noviji
useravatar
User Info

CHF KREDITI

Poštovanje!
Čudi me kako dosada nitko nije postavio ovo "vruće" pitanje obzirom na veličinu problema dužnika zaduženih CHF kreditima.
Sve nas SIGURNO zanima zakonska osnovanost CHF kredita a iz razloga koje navode u udruzi FRANAK tj. suprotnosti sa članom 56. Zakona o deviznom poslovanju koji je vrijedio od 1998. do 2010. godine (krediti su plasirani 2006. - 2009.) i koji glasi: "Banke mogu odobravati devizne kredite domacim pravnim licima radi placanja u inostranstvu s tim da se na odobreni devizni kredit može placati kamata i u devizama. Vlada, na prijedlog Ministarstva propisije namjenu i uslove uz koje se mogu odobravati ovi krediti. Ministarstvo može utvrditi nacin i rokove izvještavanja o odobrenim kreditima."
Dakle nije predviđeno da se ti krediti odobravaju fizičkim licima, a niti pravnim licima bez posebne namjene (za poslovanje u CHF-u). Obzirom da se ovdje radi o kreditima koji su odobreni i vode se u stranoj valuti (CHF) a plasman kredita je bio, a i povrat anuiteta se radi u domaćoj valuti, pitanje je radi li se ovdje o "deviznom kreditu" ili kreditu "sa valutnom klauzulom u CHF."
Naime, tek je izmjenama Zakona o deviznom poslovanju iz 2010. godine, (i to članom 5. koji glasi: "Dozvoljeno je ugovaranje u devizama u Federaciji s tim što se plaćanje i naplaćivanje vrši u konvertibilnim markama.") je dozvoljeno ugovaranje kredita u stranoj valuti. Prema tome bi svi ovi ugovori (ili ove ugovorene klauzule u CHF) zaključeni prije 2010. godine bili nevažeći što bi značilo da se povrati kredita imaju vršiti u KM valuti a prema visini kredita plasiranog u KM-u na tekući račun na dan plasmana. Ukratko ovo bi značilo da su klijenti (koji su ih dosada otplaćivali) "debelo" u preplati po navedenim kredititma i imaju značajno manju glavnicu za otplatu umjesto što su na današnji dan (prema zvaničnom stavu Hypo banke) dužni u KM-u 30% - 40% više nego što su dobili na tekući račun prilikom plasmana (isto tako imaju i anuitete povećane za 30% - 40% zbog povećanja kursa CHF-a i povećanja kamatne stope)
Čak i ako je ova mogućnost ugovaranja bila predviđena ZOO-a (što nisam siguran te Vas molim da mi isto odgovorite) poznato mi je da je Zakon o deviznom poslovanju tzv. "lex specialis" u odnosu na ZOO te se trebaju primijeniti odredbe ovog zakona. Mislim da je veoma indikativno da je 99,6 % ovih CHF kredita dodijelila Hypo banka (druge banke u BiH nisu odobravale ove kredite u CHF-u) za razliku od banaka u drugim zemljama regije (Hrvatska i Srbija) što upućuje na to da je zakonski okvir u BiH bio drugačiji u odnosu na ove zemlje - te pretpostavljam da ide u korist klijentima i tvrdnjama iz udruge FRANAK.
Poznato je i pitanje nezakonitog podizanja kamatne marže u vrijeme kada je CHF LIBOR od 2008. godine do danas smanjen sa 3% na 0,5% te je Hypo banka bila dužna smanjiti ukupnu kamatnu stopu u proteklom vremenskom periodu za 2,5% (radi ugovorenog usklađivanja kamate sa CHF LIBOROM), a umjesto toga je banka čak podizala ukupnu kamatnu stopu za 0,25% - 1% a o čemu su već donesene presude u korist klijenata na sudu u Banjaluci.
Nakon ovog opširnog uvoda molim Vas za odgovore na slijedeća pitanja:
1. Da li je ugovaranje u CHF valuti u skladu sa zakonima (Zakon o deviznom poslovanju i ZOO) koji su vrijedili u periodu ugovaranja spornih klauzula? (prije 2010.)
2. Da li je zakonito podizanje kamatne stope koja je ugovorena kao "promjenjiva" (s tim da je ugovoreno usklađivanje sa promjenama CHF LIBORA) dok je istovremeno CHF LIBOR u padu?
3. Na koji način klijenti mogu zaštititi druge učesnike u kreditu od terećenja od strane Hypo banke dok se sporni krediti ne riješe sudskim putem (jer banka ne želi nikakvu nagodbu niti razgovor o navedenim spornim pitanjima)? Postoji li nekakva privremena sudska zabrana koja bi druge učesnike u kreditu zaštitila od zapljene banke dok se spor ne riješi? (poznato je da ovi sudski sporovi traju i po nekoliko godina a na što banka i računa te bi za to vrijeme teretila druge učesnike u kreditu što je klijentima banke - dužnicima neprihvatljivo).
Unaprijed zahvaljujem!


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
matrix
useravatar
User Info

Re: CHF KREDITI

Postovani,problem je vec uveliko poznat ali se nije niko oglasavao po tom pitanju.U svezi vasih pitanja nebi se puno imalo sta novo reci,ocito je da mnoge stvari tu nestimaju,zbog cega i jesu pokrenuti postupci protiv Hypo .A.A.Banke,a isti se nebi ni pokretali da nemaju pravnog osnova kojeg su morali prethodno utvrditi strucna advokatska lica,tako da bi to i bio odgovor na vase prvo pitanje.Po pitanju duzine postupka,misljenja sam da je moguce  u vanparnicnom postupku dati prijedlog za sudsko osiguranje duznika od potrazivanja banke,do okoncanja postupka.
Mislio sam da je problem donekle bio rijesen akcijom"balon",pa neznam koliko o tome znate po tom planu,ako niste citali da se upoznate:
Predstavnici komercijalnih banaka u BiH pozitivno su se izjasnili prema većini prijedloga za ublažavanje položaja klijenata čiji su krediti vezani uz švajcarski franak, koje je nedavno utvrdio Stalni odbor za finansijsku stabilnost.
Banke će svojim klijentima koji imaju kredite vezane uz švajcarski franak ponuditi opciju da se fiksira kurs u iznosu 1,5678 KM za jedan franak, koji je važio 31. decembra 2010. godine, a takođe će smanjiti kamatnu stopu za jedan procentni poen svima koji imaju stambene kredite izražene u švajcarskoj valuti – saopšteno je nakon sastanka Stalnog odbora za finansijsku stabilnost u Banjaluci.
Predloženi balon bi sadržavao razliku rate od fiksiranog kursau odnosu na tekući. Za period balona, koji bi trajao tri godine,predložena kamatna stopa bi iznosila 3,95 odsto i tada bi bila naplaćivana samo kamata.
Tokom trajanja balona klijenti će, takođe, imati opciju da, u slučaju promjene situacije, zamijene svoje balon kredite zakredite sa valutnom klauzulom u evro.
Agencije za bankarstvo Federacije BiH i Republike Srpske će klasifikovati restrukturisane kredite građana kao zdravu aktivu.
Banke će ovu ponudu u pisanoj formi poslati svakom klijentu i stvar je klijenta da li će je prihvatiti.
Uskoro će na veb stranicama banaka biti kreditni kalkulator, kojim će klijenti moći da izračunaju efekte ovog modela.
Hypo Alpe Adria banka, koja učestvuje sa 99,6 odsto u ukupnom plasmanu kredita vezanih za franak, saopštila je da je svojim klijentima do sada pružala dva moguća riješenja problema za korisnike CHF kredita, a to je reprogram kredita ili konverzija istih u kredite s valutnom klauzulom u EUR.
Kako se navodi u saopštenju, reprogram kredita se vrši na temelju Odluka lokalnih regulatora o reprogramu kreditnih obaveza.
“Odluka svakog klijenta jeste individualna i svaki klijent slobodno bira da li će uzeti jednu od pruženih opcija ili će i dalje čekati eventualnu korekciju vrijednosti CHF -a“, ističe se u saopštenju i dodaje ,” da vijesti koje dolaze iz regiona, ali i cijele Evrope ukazuju na prisutnost problemavezanog za kreditne linije u CHF -u u cijelom našem okruženju“, navode u Hypo bankama Banjaluka i Mostar.
.
Kada su banke 2007. godine u svoju ponudu uvele ovu kreditnu liniju bila je najpovoljnija na tržištu, korisnicibankarskih usluga su je rado koristili i u tom periodu ova kreditna sredstva ostvarila su veliki privredni podsticaj te pozitivno uticala na otvaranje novih radnih mjesta.
“Rast CHF -a, posebno u proteklim mjesecima izazvao je slične probleme svim klijentima koji su realizovali kredite u ovojvaluti. Stalni odbor za finansijsku stabilnost BiH, bankei klijenti, zajedno sarađuju, pokušavajući da pronađu najbolje riješenje kako za klijente i njihove anuitete, takoi za banke i okruženje u kojem posluju“, ističe se u saopštenju.
U saopštenju se navodi da je tim Hypo Alpe Adria banke intenzivno radio u proteklom periodu s ciljem iznalaženja najboljeg puta do izlaska iz tereta previsokih rata za svojeklijente, te da su nove opcije koje će ova banka ponuditi rezultat napora usmjerenog ka rješenju problema koji je rastaozajedno sa produbljivanjem krize čiji uzrok nije u
Hypo će svojim klijentima već od1. novembra ponuditi u stvarnojrealizaciji dodatne olakšice i nove mogućnosti kako bi što lakše prebrodili ovo krizno razdoblje. I dalje će ostati u ponudi mogućnost konverzije s valutnom klauzulom u EUR sa ili bez prolongacije roka otplate. Naredna mogućnost je odlaganje plaćanja dugovanja sa ili bez prolongacije i prolongacija roka otplate kao takva je opcija koja može da sekoristi samostalno. Opcija Bankeje i mogućnost prijevremenog plaćanja duga u cijelosti ili jednog njegovog dijela.
Iz Hypo banke ističu da će novaakcija pod imenom “Balon” biti dostupna stanovništvu, a sam koncept podrazumijeva dobro promišljen način plaćanja rata kredita uz fiksiran kurs CHF -a.
Hypo će se svim klijentima obratiti dopisom i omogućiti svim zainteresovanima za Balon opciju potpisivanje Aneksa ugovora do kraja 2011. godine. Realizacija svim potpisnicima Aneksa bit će izvršena od 1. oktobara 2011. godine.
Kako ističu iz Hypo banke, “Balon” akcija klijentima će omogućiti da preostali iznos kredita obračunaju po fiksnom kursu od 1.5678 KM u odnosu na CHF . To u praksi znači da će mjesečni anuitet klijenti isplaćivati u iznosu koji su plaćalido 31.decembra 2010. godine.
Nakon isteka Ugovora o prihvatanju uslova “Balon” akcije banka će predložiti način isplate razlike nastale između iznosa kredita po fiksnom Balon kursu i kursa CHF -a na dan potpisivanja ukoliko razlika bude postojala. Balon akcija će trajati tri godine.
Posebna pogodnost za sve klijente banke koji imaju stambeni kredit u CHF valuti je dodatno sniženje kamate za jedan odsto u periodu trajanja Balon akcije.
.
„Hypo Alpe Adria banka je formirala specijalne timove, investirala u potrebnu infrastrukturu i informaciono tehničku podršku projektu zvanom Balon, te isti testirala kako bi svi zainteresovani klijenti u što kraćem roku riješiliproblem uzrokovan globalnom finansijskom ekonomskom krizom. Testiranja se i dalje sprovode da bi do 1. novembra imali konačno tehničko rješenje spremno za sprovođenje Balona. Sve svoje resurse stavićemo na raspolaganje klijentima jer i nama je u interesu da poslovanje traje što duže i to na obostrano zadovoljstvo jer svaka banka raste sa zadovoljnim klijentima irazvija svoje poslovanje u skladu sa porastom njihovog zadovoljstva uslugama banke“, istakli su direktori Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja LukaSamuel Vlčan, i Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar , Mihael Fogt.
Banka će se svakom klijentu obratiti pismeno, a prioritetno će biti riješeni zahtjevi naših lojalnih klijenata. Tom prilikom će se klijentima dostaviti detaljnije informacije o realizacijiBalona, kao i ostalih prijedloga.
Udruženje građana “Franak” iz Sarajeva upozorilo je, pak, da od preporuka za ublažavanje položaja dužnika koji su kreditepodigli u švajcarskim francima, koje je donio Stalni odbor za finansijsku stabilnost, korisnici kredita neće imati bilo kakve koristi, osim što bi, eventualni ugovoreni `balon odnos` produžio njihovu agoniju i dužničko ropstvo.
Preporuke nemaju snagu pravnog okvira koji bi trebalo da uredi ugovorne odnose između korisnika kredita i banke, a nije određeno ni na koje se kreditne dužnike odnose, s obzirom da je najznačajniji dio ugovora zaključen prije donošenja Zakona o deviznom poslovanju FBiH 2010. godine čijim je članom5 dopušteno ugovaranje u devizama – navode iz Udruženja.
Takođe, bankama kreditorima nije preporučeno da preispitaju pravnu osnovanost obračunavanja anuiteta u švajcarskim francima za ugovore koji su zaključeni prije donošenja Zakona o deviznom poslovanju FBiH /avgust 2010./, niti je entitetskim ministarstvima finansija preporučeno utvrđivanje zakonitosti rada banaka i osnovanosti žalbi korisnika kredita.
Udruženje “Franak” od Stalnog odbora za finansijsku stabilnosttraži i očekuje provođenje kontrole zakonitosti rada banaka u smislu mogućnosti ugovaranja dugoročnih kredita fizičkim i pravnim licima u švajcarskim francima, čija namjena je suprotna Zakonu o deviznom poslovanju FBiH za sveugovore zaključene do 5. avgusta 2010. godine.

Udruženje “Franak” takođe traži da nadležne entitetske agencije za bankarstvo i entitetska ministarstva finansija utvrde ništavne ugovorene devizne klauzule.
“Traži se da se za sve ugovore zaključene do 5. avgusta 2010. godine bankama naloži obračun anuiteta u skladu sa članom 16 Zakona o deviznom poslovanju FBiH , a u skladu sa principima savjesnosti i poštenja, ravnopravnosti strana u obveznom odnosu, odnosno principima jednake vrijednosti davanja i zabrane prouzrokovanja štete”.
,


"noćna mora je upasti u paukovu mrežu pravnih zavrzlama"

Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
noviji
useravatar
User Info

Re: CHF KREDITI

Poštovani!
Zahvaljujem na brzom odgovoru. Upravo vaša konstatacija da "mnoge stvari tu nestimaju" je ono što mene (i sve nas CHF dužnike) zanima, tj. da se pravno razbistre nama laicima "zamagljene" stvari koje banka koristi po mom dubokom uvjerenju za ubiranje extraprofita. Svojevremeno nam je banka pojašnjavala da se i ona "zadužila" u CHF valuti po povoljnim kamatama i to prenijela na svoje klijente, te da i ona vraća anuitete u povećanim iznosima zbog većeg kursa te valute.  Moje mišljenje je da je banka sva ta svoja zaduženja u CHF-u (ako ih je stvarno i bilo) davno vratila, te da sada ubire extraprofit na račun svojih klijenata. Ovo je veoma jednostavno utvrditi pregledom poslovnih knjiga banke od strane nadležnih institucija (Agencije za bankarstvo i nadležnih inspekcijskih službi - problem je kako njih natjerati da rade svoj posao). Što se tiče vaše konstatacije da ste mislili da je problem riješen opcijom "balon kredita" puno sam bliži onoj da je to u stvari "produženje agonije dužničkog ropstva" jer klijenti imaju samo privremeno olakšanje na koje opet moraju plaćati kamatu i odgoditi svoje dugove (koji se gomilaju) za neko buduće vrijeme. Kad bi banka stvarno htjela riješiti taj problem na obostrano zadovoljstvo ponudila bi klijentima mogućnost konverzije u EUR po povoljnijem kursu od trenutnog (npr. da pretpostavimo da se ona zadužila u CHF-u, onda po onom po kojem je banka vratila svoja zaduženja u CHF-u prije nekoliko godina). Ovako se banka izdaje za "dobročinitelja" koji "olakšava" situaciju klijentima "balon" otplatom, a u stvari ubire extraprofit, a što im naše nadležne institucije velikodušno omogućavaju svojim neradom.
1.    Dakle pravo pitanje je zašto se po ovom pitanju niko od nadležnih institucija nije oglasio tj. kako ih "natjerati" da zauzmu i javno iznesu svoj stav kako bi ljudima razjasnili i olakšali situaciju?
2.    Advokati su stava da treba tužiti banku i da ne treba ni u kom slučaju potpisivati Anex ugovora sa ponuđenim "balonom" jer se time gubi pravo na tužbu i prihvaćaju uslovi na štetu klijenta a u korist banke??
3.    Da li je ovo istina jer mnogi dužnici upravo iz ovog razloga nisu uzeli "balon"??
Interesantan je izneseni stav Banjalučkog advokata Golubovića koji je dobio prvi slučaj protiv Banjalučke Hypo banke zbog nezakonitog podizanja kamata koji kaže: “Banka nikada neće javno priznati da je pogriješila i pozvati sve oštećene klijente da im vrati uzeti novac, već će pustiti klijente da idu u pojedinačne tužbe i dobijaju odštete na male iznose od 5.000, 7.000 ili 10.000 KM, što je za banku isplativo s obzirom na to da su na ovaj način oprihodovale između 50 i 100 miliona KM”, ukazao je Golubović."
Naglašavam da se ovdje radi o zaradi banke samo na nezakonitom podizanju kamatne stope (podizanje kamate u vrijeme kada je ugovoreni CHF LIBOR bio u padu), a kad se tome doda i pretpostavka nezakonitog ugovaranja deviznog CHF kredita (Zbog tada važećeg zakona o deviznom poslovanju) građani BiH su oštećeni za astronomske iznose, te mi je neshvatljiva činjenica da nadležne institucije o tome šute odnosno prepuštaju građane da se sami, svako za sebe, bori protiv jedne banke koja je evidentno radila "mutne" poslove ne samo u BiH nego i u svim drugim zemljama u kojima je poslovala, što je na kraju krajeva i dokazano na austrijskom sudu te su njihovi menadžeri dobili i zatvorske kazne.
Moja slijedeća pitanja su:
1. Koje su to državne institucije nadležne za postavljena pitanja osim Agencije za bankarstvo?
2. Kako ih natjerati da provedu kontrolu zakonitosti rada banke u smislu pravne osnovanosti ugovaranja kredita u CHF-u prije donošenja zakona o deviznom poslovanju 2010. godine i da o tome obavijeste javnost?
3. Kako ih natjerati da zauzmu stav prema banci te je natjeraju da vrati nezakonito naplaćene povećane kamate, a bez da klijenti idu u pojedinačne tužbe - tj. da rade svoj posao.
Zbog čega imamo institucije koje ne rade svoj posao nego puštaju građane da sami vode pravne bitke u sporom, neefikasnom i korumpiranom pravnom sistemu?
4. Mogu li se u ovom slučaju podnijeti tužbe protiv nadležnih državnih institucija i odgovornih osoba zbog zloupotrebe položaja i ovlasti (neobavljanja svojih osnovnih radnih zadataka) kojima pogoduju banci?
Unaprijed zahvalan!


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
noviji
useravatar
User Info

Re: CHF KREDITI

KONAČNO PRVA KONKRETNA PRESUDA PROTIV HYPO LOPOVA (TEKST IZ DNEVNOG AVAZA OD 19.06.2013.):

Pred Općinskim sudom u Mostaru donesena je nepravomoćna presuda za fizičko lice iz Tuzle protiv "Hypo banke" u vezi s kreditom u švicarskim francima.
Faksimil presude: Banka plaća i sudske troškove
Kako nam je potvrdio Kemal Duraković, predsjednik Udruženja korisnika kredita (UKK) "Švicarac", ovom presudom dokazano je ono što godinama tvrde iz ovog udruženja vezano uz valutnu klauzulu, kamatnu stopu i nezakonito aktiviranje hipoteke. U BiH je više od 10.000 korisnika kredita u švicarskim francima.

Valutna klauzula

- Sud je jasno kazao da valutna klauzula mora biti po kursu na dan nastanka obaveze, da kamatna stopa prati kretanje LIBOR-a i da se hipoteka ne može aktivirati tako kako je banka do sada radila i prodavala imovinu ljudi kako su htjeli. Prezadovoljni smo presudom - kazao je Duraković.

U presudi se navodi da je banka dužna isplatiti 13.257 maraka na ime neosnovano naplaćene kreditne obaveze sa zakonskom zateznom kamatom, kao i troškove parničnog postupka u visni od 4.048 maraka. Marica Glibić, vođa ekspertnog tima koji vodi tužbe protiv "Hypo banke", napomenula je da su ovakvu presudu i očekivali.
10.000 korisnika kredita u švicarcima

- Riječ je o klijentu koji je svoje obaveze vraćao uredno. Tokom ročišta više sudija je i kazalo da će biti presuda u klijentovu korist, jer se zaista radi o nezakonitim stvarima. Ja već danas (jučer, op. a.) imam novo ročište - kaže Glibić.

Podsjetimo da pred sudom u Mostaru ima više hiljada tužbi, a Glibić napominje da je svaki slučaj poseban, ali da se iz ove presude sve može preslikati i na druge slučajeve, barem kada je riječ o valutnoj klauzuli i kamatnoj stopi.

- Upravo što je svaki slučaj poseban, nismo išli s kolektivnom tužbom. Međutim, nama je bila važna prva presuda za fizičko lice, a ubrzano se radi i na svim ostalim slučajevima. Skoro svaki dan imamo rošišta, tako da u skorije vrijeme očekujemo više presuda - dodala je Glibić.

Ostali slučajevi

Iz "Hypo banke" kazali su da će uložiti žalbu na predmetnu prvostepenu presudu, jer su, kako tvrde, u predmetu ponudili niz dokaza koji potvrđuju zakonsku utemeljenost ovakvih kredita.

- Osnove za žalbu su povreda materijalnih propisa i nepotpuno i pogrešno utvrđeno činjenično stanje. Žalba na presudu bit će podnesena tim više što banka smatra da su u konkretnom postupku prekršena osnovna pravila parničnog postupka te smatramo da je sud povrijedio pravo na odbranu - kazali su iz "Hypo banke".


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
matrix
useravatar
User Info

Re: CHF KREDITI

Svakako da ce prva presuda dati moral i ostalim osobama po pitanju iste pravne stvari,medjutim ostaje jos da u zalbenom postupku svoju odluku donese vijece sudija.


"noćna mora je upasti u paukovu mrežu pravnih zavrzlama"

Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 5408  Ukupno tema: 1864  Ukupno anketa: 23  Ukupno postova: 100666635  Ukupno postova danas: 12
Info korisnika:   Najnoviji član :  esad071   Članova online: 1   Gostiju online: 112
Online 
matrix
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano