onih spisa kojima bi se moglo ugroziti sama istraga,
-    Da ima pravo na besplatne usluge prevoditelja ukoliko ne govori jezik na kojem se vodi postupak ili ukoliko ne razumije jezik.
Osumnjičenik se ni u kojem slučaju ne može odreći prava na branitelja, ukoliko je po zakonu propisano da osumnjičenik odnosno optuženik mora imati branitelja.
16.    Priznanje u užem smislu?!
17.    Priznanje u širem smislu?!
18.    Iskaz optuženog kao svjedoka?!
19.    Redoslijed dokaznog postupka?!
Ako zakonom nije drugačije propisano ili ako sud nije drugačije odredio /npr situacija kada ima više optuženika, ili u slučaju velikog broja dokaznog materijala/ dokazni postupak provodi se slijedećim redoslijedom:
-    Dokazi optužbe,
-    Dokazi obrane,
-    Dokazi optužbe kojima se pobijaju navodi obrane /replika/,
-    Dokazi obrane kao odgovor na pobijanje /duplika/,
-    Dokaze koje je odredio sud,
-    Sve relevantne činjenice važne za kazneni postupak.
Prilikom ispitivanje svjedoka dopušteno je ispitivanje svjedoka od stranke koja ga je pozvala – izravno ispitivanje, ali sudac odnosno predsjednik vijeća i članovi mogu u svakom trenutku postavljati pitanja radi davanja pojašnjenja, dopune odgovora, itd.
20.    Direktno ispitivanje?!
Dopušteno je ispitivanje svjedoka od stranke odnosno branitelja koja je pozvala svjedoka ili vještaka. To je direktno ili izravno ispitivanje.
21.    Unakrsno ispitivanje?!
Dopušteno je ispitivanje svjedoka od suprotne stranke ili branitelja koji nisu pozvali svjedoka ili vještaka – unakrsno ispitivanje. Prilikom unakrsnog ispitivanja, pitanja se moraju odnositi na ona pitanja i one odgovore koje je svjedok ili vještak dao prilikom izravnog odnosnog direktnog ispitivanja.
22.    Oštećenik kao svjedok?!
23.    Dodatno ispitivanje?!
Dopušteno je ispitivanje svjedoka odnosno vještaka od stranke odnosno branitelja koja je pozvala svjedoka i to poslije unakrsnog ispitivanja takvog svjedoka odnosno vještaka i ako je potrebno dati dodatna pojašnjenja glede odgovora koje je svjedok dao prilikom izravnog ili unakrsnog ispitivanja.
24.    Pravomoćnost presude?!
Presuda je pravomoćna kada se više ne može pobijati redovnim pravnim lijekom ili kada žalba nije dopuštena.
25.    Izvršavanje pravomoćne presude?!
Pravomoćna presuda izvršava se kada je izvršena njezina dostava i kada za izvršenje ne postoje zakonske smetnje. Ako žalba nije podnesena ili su se stranke odrekle ili odustale od žalbe, presuda je izvršna protekom žalbenog roka, odnosno od dana odricanja ili odustanka od žalbe.
Za izvršenje pravomoćnih presuda nadležan je sud.
26.    Postupak prema maloljetnicima?!
-    Kako počinje?!
Postupak prema maloljetnicima počinje kada tužitelj dobije saznanje odnosno kada je tužitelju prijavljeno da je maloljetnik počinio kazneno djelo.
-    Nadležnost tužitelja?!
Tužitelj može odrediti da se ne provodi kazneni postupak ako to nije svrhovito, i ako se radi o kaznenim djelima s propisanom kaznom zatvora do tri godine ili novčanom kaznom, iako postoje dokazi da je maloljetnik počinio kazneno djelo. Prilikom donošenja ovakve odluke tužitelj je dužan pribaviti odnosno utvrditi činjenice koje se odnose na starosnu dob maloljetnog počinitelja kaznenog djela, pobude iz kojih je kazneno djelo počinjeno, način počinjenja kaznenog djela, motiv izvršenja kaznenog djela, osobne prilike maloljetnog počinitelja kaznenog djela, i druge okolnosti, a može prema potrebi pribaviti i stručno mišljenje nadležnog tijela socijalne skrbi.
Prije donošenja odluke o pokretanju kaznenog postupka, tužitelj je dužan da razmotri mogućnost izricanja odgojne preporuke prema maloljetnom počinitelju kaznenog djela.
-    Pritvor maloljetnika?!
Sudac za maloljetnike može maloljetnom počinitelju kaznenog djela odrediti pritvor kada postoje uvjeti za izricanje pritvora propisane Zakonom o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno, ako postoje osnovi sumnje da je osoba počinila kazneno djelo, pritvor joj se može odrediti:
-    Ako se nalazi u bijegu ili ako postoje opasnosti odnosno okolnosti koji ukazuju na bijeg,
-    Ako postoji opravdana bojazan, da će počinitelj sakriti, uništiti, ili krivotvoriti dokaze važne za kazneni postupak, te da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke, sudionike, prikrivatelje kaznenog djela,
-    Ako postoji opravdana bojazan, da će počinitelj dovršiti kazneno djelo, ili djelo kojim prijeti, ili će počiniti kazneno djelo, a za to kazneno djelo se može izreći kazna zatvora tri godine ili teža kazna,
-    Ako se radi o kaznenom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a koje uslijed načina počinjenja i nastalih posljedica, ne bi bilo opravdano takvu osobu ostaviti na slobodu radi opasnosti za život i zdravlje ljudi, ili radi javne sigurnosti.
Na temelju rješenja, sudac za maloljetnike donosi dakle rješenje, pritvor može trajati najdulje jedan mjesec. Vijeće za maloljetnike može iz opravdanih razloga pritvor produljiti za još najviše dva mjeseca.
Vijeće za maloljetnike dužno je obavljati nadzor prijeke potrebe pritvora svakih 15 dana.
-    Nazočnost na pripremnom ročištu?!
Radnjama u pripremno postupku mogu nazočiti tužitelj i branitelj. Ispitivanje maloljetne osobe obavit će se uz pomoć pedagoga ili druge stručne osobe, kada je to potrebno.
Sudac za maloljetnike može odobriti da radnjama na pripremnom ročištu nazoči predstavnik socijalne skrbi i roditelj odnosno skrbnik maloljetnika.


GRAĐANSKO PRAVO
Ispitivač: Hajrudin Hajdarević
Ispit trajao: 16:30h – 17:50h
1.    Pismena zadaća – Smetanje posjeda
2.    Savjestan posjed?!
-    Primjer?!
3.    Zakonit posjed?!
-    Primjer?!
4.    Detencija?!
-    Primjer
5.    Ugovor o zakupu?!
6.    Idealan posjed?!
7.    Samopomoć kod posjeda?!
8.    Stjecanja prava vlasništva na nekretninama na temelju pravnog posla?!
9.    Vlasničkopravne tužbe?!
10.    Actio Publicana?!
-    Tko ima pravo na podnošenje ove tužbe?!
-    Kako glasi tužbeni zahtjev?!
11.    Predugovor?!
-    Može li se prenositi na drugu osobu?!
-    Forma predugovora!?
12.    Ništavi ugovori?!
13.    Rušljivi ugovori?!
14.    Razlika između rušljivih i ništavih ugovora?!
15.    Pobijanje ništavih ugovora?!
16.    Obaveze stranaka kod rušljivih ugovora?!
17.    Razlika između izmakle dobiti i eventualne štete?!
18.    Jamstvo?!
-    Definicija?!
-    Tko može biti jamac?!
-    Dužnikovo ponašanje?!
-    Do koje visine se može jamčiti?!
-    Odnos vjerovnika i jamca?!
-    Kako nastaje jamstvo?!
19.    Oprost duga?!
20.    Načelo zakonitosti u parničnom postupku?!
21.    Preinaka tužbe?!
-    Subjektivna preinaka?!
-    Objektivna preinaka?!
-    Do kada se traži suglasnost tuženika?!
-    Kad se može izvršiti preinaka bez suglasnosti tuženika?!
22.    Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života?!
23.    Uređenje međa?!
24.    Pravni lijekovi u ovršnom postupku?!
25.    Zemljišni dug?!
26.    Žalba u vanparničnom postupku?!
27.    Žalba osobe kojoj se oduzima poslovna sposobnost?!
28.    Razvod braka?!
-    Uvjeti za razvod braka?!
-    Način razvoda braka?!
29.    Roditeljsko staranje?!
30.    Podjela bračne stečevine?!
31.    Suvlasništvo?!
32.    Zajedničko vlasništvo?!
33.    Razlika između suvlasništva i zajedničkog vlasništva?!


PRIVREDNO PRAVO
Ispitivač: Mehmed Biser
Trajanje ispita: od 18:00 – 18:25

1.    Forma i sadržaj osnivačkih akata?!
2.    Statut društva?!
3.    Osnivači društva?!
4.    Prijava za upis u registar društva?!
5.    Temeljni kapital?!
-    Kako može biti izražen?!
-    Temeljni kapital dioničkog društva?!
-    Temeljni kapital društva sa ograničenom odgovornošću?!
6.    Društvo sa ograničenom odgovornošću?!
7.    Zastupnici privrednih društava?!
-    Tko je zastupnik?!
-    Tko je punomoćnik?!
-    Tko može biti prokurist?!
-    Što je to zajednička prokura?!
-    Kako prestaje prokura?!
8.    Statusne promjene društva?!
-    Spajanje Društva?!
-    Podjela Društva?!
-    Promjena oblika Društva?!
9.    Prestanak gospodarskih društava?!
10.    Prestanak gospodarskog društva na temelju odluke suda?!
-    Prestanak dioničkog društva?!
11.    Razlozi za pokretanje stečajnog postupka?!
-    Tko je ovlašten podnijeti prijedlog?!
-    Stečajni upravnik?!
-    Stečajni sudac?!
-    Vanredni pravni lijekovi u stečajnom postupku?!
-    Skupština povjerilaca?!
-    Odbor povjerilaca?!
12.    Sredstva osiguranja kod ugovora u privredi?!
-    Jamstvo?!
-    Bankarska garancija?!
-    Ugovorna kazna?!
-    Zalog?!
13.    Izjava volja?!
14.    Dokumentirani akreditiv?!
15.    Zatezna kamata?!
16.    Prestanak ugovora u privredi?!
17.    Osobine ugovora u privredi?!
18.    Ugovor o prodaji?!
19.    Bitni elementi ugovora u privredi?!
20.    Vrijednosti papiri?!
-    Obveznica?!
-    Dionica?!
-    Certifikati?!
21.    Komisija za vrijednosne papire?!
-    Sastav?!
-    Nadležnosti?!
22.    Zakon o stranim ulaganjima?!
-    Općenito?!


UPRAVNO PRAVO
Ispitivač: Sadudin Kratović
Ispit trajao: 18:25 – 18:40

1.    Vrste poslova organa uprave?!
2.    Organizacija federalne uprave?!
3.    Upravne organizacije?!
4.    Stjecanja državljanstva BiH olakšanom naturalizacijom?!
5.    Pravo žalbe u upravnom postupku?!
6.    Šutnja administracije?!
7.    Dostava u upravnom postupku?!
8.    Pokretanje upravnog postupka?!
9.    Skraćeni i posebni ispitni postupak?!
10.    Privremeno rješenje?!
-    Razlika sa glavnim rješenjem?!
-    Što se događa sa ovim rješenjem kada se donese glavno rješenje?!
-    Može li se izvršiti privremeno rješenje?!
11.    Postupak drugostupanjskog suda?!
-    Kada se poništava prvostupanjsko rješenje?!
12.    Ukidanje rješenja po pravu nadzora?!
-    Kako se vrši?!
-    Tko odlučuje?!
-    Rok za odlučivanje?!
13.    Protiv kojih akata se ne može pokrenuti upravni spor?!


RADNO PRAVO
Ispitivač: Sadudin Kratović
Ispit trajao: 18:40 – 18:50

1.    Disciplinski postupak?!
-    Protiv koga se provodi?!
-    Tko ga provodi?!
-    Nadležnost rukovoditelja organa?!
2.    Odbor za žalbe?!
-    Tko ga osniva?!
-    Nadležnosti?!
-    Sastav?!
-    Postupak po odluci?!
3.    Zaštita prava iz radnog odnosa?!
4.    Ugovor o radu?!
5.    Volonterski rad?!
-    Prava volontera?!
-    Dužnosti poslodavca?!


USTAVNO PRAVO
Ispitivač: Mirko Bošković
Ispit trajao: 18:50 – 19:05

1.    Zakonodavno tijelo kantona?!
Zakonodavno tijelo kantona je skupština kantona koja je jednodomna.
-    Sastav?!
Skupština kantona je dakle jednodomna i sastoji se od najmanje 30 do najviše 50 poslanika, koji se biraju demokratskim putem na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem sa stranački lista kandidata koje stranke kandidiraju za zakonodavno tijelo kantona. Mandat im traje dvije godine.
-    Nadležnosti?!
U nadležnosti zakonodavnog tijela kantona je da:
-    Donosi i usvaja ustav kantona,
-    Donosi i usvaja zakone kantona,
-    Bira i imenuje suce kantonalnih i općinski sudova,
-    Imenuje predsjednika kantona,
-    Odlučuje o financiranju kantona,
-    Obavlja druge poslove u nadležnosti kantona.
2.    Nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine?!
U isključivoj nadležnosti institucija BiH su:
Vanjska politika,
Vanjsko trgovinska politika,
Monetarna politika,
Carinska politika,
Financiranje rada institucija BiH i međunarodnih obveza BiH,
Reguliranje pitanja imigranata, izbjeglica i azila,
Uspostavljanje zajedničkih komunikacijskih sredstava,
Provodi međunarodne i međuentitetske kaznenopravne propise uključujući i odnose sa interpolom,
Regulira međuentiteski promet,
Kontrolira zračni promet.
3.    Općinske vlasti?!
-    Organi?!
Općinsko vijeće, i općinski načelnik.
-    Općinsko vijeće?!
Članovi općinskog vijeća biraju se demokratskim putem, na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, sa liste kandidata nezavisnih kandidata ili sa liste stranačkih kandidata. Svaka osoba može biti izabrana u općinsko vijeće.
Općinsko vijeće usvaja statut općine, odlučuje o financiranju općine....
-    Općinski načelnik?!
Općinski načelnik bira se demokratskim putem, na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, sa liste kandidata nezavisnih kandidata, ili sa stranačkih lista.
U nadležnosti općinskog načelnika je da imenuje svoje suradnike, da organizira funkcioniranje općinskih institucija sa ombdusmenom ili sa drugim vlastima u Federaciji BiH.
4.    Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine?!
-    Sastav?!
Dom Naroda i Predstavnički dom.
-    Nadležnosti?!
Da donosi zakone potrebne za provedbu Odluka Predsjedništva BiH,
Da odlučuje o iznosu i vrsti sredstava potrebnih za rad institucija BiH i za podmirenje međunarodnih obveza,
Da odlučuje o davanju suglasnosti na ratificiranje ugovora,
Da odobrava budžet BiH,
Da obavlja i druge poslove u sklopu svoje nadležnosti ili obavlja poslove koje su joj prenesene zajedničkim sporazumom entiteta.
-    Postupak imenovanja u domove?!
Dom naroda se sastoji od 15 delegata od kojih 2/3 dolazi sa teritorija Federacije BiH, a 1/3 dolazi iz entiteta Republike Srpsko.
Nominovane bošnjačke odnosno hrvatske delegate imenuju bošnjački odnosno hrvatski delegati u Domu naroda Federacije BiH, a srpske delegate imenuje Narodna skupština Republike Srpske.
Devet članova Doma naroda sačinjava kvorum, pod uvjetom da su prisutna najmanje tri bošnjačka, tri hrvatska i tri sprska delegata.
Predstavnički dom sastoji se od 42 poslanika od kojih 2/3 dolazi sa teritorija FBiH, a 1/3 sa teritorija RS. Biraju se neposrednim putem, na demokratskim izborima, tajnim glasanjem. Mandat im traje 4 godine. Kvorum predstavničkom doma sačinjava većina prisutnih i koji glasaju.
5.    Predsjedništvo Bosne i Hercegovine?!
-    Sastav?!
1 Hrvat, 1 Bošnjak i 1 Srbin.
-    Nadležnosti?!
Predsjedništvo BiH je nadležno za:
Vođenje vanjske politike,
Imenovanje ambasadora i diplomatskih predstavnika Bosne i Hercegovine,
Predstavljanje i zastupanje BiH u međunarodnim institucijama i organizacijama u kojima je BiH član, te traženje članstva u onim organizacijama i institucijama u kojima BiH nije član,
Potpisivanje međunarodnih ugovora Bosne i Hercegovine, te uz suglasnost Parlamentarne skupštine, ratificiranje takvih ugovora,
Predlaganje budžeta Bosne i Hercegovine uz preporuku Vijeća ministara,
Podnošenje izvješća Parlamentarnoj skupštini na njen zahtjev i to najmanje jednom godišnje,
Organiziranje rada sa nevladinim i drugim institucijama u BiH,
Obavljanje drugih poslova koji su u nadležnosti Predsjedništva BiH.
-    Postupak imenovanja?!
Članovi Predsjedništva biraju se neposrednim putem, demokratskim izborima, tajnim glasanjem. Hrvat i Bošnjak biraju se sa područja Federacije BiH, a Srbin se bira iz Republike Srpsko.
Mandat članova Predsjedništva u prvom mandatu je dvije godine. Predsjedavajući predsjedništva je onaj koji je dobio najveći broj glasova, a nakon toga predsjedavajući se određuje rotacijom ili na drugi način kako to regulira svojom odlukom  Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Nakon prvog saziva mandat im traje 4 godine, s tim da mogu još jedan put uzastopno biti birani u Predsjedništvo, a nakon toga nemaju pravo da budu birani prije isteka roka od 4 godine.
6.    Sudovi Federacije Bosne i Hercegovine?!
-    Općinski sudovi?!
Općinski sudovi organiziraju se za osnivanje jedne ili više općina. Općinskih sudova u FBiH ima 28, a općinskih sudova sa gospodarskim odjeljenjima ima 10 i to: Bihać, Orašje, Tuzla, Zenica, Goražde, Travnik, Mostar, Široki Brijeg, Sarajevo i Livno.
-    Vrhovni sud?!
Vrhovni sud Federacije BiH je najviši žalbeni sud u Federaciji. Vrhovni sud ima najmanje 9 sudaca.
-    Ustavni sud FBiH?!
Ustavni sud FBiH sastoji se od 9 članova. Presude Ustavnog suda su konačne i obvezujuće.
7.    Obdusman za ljudska prava?!
-    Regulativa?!
Regulirano je Ustavom Federacije BiH, te Zakonom o ombdusmenima u Bosni i Hercegovini.
Ombudsman za ljudska prava je samostalna institucija osnovana zakonom s ciljem unapređenja dobre uprave i vladavine prava, te zaštite prava i sloboda pravnih osoba zajamčenih Ustavom BiH, te međunarodnim sporazumima.
Institucija djeluje po prijemu žalbe ili po službenoj dužnosti.
Institucija ima nadležnost da provodi istragu po svim žalbama koje se odnose na povredu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Osim toga Institucija je nadležna i da rješava i provodi istrage po žalbama koje se odnose na slabo funkcioniranje pravosuđa ili neprocesuiriranje individualnih predmeta, te može davati opće smjernice ili pojedine smjernice.
-    Organizacija?!
Ombudsman za ljudska prava u Bosni i Hercegovini čini 1 Hrvat, 1 Bošnjak i 1 iz reda ostalih.
-    Nadležnosti?!
Obdusman za ljudska prava BiH je nadležan za rad koji se odnose na:
Tijelo vlade entiteta,
Tijelo vlade entiteta i Bosne i Hercegovine,
Te one koji se odnose na tijela vlada oba entiteta.
-    Sjedište?!
Sarajevo i Mostar, te Banja Luka.
8.    Notarska služba?!
-    Regulativa?!
Služba notara je javna služba, koju obavljaju notari kao samostalni i neovisni nositelji javne službe notara.
Notarska služba regulirana je Zakonom o notarima Federacije Bosne i Hercegovine koji je donijet 2002.godine.
-    Nadležnosti?!
U nadležnosti notara su notarska obrada isprava, notarska ovjera i notarska potvrda.
-    Notarski poslovi?!
Pravni poslovi koji za svoju pravnu valjanost zahtijevaju notarsku obradu isprava odnose se na slijedeće pravne poslove:
Pravni poslovi kojima se reguliraju imovinski odnosi bračnih partnera ili osoba koje žive u vanbračnoj zajednici,
Pravni poslovi raspolaganja imovinom poslovno nesposobnih ili malodobnih osoba,
Pravni poslovi koji se sastoje u izvšrenju određene činidbe, s tim što se nedostatak notarske obrade u ovom slučaju nadomješta izvršenjem obećane činidbe,
Pravni poslovi koji se odnose na prijenos, stjecanje prava vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama,
Osnivačka akta gospodarskih društava i usvajanjem statuta društva, kao i svaka promjena statuta.
-    Imenovanje notara?!
Notare imenuje Federalni ministar pravde na temelju uvjeta koje donosi Federalno ministarstvo pravde Federacije BiH.
-    Uvjeti za notara?!
Za notara može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta ispunjava i posebne uvjete.
Opći uvjeti su da se radi o osobi koja je državljanin BiH, da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova notara, da nije osuđivanja, niti kažnjavana, da se na tu osobu ne odnosi članak IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine.
Posebni uvjeti su da je ta osoba diplomirani pravnik, da ima položen pravosudni ispit, da je nakon položenog pravosudnog ispita ima najmanje 5 godina radnog iskustva kod notara.
9.    Europska konvencija o zašiti temeljnih ljudskih prava i sloboda?!
U Rimu 4.11.1950.godine.
-    Pravo na pošteno suđenje?!
Jedno od ključnih prava za diplomirane pravnike.
Ovo pravilo odnosno ovo pravo znači da niti jedna osoba ne može biti osuđena niti joj može biti izrečena kazneno pravna sankcija ili bilo koja druga obveza u građanskoj parnici, dok se ne provede postupak ili dok se toj osobi ne dadne mogućnost da se izjasni o činjenicama koje joj idu na teret, kao i da se izjasni o svim činjenicama i dokazima koje joj idu u korist.


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 4834  Ukupno tema: 1867  Ukupno anketa: 23  Ukupno postova: 100666704  Ukupno postova danas: 16
Info korisnika:   Najnoviji član :  fatih   Članova online: 0   Gostiju online: 54
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano